หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270001-5นางสาวกนกภัณฑ์ จูประจบ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270002-3นางสาวกรกมล เกตตะสา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270003-1นางสาวกฤติยาภรณ์ สินทรัพย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270005-7นายกิตติธัช บัวแย้ม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270007-3นางสาวกุลสตรี รูปงาม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270008-1นางสาวเกตุศิรินทร์ ศิลา-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270010-4นายจักกริน วรนาม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270012-0นางสาวจิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270014-6นางสาวจิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270015-4นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270018-8นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ดีด
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270020-1นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270022-7นายชนกานต์ แท่นหิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270024-3นางสาวชนิสรา ชินวงศ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270027-7นางสาวชาริญญา รักพุทรา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270029-3นางสาวณัฏฐิกา ราชวงษา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270030-8นางสาวณัฐกานต์ ตระสินธุ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270031-6นายณัฐชนน เฉลิมแสน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270037-4นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270038-2นายธนภูมิ นราธิปกร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270041-3นายธัญเพชร ศรีระชาติ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270042-1นางสาวธารารัตน์ ยาจามิ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270045-5นายนราธิวัฒน์ ประภาสอน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270047-1นางสาวนัฐณิชา ชนเวียน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270050-2นางสาวนิตยา คงคุ้ม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270053-6นางสาวเบญจพร ประเสริฐศิลป์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270054-4นายประวีณ หลักทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270056-0นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270057-8นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270058-6นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270060-9นายปิยนัฐ ฆ้องก่ำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270066-7นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270069-1นางสาวพิชชา แซ่จู
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270072-2นางสาวทชา ทวีชัยธนสกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270073-0นางสาวพิมพ์สุภา พญาจามีกร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270076-4นายพีรพงค์ จันทร์คำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270078-0นางสาวแพรววนิต ภูคำแสน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270079-8นายภัทรพล คงตะเคียน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270083-7นายภูบดินทร์ วรชินา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270085-3นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน------ ไม่ผ่าน
573270086-1นายภูวภัทร ภูริภักดี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270087-9นางสาวมุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์
6.00
19.50
--
2.00
27.50
 ไม่ผ่าน
573270089-5นางสาวรสิกร เจียตระกูล-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270091-8นายวชิร อเนกะเวียง-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270094-2นางสาววิลาสินี สิมโน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270096-8นางสาวศศิมา จันทรจิตร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270098-4นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270099-2นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270100-3นางสาวศิริลักษณ์ เครื่องประดับ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270101-1นายสกลวรรธน์ ศิริปรุ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270102-9นางสาวสราพร จันทร์ทรง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270103-7นายสหรัฐ เยาวรัตน์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270104-5นางสาวสายสุนีย์ สุขเกษม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270106-1นางสาวสุจิตตาภรณ์ นะชา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270108-7นางสาวสุภัสสร ห้วยทราย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270109-5นางสาวสุภารัตน์ ภูน้ำเงิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270110-0นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270114-2นางสาวอภิญญา แก้วศรีชัย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270115-0นางสาวอภิรดี เตียยะกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270116-8นางสาวอริสรา จำปาสาร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270117-6นายอัครวิชญ์ นวลตา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270120-7นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมเมธาวี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270125-7นางสาวอินทุกร พงษ์พิเดช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270158-2นายกตัญญู สีดาคุณ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270159-0นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270160-5นายกรกช เปี่ยมทรัพย์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270161-3นางสาวกฤดา ศรีกมลานนท์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270163-9นางสาวกฤติยาภรณ์ วันเมือง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270164-7นายกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270165-5นายกฤษณะ ทรัพย์แสนพูน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270166-3นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270167-1นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270168-9นายก้องภพ ประสะจะ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270169-7นางสาวกัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270170-2นางสาวกานดาวีร์ สายเชื้อ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270171-0นายกิตติคุณ สวยรูป
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270172-8นายกิตติเทพ ก้านทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270173-6นายกิตติเทพ ไกรสินธุ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270174-4นายกิตติธัช คล้อสวัสดิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270175-2นายกีรติ สระคูพันธ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270176-0นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270177-8นางสาวกุลิสรา นาควรานนท์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270178-6นายเกรียงไกร สาระวิทย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270179-4นางสาวเกวลี แถมมนตรี
6.00
21.17
1.00
-
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573270180-9นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270181-7นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270182-5นายคมสันติ์ มิ่งวัฒนกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270183-3นางสาวคุณาภรณ์ สมานพันธ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270185-9นายจักรวัฏ ธรสาธิตกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270186-7นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270187-5นางสาวจิระรัชย์ ทำทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270189-1นางสาวจิรา ใจแก้ว
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270190-6นายจิราวุธ ปรอยกระโทก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270191-4นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270192-2นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270193-0นายจุรินทร์ มั่นคง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270194-8นางสาวจุฬารัตน์ หาปู่ทน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270195-6นางสาวจุฬาลักษณ์ คาสมบัติ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270196-4นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270197-2นายเจษฎากร สินธุชัย
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270198-0นายฉลาดชาย สังสนา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270201-7นางสาวชนม์นิภา โฉมใส
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270202-5นางสาวชนานันท์ ลีเขาสูง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270203-3นายชันนาม ชาน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270204-1นางสาวชาลิณี แสนนาม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270205-9นางสาวโชติกา พรมเพิก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270206-7นายญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270207-5นางสาวฐานิต เทพวีระ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270209-1นายฐิติกร ริจนา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270210-6นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270212-2นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270213-0นางสาวณัฐธิดา พารี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270214-8นางสาวณัฐธิดา สนวา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270216-4นายต่อเกียรติ พงศ์พิริยาภรณ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270217-2นางสาวตันติมา โตชวลิต
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270218-0นายทรงพล อันทะระ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270219-8นายทศพร เวสประชุม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270220-3นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270221-1นายทัศนเทพ วรไวย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270223-7นายธนกฤต ยอดคีรี-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270224-5นายธนดล ศิริมงคล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270226-1นายธนวัฒน์ ชลวานิช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270227-9นายธนวัฒน์ รัตนสิริ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270228-7นางสาวธนัญญา หลาวทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270229-5นายธนัทพัชร์ ธนสุกิจเศรษฐ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270230-0นายธนากร คีรี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270231-8นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270232-6นายธเนศ ผลเกิด
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573270233-4นายธรรศ คมสัตย์ธรรม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270234-2นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270235-0นายธีรฉัตร พรแดง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270236-8นายธีรพล ค่ายภักดี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270238-4นางสาวนงนภัส สอนง่าย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270239-2นายนพรินทร์ สุทุม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270240-7นางสาวนพัสรา สีหราช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270241-5นางสาวนภัสกร สิทธิโชค
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270242-3นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270244-9นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270245-7นายนิติกร หอมดวง
6.00
16.17
---
22.17
 ไม่ผ่าน
573270246-5นายนิติวัฒน์ สุระคาย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270247-3นางสาวนิรมล ผลมาตย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270248-1นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270249-9นางสาวนิศากร โพธิโชติ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270251-2นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270253-8นายปฏิพัทธ์ รอบคอบ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270254-6นายปณิธาน เฟื่องฟู
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270255-4นางสาวปภัสวรรณ ชำนาญนก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270256-2นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270257-0นายปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270258-8นางสาวประภาสิริ อังกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270260-1นายปรัชญา จันทรา-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270261-9นางสาวปรัชญาภรณ์ ดวงตะวงษ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270263-5นางสาวปรีทยาภรณ์ ประสาทกลาง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270265-1นางสาวปานวาด มีปัญญา
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270266-9นางสาวปาลิตา สรรพโส
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270267-7นางสาวพนิดา สายบุญมี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270268-5นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270269-3นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270270-8นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270271-6นางสาวพัชรธิดา จำปาหอม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270274-0นางสาวพิมพ์ชนก ส่งเสริม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270275-8นางสาวพิมลพร ค้ำชู
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270276-6นายพีรณัฐ ขนไทย
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270277-4นางสาวพีรพรรณ ศรีจันทร์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270278-2นายพีรวิชญ์ กุสินานนท์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270279-0นายภัทรกร อิ่มเอิบ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270280-5นางสาวภัทรภร โยมไธสง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270281-3นางสาวภัทรวดี จิตตานนท์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270282-1นายภาคิน ด้วงจันทร์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270283-9นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270284-7นายภานุพงษ์ ชูรัตน์
19.00
26.34
16.50
1.00
7.33
70.17
ผ่าน
573270285-5นายภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270286-3นายภูมิภาค ภูพันนา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270287-1นายภูวิชญ์ สุวรรณทา
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270288-9นายภูษิต ฝ่ายอินทร์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270289-7นางสาวมณฑาณี หาแก้ว
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270291-0นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270293-6นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270294-4นางสาวมันตรา จำนงค์วงษ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270295-2นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270297-8นางสาวมานิตา พรมวัน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270298-6นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270300-5นางสาวยศวดี จิ๋วนุช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270301-3นางสาวร่มข้าว ปัทมามาลย์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270302-1นางสาวรมย์ธีรา แดนวงศ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270304-7นายรัชชานนท์ โกศลวัฒนากุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270305-5นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270306-3นางสาวรัฐธิมากร ก่อทอง-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270307-1นางสาวรัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270308-9นางสาวเรวดี เวียงนนท์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270309-7นายฤทธิพัฒน์ ปานสนาม
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270310-2นายวงศพัทธ์ บุญทศ
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270311-0นางสาววรัชยา วิเศษ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270312-8นางสาววรัญญา ไชยขันธ์
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270314-4นางสาววัชรีนันทน์ บุญเสริมแท้
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270315-2นางสาววันศุกร์ สรรค์นิกร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270319-4นายศราวุธ เจริญดวงดี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270320-9นายศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสดิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270322-5นางสาวศิรินารถ ยอดญาติไทย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270325-9นายศุภวิชญ์ ศรีปรุ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270326-7นายสันติยพงศ์ วงษ์กาฬสินธุ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270328-3นางสาวสิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270329-1นางสาวสิริประภา เพียสมนา
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270330-6นายสิริยศ โยธา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270331-4นางสาวสิริโสภา นาคศรี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270332-2นางสาวสุชาวลี นารี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270333-0นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270334-8นางสาวสุภาพร เกษกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270335-6นายสุรเกียรติ ชุมศรี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270339-8นางสาวอกนิษฐ์ อิ่มพงษ์ศักดิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270341-1นายสรจักรรดิ์ สิขรีไพศาล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270342-9นายอธิป สระทองคำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270344-5นายอธิราช คำภูเวียง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270345-3นางสาวอนัญญา พุฒผา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270347-9นายอภิชิต พิทยธนากุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270349-5นายอภิวัฒน์ พฤกษ์ไพบูลย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270350-0นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270351-8นางสาวอมลวรรณ ต้นไพโรจน์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270352-6นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270354-2นางสาวอรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270356-8นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270357-6นางสาวอัญชนา สุริยะ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270359-2นายอาทิตย์ ชมชายผล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270361-5นายเตชินท์ โพธิ์ศรี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270362-3นายทชา เทียงคาม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270363-1นายธนกฤต เกตุสิทธิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270364-9นายธรรศ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270365-7นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270367-3นางสาวปิยธิดา สะตะ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270368-1นางสาวพรนภา บุญวงค์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270369-9นางสาวแพทรียา สิ่วสำแดง-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270370-4นางสาวร่มธรรม ปัทมามาลย์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270371-2นางสาวรังสินี ชฎาวงศ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270372-0นางสาวสุดาทิพย์ โพธิ์ชัยเลิศ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270374-6นางสาวกชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270375-4นางสาวกชพร วงษ์เดือน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270377-0นางสาวกรกช อ่อนน่วม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270378-8นายกรกวรรษ ภะวัง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270379-6นางสาวกัญญาลักษณ์ ขันสุวรรณา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270380-1นางสาวกานดามณี วันประโคน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270383-5นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270385-1นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270386-9นางสาวจีรนันท์ แท่นทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270387-7นางสาวจุฑาทิพย์ กิจรักษา
6.00
19.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
573270388-5นางสาวจุฑามณี ฆารละออง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270389-3นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270390-8นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270391-6นางสาวจุรีพร มณีคะ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270392-4นางสาวจุไรพร สุริยะจันทร์
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270393-2นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
6.00
19.67
--
2.00
27.67
 ไม่ผ่าน
573270394-0นางสาวเจนตินันท์ จิตรเวช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270395-8นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270396-6นางสาวชญาภา พลเยี่ยม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270397-4นางสาวชนากานต์ แสงทอง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270398-2นายชนาธิป ยิ่งคงดี
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270399-0นางสาวชนานันท์ ฐานหมั่น
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270400-1นางสาวชลันธร ชาวชน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270401-9นายชาติชาย วรรณชูยงค์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270403-5นางสาวณัชชา หมื่นนาอาน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270404-3นางสาวณัชนันท์ ผุยปุโรย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270405-1นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270406-9นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270408-5นายณัฐนนท์ เนืองทอง
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270410-8นางสาวณัฐรุจา ทิพย์อักษร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270411-6นายณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270412-4นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270413-2นางสาวดารุณี อำพร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270414-0นางสาวตริตา มูลประดับ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270415-8นายธนายุทธ ริวน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270416-6นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทอง
18.00
28.67
-
0.50
9.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270417-4นางสาวธิติสุดา มิ่งคำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270418-2นายธิเบต วิชัยวงษ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270420-5นายธีรยุทธ สมิตาสิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270421-3นายธีระศักดิ์ ทองบุ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270422-1นายนพปฎล ภูพลบุตร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270423-9นางสาวนารีนาฎ บาลลา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270424-7นางสาวนิชาภัส จันทร์ดำ
6.00
11.00
---
17.00
 ไม่ผ่าน
573270425-5นางสาวนิชาภา การะพันธ์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270426-3นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270427-1นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270428-9นางสาวนุชบา ปันใย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270429-7นางสาวบุณยานุช หมื่นกุล-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270430-2นายประภากร ต่ายดำรงค์
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270431-0นางสาวปวิชญา ยิ่งยงค์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270432-8นายปัทมวัฒน์ ใจกองคำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270433-6นางสาวปิยสุดา กัญญาคำ
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270434-4นางสาวปุญญิศา โพธิ์สูง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270435-2นางสาวปุญญิศา ยี่สุ่นเทศ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270436-0นายพงษ์มนัส ดีอด
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270437-8นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270438-6นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270439-4นางสาวพรสวรรค์ วุ่นซิ้ว
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270440-9นายพลกฤษณ์ ต่อปัญญา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270441-7นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270442-5นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270443-3นางสาวพิรญาณ์ ทาโยธี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270444-1นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270446-7นายภัทร ทองวิสูง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270447-5นายภัทรพล เจียมวิทยศรีกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270450-6นายภูสิทธิ์ จูชัง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270451-4นางสาวมนัสนันท์ ฟ้าขาว
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270452-2นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270453-0นางสาวยมลพร จิตต์อารี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270456-4นางสาวรุจิรดา ด่านประสิทธิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270457-2นางสาววณัฐชยา รักแก้ว
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270458-0นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270459-8นางสาววรัทยา เจียรวงศ์สกุล
6.33
21.17
--
2.00
29.50
 ไม่ผ่าน
573270460-3นายวริศ เจนพรมราช
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270461-1นางสาววิภาวี สีน้ำเงิน
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270462-9นางสาววิมลสิริ ทองงาม-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270463-7นางสาววิลาสินี ชิวสกุล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270464-5นางสาวศศิธร พูลสวัสดิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270465-3นางสาวศศินา สิงห์ยะบุศย์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270466-1นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270467-9นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270468-7นายศุภวิชญ์ เลขวิสุทธิ์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270469-5นายเศรษฐโชค วงค์อามาตย์-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270470-0นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270471-8นางสาวโสภิตา ไชยคำ
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270472-6นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270473-4นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270474-2นางสาวอภิชนา ไชยขันธุ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270475-0นายอภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270477-6นางสาวอรธิดา พิทักษา
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270478-4นางสาวอรอนงค์ แก้วนิล
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270479-2นางสาวอารียา ภูยอด
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.