หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583150038-2นางสาวกนกกาญจน์ จันทสุข
12.00
16.00
--
4.00
32.00
 ไม่ผ่าน
583150039-0นางสาวกมลชนก ผ่านจังหาร
18.00
29.50
2.00
0.66
4.00
54.16
 ไม่ผ่าน
583150040-5นางสาวกฤตพร ศิริภูมิ
6.00
28.67
2.00
0.66
5.00
42.33
 ไม่ผ่าน
583150041-3นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมจันทร์
15.00
35.67
2.33
0.66
5.00
58.66
 ไม่ผ่าน
583150042-1นายคณัสนันท์ ชื่นตา
35.00
34.17
5.66
0.66
5.00
80.49
ผ่าน
583150043-9นางสาวจิรัชญา ศิรินทิพย์
10.00
32.67
2.66
-
5.00
50.33
 ไม่ผ่าน
583150044-7นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล
22.00
31.00
5.66
0.66
5.00
64.32
ผ่าน
583150046-3นายต้นตระการ ศรีกงพาน
15.00
28.50
11.66
1.00
7.00
63.16
ผ่าน
583150050-2นายธีรวัฒน์ จันทศร
26.00
21.50
2.99
-
4.00
54.49
 ไม่ผ่าน
583150051-0นางสาวนภัสวรรณ อุดมพาณิชย์
18.00
31.00
--
2.00
51.00
 ไม่ผ่าน
583150053-6นายปฏิภาณ เบญจมาศ
18.00
36.67
2.66
1.00
6.00
64.33
ผ่าน
583150055-2นางสาวปิรันธนา โทมินากะ
26.00
35.67
14.66
1.99
6.00
84.32
ผ่าน
583150057-8นางสาวพัณณิตา แสงนาโก
15.00
30.67
2.00
0.66
6.00
54.33
 ไม่ผ่าน
583150059-4นายพิริยะ วงษ์สุวรรณ
12.00
22.50
5.66
-
4.00
44.16
 ไม่ผ่าน
583150060-9นางสาวเพ็ญพิชชา แก่นศักดิ์ศิริ
19.00
34.67
11.66
0.66
6.00
71.99
ผ่าน
583150061-7นางสาวเพ็ญพิชชา สมตน
14.00
34.67
2.66
0.66
5.00
56.99
 ไม่ผ่าน
583150064-1นางสาวมุกดา ทัฬหกิจ
21.50
34.67
13.66
0.66
8.00
78.49
ผ่าน
583150068-3นายสถาพร กองธรรม
8.00
24.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
583150103-7นายจิรายุส โคจำนงค์
20.00
34.67
2.66
-
4.00
61.33
 ไม่ผ่าน
583150104-5นายชยณัฐ พลที
24.00
29.17
2.00
0.66
5.00
60.83
ผ่าน
583150107-9นายรฐราษฎร์ บุญมาธิวัฒน์
9.00
31.00
-
1.66
2.00
43.66
 ไม่ผ่าน
583150109-5นางสาวศศินา กายราช
9.00
31.67
2.33
1.50
5.00
49.50
 ไม่ผ่าน
583150110-0นางสาวเสาวภาคย์ หินเธาว์
15.00
34.67
2.00
-
5.00
56.67
 ไม่ผ่าน
583150111-8นายอัษฎาวุธ ธาตุทอง
13.00
30.50
2.00
-
5.00
50.50
 ไม่ผ่าน
583150113-4นายกันต์ กันเผือก
21.00
34.67
2.66
1.00
9.33
68.66
ผ่าน
583150115-0นางสาวนันทิชา นามแสง
18.00
31.17
2.66
-
5.00
56.83
 ไม่ผ่าน
583150116-8นายพุฒิเมธ พิลาฤทธิ์
8.00
25.50
4.33
-
5.00
42.83
 ไม่ผ่าน
583150117-6นางสาวอัจฉราวดี วีระกุล
29.00
34.67
2.66
0.66
5.00
71.99
ผ่าน
583150121-5นางสาวกรณัฐ เดชศรี
34.00
34.67
11.66
0.66
10.00
90.99
ผ่าน
583150123-1นายชญานนท์ ดงอานนท์
14.00
25.67
6.66
-
9.00
55.33
 ไม่ผ่าน
583150124-9นายชวนากร ชื่นเมือง
108.33
77.99
21.66
5.00
7.00
219.98
ผ่าน
583150126-5นายธนภาค ภักดีบุรีกุล
15.00
6.00
--
3.00
24.00
 ไม่ผ่าน
583150127-3นายธนวัฒน์ ชินประกายรัตน์
13.00
28.50
2.00
0.66
4.00
48.16
 ไม่ผ่าน
583150128-1นางสาวนาวิกา ปล้องอ่อน
9.00
27.67
0.33
1.50
2.00
40.50
 ไม่ผ่าน
583150129-9นางสาวปรางวลัย หอมเกตุ
6.00
30.67
2.33
0.66
4.00
43.66
 ไม่ผ่าน
583150130-4นางสาวปัณฑ์ชนิต ไกรสินธุ์
28.00
27.67
3.66
-
6.00
65.33
 ไม่ผ่าน
583150136-2นายวิศรุต ไทยเขียว
14.00
30.67
2.66
0.66
5.00
52.99
 ไม่ผ่าน
583150138-8นายสรวิศ ฉัตรเจริญพัฒน์
20.00
19.50
0.66
-
4.00
44.16
 ไม่ผ่าน
583150139-6นายสราวุฒิ ศรีสุข
7.00
29.50
15.00
-
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
583150162-1นางสาวต้องจิต สอนคำหาญ
13.00
26.67
4.66
-
1.00
45.33
 ไม่ผ่าน
583150163-9นางสาวธิติยา เอี่ยมนูน
7.00
32.67
2.00
0.66
5.00
47.33
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2559
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.