หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583150038-2นางสาวกนกกาญจน์ จันทสุข
8.00
16.00
--
4.00
28.00
 ไม่ผ่าน
583150039-0นางสาวกมลชนก ผ่านจังหาร
7.00
28.50
2.00
0.66
4.00
42.16
 ไม่ผ่าน
583150040-5นางสาวกฤตพร ศิริภูมิ
6.00
27.67
2.00
0.66
5.00
41.33
 ไม่ผ่าน
583150041-3นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมจันทร์
15.00
34.67
2.33
0.66
5.00
57.66
 ไม่ผ่าน
583150042-1นายคณัสนันท์ ชื่นตา
31.00
34.17
5.66
0.66
5.00
76.49
ผ่าน
583150043-9นางสาวจิรัชญา ศิรินทิพย์
8.00
31.67
2.66
-
5.00
47.33
 ไม่ผ่าน
583150044-7นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล
17.00
30.00
5.66
0.66
5.00
58.32
 ไม่ผ่าน
583150046-3นายต้นตระการ ศรีกงพาน
11.00
27.50
2.66
1.00
7.00
49.16
 ไม่ผ่าน
583150050-2นายธีรวัฒน์ จันทศร
22.00
20.50
2.99
-
4.00
49.49
 ไม่ผ่าน
583150051-0นางสาวนภัสวรรณ อุดมพาณิชย์
10.00
30.00
--
2.00
42.00
 ไม่ผ่าน
583150053-6นายปฏิภาณ เบญจมาศ
14.00
35.67
2.66
1.00
6.00
59.33
 ไม่ผ่าน
583150055-2นางสาวปิรันธนา โทมินากะ
24.00
34.67
5.66
0.66
6.00
70.99
ผ่าน
583150057-8นางสาวพัณณิตา แสงนาโก
8.00
29.67
2.00
0.66
6.00
46.33
 ไม่ผ่าน
583150059-4นายพิริยะ วงษ์สุวรรณ
8.00
21.50
5.66
-
4.00
39.16
 ไม่ผ่าน
583150060-9นางสาวเพ็ญพิชชา แก่นศักดิ์ศิริ
17.00
33.67
2.66
0.66
6.00
59.99
 ไม่ผ่าน
583150061-7นางสาวเพ็ญพิชชา สมตน
9.00
33.67
2.66
0.66
5.00
50.99
 ไม่ผ่าน
583150064-1นางสาวมุกดา ทัฬหกิจ
20.50
33.67
4.66
0.66
7.00
66.49
ผ่าน
583150068-3นายสถาพร กองธรรม
8.00
23.17
--
1.00
32.17
 ไม่ผ่าน
583150103-7นายจิรายุส โคจำนงค์
9.00
33.67
2.66
-
4.00
49.33
 ไม่ผ่าน
583150104-5นายชยณัฐ พลที
20.00
28.17
2.00
0.66
5.00
55.83
 ไม่ผ่าน
583150107-9นายรฐราษฎร์ บุญมาธิวัฒน์
9.00
30.00
-
1.66
2.00
42.66
 ไม่ผ่าน
583150109-5นางสาวศศินา กายราช
9.00
30.67
2.33
1.50
5.00
48.50
 ไม่ผ่าน
583150110-0นางสาวเสาวภาคย์ หินเธาว์
10.00
33.67
2.00
-
5.00
50.67
 ไม่ผ่าน
583150111-8นายอัษฎาวุธ ธาตุทอง
9.00
29.50
2.00
-
5.00
45.50
 ไม่ผ่าน
583150113-4นายกันต์ กันเผือก
10.00
33.67
2.66
1.00
9.33
56.66
 ไม่ผ่าน
583150115-0นางสาวนันทิชา นามแสง
10.00
30.17
2.66
-
5.00
47.83
 ไม่ผ่าน
583150116-8นายพุฒิเมธ พิลาฤทธิ์
8.00
24.50
4.33
-
5.00
41.83
 ไม่ผ่าน
583150117-6นางสาวอัจฉราวดี วีระกุล
24.00
33.67
2.66
0.66
5.00
65.99
ผ่าน
583150121-5นางสาวกรณัฐ เดชศรี
30.00
33.67
2.66
0.66
9.00
75.99
ผ่าน
583150123-1นายชญานนท์ ดงอานนท์
9.00
24.67
6.66
-
9.00
49.33
 ไม่ผ่าน
583150124-9นายชวนากร ชื่นเมือง
103.33
76.99
21.66
5.00
7.00
213.98
ผ่าน
583150126-5นายธนภาค ภักดีบุรีกุล
11.00
5.00
--
3.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583150127-3นายธนวัฒน์ ชินประกายรัตน์
9.00
27.50
2.00
0.66
4.00
43.16
 ไม่ผ่าน
583150128-1นางสาวนาวิกา ปล้องอ่อน
9.00
26.67
0.33
1.50
2.00
39.50
 ไม่ผ่าน
583150129-9นางสาวปรางวลัย หอมเกตุ
6.00
29.67
2.33
0.66
4.00
42.66
 ไม่ผ่าน
583150130-4นางสาวปัณฑ์ชนิต ไกรสินธุ์
24.00
26.67
2.66
-
6.00
59.33
 ไม่ผ่าน
583150135-4นางสาวโยษิตา เยรบุตร
10.00
30.67
2.66
-
3.00
46.33
 ไม่ผ่าน
583150136-2นายวิศรุต ไทยเขียว
10.00
29.67
2.66
0.66
5.00
47.99
 ไม่ผ่าน
583150138-8นายสรวิศ ฉัตรเจริญพัฒน์
7.00
18.50
0.66
-
4.00
30.16
 ไม่ผ่าน
583150139-6นายสราวุฒิ ศรีสุข
7.00
28.50
6.00
-
8.00
49.50
 ไม่ผ่าน
583150162-1นางสาวต้องจิต สอนคำหาญ
9.00
25.67
4.66
-
1.00
40.33
 ไม่ผ่าน
583150163-9นางสาวธิติยา เอี่ยมนูน
7.00
31.67
2.00
0.66
5.00
46.33
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 03 พ.ค. 2559
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.