หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573150001-4นางสาวกมลวรรณ พัวรุ่งโรจน์
0.33
3.00
---
3.33
 ไม่ผ่าน
573150002-2นายกัณฑ์เอนก ศรีระพล
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150005-6นางสาวจิณห์นิภา ดวงทาทอน
0.33
3.00
---
3.33
 ไม่ผ่าน
573150006-4นางสาวเจมิน่า บิทซี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573150009-8นายชาญ สุขดี
6.33
8.00
---
14.33
 ไม่ผ่าน
573150014-5นางสาวธดากรณ์ โชติวรรณพฤกษ์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150015-3นายธีรภัทร ถูกคะเนย์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150016-1นางสาวนพวรรณ คนขยัน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573150018-7นางสาวปฏิญญา มาลีรัตน์
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
573150019-5นางสาวปาณนาถ เปรมพินิจ
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150020-0นายพงศกร สุภัคกาญจนา
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150021-8นายพัชรากร เพียงงาม
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150022-6นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150023-4นายวรพล แซ่ฟู
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150024-2นางสาวศุจีภรณ์ คุณอุดม
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150027-6นางสาวสุปรียา วรรณจันทร์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150028-4นางสาวสุรีรัตน์ สีหาบุตร
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150029-2นางสาวอรยา ศรีภูมิสุริยกานต์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150030-7นางสาวอรุณโรจน์ ศักดิ์ประภากร
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150097-5นางสาวฐิตาภา กุลสวัสดิ์
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150099-1นางสาวเภาสิน วัฒนกูล
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150100-2นายเมธี แสนการุณ
6.33
18.17
--
2.00
26.50
 ไม่ผ่าน
573150108-6นางสาวธุวพร รัตนประกอบ
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150109-4นางสาวภัคพิชา กลัดสงวน
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150113-3นางสาวกฎฟ้า จันทยา
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
573150119-1นายธิติภัทร อุปกูล
53.33
46.51
3.00
6.66
6.00
115.50
ผ่าน
573150120-6นางสาวนัชชา พลหมอ
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150121-4นางสาวพัทธ์ธีรา ผมปัน
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150122-2นางสาวพันธิตรา ภู่คำมี
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150124-8นางสาวภาณิพักตร์ มาลีหอม
0.33
3.00
---
3.33
 ไม่ผ่าน
573150125-6นางสาวภิรัณย์ดา ลดาพิมล
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150126-4นายวชิรายุทธ ทองฝั้น
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150129-8นายศิวะณัฐ จันทร์สกุลณี-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573150157-3นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150160-4นางสาวพัชรมน กรานทอง
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150161-2นางสาวสโรชิน บุญศร
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573150192-1นางสาวมนัสวิน นาคเสน
0.33
3.00
---
3.33
 ไม่ผ่าน
573150193-9นางสาวจิราพัชร ทุ่นศิริ
0.33
3.00
---
3.33
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.