หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583150038-2นางสาวกนกกาญจน์ จันทสุข----
1.00
1.00
 ไม่ผ่าน
583150039-0นางสาวกมลชนก ผ่านจังหาร-
12.00
-
0.66
-
12.66
 ไม่ผ่าน
583150040-5นางสาวกฤตพร ศิริภูมิ-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583150041-3นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมจันทร์-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583150042-1นายคณัสนันท์ ชื่นตา-
17.17
0.66
0.66
2.00
20.49
 ไม่ผ่าน
583150043-9นางสาวจิรัชญา ศิรินทิพย์-
13.17
0.66
-
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583150044-7นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล-
13.00
0.66
0.66
1.00
15.32
 ไม่ผ่าน
583150046-3นายต้นตระการ ศรีกงพาน-
12.00
0.66
1.00
3.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583150050-2นายธีรวัฒน์ จันทศร-
3.00
0.66
--
3.66
 ไม่ผ่าน
583150051-0นางสาวนภัสวรรณ อุดมพาณิชย์-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583150052-8นายปฏิภาณ บรรเทา-
7.00
---
7.00
 ไม่ผ่าน
583150053-6นายปฏิภาณ เบญจมาศ-
15.17
0.66
1.00
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583150055-2นางสาวปิรันธนา โทมินากะ-
16.17
0.66
0.66
2.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583150057-8นางสาวพัณณิตา แสงนาโก-
13.17
-
0.66
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583150059-4นายพิริยะ วงษ์สุวรรณ-
4.00
0.66
-
1.00
5.66
 ไม่ผ่าน
583150060-9นางสาวเพ็ญพิชชา แก่นศักดิ์ศิริ-
15.17
0.66
0.66
2.00
18.49
 ไม่ผ่าน
583150061-7นางสาวเพ็ญพิชชา สมตน-
14.17
0.66
0.66
1.00
16.49
 ไม่ผ่าน
583150064-1นางสาวมุกดา ทัฬหกิจ
1.50
14.17
0.66
0.66
3.00
19.99
 ไม่ผ่าน
583150065-9นางสาววัฒนาพร ข้อยุ่น-
5.17
0.66
-
1.00
6.83
 ไม่ผ่าน
583150068-3นายสถาพร กองธรรม-
9.17
---
9.17
 ไม่ผ่าน
583150103-7นายจิรายุส โคจำนงค์-
16.17
0.66
-
1.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583150104-5นายชยณัฐ พลที-
12.17
-
0.66
1.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583150107-9นายรฐราษฎร์ บุญมาธิวัฒน์-
14.00
-
1.66
2.00
17.66
 ไม่ผ่าน
583150109-5นางสาวศศินา กายราช-
14.17
-
1.00
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583150110-0นางสาวเสาวภาคย์ หินเธาว์-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583150111-8นายอัษฎาวุธ ธาตุทอง-
13.00
--
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583150113-4นายกันต์ กันเผือก-
16.17
0.66
1.00
3.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583150115-0นางสาวนันทิชา นามแสง-
15.17
0.66
-
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583150116-8นายพุฒิเมธ พิลาฤทธิ์-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583150117-6นางสาวอัจฉราวดี วีระกุล-
17.17
0.66
0.66
1.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583150121-5นางสาวกรณัฐ เดชศรี-
16.17
0.66
0.66
2.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583150123-1นายชญานนท์ ดงอานนท์-
7.17
0.66
-
1.00
8.83
 ไม่ผ่าน
583150124-9นายชวนากร ชื่นเมือง-
3.00
0.66
--
3.66
 ไม่ผ่าน
583150126-5นายธนภาค ภักดีบุรีกุล-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583150127-3นายธนวัฒน์ ชินประกายรัตน์-
13.00
-
0.66
1.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583150128-1นางสาวนาวิกา ปล้องอ่อน-
10.17
-
1.00
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583150129-9นางสาวปรางวลัย หอมเกตุ-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583150130-4นางสาวปัณฑ์ชนิต ไกรสินธุ์-
7.17
0.66
-
2.00
9.83
 ไม่ผ่าน
583150131-2นางสาวเปี่ยมทิพย์ พุฒิกานนท์-
3.00
--
1.00
4.00
 ไม่ผ่าน
583150135-4นางสาวโยษิตา เยรบุตร-
13.17
0.66
--
13.83
 ไม่ผ่าน
583150136-2นายวิศรุต ไทยเขียว-
13.17
0.66
0.66
1.00
15.49
 ไม่ผ่าน
583150138-8นายสรวิศ ฉัตรเจริญพัฒน์--
0.66
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583150139-6นายสราวุฒิ ศรีสุข-
11.00
---
11.00
 ไม่ผ่าน
583150162-1นางสาวต้องจิต สอนคำหาญ-
8.17
0.66
--
8.83
 ไม่ผ่าน
583150163-9นางสาวธิติยา เอี่ยมนูน-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.