หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270001-5นางสาวกนกภัณฑ์ จูประจบ
14.00
27.17
-
0.49
7.00
48.66
 ไม่ผ่าน
573270002-3นางสาวกรกมล เกตตะสา
21.00
25.17
1.16
-
8.00
55.33
 ไม่ผ่าน
573270003-1นางสาวกฤติยาภรณ์ สินทรัพย์
14.00
27.67
--
3.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573270005-7นายกิตติธัช บัวแย้ม
24.00
27.17
-
0.49
6.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270007-3นางสาวกุลสตรี รูปงาม
20.00
25.67
0.83
1.00
8.00
55.50
 ไม่ผ่าน
573270008-1นางสาวเกตุศิรินทร์ ศิลา
13.00
28.83
--
2.00
43.83
 ไม่ผ่าน
573270010-4นายจักกริน วรนาม
25.33
33.17
--
8.00
66.50
 ไม่ผ่าน
573270012-0นางสาวจิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์
18.66
31.17
-
0.49
9.00
59.32
 ไม่ผ่าน
573270014-6นางสาวจิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร
11.00
27.17
--
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270015-4นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
39.38
33.67
0.50
-
2.00
75.55
 ไม่ผ่าน
573270018-8นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ดีด
10.33
27.17
--
3.00
40.50
 ไม่ผ่าน
573270020-1นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม
11.33
32.17
-
1.00
8.00
52.50
 ไม่ผ่าน
573270022-7นายชนกานต์ แท่นหิน
19.00
27.17
--
6.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270024-3นางสาวชนิสรา ชินวงศ์
17.66
23.67
0.50
-
8.00
49.83
 ไม่ผ่าน
573270027-7นางสาวชาริญญา รักพุทรา
18.66
29.17
3.32
0.49
6.00
57.64
 ไม่ผ่าน
573270029-3นางสาวณัฏฐิกา ราชวงษา
28.00
28.17
0.50
-
6.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573270030-8นางสาวณัฐกานต์ ตระสินธุ์
24.99
27.17
1.00
-
6.00
59.16
 ไม่ผ่าน
573270031-6นายณัฐชนน เฉลิมแสน
22.33
29.67
--
7.00
59.00
 ไม่ผ่าน
573270037-4นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย
24.67
32.17
-
0.49
7.00
64.33
 ไม่ผ่าน
573270038-2นายธนภูมิ นราธิปกร
34.66
27.67
-
1.33
8.00
71.66
 ไม่ผ่าน
573270041-3นายธัญเพชร ศรีระชาติ
21.00
24.17
--
8.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270042-1นางสาวธารารัตน์ ยาจามิ
30.33
31.17
--
8.00
69.50
 ไม่ผ่าน
573270045-5นายนราธิวัฒน์ ประภาสอน
16.00
9.50
2.66
8.99
1.00
38.15
 ไม่ผ่าน
573270050-2นางสาวนิตยา คงคุ้ม
18.33
31.67
1.50
-
3.00
54.50
 ไม่ผ่าน
573270053-6นางสาวเบญจพร ประเสริฐศิลป์
22.33
29.17
--
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270054-4นายประวีณ หลักทอง
20.00
28.67
2.33
0.49
9.00
60.49
ผ่าน
573270056-0นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
14.00
23.67
1.00
-
8.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270057-8นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง
17.66
30.67
-
0.49
6.00
54.82
 ไม่ผ่าน
573270058-6นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
23.91
28.17
0.50
0.49
9.00
62.07
ผ่าน
573270066-7นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย์
23.33
27.17
1.00
-
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270069-1นางสาวพิชชา แซ่จู
15.00
28.17
--
6.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270072-2นางสาวทชา ทวีชัยธนสกุล
20.00
24.17
--
5.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270073-0นางสาวพิมพ์สุภา พญาจามีกร
23.67
24.67
0.33
0.49
7.00
56.16
 ไม่ผ่าน
573270076-4นายพีรพงค์ จันทร์คำ
25.03
29.67
2.67
0.49
9.00
66.86
ผ่าน
573270078-0นางสาวแพรววนิต ภูคำแสน
24.33
26.17
0.83
0.49
9.00
60.82
ผ่าน
573270083-7นายภูบดินทร์ วรชินา
21.00
32.17
1.00
0.49
9.00
63.66
ผ่าน
573270085-3นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน
10.00
7.00
--
4.00
21.00
 ไม่ผ่าน
573270086-1นายภูวภัทร ภูริภักดี
25.67
26.17
-
0.49
5.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573270087-9นางสาวมุกดารัตน์ จวงเงิน
26.34
28.50
-
0.49
10.00
65.33
 ไม่ผ่าน
573270089-5นางสาวรสิกร เจียตระกูล
26.00
6.00
-
0.49
1.00
33.49
 ไม่ผ่าน
573270091-8นายวชิร อเนกะเวียง
24.91
33.83
-
2.67
8.00
69.41
 ไม่ผ่าน
573270094-2นางสาววิลาสินี สิมโน
23.00
28.17
0.50
0.49
6.00
58.16
 ไม่ผ่าน
573270096-8นางสาวศศิมา จันทรจิตร
36.33
26.17
1.00
0.49
6.00
69.99
ผ่าน
573270098-4นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
24.66
26.67
0.50
-
8.00
59.83
 ไม่ผ่าน
573270099-2นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
12.66
28.33
--
6.00
46.99
 ไม่ผ่าน
573270100-3นางสาวศิริลักษณ์ เครื่องประดับ
17.00
22.17
--
6.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270101-1นายสกลวรรธน์ ศิริปรุ
21.00
29.17
--
4.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270102-9นางสาวสราพร จันทร์ทรง
30.99
27.67
1.00
-
6.00
65.66
 ไม่ผ่าน
573270103-7นายสหรัฐ เยาวรัตน์
15.00
28.67
--
3.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270104-5นางสาวสายสุนีย์ สุขเกษม
17.00
31.33
--
8.00
56.33
 ไม่ผ่าน
573270106-1นางสาวสุจิตตาภรณ์ นะชา
16.67
30.17
0.33
-
8.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270108-7นางสาวสุภัสสร ห้วยทราย
21.00
26.67
2.33
0.49
9.00
59.49
 ไม่ผ่าน
573270109-5นางสาวสุภารัตน์ ภูน้ำเงิน
28.00
24.17
2.33
0.49
6.00
60.99
ผ่าน
573270110-0นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
14.00
24.67
-
0.49
6.00
45.16
 ไม่ผ่าน
573270114-2นางสาวอภิญญา แก้วศรีชัย
14.66
33.33
--
6.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270115-0นางสาวอภิรดี เตียยะกุล
16.33
27.17
0.33
0.49
9.00
53.32
 ไม่ผ่าน
573270116-8นางสาวอริสรา จำปาสาร
34.00
28.17
0.50
1.00
8.00
71.67
ผ่าน
573270117-6นายอัครวิชญ์ นวลตา
22.33
26.67
-
0.49
6.00
55.49
 ไม่ผ่าน
573270120-7นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมเมธาวี
16.33
30.67
19.00
-
8.00
74.00
 ไม่ผ่าน
573270125-7นางสาวอินทุกร พงษ์พิเดช
28.00
27.67
1.00
-
8.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573270158-2นายกตัญญู สีดาคุณ
15.00
35.33
-
0.49
9.00
59.82
 ไม่ผ่าน
573270159-0นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
11.00
24.67
15.50
-
5.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270160-5นายกรกช เปี่ยมทรัพย์
17.33
16.16
0.50
0.49
7.00
41.48
 ไม่ผ่าน
573270162-1นายกฤต แสงสุรินทร์
27.67
3.00
--
5.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270163-9นางสาวกฤติยาภรณ์ วันเมือง
17.00
30.83
1.16
0.49
9.00
58.48
 ไม่ผ่าน
573270164-7นายกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา
28.66
24.17
--
6.00
58.83
 ไม่ผ่าน
573270165-5นายกฤษณะ ทรัพย์แสนพูน
33.33
24.17
--
8.00
65.50
 ไม่ผ่าน
573270166-3นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
26.00
32.67
15.00
-
10.00
83.67
 ไม่ผ่าน
573270167-1นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข
46.47
27.67
--
7.00
81.14
 ไม่ผ่าน
573270168-9นายก้องภพ ประสะจะ
21.00
34.67
-
0.49
9.00
65.16
 ไม่ผ่าน
573270169-7นางสาวกัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล
26.33
29.67
--
8.00
64.00
 ไม่ผ่าน
573270170-2นางสาวกานดาวีร์ สายเชื้อ
13.33
24.67
0.33
-
8.00
46.33
 ไม่ผ่าน
573270171-0นายกิตติคุณ สวยรูป
17.33
28.67
0.50
-
2.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270172-8นายกิตติเทพ ก้านทอง
22.00
25.67
--
7.00
54.67
 ไม่ผ่าน
573270173-6นายกิตติเทพ ไกรสินธุ์
18.33
30.83
--
8.00
57.16
 ไม่ผ่าน
573270174-4นายกิตติธัช คล้อสวัสดิ์
23.33
30.17
1.32
1.49
9.00
65.31
ผ่าน
573270175-2นายกีรติ สระคูพันธ์
23.00
24.17
1.16
0.49
6.00
54.82
 ไม่ผ่าน
573270176-0นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
27.33
26.67
--
5.00
59.00
 ไม่ผ่าน
573270177-8นางสาวกุลิสรา นาควรานนท์
19.00
29.33
0.50
0.49
7.00
56.32
 ไม่ผ่าน
573270178-6นายเกรียงไกร สาระวิทย์
19.00
29.17
1.00
-
8.00
57.17
 ไม่ผ่าน
573270179-4นางสาวเกวลี แถมมนตรี
22.33
27.67
2.00
-
5.00
57.00
 ไม่ผ่าน
573270180-9นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
19.33
29.67
--
8.00
57.00
 ไม่ผ่าน
573270181-7นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
37.25
27.17
0.50
-
8.00
72.92
 ไม่ผ่าน
573270182-5นายคมสันติ์ มิ่งวัฒนกุล
31.33
31.17
--
5.00
67.50
 ไม่ผ่าน
573270183-3นางสาวคุณาภรณ์ สมานพันธ์
14.00
31.67
15.00
-
6.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573270185-9นายจักรวัฏ ธรสาธิตกุล
13.00
27.67
-
0.49
9.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573270186-7นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
23.00
30.17
16.00
-
8.00
77.17
 ไม่ผ่าน
573270187-5นางสาวจิระรัชย์ ทำทอง
21.00
31.17
0.50
-
8.00
60.67
 ไม่ผ่าน
573270189-1นางสาวจิรา ใจแก้ว
20.00
24.67
--
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270190-6นายจิราวุธ ปรอยกระโทก
19.00
34.67
15.00
-
8.00
76.67
 ไม่ผ่าน
573270191-4นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
14.33
29.33
1.16
0.49
9.00
54.31
 ไม่ผ่าน
573270192-2นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
15.00
27.17
--
8.00
50.17
 ไม่ผ่าน
573270193-0นายจุรินทร์ มั่นคง
38.67
32.17
--
5.00
75.84
 ไม่ผ่าน
573270194-8นางสาวจุฬารัตน์ หาปู่ทน
17.00
30.67
15.00
-
8.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573270195-6นางสาวจุฬาลักษณ์ คาสมบัติ
35.67
31.67
6.33
1.49
10.00
85.16
ผ่าน
573270196-4นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
31.33
26.67
-
0.49
9.00
67.49
 ไม่ผ่าน
573270197-2นายเจษฎากร สินธุชัย
11.33
28.67
--
8.00
48.00
 ไม่ผ่าน
573270201-7นางสาวชนม์นิภา โฉมใส
15.33
29.83
1.16
0.49
9.00
55.81
 ไม่ผ่าน
573270202-5นางสาวชนานันท์ ลีเขาสูง
27.00
27.67
0.83
0.49
9.00
64.99
ผ่าน
573270203-3นายชันนาม ชาน
17.33
31.17
--
8.00
56.50
 ไม่ผ่าน
573270204-1นางสาวชาลิณี แสนนาม
24.00
27.67
15.00
0.49
6.00
73.16
ผ่าน
573270205-9นางสาวโชติกา พรมเพิก
34.33
23.67
-
0.49
9.00
67.49
 ไม่ผ่าน
573270206-7นายญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
25.00
28.33
--
8.00
61.33
 ไม่ผ่าน
573270207-5นางสาวฐานิต เทพวีระ
24.66
26.67
0.50
1.00
8.00
60.83
ผ่าน
573270209-1นายฐิติกร ริจนา
18.00
31.67
3.99
1.33
9.33
64.32
ผ่าน
573270210-6นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง
13.00
28.83
0.50
0.49
9.00
51.82
 ไม่ผ่าน
573270212-2นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
18.33
27.17
0.83
1.49
9.00
56.82
 ไม่ผ่าน
573270213-0นางสาวณัฐธิดา พารี
21.00
30.67
15.33
-
8.00
75.00
 ไม่ผ่าน
573270214-8นางสาวณัฐธิดา สนวา
13.33
30.83
--
8.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270216-4นายต่อเกียรติ พงศ์พิริยาภรณ์
18.33
25.67
0.66
1.00
8.00
53.66
 ไม่ผ่าน
573270217-2นางสาวตันติมา โตชวลิต
22.58
35.83
--
6.00
64.41
 ไม่ผ่าน
573270218-0นายทรงพล อันทะระ
29.49
30.17
16.33
1.00
6.00
82.99
ผ่าน
573270219-8นายทศพร เวสประชุม
31.91
34.17
15.00
-
6.00
87.08
 ไม่ผ่าน
573270220-3นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน
26.00
27.17
1.33
0.49
9.00
63.99
ผ่าน
573270221-1นายทัศนเทพ วรไวย์
11.00
28.17
1.00
-
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270223-7นายธนกฤต ยอดคีรี
36.33
36.33
-
2.67
8.00
83.33
 ไม่ผ่าน
573270224-5นายธนดล ศิริมงคล
37.00
25.17
--
8.00
70.17
 ไม่ผ่าน
573270226-1นายธนวัฒน์ ชลวานิช
11.00
29.17
--
6.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270227-9นายธนวัฒน์ รัตนสิริ
11.00
25.67
-
0.49
7.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573270228-7นางสาวธนัญญา หลาวทอง
14.00
30.67
--
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270229-5นายธนัทพัชร์ ธนสุกิจเศรษฐ์
23.66
28.17
--
8.00
59.83
 ไม่ผ่าน
573270230-0นายธนากร คีรี
36.00
33.17
-
0.49
9.00
78.66
 ไม่ผ่าน
573270231-8นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ
22.00
27.17
--
5.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270232-6นายธเนศ ผลเกิด
39.33
28.67
-
0.49
9.00
77.49
 ไม่ผ่าน
573270233-4นายธรรศ คมสัตย์ธรรม
28.00
31.67
--
8.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573270234-2นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
23.00
26.17
11.00
-
4.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573270235-0นายธีรฉัตร พรแดง
21.00
32.17
1.00
0.49
9.00
63.66
ผ่าน
573270236-8นายธีรพล ค่ายภักดี
48.00
29.17
-
1.00
9.00
87.17
 ไม่ผ่าน
573270239-2นายนพรินทร์ สุทุม
12.00
28.17
15.00
-
8.00
63.17
 ไม่ผ่าน
573270240-7นางสาวนพัสรา สีหราช
21.33
28.17
--
8.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270241-5นางสาวนภัสกร สิทธิโชค
33.33
30.17
0.50
-
8.00
72.00
 ไม่ผ่าน
573270242-3นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์
24.91
32.17
16.00
-
8.00
81.08
 ไม่ผ่าน
573270244-9นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
13.33
31.17
15.00
-
8.00
67.50
 ไม่ผ่าน
573270245-7นายนิติกร หอมดวง
49.33
24.67
--
6.00
80.00
 ไม่ผ่าน
573270246-5นายนิติวัฒน์ สุระคาย
20.00
33.17
15.00
-
8.00
76.17
 ไม่ผ่าน
573270247-3นางสาวนิรมล ผลมาตย์
40.33
32.67
0.50
-
6.00
79.50
 ไม่ผ่าน
573270248-1นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
29.00
24.67
1.16
0.49
6.00
61.32
ผ่าน
573270249-9นางสาวนิศากร โพธิโชติ
16.00
31.67
1.66
1.33
6.00
56.66
 ไม่ผ่าน
573270251-2นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
15.33
22.17
--
2.00
39.50
 ไม่ผ่าน
573270253-8นายปฏิพัทธ์ รอบคอบ
11.00
29.67
15.00
-
8.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573270254-6นายปณิธาน เฟื่องฟู
19.00
26.17
--
3.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270255-4นางสาวปภัสวรรณ ชำนาญนก
27.67
25.17
0.50
0.49
9.00
62.83
ผ่าน
573270256-2นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์
12.33
33.67
0.33
0.49
9.00
55.82
 ไม่ผ่าน
573270257-0นายปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
29.33
32.17
0.50
-
8.00
70.00
 ไม่ผ่าน
573270258-8นางสาวประภาสิริ อังกุล
26.33
32.67
0.50
1.00
8.00
68.50
ผ่าน
573270260-1นายปรัชญา จันทรา
17.00
13.50
-
0.49
7.00
37.99
 ไม่ผ่าน
573270261-9นางสาวปรัชญาภรณ์ ดวงตะวงษ์
23.00
30.17
--
8.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270263-5นางสาวปรีทยาภรณ์ ประสาทกลาง
24.00
27.17
--
3.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270265-1นางสาวปานวาด มีปัญญา
10.00
23.17
2.00
-
5.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270266-9นางสาวปาลิตา สรรพโส
28.00
27.17
-
0.49
6.00
61.66
 ไม่ผ่าน
573270267-7นางสาวพนิดา สายบุญมี
32.58
30.67
0.83
0.49
9.00
73.57
ผ่าน
573270268-5นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ
18.00
30.67
17.50
-
7.00
73.17
 ไม่ผ่าน
573270269-3นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
20.00
25.17
1.00
-
2.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270270-8นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
18.00
28.17
0.83
-
3.00
50.00
 ไม่ผ่าน
573270271-6นางสาวพัชรธิดา จำปาหอม
18.00
32.17
2.82
0.49
9.00
62.48
ผ่าน
573270274-0นางสาวพิมพ์ชนก ส่งเสริม
19.67
22.67
0.33
0.49
6.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270275-8นางสาวพิมลพร ค้ำชู
13.00
34.67
15.00
-
8.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573270276-6นายพีรณัฐ ขนไทย
14.00
31.67
--
8.00
53.67
 ไม่ผ่าน
573270277-4นางสาวพีรพรรณ ศรีจันทร์
24.00
27.67
1.00
-
6.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270278-2นายพีรวิชญ์ กุสินานนท์
32.00
6.00
0.50
-
1.00
39.50
 ไม่ผ่าน
573270279-0นายภัทรกร อิ่มเอิบ
33.69
33.17
-
0.49
9.00
76.35
 ไม่ผ่าน
573270280-5นางสาวภัทรภร โยมไธสง
23.67
27.17
0.50
0.49
5.00
56.83
 ไม่ผ่าน
573270281-3นางสาวภัทรวดี จิตตานนท์
34.33
33.67
0.50
-
8.00
76.50
 ไม่ผ่าน
573270282-1นายภาคิน ด้วงจันทร์
28.03
31.17
0.66
1.49
9.00
70.35
ผ่าน
573270283-9นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
10.33
26.17
15.00
-
6.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270284-7นายภานุพงษ์ ชูรัตน์
32.00
33.34
16.50
1.00
8.33
91.17
ผ่าน
573270285-5นายภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์
10.00
27.33
-
0.49
9.00
46.82
 ไม่ผ่าน
573270286-3นายภูมิภาค ภูพันนา
19.99
27.17
-
1.00
8.00
56.16
 ไม่ผ่าน
573270287-1นายภูวิชญ์ สุวรรณทา
18.00
22.17
-
0.49
6.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270288-9นายภูษิต ฝ่ายอินทร์
15.00
29.67
0.33
-
8.00
53.00
 ไม่ผ่าน
573270289-7นางสาวมณฑาณี หาแก้ว
20.33
27.67
0.50
-
2.00
50.50
 ไม่ผ่าน
573270291-0นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร
11.00
29.17
--
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270293-6นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน
14.00
31.17
15.00
-
8.00
68.17
 ไม่ผ่าน
573270294-4นางสาวมันตรา จำนงค์วงษ์
23.66
22.17
--
6.00
51.83
 ไม่ผ่าน
573270295-2นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
16.00
31.17
--
8.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270297-8นางสาวมานิตา พรมวัน
11.33
34.83
-
0.49
9.00
55.65
 ไม่ผ่าน
573270298-6นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
21.00
28.17
--
8.00
57.17
 ไม่ผ่าน
573270300-5นางสาวยศวดี จิ๋วนุช
24.00
30.17
1.99
0.49
9.00
65.65
ผ่าน
573270301-3นางสาวร่มข้าว ปัทมามาลย์
12.00
28.67
--
7.00
47.67
 ไม่ผ่าน
573270302-1นางสาวรมย์ธีรา แดนวงศ์
29.00
28.17
1.00
-
8.00
66.17
 ไม่ผ่าน
573270304-7นายรัชชานนท์ โกศลวัฒนากุล
19.33
26.17
--
3.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270305-5นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
13.00
24.17
-
0.49
6.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270306-3นางสาวรัฐธิมากร ก่อทอง
24.67
34.17
2.16
0.49
9.00
70.49
ผ่าน
573270307-1นางสาวรัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
13.00
28.67
16.00
-
8.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573270308-9นางสาวเรวดี เวียงนนท์
22.33
29.67
-
0.49
6.00
58.49
 ไม่ผ่าน
573270309-7นายฤทธิพัฒน์ ปานสนาม
7.00
18.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
573270310-2นายวงศพัทธ์ บุญทศ
29.58
28.17
-
0.49
9.00
67.24
 ไม่ผ่าน
573270311-0นางสาววรัชยา วิเศษ
31.33
28.17
0.50
-
5.00
65.00
 ไม่ผ่าน
573270312-8นางสาววรัญญา ไชยขันธ์
22.00
23.67
--
3.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270314-4นางสาววัชรีนันทน์ บุญเสริมแท้
16.67
30.17
--
5.00
51.84
 ไม่ผ่าน
573270315-2นางสาววันศุกร์ สรรค์นิกร
22.67
25.17
2.00
-
6.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573270318-6นายวิศิษฏ์ ศรีเเก้ว
21.33
31.67
--
8.00
61.00
 ไม่ผ่าน
573270319-4นายศราวุธ เจริญดวงดี
28.00
22.67
5.16
0.49
6.00
62.32
ผ่าน
573270320-9นายศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสดิ์
20.33
34.17
2.00
-
8.00
64.50
 ไม่ผ่าน
573270322-5นางสาวศิรินารถ ยอดญาติไทย
14.00
30.67
3.00
0.49
5.00
53.16
 ไม่ผ่าน
573270325-9นายศุภวิชญ์ ศรีปรุ
25.00
34.67
--
8.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573270326-7นายสันติยพงศ์ วงษ์กาฬสินธุ์
18.00
29.17
--
2.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270328-3นางสาวสิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
10.00
14.66
0.50
1.49
5.00
31.65
 ไม่ผ่าน
573270329-1นางสาวสิริประภา เพียสมนา
30.33
26.17
--
3.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270330-6นายสิริยศ โยธา
29.33
32.17
--
5.00
66.50
 ไม่ผ่าน
573270331-4นางสาวสิริโสภา นาคศรี
12.00
29.17
2.50
1.00
6.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270332-2นางสาวสุชาวลี นารี
41.91
30.67
1.00
-
8.00
81.58
 ไม่ผ่าน
573270333-0นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ
17.00
28.67
-
0.49
4.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573270334-8นางสาวสุภาพร เกษกุล
26.67
27.17
0.33
-
3.00
57.17
 ไม่ผ่าน
573270335-6นายสุรเกียรติ ชุมศรี
20.67
27.17
15.00
-
5.00
67.84
 ไม่ผ่าน
573270339-8นางสาวอกนิษฐ์ อิ่มพงษ์ศักดิ์
28.00
34.17
--
8.00
70.17
 ไม่ผ่าน
573270341-1นายอทิตย สิขรีไพศาล
39.67
31.17
-
0.49
9.00
80.33
 ไม่ผ่าน
573270342-9นายอธิป สระทองคำ
23.33
30.17
0.33
0.49
9.00
63.32
ผ่าน
573270344-5นายอธิราช คำภูเวียง
27.33
23.17
0.33
1.49
9.00
61.32
ผ่าน
573270345-3นางสาวอนัญญา พุฒผา
14.33
29.17
1.16
0.49
9.00
54.15
 ไม่ผ่าน
573270346-1นางสาวอภัสนันท์ วงศ์ษา
13.34
11.50
1.50
0.49
4.00
30.83
 ไม่ผ่าน
573270347-9นายอภิชิต พิทยธนากุล
30.00
31.17
0.50
0.49
9.00
71.16
ผ่าน
573270349-5นายอภิวัฒน์ พฤกษ์ไพบูลย์
25.00
30.67
6.50
-
9.00
71.17
 ไม่ผ่าน
573270350-0นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ์
12.00
22.17
-
0.49
6.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270351-8นางสาวอมลวรรณ ต้นไพโรจน์
20.33
26.17
--
2.00
48.50
 ไม่ผ่าน
573270352-6นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
24.33
28.67
1.00
-
8.00
62.00
 ไม่ผ่าน
573270353-4นางสาวอมิตา วรสวัสดิ์
20.00
7.00
--
3.00
30.00
 ไม่ผ่าน
573270354-2นางสาวอรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ
22.00
22.17
-
1.49
6.00
51.66
 ไม่ผ่าน
573270356-8นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี
25.66
27.17
1.66
0.49
7.00
61.98
ผ่าน
573270357-6นางสาวอัญชนา สุริยะ
18.00
26.67
0.50
0.49
5.00
50.66
 ไม่ผ่าน
573270358-4นางสาวอัญชรีพร พลเขต
16.58
5.50
1.00
-
4.00
27.08
 ไม่ผ่าน
573270359-2นายอาทิตย์ ชมชายผล
22.33
24.67
0.66
0.49
9.00
57.15
 ไม่ผ่าน
573270361-5นายเตชินท์ โพธิ์ศรี
32.67
29.67
1.97
0.49
9.00
73.80
ผ่าน
573270362-3นายทชา เทียงคาม
24.67
28.67
0.50
-
8.00
61.84
 ไม่ผ่าน
573270363-1นายธนกฤต เกตุสิทธิ์
28.33
28.67
2.33
1.33
5.00
65.66
ผ่าน
573270364-9นายธรรศ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
15.00
26.67
-
0.49
4.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573270365-7นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
22.33
28.67
0.50
-
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270367-3นางสาวปิยธิดา สะตะ
26.00
25.17
1.00
0.49
9.00
61.66
ผ่าน
573270368-1นางสาวพรนภา บุญวงค์
22.67
29.67
--
8.00
60.34
 ไม่ผ่าน
573270369-9นางสาวแพทรียา สิ่วสำแดง
25.67
30.67
--
5.00
61.34
 ไม่ผ่าน
573270370-4นางสาวร่มธรรม ปัทมามาลย์
12.00
28.67
15.00
-
7.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573270371-2นางสาวรังสินี ชฎาวงศ์
28.67
24.67
0.42
-
8.00
61.76
 ไม่ผ่าน
573270372-0นางสาวสุดาทิพย์ โพธิ์ชัยเลิศ
23.33
26.67
-
0.49
6.00
56.49
 ไม่ผ่าน
573270374-6นางสาวกชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง
12.00
23.67
0.33
-
3.00
39.00
 ไม่ผ่าน
573270375-4นางสาวกชพร วงษ์เดือน
24.33
25.17
0.50
-
5.00
55.00
 ไม่ผ่าน
573270377-0นางสาวกรกช อ่อนน่วม
23.33
30.17
-
0.49
6.00
59.99
 ไม่ผ่าน
573270378-8นายกรกวรรษ ภะวัง
12.66
26.17
0.33
0.49
6.00
45.65
 ไม่ผ่าน
573270379-6นางสาวกัญญาลักษณ์ ขันสุวรรณา
19.00
28.67
-
1.82
7.00
56.49
 ไม่ผ่าน
573270380-1นางสาวกานดามณี วันประโคน
29.00
29.17
3.50
0.49
6.00
68.16
ผ่าน
573270383-5นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ
14.00
30.67
0.33
-
6.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270384-3นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
28.38
7.00
--
6.00
41.38
 ไม่ผ่าน
573270385-1นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน
21.00
29.17
0.50
-
2.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270386-9นางสาวจีรนันท์ แท่นทอง
15.33
26.67
0.50
-
5.00
47.50
 ไม่ผ่าน
573270387-7นางสาวจุฑาทิพย์ กิจรักษา
34.99
27.67
--
8.00
70.66
 ไม่ผ่าน
573270388-5นางสาวจุฑามณี ฆารละออง
23.00
28.67
1.49
-
6.00
59.16
 ไม่ผ่าน
573270389-3นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
19.00
28.17
1.33
1.49
9.00
58.99
 ไม่ผ่าน
573270390-8นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
16.33
29.83
--
6.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270391-6นางสาวจุรีพร มณีคะ
27.67
29.67
2.50
1.49
6.00
67.33
ผ่าน
573270392-4นางสาวจุไรพร สุริยะจันทร์
27.34
24.67
0.33
1.49
6.00
59.83
 ไม่ผ่าน
573270393-2นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
23.33
29.67
1.00
-
6.00
60.00
 ไม่ผ่าน
573270394-0นางสาวเจนตินันท์ จิตรเวช
24.33
25.67
-
0.49
6.00
56.49
 ไม่ผ่าน
573270395-8นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
16.00
27.67
0.66
1.49
9.00
54.82
 ไม่ผ่าน
573270396-6นางสาวชญาภา พลเยี่ยม
17.33
26.17
--
3.00
46.50
 ไม่ผ่าน
573270397-4นางสาวชนากานต์ แสงทอง
21.00
25.67
2.00
0.49
9.00
58.16
 ไม่ผ่าน
573270398-2นายชนาธิป ยิ่งคงดี
31.66
27.33
--
8.00
66.99
 ไม่ผ่าน
573270399-0นางสาวชนานันท์ ฐานหมั่น
11.00
28.67
15.50
-
5.00
60.17
 ไม่ผ่าน
573270400-1นางสาวชลันธร ชาวชน
18.00
32.33
1.49
0.49
9.00
61.31
ผ่าน
573270401-9นายชาติชาย วรรณชูยงค์
34.32
27.67
0.83
1.82
6.00
70.64
ผ่าน
573270403-5นางสาวณสุดา หมื่นนาอาน
9.00
28.17
-
0.49
9.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270404-3นางสาวณัชนันท์ ผุยปุโรย
14.33
33.33
--
6.00
53.66
 ไม่ผ่าน
573270405-1นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
17.33
26.67
0.33
0.49
9.00
53.82
 ไม่ผ่าน
573270406-9นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
22.00
27.67
0.50
0.49
7.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270408-5นายณัฐนนท์ เนืองทอง
22.00
19.17
--
6.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270410-8นางสาวณัฐรุจา ทิพย์อักษร
17.00
27.17
15.00
-
5.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573270411-6นายณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
21.00
27.17
-
0.49
9.00
57.66
 ไม่ผ่าน
573270412-4นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย
18.33
28.17
0.66
0.49
8.00
55.65
 ไม่ผ่าน
573270413-2นางสาวดารุณี อำพร
20.33
28.17
-
1.49
9.00
58.99
 ไม่ผ่าน
573270414-0นางสาวตริตา มูลประดับ
26.33
25.17
--
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270416-6นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทอง
28.00
31.67
-
0.50
10.00
70.17
 ไม่ผ่าน
573270417-4นางสาวธิติสุดา มิ่งคำ
20.00
31.17
--
5.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270418-2นายธิเบต วิชัยวงษ์
30.99
28.17
1.00
0.49
9.00
69.65
ผ่าน
573270419-0นายธีรภัทร สินทรัพย์
6.00
1.00
0.33
--
7.33
 ไม่ผ่าน
573270420-5นายธีรยุทธ สมิตาสิน
23.33
28.17
0.50
-
8.00
60.00
 ไม่ผ่าน
573270421-3นายธีระศักดิ์ ทองบุ
15.00
27.17
-
1.49
10.33
53.99
 ไม่ผ่าน
573270423-9นางสาวนารีนาฏ บาลลา
18.00
24.17
--
5.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270424-7นางสาวนิชาภัส จันทร์ดำ
22.66
17.00
--
6.00
45.66
 ไม่ผ่าน
573270425-5นางสาวนิชาภา การะพันธ์
10.33
12.50
7.66
0.49
7.00
37.98
 ไม่ผ่าน
573270426-3นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
25.00
25.17
0.33
-
5.00
55.50
 ไม่ผ่าน
573270427-1นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ์
23.00
24.17
--
2.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270428-9นางสาวนุชบา ปันใย
13.33
24.17
--
6.00
43.50
 ไม่ผ่าน
573270429-7นางสาวบุณยานุช หมื่นกุล
23.66
26.67
--
8.00
58.33
 ไม่ผ่าน
573270430-2นายประภากร ต่ายดำรงค์
37.49
18.17
5.67
-
2.00
63.33
 ไม่ผ่าน
573270431-0นางสาวปวิชญา ยิ่งยงค์
24.33
32.17
0.50
-
6.00
63.00
 ไม่ผ่าน
573270432-8นายปัทมวัฒน์ ใจกองคำ
23.33
30.17
0.50
-
8.00
62.00
 ไม่ผ่าน
573270433-6นางสาวปิยสุดา กัญญาคำ
21.33
28.17
--
8.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270434-4นางสาวปุญญิศา โพธิ์สูง
11.00
28.67
15.00
-
8.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573270435-2นางสาวปุญญิศา ยี่สุ่นเทศ
20.00
27.17
--
5.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270436-0นายพงษ์มนัส ดีอด
17.33
22.67
--
2.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270437-8นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
21.33
29.17
--
5.00
55.50
 ไม่ผ่าน
573270438-6นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน
21.33
28.17
--
8.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270439-4นางสาวพรสวรรค์ วุ่นซิ้ว
25.33
29.17
0.50
0.49
8.00
63.49
ผ่าน
573270440-9นายพลกฤษณ์ ต่อปัญญา
20.66
25.17
0.33
0.49
6.00
52.65
 ไม่ผ่าน
573270441-7นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
39.96
34.67
--
8.00
82.63
 ไม่ผ่าน
573270442-5นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
17.33
31.17
--
9.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270443-3นางสาวพิรญาณ์ ทาโยธี
6.50
22.17
--
3.00
31.67
 ไม่ผ่าน
573270444-1นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
23.00
24.17
0.33
0.49
6.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270446-7นายภัทร ทองวิสูง
16.66
30.17
0.50
0.49
9.00
56.82
 ไม่ผ่าน
573270447-5นายภัทรพล เจียมวิทยศรีกุล
20.33
30.17
--
7.00
57.50
 ไม่ผ่าน
573270448-3นางสาวภารีทัต คัมภิรานนท์
31.50
29.34
6.16
1.00
7.00
75.00
ผ่าน
573270450-6นายภูสิทธิ์ จูชัง
27.00
28.17
--
6.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270451-4นางสาวมนัสนันท์ ฟ้าขาว
18.66
25.17
-
0.49
9.00
53.32
 ไม่ผ่าน
573270452-2นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
27.00
26.67
0.50
-
5.00
59.17
 ไม่ผ่าน
573270453-0นางสาวยมลพร จิตต์อารี
18.33
31.67
0.83
0.49
9.00
60.32
ผ่าน
573270454-8นายยุทธภูมิ วงศ์ชัย
16.33
3.00
0.66
0.49
5.00
25.48
 ไม่ผ่าน
573270456-4นางสาวรุจิรดา ด่านประสิทธิ์
20.33
29.67
0.33
-
2.00
52.33
 ไม่ผ่าน
573270457-2นางสาววณัฐชยา รักแก้ว
14.00
22.17
--
3.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270458-0นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
25.66
26.67
0.50
-
9.00
61.83
 ไม่ผ่าน
573270459-8นางสาววรัทยา เจียรวงศ์สกุล
19.33
36.83
2.33
0.49
9.00
67.98
ผ่าน
573270460-3นายวริศ เจนพรมราช
31.99
31.67
1.50
2.82
9.00
76.98
ผ่าน
573270462-9นางสาววิมลสิริ ทองงาม
12.00
12.50
1.00
0.49
6.00
31.99
 ไม่ผ่าน
573270463-7นางสาววิลาสินี ชิวสกุล
20.00
34.67
5.16
1.82
9.00
70.65
ผ่าน
573270464-5นางสาวศศิธร พูลสวัสดิ์
23.00
27.17
--
3.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270465-3นางสาวศศินา สิงห์ยะบุศย์
51.00
29.17
0.66
0.49
9.00
90.32
ผ่าน
573270466-1นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ์
23.67
28.17
0.50
1.49
10.00
63.83
ผ่าน
573270467-9นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ
24.03
26.67
-
1.00
5.00
56.70
 ไม่ผ่าน
573270468-7นายศุภวิชญ์ เลขวิสุทธิ์
13.00
14.50
-
0.49
3.00
30.99
 ไม่ผ่าน
573270470-0นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
25.33
32.67
0.50
-
8.00
66.50
 ไม่ผ่าน
573270471-8นางสาวโสภิตา ไชยคำ
12.00
25.67
--
3.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270472-6นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์
12.33
31.67
1.49
0.49
9.00
54.98
 ไม่ผ่าน
573270473-4นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์
23.66
34.17
1.50
-
8.00
67.33
 ไม่ผ่าน
573270474-2นางสาวอภิชนา ไชยขันธุ์
14.00
34.17
0.83
0.49
9.00
58.49
 ไม่ผ่าน
573270475-0นายอภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์
18.66
28.67
0.66
0.49
9.00
57.48
 ไม่ผ่าน
573270476-8นายอภิสิทธิ์ อาสนานิ
6.33
3.50
---
9.83
 ไม่ผ่าน
573270477-6นางสาวอรธิดา พิทักษา
27.00
30.67
--
8.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573270479-2นางสาวอารียา ภูยอด
17.33
31.17
--
5.00
53.50
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.