หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270001-5นางสาวกนกภัณฑ์ จูประจบ
12.00
24.17
-
0.49
7.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270002-3นางสาวกรกมล เกตตะสา
19.00
22.17
0.83
-
8.00
50.00
 ไม่ผ่าน
573270003-1นางสาวกฤติยาภรณ์ สินทรัพย์
12.00
24.17
--
3.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270005-7นายกิตติธัช บัวแย้ม
17.00
24.17
-
0.49
6.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270007-3นางสาวกุลสตรี รูปงาม
20.00
22.67
0.83
1.00
8.00
52.50
 ไม่ผ่าน
573270008-1นางสาวเกตุศิรินทร์ ศิลา
11.00
24.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270010-4นายจักกริน วรนาม
21.00
29.67
--
8.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270012-0นางสาวจิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์
14.33
28.17
-
0.49
9.00
51.99
 ไม่ผ่าน
573270014-6นางสาวจิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร
9.00
24.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270015-4นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
22.00
30.67
0.50
-
2.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270018-8นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ดีด
8.00
24.17
--
3.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270020-1นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม
10.33
31.67
-
1.00
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270022-7นายชนกานต์ แท่นหิน
18.00
27.17
--
6.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270024-3นางสาวชนิสรา ชินวงศ์
13.33
23.17
0.50
-
8.00
45.00
 ไม่ผ่าน
573270027-7นางสาวชาริญญา รักพุทรา
15.33
25.17
2.33
0.49
6.00
49.32
 ไม่ผ่าน
573270029-3นางสาวณัฏฐิกา ราชวงษา
20.00
28.17
0.50
-
6.00
54.67
 ไม่ผ่าน
573270030-8นางสาวณัฐกานต์ ตระสินธุ์
21.66
27.17
1.00
-
6.00
55.83
 ไม่ผ่าน
573270031-6นายณัฐชนน เฉลิมแสน
18.00
29.17
--
7.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270037-4นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย
22.00
29.17
-
0.49
7.00
58.66
 ไม่ผ่าน
573270038-2นายธนภูมิ นราธิปกร
21.00
27.67
--
8.00
56.67
 ไม่ผ่าน
573270041-3นายธัญเพชร ศรีระชาติ
20.00
24.17
--
8.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270042-1นางสาวธารารัตน์ ยาจามิ
27.00
28.17
--
8.00
63.17
 ไม่ผ่าน
573270045-5นายนราธิวัฒน์ ประภาสอน
15.00
9.50
2.00
-
1.00
27.50
 ไม่ผ่าน
573270050-2นางสาวนิตยา คงคุ้ม
16.33
28.67
1.50
-
3.00
49.50
 ไม่ผ่าน
573270053-6นางสาวเบญจพร ประเสริฐศิลป์
18.00
26.17
--
8.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270054-4นายประวีณ หลักทอง
20.00
25.67
-
0.49
9.00
55.16
 ไม่ผ่าน
573270056-0นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
13.00
23.67
1.00
-
8.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270057-8นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง
13.33
27.67
-
0.49
6.00
47.49
 ไม่ผ่าน
573270058-6นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
12.00
28.17
0.50
0.49
9.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573270066-7นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย์
22.33
26.67
1.00
-
8.00
58.00
 ไม่ผ่าน
573270069-1นางสาวพิชชา แซ่จู
13.00
25.17
--
6.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270072-2นางสาวทชา ทวีชัยธนสกุล
19.00
24.17
--
5.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270073-0นางสาวพิมพ์สุภา พญาจามีกร
23.67
24.17
0.33
0.49
7.00
55.66
 ไม่ผ่าน
573270076-4นายพีรพงค์ จันทร์คำ
23.03
26.67
-
0.49
9.00
59.19
 ไม่ผ่าน
573270078-0นางสาวแพรววนิต ภูคำแสน
21.00
25.67
0.83
0.49
9.00
56.99
 ไม่ผ่าน
573270079-8นายภัทรพล คงตะเคียน
21.33
27.17
0.50
0.49
6.00
55.49
 ไม่ผ่าน
573270083-7นายภูบดินทร์ วรชินา
19.00
31.67
-
0.49
9.00
60.16
 ไม่ผ่าน
573270085-3นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน
10.00
4.00
--
4.00
18.00
 ไม่ผ่าน
573270086-1นายภูวภัทร ภูริภักดี
23.67
25.67
-
0.49
5.00
54.83
 ไม่ผ่าน
573270087-9นางสาวมุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์
24.67
28.50
-
0.49
10.00
63.66
 ไม่ผ่าน
573270089-5นางสาวรสิกร เจียตระกูล
15.00
6.00
-
0.49
1.00
22.49
 ไม่ผ่าน
573270091-8นายวชิร อเนกะเวียง
13.00
31.67
-
2.67
8.00
55.34
 ไม่ผ่าน
573270094-2นางสาววิลาสินี สิมโน
21.00
28.17
0.50
0.49
6.00
56.16
 ไม่ผ่าน
573270096-8นางสาวศศิมา จันทรจิตร
20.33
26.17
1.00
0.49
6.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270098-4นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
20.33
26.17
0.50
-
8.00
55.00
 ไม่ผ่าน
573270099-2นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
9.33
26.67
--
6.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270100-3นางสาวศิริลักษณ์ เครื่องประดับ
17.00
22.17
--
6.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270101-1นายสกลวรรธน์ ศิริปรุ
20.00
29.17
--
4.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270102-9นางสาวสราพร จันทร์ทรง
20.66
27.67
1.00
-
6.00
55.33
 ไม่ผ่าน
573270103-7นายสหรัฐ เยาวรัตน์
13.00
25.67
--
3.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270104-5นางสาวสายสุนีย์ สุขเกษม
12.00
29.17
--
8.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270106-1นางสาวสุจิตตาภรณ์ นะชา
13.00
30.17
--
8.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270108-7นางสาวสุภัสสร ห้วยทราย
21.00
26.17
2.33
0.49
9.00
58.99
 ไม่ผ่าน
573270109-5นางสาวสุภารัตน์ ภูน้ำเงิน
19.00
24.17
-
0.49
6.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270110-0นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
13.00
24.67
-
0.49
6.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573270114-2นางสาวอภิญญา แก้วศรีชัย
13.66
31.17
--
6.00
50.83
 ไม่ผ่าน
573270115-0นางสาวอภิรดี เตียยะกุล
12.00
27.17
0.33
0.49
9.00
48.99
 ไม่ผ่าน
573270116-8นางสาวอริสรา จำปาสาร
30.67
28.17
0.50
1.00
8.00
68.34
ผ่าน
573270117-6นายอัครวิชญ์ นวลตา
19.00
26.67
-
0.49
6.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270120-7นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมเมธาวี
15.33
30.17
15.00
-
8.00
68.50
 ไม่ผ่าน
573270125-7นางสาวอินทุกร พงษ์พิเดช
28.00
27.67
1.00
-
8.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573270158-2นายกตัญญู สีดาคุณ
14.00
30.67
-
0.49
9.00
54.16
 ไม่ผ่าน
573270159-0นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
10.00
24.67
15.50
-
5.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270160-5นายกรกช เปี่ยมทรัพย์
5.00
11.00
0.50
0.49
7.00
23.99
 ไม่ผ่าน
573270162-1นายกฤต แสงสุรินทร์
23.67
2.00
--
5.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573270163-9นางสาวกฤติยาภรณ์ วันเมือง
17.00
28.67
0.83
0.49
9.00
55.99
 ไม่ผ่าน
573270164-7นายกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา
27.66
24.17
--
6.00
57.83
 ไม่ผ่าน
573270165-5นายกฤษณะ ทรัพย์แสนพูน
29.33
24.17
--
8.00
61.50
 ไม่ผ่าน
573270166-3นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
14.00
29.17
15.00
-
8.00
66.17
 ไม่ผ่าน
573270167-1นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข
32.00
27.67
--
7.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573270168-9นายก้องภพ ประสะจะ
19.00
31.67
-
0.49
9.00
60.16
 ไม่ผ่าน
573270169-7นางสาวกัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล
21.00
29.17
--
8.00
58.17
 ไม่ผ่าน
573270170-2นางสาวกานดาวีร์ สายเชื้อ
11.33
24.17
--
8.00
43.50
 ไม่ผ่าน
573270171-0นายกิตติคุณ สวยรูป
17.33
25.67
0.50
-
2.00
45.50
 ไม่ผ่าน
573270172-8นายกิตติเทพ ก้านทอง
20.00
25.17
--
7.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270173-6นายกิตติเทพ ไกรสินธุ์
17.33
29.17
--
8.00
54.50
 ไม่ผ่าน
573270174-4นายกิตติธัช คล้อสวัสดิ์
19.00
26.67
0.99
1.49
9.00
57.15
 ไม่ผ่าน
573270175-2นายกีรติ สระคูพันธ์
21.00
23.67
0.50
0.49
6.00
51.66
 ไม่ผ่าน
573270176-0นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
17.00
26.67
--
5.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270177-8นางสาวกุลิสรา นาควรานนท์
18.00
27.17
0.50
0.49
7.00
53.16
 ไม่ผ่าน
573270178-6นายเกรียงไกร สาระวิทย์
18.00
28.17
--
8.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270179-4นางสาวเกวลี แถมมนตรี
18.00
24.67
2.00
-
5.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270180-9นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
11.33
26.17
--
8.00
45.50
 ไม่ผ่าน
573270181-7นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
28.67
27.17
0.50
-
8.00
64.34
 ไม่ผ่าน
573270182-5นายคมสันติ์ มิ่งวัฒนกุล
20.33
27.67
--
5.00
53.00
 ไม่ผ่าน
573270183-3นางสาวคุณาภรณ์ สมานพันธ์
12.00
31.67
15.00
-
6.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573270185-9นายจักรวัฏ ธรสาธิตกุล
11.00
27.67
-
0.49
9.00
48.16
 ไม่ผ่าน
573270186-7นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
13.00
29.67
16.00
-
8.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573270187-5นางสาวจิระรัชย์ ทำทอง
19.00
31.17
0.50
-
8.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270189-1นางสาวจิรา ใจแก้ว
18.00
21.67
--
8.00
47.67
 ไม่ผ่าน
573270190-6นายจิราวุธ ปรอยกระโทก
12.00
31.17
15.00
-
8.00
66.17
 ไม่ผ่าน
573270191-4นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
13.33
27.17
0.83
0.49
9.00
50.82
 ไม่ผ่าน
573270192-2นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
13.00
27.17
--
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270193-0นายจุรินทร์ มั่นคง
29.67
32.17
--
5.00
66.84
 ไม่ผ่าน
573270194-8นางสาวจุฬารัตน์ หาปู่ทน
15.00
30.67
15.00
-
8.00
68.67
 ไม่ผ่าน
573270195-6นางสาวจุฬาลักษณ์ คาสมบัติ
33.67
31.17
3.00
1.49
10.00
79.33
ผ่าน
573270196-4นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
27.00
26.67
-
0.49
9.00
63.16
 ไม่ผ่าน
573270197-2นายเจษฎากร สินธุชัย
10.33
28.17
--
8.00
46.50
 ไม่ผ่าน
573270201-7นางสาวชนม์นิภา โฉมใส
15.33
27.67
0.50
0.49
9.00
52.99
 ไม่ผ่าน
573270202-5นางสาวชนานันท์ ลีเขาสูง
23.67
27.67
0.83
0.49
9.00
61.66
ผ่าน
573270203-3นายชันนาม ชาน
17.33
31.17
--
8.00
56.50
 ไม่ผ่าน
573270204-1นางสาวชาลิณี แสนนาม
22.00
27.67
15.00
0.49
6.00
71.16
ผ่าน
573270205-9นางสาวโชติกา พรมเพิก
24.00
23.67
-
0.49
9.00
57.16
 ไม่ผ่าน
573270206-7นายญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
23.00
26.67
--
8.00
57.67
 ไม่ผ่าน
573270207-5นางสาวฐานิต เทพวีระ
20.33
26.17
0.50
1.00
8.00
56.00
 ไม่ผ่าน
573270209-1นายฐิติกร ริจนา
16.00
31.17
0.33
-
6.00
53.50
 ไม่ผ่าน
573270210-6นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง
12.00
26.67
0.50
0.49
9.00
48.66
 ไม่ผ่าน
573270212-2นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
14.00
27.17
0.83
1.49
9.00
52.49
 ไม่ผ่าน
573270213-0นางสาวณัฐธิดา พารี
19.00
30.67
15.33
-
8.00
73.00
 ไม่ผ่าน
573270214-8นางสาวณัฐธิดา สนวา
10.00
28.67
--
8.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270216-4นายต่อเกียรติ พงศ์พิริยาภรณ์
15.66
25.67
0.66
1.00
8.00
50.99
 ไม่ผ่าน
573270217-2นางสาวตันติมา โตชวลิต
13.00
31.17
--
6.00
50.17
 ไม่ผ่าน
573270218-0นายทรงพล อันทะระ
14.00
26.67
15.33
1.00
6.00
63.00
ผ่าน
573270219-8นายทศพร เวสประชุม
12.00
31.17
15.00
-
6.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573270220-3นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน
22.67
27.17
1.33
0.49
9.00
60.66
ผ่าน
573270221-1นายทัศนเทพ วรไวย์
10.00
27.67
--
8.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270223-7นายธนกฤต ยอดคีรี
23.00
31.17
-
2.67
8.00
64.84
 ไม่ผ่าน
573270224-5นายธนดล ศิริมงคล
30.00
22.17
--
8.00
60.17
 ไม่ผ่าน
573270226-1นายธนวัฒน์ ชลวานิช
10.00
28.67
--
6.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573270227-9นายธนวัฒน์ รัตนสิริ
9.00
25.17
-
0.49
7.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270228-7นางสาวธนัญญา หลาวทอง
14.00
30.67
--
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270229-5นายธนัทพัชร์ ธนสุกิจเศรษฐ์
19.33
28.17
--
8.00
55.50
 ไม่ผ่าน
573270230-0นายธนากร คีรี
29.00
29.67
-
0.49
9.00
68.16
 ไม่ผ่าน
573270231-8นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ
20.00
24.17
--
5.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270232-6นายธเนศ ผลเกิด
37.33
25.67
-
0.49
9.00
72.49
 ไม่ผ่าน
573270233-4นายธรรศ คมสัตย์ธรรม
23.67
28.17
--
8.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573270234-2นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
21.00
22.67
11.00
-
4.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270235-0นายธีรฉัตร พรแดง
19.00
31.67
-
0.49
9.00
60.16
 ไม่ผ่าน
573270236-8นายธีรพล ค่ายภักดี
29.00
28.67
-
1.00
9.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573270238-4นางสาวนงนภัส สอนง่าย
21.00
28.17
0.50
0.49
9.00
59.16
 ไม่ผ่าน
573270239-2นายนพรินทร์ สุทุม
12.00
28.17
15.00
-
8.00
63.17
 ไม่ผ่าน
573270240-7นางสาวนพัสรา สีหราช
19.33
28.17
--
8.00
55.50
 ไม่ผ่าน
573270241-5นางสาวนภัสกร สิทธิโชค
22.00
27.17
0.50
-
8.00
57.67
 ไม่ผ่าน
573270242-3นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์
13.00
28.67
15.00
-
8.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573270244-9นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
12.33
31.17
15.00
-
8.00
66.50
 ไม่ผ่าน
573270245-7นายนิติกร หอมดวง
35.00
21.17
--
6.00
62.17
 ไม่ผ่าน
573270246-5นายนิติวัฒน์ สุระคาย
12.00
29.17
15.00
-
8.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573270247-3นางสาวนิรมล ผลมาตย์
19.00
29.67
0.50
-
6.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270248-1นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
21.00
24.17
0.50
0.49
6.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270249-9นางสาวนิศากร โพธิโชติ
14.00
28.17
0.33
-
6.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270251-2นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
15.33
22.17
--
2.00
39.50
 ไม่ผ่าน
573270253-8นายปฏิพัทธ์ รอบคอบ
9.00
29.17
15.00
-
8.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270254-6นายปณิธาน เฟื่องฟู
19.00
23.17
--
3.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270255-4นางสาวปภัสวรรณ ชำนาญนก
26.67
25.17
0.50
0.49
9.00
61.83
ผ่าน
573270256-2นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์
9.00
30.67
-
0.49
9.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270257-0นายปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
25.00
29.17
0.50
-
8.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573270258-8นางสาวประภาสิริ อังกุล
21.67
32.17
0.50
1.00
8.00
63.34
ผ่าน
573270260-1นายปรัชญา จันทรา
15.00
13.50
-
0.49
7.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573270261-9นางสาวปรัชญาภรณ์ ดวงตะวงษ์
16.00
27.17
--
8.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270263-5นางสาวปรีทยาภรณ์ ประสาทกลาง
22.00
24.17
--
3.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270265-1นางสาวปานวาด มีปัญญา
10.00
20.17
1.00
-
5.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270266-9นางสาวปาลิตา สรรพโส
26.00
27.17
-
0.49
6.00
59.66
 ไม่ผ่าน
573270267-7นางสาวพนิดา สายบุญมี
12.00
27.17
0.83
0.49
9.00
49.49
 ไม่ผ่าน
573270268-5นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ
16.00
30.67
17.50
-
7.00
71.17
 ไม่ผ่าน
573270269-3นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
20.00
22.17
1.00
-
2.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270270-8นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
14.67
28.17
0.50
-
3.00
46.34
 ไม่ผ่าน
573270271-6นางสาวพัชรธิดา จำปาหอม
14.67
29.17
1.83
0.49
9.00
55.16
 ไม่ผ่าน
573270274-0นางสาวพิมพ์ชนก ส่งเสริม
18.67
22.67
0.33
0.49
6.00
48.16
 ไม่ผ่าน
573270275-8นางสาวพิมลพร ค้ำชู
12.00
31.67
15.00
-
8.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573270276-6นายพีรณัฐ ขนไทย
13.00
28.17
--
8.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270277-4นางสาวพีรพรรณ ศรีจันทร์
24.00
24.67
--
6.00
54.67
 ไม่ผ่าน
573270278-2นายพีรวิชญ์ กุสินานนท์
26.00
5.50
0.50
-
1.00
33.00
 ไม่ผ่าน
573270279-0นายภัทรกร อิ่มเอิบ
18.00
30.17
-
0.49
9.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270280-5นางสาวภัทรภร โยมไธสง
22.67
24.17
0.50
0.49
5.00
52.83
 ไม่ผ่าน
573270281-3นางสาวภัทรวดี จิตตานนท์
23.00
30.67
0.50
-
8.00
62.17
 ไม่ผ่าน
573270282-1นายภาคิน ด้วงจันทร์
17.70
27.67
0.66
1.49
9.00
56.52
 ไม่ผ่าน
573270283-9นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
10.33
23.17
15.00
-
6.00
54.50
 ไม่ผ่าน
573270284-7นายภานุพงษ์ ชูรัตน์
31.00
31.34
16.50
1.00
7.33
87.17
ผ่าน
573270285-5นายภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์
8.00
25.67
-
0.49
9.00
43.16
 ไม่ผ่าน
573270286-3นายภูมิภาค ภูพันนา
17.99
24.17
-
1.00
8.00
51.16
 ไม่ผ่าน
573270287-1นายภูวิชญ์ สุวรรณทา
18.00
22.17
-
0.49
6.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270288-9นายภูษิต ฝ่ายอินทร์
13.00
29.67
0.33
-
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270289-7นางสาวมณฑาณี หาแก้ว
18.00
27.67
0.50
-
2.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270291-0นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร
10.00
28.67
--
8.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270293-6นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน
12.00
28.17
15.00
-
8.00
63.17
 ไม่ผ่าน
573270294-4นางสาวมันตรา จำนงค์วงษ์
20.33
22.17
--
6.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270295-2นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
14.00
31.17
--
8.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270297-8นางสาวมานิตา พรมวัน
9.00
29.17
-
0.49
9.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270298-6นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
19.00
28.17
--
8.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270300-5นางสาวยศวดี จิ๋วนุช
20.67
26.67
1.66
0.49
9.00
58.49
 ไม่ผ่าน
573270301-3นางสาวร่มข้าว ปัทมามาลย์
10.00
28.17
--
7.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270302-1นางสาวรมย์ธีรา แดนวงศ์
20.00
27.67
1.00
-
8.00
56.67
 ไม่ผ่าน
573270304-7นายรัชชานนท์ โกศลวัฒนากุล
19.33
26.17
--
3.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270305-5นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
12.00
24.17
-
0.49
6.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270306-3นางสาวรัฐธิมากร ก่อทอง
23.67
30.67
1.16
0.49
9.00
64.99
ผ่าน
573270307-1นางสาวรัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
12.00
28.67
16.00
-
8.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573270308-9นางสาวเรวดี เวียงนนท์
19.00
26.67
-
0.49
6.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270309-7นายฤทธิพัฒน์ ปานสนาม
7.00
18.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
573270310-2นายวงศพัทธ์ บุญทศ
20.00
25.17
-
0.49
9.00
54.66
 ไม่ผ่าน
573270311-0นางสาววรัชยา วิเศษ
28.00
25.17
0.50
-
5.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270312-8นางสาววรัญญา ไชยขันธ์
16.00
23.67
--
3.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270314-4นางสาววัชรีนันทน์ บุญเสริมแท้
11.67
27.17
--
5.00
43.84
 ไม่ผ่าน
573270315-2นางสาววันศุกร์ สรรค์นิกร
22.67
24.67
2.00
-
6.00
55.34
 ไม่ผ่าน
573270318-6นายวิศิษฏ์ ศรีเเก้ว
17.00
28.17
--
8.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270319-4นายศราวุธ เจริญดวงดี
28.00
22.67
5.16
0.49
6.00
62.32
ผ่าน
573270320-9นายศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสดิ์
18.00
30.67
2.00
-
8.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270322-5นางสาวศิรินารถ ยอดญาติไทย
11.00
27.67
-
0.49
5.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573270325-9นายศุภวิชญ์ ศรีปรุ
22.67
31.67
--
8.00
62.34
 ไม่ผ่าน
573270326-7นายสันติยพงศ์ วงษ์กาฬสินธุ์
16.00
26.17
--
2.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270328-3นางสาวสิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
9.00
10.00
0.50
1.49
5.00
25.99
 ไม่ผ่าน
573270329-1นางสาวสิริประภา เพียสมนา
19.00
23.17
--
3.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270330-6นายสิริยศ โยธา
27.00
29.17
--
5.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270331-4นางสาวสิริโสภา นาคศรี
12.00
26.17
2.50
1.00
6.00
47.67
 ไม่ผ่าน
573270332-2นางสาวสุชาวลี นารี
34.33
27.67
1.00
-
8.00
71.00
 ไม่ผ่าน
573270333-0นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ
15.00
25.67
-
0.49
4.00
45.16
 ไม่ผ่าน
573270334-8นางสาวสุภาพร เกษกุล
23.00
27.17
0.33
-
3.00
53.50
 ไม่ผ่าน
573270335-6นายสุรเกียรติ ชุมศรี
14.67
27.17
15.00
-
5.00
61.84
 ไม่ผ่าน
573270339-8นางสาวอกนิษฐ์ อิ่มพงษ์ศักดิ์
26.00
31.17
--
8.00
65.17
 ไม่ผ่าน
573270341-1นายอทิตย สิขรีไพศาล
33.67
30.17
-
0.49
9.00
73.33
 ไม่ผ่าน
573270342-9นายอธิป สระทองคำ
14.00
26.67
0.33
0.49
9.00
50.49
 ไม่ผ่าน
573270344-5นายอธิราช คำภูเวียง
20.33
23.17
0.33
1.49
9.00
54.32
 ไม่ผ่าน
573270345-3นางสาวอนัญญา พุฒผา
10.00
26.17
1.16
0.49
9.00
46.82
 ไม่ผ่าน
573270346-1นางสาวอภัสนันท์ แก้วขวาน้อย
11.34
8.50
1.50
0.49
4.00
25.83
 ไม่ผ่าน
573270347-9นายอภิชิต พิทยธนากุล
25.33
28.17
0.50
0.49
9.00
63.49
ผ่าน
573270349-5นายอภิวัฒน์ พฤกษ์ไพบูลย์
19.00
27.17
0.50
-
9.00
55.67
 ไม่ผ่าน
573270350-0นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ์
12.00
22.17
-
0.49
6.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270351-8นางสาวอมลวรรณ ต้นไพโรจน์
18.33
26.17
--
2.00
46.50
 ไม่ผ่าน
573270352-6นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
21.00
28.67
1.00
-
8.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270353-4นางสาวอมิตา วรสวัสดิ์
12.00
4.00
--
3.00
19.00
 ไม่ผ่าน
573270354-2นางสาวอรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ
20.00
22.17
-
1.49
6.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270356-8นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี
21.33
27.17
1.66
0.49
7.00
57.65
 ไม่ผ่าน
573270357-6นางสาวอัญชนา สุริยะ
18.00
23.67
0.50
0.49
5.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270358-4นางสาวอัญชรีพร พลเขต
4.00
5.50
1.00
-
4.00
14.50
 ไม่ผ่าน
573270359-2นายอาทิตย์ ชมชายผล
19.33
24.17
0.66
0.49
9.00
53.65
 ไม่ผ่าน
573270361-5นายเตชินท์ โพธิ์ศรี
23.00
26.67
0.42
0.49
9.00
59.58
 ไม่ผ่าน
573270362-3นายทชา เทียงคาม
23.67
28.67
0.50
-
8.00
60.84
 ไม่ผ่าน
573270363-1นายธนกฤต เกตุสิทธิ์
19.33
24.67
2.33
-
5.00
51.33
 ไม่ผ่าน
573270364-9นายธรรศ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
13.00
23.67
-
0.49
4.00
41.16
 ไม่ผ่าน
573270365-7นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
19.00
28.67
0.50
-
8.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270367-3นางสาวปิยธิดา สะตะ
23.00
25.17
-
0.49
9.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270368-1นางสาวพรนภา บุญวงค์
22.67
29.17
--
8.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573270369-9นางสาวแพทรียา สิ่วสำแดง
23.67
27.67
--
5.00
56.34
 ไม่ผ่าน
573270370-4นางสาวร่มธรรม ปัทมามาลย์
10.00
28.17
15.00
-
7.00
60.17
 ไม่ผ่าน
573270371-2นางสาวรังสินี ชฎาวงศ์
26.67
24.67
0.42
-
8.00
59.76
 ไม่ผ่าน
573270372-0นางสาวสุดาทิพย์ โพธิ์ชัยเลิศ
20.00
26.67
-
0.49
6.00
53.16
 ไม่ผ่าน
573270374-6นางสาวกชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง
10.00
23.67
--
3.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573270375-4นางสาวกชพร วงษ์เดือน
21.00
25.17
0.50
-
5.00
51.67
 ไม่ผ่าน
573270377-0นางสาวกรกช อ่อนน่วม
19.00
27.17
-
0.49
6.00
52.66
 ไม่ผ่าน
573270378-8นายกรกวรรษ ภะวัง
11.66
23.17
0.33
0.49
6.00
41.65
 ไม่ผ่าน
573270379-6นางสาวกัญญาลักษณ์ ขันสุวรรณา
18.00
28.17
-
0.49
7.00
53.66
 ไม่ผ่าน
573270380-1นางสาวกานดามณี วันประโคน
27.00
29.17
1.50
0.49
6.00
64.16
ผ่าน
573270383-5นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ
13.00
27.67
0.33
-
6.00
47.00
 ไม่ผ่าน
573270384-3นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
14.00
7.00
--
6.00
27.00
 ไม่ผ่าน
573270385-1นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน
19.00
29.17
0.50
-
2.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270386-9นางสาวจีรนันท์ แท่นทอง
12.00
26.67
0.50
-
5.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270387-7นางสาวจุฑาทิพย์ กิจรักษา
22.66
24.67
--
8.00
55.33
 ไม่ผ่าน
573270388-5นางสาวจุฑามณี ฆารละออง
22.00
28.67
1.49
-
6.00
58.16
 ไม่ผ่าน
573270389-3นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
18.00
28.17
0.33
1.49
9.00
56.99
 ไม่ผ่าน
573270390-8นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
13.00
27.67
--
6.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270391-6นางสาวจุรีพร มณีคะ
25.67
29.67
0.50
1.49
6.00
63.33
ผ่าน
573270392-4นางสาวจุไรพร สุริยะจันทร์
23.67
24.67
-
1.49
6.00
55.83
 ไม่ผ่าน
573270393-2นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
19.00
26.67
1.00
-
6.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270394-0นางสาวเจนตินันท์ จิตรเวช
22.33
25.17
-
0.49
6.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270395-8นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
14.00
27.67
0.66
1.49
9.00
52.82
 ไม่ผ่าน
573270396-6นางสาวชญาภา พลเยี่ยม
14.00
26.17
--
3.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270397-4นางสาวชนากานต์ แสงทอง
20.00
25.67
-
0.49
9.00
55.16
 ไม่ผ่าน
573270398-2นายชนาธิป ยิ่งคงดี
17.33
25.67
--
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270399-0นางสาวชนานันท์ ฐานหมั่น
10.00
28.17
15.50
-
5.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270400-1นางสาวชลันธร ชาวชน
17.00
30.17
0.83
0.49
9.00
57.49
 ไม่ผ่าน
573270401-9นายชาติชาย วรรณชูยงค์
21.66
27.67
0.83
0.49
6.00
56.65
 ไม่ผ่าน
573270403-5นางสาวณสุดา หมื่นนาอาน
9.00
28.17
-
0.49
9.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270404-3นางสาวณัชนันท์ ผุยปุโรย
13.33
31.17
--
6.00
50.50
 ไม่ผ่าน
573270405-1นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
13.00
26.67
0.33
0.49
9.00
49.49
 ไม่ผ่าน
573270406-9นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
20.00
27.17
0.50
0.49
7.00
55.16
 ไม่ผ่าน
573270408-5นายณัฐนนท์ เนืองทอง
16.00
19.17
--
6.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270410-8นางสาวณัฐรุจา ทิพย์อักษร
15.00
27.17
15.00
-
5.00
62.17
 ไม่ผ่าน
573270411-6นายณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
20.00
27.17
-
0.49
9.00
56.66
 ไม่ผ่าน
573270412-4นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย
13.00
27.67
0.66
0.49
8.00
49.82
 ไม่ผ่าน
573270413-2นางสาวดารุณี อำพร
16.00
28.17
-
1.49
9.00
54.66
 ไม่ผ่าน
573270414-0นางสาวตริตา มูลประดับ
19.33
24.67
--
8.00
52.00
 ไม่ผ่าน
573270415-8นายธนายุทธ ริวน
11.00
22.17
--
6.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270416-6นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทอง
26.00
31.67
-
0.50
10.00
68.17
 ไม่ผ่าน
573270417-4นางสาวธิติสุดา มิ่งคำ
14.00
30.67
--
5.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270418-2นายธิเบต วิชัยวงษ์
27.66
27.67
1.00
0.49
9.00
65.82
ผ่าน
573270419-0นายธีรภัทร สินทรัพย์
4.00
0.50
---
4.50
 ไม่ผ่าน
573270420-5นายธีรยุทธ สมิตาสิน
19.00
27.67
0.50
-
8.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270421-3นายธีระศักดิ์ ทองบุ
13.00
27.17
-
1.49
7.00
48.66
 ไม่ผ่าน
573270423-9นางสาวนารีนาฎ บาลลา
17.00
24.17
--
5.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270424-7นางสาวนิชาภัส จันทร์ดำ
18.33
16.50
--
6.00
40.83
 ไม่ผ่าน
573270425-5นางสาวนิชาภา การะพันธ์
8.33
12.50
0.33
0.49
7.00
28.65
 ไม่ผ่าน
573270426-3นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
24.00
25.17
0.33
-
5.00
54.50
 ไม่ผ่าน
573270427-1นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ์
21.00
24.17
--
2.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270428-9นางสาวนุชบา ปันใย
13.33
24.17
--
6.00
43.50
 ไม่ผ่าน
573270429-7นางสาวบุณยานุช หมื่นกุล
19.33
26.67
--
8.00
54.00
 ไม่ผ่าน
573270430-2นายประภากร ต่ายดำรงค์
37.49
18.17
--
2.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270431-0นางสาวปวิชญา ยิ่งยงค์
20.00
29.17
0.50
-
6.00
55.67
 ไม่ผ่าน
573270432-8นายปัทมวัฒน์ ใจกองคำ
19.00
26.67
0.50
-
8.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270433-6นางสาวปิยสุดา กัญญาคำ
20.33
24.67
--
8.00
53.00
 ไม่ผ่าน
573270434-4นางสาวปุญญิศา โพธิ์สูง
10.00
28.17
15.00
-
8.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270435-2นางสาวปุญญิศา ยี่สุ่นเทศ
19.00
24.17
--
5.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270436-0นายพงษ์มนัส ดีอด
13.33
22.17
--
2.00
37.50
 ไม่ผ่าน
573270437-8นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
17.00
26.17
--
5.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270438-6นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน
19.33
25.17
--
8.00
52.50
 ไม่ผ่าน
573270439-4นางสาวพรสวรรค์ วุ่นซิ้ว
21.00
28.67
0.50
0.49
8.00
58.66
 ไม่ผ่าน
573270440-9นายพลกฤษณ์ ต่อปัญญา
13.66
24.67
0.33
0.49
6.00
45.15
 ไม่ผ่าน
573270441-7นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
21.33
31.67
--
8.00
61.00
 ไม่ผ่าน
573270442-5นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
13.00
27.67
--
9.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270443-3นางสาวพิรญาณ์ ทาโยธี
6.50
22.17
--
3.00
31.67
 ไม่ผ่าน
573270444-1นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
23.00
24.17
0.33
0.49
6.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270446-7นายภัทร ทองวิสูง
12.33
27.17
0.50
0.49
9.00
49.49
 ไม่ผ่าน
573270447-5นายภัทรพล เจียมวิทยศรีกุล
17.00
27.17
--
7.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270448-3นางสาวภารีทัต คัมภิรานนท์
29.50
29.34
6.16
1.00
7.00
73.00
ผ่าน
573270449-1นายภูดิศ ห่วงเนาวกุล-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
573270450-6นายภูสิทธิ์ จูชัง
18.00
24.67
--
6.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270451-4นางสาวมนัสนันท์ ฟ้าขาว
12.66
24.67
-
0.49
9.00
46.82
 ไม่ผ่าน
573270452-2นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
18.00
26.17
0.50
-
5.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270453-0นางสาวยมลพร จิตต์อารี
13.00
28.17
0.83
0.49
9.00
51.49
 ไม่ผ่าน
573270454-8นายยุทธภูมิ วงศ์ชัย
7.00
3.00
0.33
0.49
5.00
15.82
 ไม่ผ่าน
573270456-4นางสาวรุจิรดา ด่านประสิทธิ์
17.00
26.67
0.33
-
2.00
46.00
 ไม่ผ่าน
573270457-2นางสาววณัฐชยา รักแก้ว
12.00
22.17
--
3.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270458-0นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
22.33
26.17
0.50
-
9.00
58.00
 ไม่ผ่าน
573270459-8นางสาววรัทยา เจียรวงศ์สกุล
17.33
31.67
2.00
0.49
9.00
60.49
ผ่าน
573270460-3นายวริศ เจนพรมราช
28.66
28.17
1.50
1.49
9.00
68.82
ผ่าน
573270461-1นางสาววิภาวี สีน้ำเงิน
16.00
22.17
--
6.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270462-9นางสาววิมลสิริ ทองงาม
12.00
9.50
1.00
0.49
6.00
28.99
 ไม่ผ่าน
573270463-7นางสาววิลาสินี ชิวสกุล
16.33
31.17
0.83
0.49
9.00
57.82
 ไม่ผ่าน
573270464-5นางสาวศศิธร พูลสวัสดิ์
21.00
24.17
--
3.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270465-3นางสาวศศินา สิงห์ยะบุศย์
39.00
28.67
-
0.49
9.00
77.16
 ไม่ผ่าน
573270466-1นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ์
22.67
25.17
0.50
1.49
10.00
59.83
 ไม่ผ่าน
573270467-9นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ
21.70
26.67
-
1.00
5.00
54.37
 ไม่ผ่าน
573270468-7นายศุภวิชญ์ เลขวิสุทธิ์
11.00
11.50
-
0.49
3.00
25.99
 ไม่ผ่าน
573270470-0นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
14.00
29.67
0.50
-
8.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270471-8นางสาวโสภิตา ไชยคำ
11.00
25.67
--
3.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573270472-6นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์
10.00
28.67
0.83
0.49
9.00
48.99
 ไม่ผ่าน
573270473-4นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์
20.66
31.17
1.50
-
8.00
61.33
 ไม่ผ่าน
573270474-2นางสาวอภิชนา ไชยขันธุ์
14.00
31.17
0.83
0.49
9.00
55.49
 ไม่ผ่าน
573270475-0นายอภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์
13.33
25.17
0.66
0.49
9.00
48.65
 ไม่ผ่าน
573270476-8นายอภิสิทธิ์ อาสนานิ
5.33
0.50
---
5.83
 ไม่ผ่าน
573270477-6นางสาวอรธิดา พิทักษา
18.00
27.67
--
8.00
53.67
 ไม่ผ่าน
573270478-4นางสาวอรอนงค์ แก้วนิล
14.00
28.67
0.33
-
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270479-2นางสาวอารียา ภูยอด
13.00
28.17
--
5.00
46.17
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.