หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583150039-0นางสาวกมลชนก ผ่านจังหาร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150040-5นางสาวกฤตพร ศิริภูมิ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150041-3นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมจันทร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150042-1นายคณัสนันท์ ชื่นตา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150044-7นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150053-6นายปฏิภาณ เบญจมาศ--
0.66
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583150055-2นางสาวปิรันธนา โทมินากะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150057-8นางสาวพัณณิตา แสงนาโก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150060-9นางสาวเพ็ญพิชชา แก่นศักดิ์ศิริ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150061-7นางสาวเพ็ญพิชชา สมตน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150064-1นางสาวมุกดา ทัฬหกิจ
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583150104-5นายชยณัฐ พลที---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150107-9นายรฐราษฎร์ บุญมาธิวัฒน์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150113-4นายกันต์ กันเผือก--
0.66
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583150117-6นางสาวอัจฉราวดี วีระกุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150121-5นางสาวกรณัฐ เดชศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150127-3นายธนวัฒน์ ชินประกายรัตน์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150129-9นางสาวปรางวลัย หอมเกตุ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150136-2นายวิศรุต ไทยเขียว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583150138-8นายสรวิศ ฉัตรเจริญพัฒน์--
0.66
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583150162-1นางสาวต้องจิต สอนคำหาญ--
0.66
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583150163-9นางสาวธิติยา เอี่ยมนูน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ย. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.