หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
563150001-3นายกฤษฎา รามจันทร์
14.33
40.01
3.17
4.50
3.67
65.68
ผ่าน
563150002-1นายกิติคุณ เต็งเจริญพงศ์ธร
19.50
24.67
4.17
-
3.67
52.01
 ไม่ผ่าน
563150003-9นายคณิน คิดทำ
17.00
34.01
4.17
-
3.67
58.85
 ไม่ผ่าน
563150004-7นางสาวจุฑารัตน์ ให้นุช
19.33
44.34
3.17
2.50
4.67
74.01
ผ่าน
563150005-5นางสาวเจศฎา เขียวอ่อน
20.00
43.67
5.17
-
4.67
73.51
 ไม่ผ่าน
563150006-3นางสาวชญานิศ น่าชม
27.00
47.01
2.67
-
5.67
82.35
 ไม่ผ่าน
563150008-9นางสาวญาณิศา เปรมปัญญา
22.33
45.01
2.67
1.00
3.67
74.68
ผ่าน
563150011-0นางสาวธนัชพร ชัยวัฒนกุล
44.66
46.01
3.17
2.50
4.67
101.01
ผ่าน
563150016-0นางสาวปภัสรา ศรีหวาด
20.50
29.01
3.17
0.50
3.67
56.85
 ไม่ผ่าน
563150017-8นายปริวิทย์ ภาสุกาญจน์
40.00
31.01
4.17
0.50
2.67
78.35
ผ่าน
563150018-6นางสาวพชรพร พรมวงศ์
23.00
33.67
3.67
1.00
3.67
65.01
ผ่าน
563150021-7นางสาวภควดี มีหนองหว้า
15.33
31.00
3.17
21.00
3.67
74.17
ผ่าน
563150026-7นางสาววิชญา สำนักนิตย์
30.33
44.01
3.17
22.00
3.00
102.51
ผ่าน
563150029-1นางสาวศุภิสรา ละยานนท์
26.00
42.01
17.67
-
2.67
88.35
 ไม่ผ่าน
563150030-6นางสาวโศภิสรา ทองทิพย์
35.33
41.67
3.17
2.00
4.67
86.84
ผ่าน
563150031-4นายสืบพงษ์ โพธิจักร์
48.17
42.67
6.17
0.50
3.67
101.18
ผ่าน
563150035-6นางสาวกนกวรรณ โฉสูงเนิน
15.00
30.67
3.17
22.50
4.67
76.01
ผ่าน
563150036-4นายณัฐวุฒิ ชูเกตุ
14.33
36.01
4.17
-
4.34
58.85
 ไม่ผ่าน
563150037-2นางสาวธัญสิริ เดชโบราณ
36.33
41.01
1.67
6.00
3.67
88.68
ผ่าน
563150039-8นายสิทธิศักดิ์ ขำอรัญ
19.33
47.01
1.67
-
2.67
70.68
 ไม่ผ่าน
563150040-3นางสาวสุปราณี สิงหพีระกุล
32.00
41.01
4.17
-
3.67
80.85
 ไม่ผ่าน
563150041-1นางสาวอชิรญาณ์ สุรินทร์วงศ์
5.33
30.01
1.50
2.00
3.67
42.51
 ไม่ผ่าน
563150072-0นางสาวก้านตอง ตันทวีวงศ์
25.00
47.01
3.17
-
4.67
79.85
 ไม่ผ่าน
563150075-4นายจิตนุกูล จิตตะวงษ์
20.00
34.67
3.17
-
2.67
60.51
 ไม่ผ่าน
563150076-2นางสาวฉัตรกมล รัตนกาล
14.33
21.34
2.67
21.00
1.67
61.01
ผ่าน
563150078-8นายณัช ภูผานี
39.00
35.67
2.67
-
2.67
80.01
 ไม่ผ่าน
563150079-6นางสาวณัฐณิชา คงประเสริฐ
13.33
21.34
3.17
21.00
1.67
60.51
ผ่าน
563150080-1นางสาวธัญลักษณ์ บุญมาทน
36.66
48.01
4.17
1.00
6.34
96.18
ผ่าน
563150081-9นางสาวเธียรหทัย เถาปัญญา
2.33
38.00
2.67
24.50
2.67
70.17
ผ่าน
563150083-5นางสาวนิโลบล อุสาพรหม
27.66
48.01
2.67
-
4.67
83.01
 ไม่ผ่าน
563150089-3นายภควันต์ วงษ์สมกลืน
16.00
21.67
7.17
0.50
2.67
48.01
 ไม่ผ่าน
563150090-8นางสาวภัทรภร บุศยพงศ์ชัย
24.00
31.01
3.17
-
1.67
59.85
 ไม่ผ่าน
563150092-4นางสาวอรพรรณ คำตลบ
20.50
45.01
2.17
2.50
4.67
74.85
ผ่าน
563150093-2นายอาริยะ อิทจันทร์
32.00
27.67
17.17
0.50
2.67
80.01
ผ่าน
563150147-5นายจิตตกร ธิลา
16.66
17.01
-
0.50
3.67
37.84
 ไม่ผ่าน
563150153-0นางสาวนภสมณฑ์ เลพล
30.33
48.01
20.17
-
3.67
102.18
 ไม่ผ่าน
563150154-8นายรัชพงศ์ อัครหิรัญสกุล
21.33
26.67
3.17
-
2.67
53.84
 ไม่ผ่าน
563150155-6นางสาววิภาวี วาทยะจินดา
5.33
26.01
2.00
-
3.34
36.68
 ไม่ผ่าน
563150156-4นางสาววิภาษณีย์ สวัสดิ์ธนพร
16.33
12.00
2.00
-
4.34
34.67
 ไม่ผ่าน
563150157-2นายสุรดิษฐ์ ประชามาตย์
16.17
32.01
2.67
-
2.67
53.52
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.