หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573150001-4นางสาวกมลวรรณ พัวรุ่งโรจน์
11.33
4.50
-
0.49
1.00
17.32
 ไม่ผ่าน
573150002-2นายกัณฑ์เอนก ศรีระพล
33.33
25.67
1.83
0.49
3.00
64.32
ผ่าน
573150005-6นางสาวจิณห์นิภา ดวงทาทอน
11.33
3.00
---
14.33
 ไม่ผ่าน
573150006-4นางสาวเจมิน่า บิทซี
32.00
22.17
-
0.49
3.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573150009-8นายชาญ สุขดี
25.33
12.50
-
0.49
1.00
39.32
 ไม่ผ่าน
573150014-5นางสาวธดากรณ์ โชติวรรณพฤกษ์
13.33
21.67
-
0.49
3.00
38.49
 ไม่ผ่าน
573150015-3นายธีรภัทร ถูกคะเนย์
26.67
26.67
-
1.49
4.00
58.83
 ไม่ผ่าน
573150016-1นางสาวนพวรรณ ลาดซ้าย
18.00
21.67
3.00
0.49
3.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573150018-7นางสาวปฏิญญา มาลีรัตน์
4.33
4.00
-
0.49
1.00
9.82
 ไม่ผ่าน
573150019-5นางสาวปาณนาถ เปรมพินิจ
10.33
22.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150020-0นายพงศกร สุภัคกาญจนา
17.33
23.17
-
0.49
3.00
43.99
 ไม่ผ่าน
573150021-8นายพัชรากร เพียงงาม
21.33
21.67
1.00
1.49
3.00
48.49
 ไม่ผ่าน
573150022-6นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
29.33
21.67
-
1.49
3.00
55.49
 ไม่ผ่าน
573150023-4นายวรพล แซ่ฟู
21.33
24.67
7.86
7.00
2.00
62.86
ผ่าน
573150024-2นางสาวศุจีภรณ์ คุณอุดม
24.33
21.67
-
0.49
3.00
49.49
 ไม่ผ่าน
573150027-6นางสาวสุปรียา วรรณจันทร์
17.33
23.67
-
0.49
3.00
44.49
 ไม่ผ่าน
573150028-4นางสาวสุรีรัตน์ สีหาบุตร
12.33
24.67
-
1.49
3.00
41.49
 ไม่ผ่าน
573150029-2นางสาวอรยา ศรีภูมิสุริยกานต์
15.33
24.67
-
1.49
3.00
44.49
 ไม่ผ่าน
573150030-7นางสาวอรุณโรจน์ ศักดิ์ประภากร
16.33
22.67
-
0.49
3.00
42.49
 ไม่ผ่าน
573150097-5นางสาวฐิตาภา กุลสวัสดิ์
6.33
23.17
2.00
0.49
3.00
34.99
 ไม่ผ่าน
573150099-1นางสาวเภาสิน วัฒนกูล
7.33
22.17
0.33
0.49
3.00
33.32
 ไม่ผ่าน
573150100-2นายเมธี แสนการุณ
34.33
23.17
--
3.00
60.50
 ไม่ผ่าน
573150108-6นางสาวธุวพร รัตนประกอบ
17.33
22.67
-
0.49
3.00
43.49
 ไม่ผ่าน
573150109-4นางสาวภัคพิชา กลัดสงวน
16.33
23.67
-
0.49
3.00
43.49
 ไม่ผ่าน
573150113-3นางสาวกฎฟ้า จันทยา
9.33
0.50
---
9.83
 ไม่ผ่าน
573150119-1นายธิติภัทร อุปกูล
86.00
52.01
3.00
7.66
8.00
156.67
ผ่าน
573150120-6นางสาวนัชชา พลหมอ
24.33
23.17
-
0.49
3.00
50.99
 ไม่ผ่าน
573150121-4นางสาวพัทธ์ธีรา ผมปัน
24.33
22.67
-
0.49
3.00
50.49
 ไม่ผ่าน
573150122-2นางสาวพันธิตรา ภู่คำมี
11.33
27.17
0.50
0.49
3.00
42.49
 ไม่ผ่าน
573150124-8นางสาวภาณิพักตร์ มาลีหอม
24.61
18.16
--
4.14
46.91
 ไม่ผ่าน
573150125-6นางสาวภิรัณย์ดา ลดาพิมล
16.33
22.17
-
0.49
3.00
41.99
 ไม่ผ่าน
573150126-4นายวชิรายุทธ ทองฝั้น
23.33
23.67
-
0.49
3.00
50.49
 ไม่ผ่าน
573150129-8นายศิวะณัฐ จันทร์สกุลณี
5.00
5.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
573150157-3นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง
39.33
25.67
--
2.00
67.00
 ไม่ผ่าน
573150160-4นางสาวพัชรมน กรานทอง
10.33
26.17
0.50
0.49
3.00
40.49
 ไม่ผ่าน
573150161-2นางสาวสโรชิน บุญศร
17.33
23.67
-
0.49
3.00
44.49
 ไม่ผ่าน
573150192-1นางสาวมนัสวิน นาคเสน
12.33
7.50
-
0.49
1.00
21.32
 ไม่ผ่าน
573150193-9นางสาวจิราพัชร ทุ่นศิริ
29.33
5.50
-
0.49
1.00
36.32
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.