หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573150001-4นางสาวกมลวรรณ พัวรุ่งโรจน์
4.33
3.00
-
0.49
1.00
8.82
 ไม่ผ่าน
573150002-2นายกัณฑ์เอนก ศรีระพล
22.33
21.17
0.50
0.49
3.00
47.49
 ไม่ผ่าน
573150005-6นางสาวจิณห์นิภา ดวงทาทอน
4.33
3.00
---
7.33
 ไม่ผ่าน
573150006-4นางสาวเจมิน่า บิทซี
20.00
21.17
-
0.49
3.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573150009-8นายชาญ สุขดี
6.33
9.00
-
0.49
1.00
16.82
 ไม่ผ่าน
573150014-5นางสาวธดากรณ์ โชติวรรณพฤกษ์
8.33
21.17
-
0.49
3.00
32.99
 ไม่ผ่าน
573150015-3นายธีรภัทร ถูกคะเนย์
21.33
22.17
-
0.49
3.00
46.99
 ไม่ผ่าน
573150016-1นางสาวนพวรรณ ลาดซ้าย
10.00
21.17
-
0.49
3.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573150018-7นางสาวปฏิญญา มาลีรัตน์
3.33
1.50
-
0.49
1.00
6.32
 ไม่ผ่าน
573150019-5นางสาวปาณนาถ เปรมพินิจ
9.33
21.17
-
0.49
3.00
33.99
 ไม่ผ่าน
573150020-0นายพงศกร สุภัคกาญจนา
8.33
21.17
-
0.49
3.00
32.99
 ไม่ผ่าน
573150021-8นายพัชรากร เพียงงาม
14.33
21.17
-
1.49
3.00
39.99
 ไม่ผ่าน
573150022-6นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
15.33
21.17
-
0.49
3.00
39.99
 ไม่ผ่าน
573150023-4นายวรพล แซ่ฟู
9.33
22.17
--
2.00
33.50
 ไม่ผ่าน
573150024-2นางสาวศุจีภรณ์ คุณอุดม
13.33
21.17
-
0.49
3.00
37.99
 ไม่ผ่าน
573150027-6นางสาวสุปรียา วรรณจันทร์
10.33
22.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150028-4นางสาวสุรีรัตน์ สีหาบุตร
11.33
21.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150029-2นางสาวอรยา ศรีภูมิสุริยกานต์
10.33
21.17
-
0.49
3.00
34.99
 ไม่ผ่าน
573150030-7นางสาวอรุณโรจน์ ศักดิ์ประภากร
10.33
22.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150097-5นางสาวฐิตาภา กุลสวัสดิ์
6.33
22.17
-
0.49
3.00
31.99
 ไม่ผ่าน
573150099-1นางสาวเภาสิน วัฒนกูล
7.33
21.67
-
0.49
3.00
32.49
 ไม่ผ่าน
573150100-2นายเมธี แสนการุณ
15.33
19.17
--
3.00
37.50
 ไม่ผ่าน
573150108-6นางสาวธุวพร รัตนประกอบ
10.33
22.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150109-4นางสาวภัคพิชา กลัดสงวน
15.33
21.17
-
0.49
3.00
39.99
 ไม่ผ่าน
573150113-3นางสาวกฎฟ้า จันทยา
2.33
----
2.33
 ไม่ผ่าน
573150119-1นายธิติภัทร อุปกูล
63.33
47.51
3.00
6.66
7.00
127.50
ผ่าน
573150120-6นางสาวนัชชา พลหมอ
13.33
22.17
-
0.49
3.00
38.99
 ไม่ผ่าน
573150121-4นางสาวพัทธ์ธีรา ผมปัน
16.33
22.17
-
0.49
3.00
41.99
 ไม่ผ่าน
573150122-2นางสาวพันธิตรา ภู่คำมี
10.33
24.17
-
0.49
3.00
37.99
 ไม่ผ่าน
573150124-8นางสาวภาณิพักตร์ มาลีหอม
24.61
18.66
--
3.14
46.41
 ไม่ผ่าน
573150125-6นางสาวภิรัณย์ดา ลดาพิมล
11.33
21.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150126-4นายวชิรายุทธ ทองฝั้น
16.33
22.17
-
0.49
3.00
41.99
 ไม่ผ่าน
573150129-8นายศิวะณัฐ จันทร์สกุลณี
5.00
3.00
---
8.00
 ไม่ผ่าน
573150157-3นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง
25.33
21.17
--
2.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573150160-4นางสาวพัชรมน กรานทอง
9.33
23.17
-
0.49
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573150161-2นางสาวสโรชิน บุญศร
7.33
22.17
-
0.49
3.00
32.99
 ไม่ผ่าน
573150192-1นางสาวมนัสวิน นาคเสน
2.33
4.00
-
0.49
1.00
7.82
 ไม่ผ่าน
573150193-9นางสาวจิราพัชร ทุ่นศิริ
13.33
3.00
-
0.49
1.00
17.82
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.