หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270001-5นางสาวกนกภัณฑ์ จูประจบ
10.00
24.17
-
0.49
7.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270002-3นางสาวกรกมล เกตตะสา
18.00
22.17
0.50
-
8.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270003-1นางสาวกฤติยาภรณ์ สินทรัพย์
11.00
22.17
--
3.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270005-7นายกิตติธัช บัวแย้ม
16.00
24.17
-
0.49
6.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270007-3นางสาวกุลสตรี รูปงาม
14.00
22.17
0.50
1.00
8.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270008-1นางสาวเกตุศิรินทร์ ศิลา
11.00
24.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270010-4นายจักกริน วรนาม
19.00
22.67
--
8.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270012-0นางสาวจิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์
12.33
24.67
-
0.49
9.00
46.49
 ไม่ผ่าน
573270014-6นางสาวจิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร
9.00
24.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270015-4นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
15.00
24.17
--
2.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270018-8นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ดีด
8.00
23.17
--
3.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270020-1นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม
9.33
24.17
-
1.00
8.00
42.50
 ไม่ผ่าน
573270022-7นายชนกานต์ แท่นหิน
16.00
24.17
--
6.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270024-3นางสาวชนิสรา ชินวงศ์
11.33
22.17
0.50
-
8.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270027-7นางสาวชาริญญา รักพุทรา
13.33
22.17
1.00
0.49
6.00
42.99
 ไม่ผ่าน
573270029-3นางสาวณัฏฐิกา ราชวงษา
18.00
23.67
0.50
-
6.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270030-8นางสาวณัฐกานต์ ตระสินธุ์
21.66
24.17
1.00
-
6.00
52.83
 ไม่ผ่าน
573270031-6นายณัฐชนน เฉลิมแสน
18.00
22.17
--
7.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270037-4นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย
20.00
25.17
-
0.49
7.00
52.66
 ไม่ผ่าน
573270038-2นายธนภูมิ นราธิปกร
20.00
24.67
--
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270041-3นายธัญเพชร ศรีระชาติ
19.00
24.17
--
8.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270042-1นางสาวธารารัตน์ ยาจามิ
17.00
24.17
--
8.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270045-5นายนราธิวัฒน์ ประภาสอน
7.00
6.00
1.00
-
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
573270050-2นางสาวนิตยา คงคุ้ม
14.33
24.17
1.00
-
3.00
42.50
 ไม่ผ่าน
573270053-6นางสาวเบญจพร ประเสริฐศิลป์
17.00
25.17
--
8.00
50.17
 ไม่ผ่าน
573270054-4นายประวีณ หลักทอง
13.00
22.67
-
0.49
9.00
45.16
 ไม่ผ่าน
573270056-0นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
11.00
22.67
1.00
-
8.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270057-8นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง
11.33
24.67
-
0.49
6.00
42.49
 ไม่ผ่าน
573270058-6นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
10.00
24.67
0.50
0.49
9.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270060-9นายปิยนัฐ ฆ้องก่ำ
8.00
22.17
--
3.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573270066-7นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย์
19.33
22.67
1.00
-
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270069-1นางสาวพิชชา แซ่จู
11.00
22.17
--
6.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270072-2นางสาวทชา ทวีชัยธนสกุล
12.00
24.17
--
5.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270073-0นางสาวพิมพ์สุภา พญาจามีกร
15.67
24.17
-
0.49
7.00
47.33
 ไม่ผ่าน
573270076-4นายพีรพงค์ จันทร์คำ
16.33
24.67
-
0.49
9.00
50.49
 ไม่ผ่าน
573270078-0นางสาวแพรววนิต ภูคำแสน
19.00
22.17
0.50
0.49
9.00
51.16
 ไม่ผ่าน
573270079-8นายภัทรพล คงตะเคียน
20.33
24.67
0.50
0.49
6.00
51.99
 ไม่ผ่าน
573270083-7นายภูบดินทร์ วรชินา
18.00
24.67
-
0.49
9.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270085-3นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน
4.00
3.00
--
4.00
11.00
 ไม่ผ่าน
573270086-1นายภูวภัทร ภูริภักดี
16.67
25.17
-
0.49
5.00
47.33
 ไม่ผ่าน
573270087-9นางสาวมุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์
15.67
23.50
-
0.49
10.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270089-5นางสาวรสิกร เจียตระกูล
8.00
6.00
-
0.49
1.00
15.49
 ไม่ผ่าน
573270091-8นายวชิร อเนกะเวียง
12.00
24.17
--
8.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270094-2นางสาววิลาสินี สิมโน
9.00
25.17
-
0.49
6.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270096-8นางสาวศศิมา จันทรจิตร
18.33
24.17
-
0.49
6.00
48.99
 ไม่ผ่าน
573270098-4นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
18.33
24.17
0.50
-
8.00
51.00
 ไม่ผ่าน
573270099-2นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
8.33
24.17
--
6.00
38.50
 ไม่ผ่าน
573270100-3นางสาวศิริลักษณ์ เครื่องประดับ
17.00
22.17
--
6.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270101-1นายสกลวรรธน์ ศิริปรุ
18.00
24.17
--
4.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270102-9นางสาวสราพร จันทร์ทรง
20.66
24.17
1.00
-
6.00
51.83
 ไม่ผ่าน
573270103-7นายสหรัฐ เยาวรัตน์
12.00
22.67
--
3.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573270104-5นางสาวสายสุนีย์ สุขเกษม
12.00
24.67
--
8.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573270106-1นางสาวสุจิตตาภรณ์ นะชา
12.00
24.67
--
8.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573270108-7นางสาวสุภัสสร ห้วยทราย
20.00
24.17
-
0.49
9.00
53.66
 ไม่ผ่าน
573270109-5นางสาวสุภารัตน์ ภูน้ำเงิน
17.00
24.17
-
0.49
6.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270110-0นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
12.00
24.67
-
0.49
6.00
43.16
 ไม่ผ่าน
573270114-2นางสาวอภิญญา แก้วศรีชัย
11.66
24.67
--
6.00
42.33
 ไม่ผ่าน
573270115-0นางสาวอภิรดี เตียยะกุล
10.00
25.17
-
0.49
9.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270116-8นางสาวอริสรา จำปาสาร
23.67
24.67
0.50
1.00
8.00
57.84
 ไม่ผ่าน
573270117-6นายอัครวิชญ์ นวลตา
17.00
24.17
-
0.49
6.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270120-7นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมเมธาวี
14.33
24.67
15.00
-
8.00
62.00
 ไม่ผ่าน
573270125-7นางสาวอินทุกร พงษ์พิเดช
20.00
24.67
1.00
-
8.00
53.67
 ไม่ผ่าน
573270158-2นายกตัญญู สีดาคุณ
12.00
24.67
-
0.49
9.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573270159-0นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
10.00
22.17
15.50
-
5.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270160-5นายกรกช เปี่ยมทรัพย์
3.00
4.00
0.50
0.49
7.00
14.99
 ไม่ผ่าน
573270161-3นางสาวกฤดา ศรีกมลานนท์
18.00
23.17
0.50
0.49
6.00
48.16
 ไม่ผ่าน
573270162-1นายกฤต แสงสุรินทร์
12.67
---
5.00
17.67
 ไม่ผ่าน
573270163-9นางสาวกฤติยาภรณ์ วันเมือง
16.00
24.67
0.50
0.49
9.00
50.66
 ไม่ผ่าน
573270164-7นายกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา
20.66
24.17
--
6.00
50.83
 ไม่ผ่าน
573270165-5นายกฤษณะ ทรัพย์แสนพูน
18.33
24.17
--
8.00
50.50
 ไม่ผ่าน
573270166-3นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
12.00
23.17
15.00
-
8.00
58.17
 ไม่ผ่าน
573270167-1นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข
20.00
24.67
--
7.00
51.67
 ไม่ผ่าน
573270168-9นายก้องภพ ประสะจะ
13.00
25.17
-
0.49
9.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270169-7นางสาวกัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล
19.00
25.67
--
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270170-2นางสาวกานดาวีร์ สายเชื้อ
9.33
24.17
--
8.00
41.50
 ไม่ผ่าน
573270171-0นายกิตติคุณ สวยรูป
17.33
22.17
0.50
-
2.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270172-8นายกิตติเทพ ก้านทอง
11.00
24.67
--
7.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270173-6นายกิตติเทพ ไกรสินธุ์
15.33
22.17
--
8.00
45.50
 ไม่ผ่าน
573270174-4นายกิตติธัช คล้อสวัสดิ์
17.00
23.17
-
1.49
9.00
50.66
 ไม่ผ่าน
573270175-2นายกีรติ สระคูพันธ์
13.00
22.67
0.50
0.49
6.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270176-0นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
16.00
24.17
--
5.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270177-8นางสาวกุลิสรา นาควรานนท์
17.00
24.17
0.50
0.49
7.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270178-6นายเกรียงไกร สาระวิทย์
12.00
24.17
--
8.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270179-4นางสาวเกวลี แถมมนตรี
17.00
24.67
2.00
-
5.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270180-9นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
10.33
24.17
--
8.00
42.50
 ไม่ผ่าน
573270181-7นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
21.67
24.17
0.50
-
8.00
54.34
 ไม่ผ่าน
573270182-5นายคมสันติ์ มิ่งวัฒนกุล
18.33
24.17
--
5.00
47.50
 ไม่ผ่าน
573270183-3นางสาวคุณาภรณ์ สมานพันธ์
12.00
24.67
15.00
-
6.00
57.67
 ไม่ผ่าน
573270185-9นายจักรวัฏ ธรสาธิตกุล
9.00
22.17
-
0.49
9.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270186-7นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
13.00
22.67
16.00
-
8.00
59.67
 ไม่ผ่าน
573270187-5นางสาวจิระรัชย์ ทำทอง
18.00
25.17
0.50
-
8.00
51.67
 ไม่ผ่าน
573270189-1นางสาวจิรา ใจแก้ว
17.00
21.67
--
8.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573270190-6นายจิราวุธ ปรอยกระโทก
11.00
24.17
15.00
-
8.00
58.17
 ไม่ผ่าน
573270191-4นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
11.33
21.17
0.50
0.49
9.00
42.49
 ไม่ผ่าน
573270192-2นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
12.00
24.67
--
8.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573270193-0นายจุรินทร์ มั่นคง
27.67
24.67
--
5.00
57.34
 ไม่ผ่าน
573270194-8นางสาวจุฬารัตน์ หาปู่ทน
14.00
24.67
15.00
-
8.00
61.67
 ไม่ผ่าน
573270195-6นางสาวจุฬาลักษณ์ คาสมบัติ
25.67
24.67
1.50
1.49
10.00
63.33
ผ่าน
573270196-4นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
26.00
24.67
-
0.49
9.00
60.16
 ไม่ผ่าน
573270197-2นายเจษฎากร สินธุชัย
9.33
21.17
--
8.00
38.50
 ไม่ผ่าน
573270201-7นางสาวชนม์นิภา โฉมใส
11.33
21.67
0.50
0.49
9.00
42.99
 ไม่ผ่าน
573270202-5นางสาวชนานันท์ ลีเขาสูง
21.67
23.17
0.50
0.49
9.00
54.83
 ไม่ผ่าน
573270203-3นายชันนาม ชาน
16.33
25.17
--
8.00
49.50
 ไม่ผ่าน
573270204-1นางสาวชาลิณี แสนนาม
15.00
24.67
15.00
0.49
6.00
61.16
ผ่าน
573270205-9นางสาวโชติกา พรมเพิก
12.00
22.17
-
0.49
9.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270206-7นายญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
20.00
22.67
--
8.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270207-5นางสาวฐานิต เทพวีระ
18.33
24.17
0.50
1.00
8.00
52.00
 ไม่ผ่าน
573270209-1นายฐิติกร ริจนา
14.00
25.17
--
6.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270210-6นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง
12.00
24.67
0.50
0.49
9.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270212-2นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
12.00
24.17
0.50
1.49
9.00
47.16
 ไม่ผ่าน
573270213-0นางสาวณัฐธิดา พารี
12.00
24.67
15.00
-
8.00
59.67
 ไม่ผ่าน
573270214-8นางสาวณัฐธิดา สนวา
10.00
24.17
--
8.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270216-4นายต่อเกียรติ พงศ์พิริยาภรณ์
12.66
24.67
-
1.00
8.00
46.33
 ไม่ผ่าน
573270217-2นางสาวตันติมา โตชวลิต
12.00
24.67
--
6.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270218-0นายทรงพล อันทะระ
12.00
22.17
15.00
1.00
6.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270219-8นายทศพร เวสประชุม
11.00
24.17
15.00
-
6.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270220-3นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน
20.67
22.67
1.00
0.49
9.00
53.83
 ไม่ผ่าน
573270221-1นายทัศนเทพ วรไวย์
8.00
24.67
--
8.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270223-7นายธนกฤต ยอดคีรี
22.00
24.17
--
8.00
54.17
 ไม่ผ่าน
573270224-5นายธนดล ศิริมงคล
19.00
22.17
--
8.00
49.17
 ไม่ผ่าน
573270226-1นายธนวัฒน์ ชลวานิช
9.00
24.67
--
6.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573270227-9นายธนวัฒน์ รัตนสิริ
9.00
22.17
-
0.49
7.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270228-7นางสาวธนัญญา หลาวทอง
12.00
25.17
--
8.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270229-5นายธนัทพัชร์ ธนสุกิจเศรษฐ์
17.33
24.17
--
8.00
49.50
 ไม่ผ่าน
573270230-0นายธนากร คีรี
18.00
25.17
-
0.49
9.00
52.66
 ไม่ผ่าน
573270231-8นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ
18.00
24.17
--
5.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270232-6นายธเนศ ผลเกิด
30.33
24.67
-
0.49
9.00
64.49
 ไม่ผ่าน
573270233-4นายธรรศ คมสัตย์ธรรม
21.67
25.17
--
8.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573270234-2นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
16.00
22.67
--
4.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270235-0นายธีรฉัตร พรแดง
17.00
25.17
-
0.49
9.00
51.66
 ไม่ผ่าน
573270236-8นายธีรพล ค่ายภักดี
27.00
25.17
-
1.00
9.00
62.17
 ไม่ผ่าน
573270238-4นางสาวนงนภัส สอนง่าย
13.00
24.67
0.50
0.49
9.00
47.66
 ไม่ผ่าน
573270239-2นายนพรินทร์ สุทุม
11.00
22.17
15.00
-
8.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270240-7นางสาวนพัสรา สีหราช
17.33
24.17
--
8.00
49.50
 ไม่ผ่าน
573270241-5นางสาวนภัสกร สิทธิโชค
20.00
23.17
0.50
-
8.00
51.67
 ไม่ผ่าน
573270242-3นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์
11.00
22.17
15.00
-
8.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270244-9นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
11.33
25.17
15.00
-
8.00
59.50
 ไม่ผ่าน
573270245-7นายนิติกร หอมดวง
25.00
17.67
--
6.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573270246-5นายนิติวัฒน์ สุระคาย
11.00
22.67
15.00
-
8.00
56.67
 ไม่ผ่าน
573270247-3นางสาวนิรมล ผลมาตย์
19.00
26.17
0.50
-
6.00
51.67
 ไม่ผ่าน
573270248-1นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
13.00
23.67
0.50
0.49
6.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270249-9นางสาวนิศากร โพธิโชติ
12.00
23.17
--
6.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270251-2นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
15.33
22.17
--
2.00
39.50
 ไม่ผ่าน
573270253-8นายปฏิพัทธ์ รอบคอบ
8.00
22.17
15.00
-
8.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270254-6นายปณิธาน เฟื่องฟู
14.00
22.17
--
3.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270255-4นางสาวปภัสวรรณ ชำนาญนก
24.67
25.17
0.50
0.49
9.00
59.83
 ไม่ผ่าน
573270256-2นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์
8.00
24.17
-
0.49
9.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270257-0นายปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
23.00
25.67
0.50
-
8.00
57.17
 ไม่ผ่าน
573270258-8นางสาวประภาสิริ อังกุล
20.67
24.67
0.50
1.00
8.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573270260-1นายปรัชญา จันทรา
13.00
6.50
-
0.49
7.00
26.99
 ไม่ผ่าน
573270261-9นางสาวปรัชญาภรณ์ ดวงตะวงษ์
16.00
24.17
--
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270263-5นางสาวปรีทยาภรณ์ ประสาทกลาง
14.00
24.17
--
3.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270265-1นางสาวปานวาด มีปัญญา
10.00
19.17
1.00
-
5.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270266-9นางสาวปาลิตา สรรพโส
18.00
25.17
-
0.49
6.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270267-7นางสาวพนิดา สายบุญมี
10.00
24.67
0.50
0.49
9.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270268-5นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ
14.00
25.17
16.50
-
7.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573270269-3นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
18.00
22.17
1.00
-
2.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270270-8นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
13.67
24.67
0.50
-
3.00
41.84
 ไม่ผ่าน
573270271-6นางสาวพัชรธิดา จำปาหอม
12.67
24.67
1.00
0.49
9.00
47.83
 ไม่ผ่าน
573270274-0นางสาวพิมพ์ชนก ส่งเสริม
15.67
22.67
-
0.49
6.00
44.83
 ไม่ผ่าน
573270275-8นางสาวพิมลพร ค้ำชู
12.00
24.67
15.00
-
8.00
59.67
 ไม่ผ่าน
573270276-6นายพีรณัฐ ขนไทย
12.00
21.67
--
8.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270277-4นางสาวพีรพรรณ ศรีจันทร์
12.00
24.67
--
6.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270278-2นายพีรวิชญ์ กุสินานนท์
8.00
4.50
0.50
-
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
573270279-0นายภัทรกร อิ่มเอิบ
16.00
24.17
-
0.49
9.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270280-5นางสาวภัทรภร โยมไธสง
20.67
24.17
0.50
0.49
5.00
50.83
 ไม่ผ่าน
573270281-3นางสาวภัทรวดี จิตตานนท์
21.00
23.17
0.50
-
8.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270282-1นายภาคิน ด้วงจันทร์
14.00
25.17
-
1.49
9.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270283-9นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
10.33
19.17
15.00
-
6.00
50.50
 ไม่ผ่าน
573270284-7นายภานุพงษ์ ชูรัตน์
29.00
29.84
16.50
1.00
7.33
83.67
ผ่าน
573270285-5นายภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์
8.00
22.17
-
0.49
9.00
39.66
 ไม่ผ่าน
573270286-3นายภูมิภาค ภูพันนา
15.99
24.17
-
1.00
8.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270287-1นายภูวิชญ์ สุวรรณทา
16.00
21.17
-
0.49
6.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270288-9นายภูษิต ฝ่ายอินทร์
11.00
24.67
--
8.00
43.67
 ไม่ผ่าน
573270289-7นางสาวมณฑาณี หาแก้ว
16.00
25.17
--
2.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270291-0นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร
9.00
24.17
--
8.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270293-6นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน
11.00
22.17
15.00
-
8.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270294-4นางสาวมันตรา จำนงค์วงษ์
18.33
22.17
--
6.00
46.50
 ไม่ผ่าน
573270295-2นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
13.00
24.67
--
8.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270297-8นางสาวมานิตา พรมวัน
9.00
24.67
-
0.49
9.00
43.16
 ไม่ผ่าน
573270298-6นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
18.00
22.17
--
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270300-5นางสาวยศวดี จิ๋วนุช
18.67
22.17
1.00
0.49
9.00
51.33
 ไม่ผ่าน
573270301-3นางสาวร่มข้าว ปัทมามาลย์
9.00
24.17
--
7.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270302-1นางสาวรมย์ธีรา แดนวงศ์
18.00
24.17
0.50
-
8.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270304-7นายรัชชานนท์ โกศลวัฒนากุล
13.33
24.17
--
3.00
40.50
 ไม่ผ่าน
573270305-5นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
11.00
24.17
-
0.49
6.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270306-3นางสาวรัฐธิมากร ก่อทอง
21.67
23.17
0.50
0.49
9.00
54.83
 ไม่ผ่าน
573270307-1นางสาวรัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
12.00
22.67
16.00
-
8.00
58.67
 ไม่ผ่าน
573270308-9นางสาวเรวดี เวียงนนท์
18.00
24.67
-
0.49
6.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270309-7นายฤทธิพัฒน์ ปานสนาม
7.00
18.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
573270310-2นายวงศพัทธ์ บุญทศ
18.00
19.17
-
0.49
9.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270311-0นางสาววรัชยา วิเศษ
20.00
24.17
0.50
-
5.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270312-8นางสาววรัญญา ไชยขันธ์
16.00
21.17
--
3.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270314-4นางสาววัชรีนันทน์ บุญเสริมแท้
11.67
25.67
--
5.00
42.34
 ไม่ผ่าน
573270315-2นางสาววันศุกร์ สรรค์นิกร
21.67
24.67
1.50
-
6.00
53.84
 ไม่ผ่าน
573270318-6นายวิศิษฏ์ ศรีเเก้ว
16.00
21.17
--
8.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270319-4นายศราวุธ เจริญดวงดี
22.00
22.67
-
0.49
6.00
51.16
 ไม่ผ่าน
573270320-9นายศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสดิ์
18.00
24.17
1.00
-
8.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270322-5นางสาวศิรินารถ ยอดญาติไทย
9.00
24.17
-
0.49
5.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270325-9นายศุภวิชญ์ ศรีปรุ
20.67
24.67
--
8.00
53.34
 ไม่ผ่าน
573270326-7นายสันติยพงศ์ วงษ์กาฬสินธุ์
15.00
22.17
--
2.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270328-3นางสาวสิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
7.00
6.00
0.50
1.49
5.00
19.99
 ไม่ผ่าน
573270329-1นางสาวสิริประภา เพียสมนา
18.00
21.67
--
3.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270330-6นายสิริยศ โยธา
16.00
24.17
--
5.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270331-4นางสาวสิริโสภา นาคศรี
10.00
24.17
1.00
1.00
6.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270332-2นางสาวสุชาวลี นารี
26.33
24.67
1.00
-
8.00
60.00
 ไม่ผ่าน
573270333-0นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ
8.00
24.17
-
0.49
4.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270334-8นางสาวสุภาพร เกษกุล
15.00
24.17
--
3.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270335-6นายสุรเกียรติ ชุมศรี
13.67
24.17
15.00
-
5.00
57.84
 ไม่ผ่าน
573270339-8นางสาวอกนิษฐ์ อิ่มพงษ์ศักดิ์
19.00
25.17
--
8.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270341-1นายสรจักรรดิ์ สิขรีไพศาล
22.67
25.17
-
0.49
9.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573270342-9นายอธิป สระทองคำ
12.00
25.17
-
0.49
9.00
46.66
 ไม่ผ่าน
573270344-5นายอธิราช คำภูเวียง
19.33
22.17
-
1.49
9.00
51.99
 ไม่ผ่าน
573270345-3นางสาวอนัญญา พุฒผา
8.00
24.17
0.50
0.49
9.00
42.16
 ไม่ผ่าน
573270346-1นางสาวอภัสนันท์ แก้วขวาน้อย
10.34
8.00
1.00
0.49
4.00
23.83
 ไม่ผ่าน
573270347-9นายอภิชิต พิทยธนากุล
19.33
24.67
0.50
0.49
9.00
53.99
 ไม่ผ่าน
573270349-5นายอภิวัฒน์ พฤกษ์ไพบูลย์
17.00
24.67
0.50
-
9.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270350-0นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ์
10.00
22.17
-
0.49
6.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270351-8นางสาวอมลวรรณ ต้นไพโรจน์
12.33
24.17
--
2.00
38.50
 ไม่ผ่าน
573270352-6นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
20.00
24.17
1.00
-
8.00
53.17
 ไม่ผ่าน
573270353-4นางสาวอมิตา วรสวัสดิ์
12.00
3.50
--
3.00
18.50
 ไม่ผ่าน
573270354-2นางสาวอรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ
12.00
22.17
-
1.49
6.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270356-8นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี
14.33
24.17
0.50
0.49
7.00
46.49
 ไม่ผ่าน
573270357-6นางสาวอัญชนา สุริยะ
11.00
22.17
0.50
0.49
5.00
39.16
 ไม่ผ่าน
573270358-4นางสาวอัญชรีพร พลเขต
2.00
3.00
--
4.00
9.00
 ไม่ผ่าน
573270359-2นายอาทิตย์ ชมชายผล
11.33
22.17
-
0.49
9.00
42.99
 ไม่ผ่าน
573270361-5นายเตชินท์ โพธิ์ศรี
21.00
24.17
-
0.49
9.00
54.66
 ไม่ผ่าน
573270362-3นายทชา เทียงคาม
21.67
24.17
0.50
-
8.00
54.34
 ไม่ผ่าน
573270363-1นายธนกฤต เกตุสิทธิ์
17.33
22.17
0.50
-
5.00
45.00
 ไม่ผ่าน
573270364-9นายธรรศ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
12.00
22.67
-
0.49
4.00
39.16
 ไม่ผ่าน
573270365-7นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
18.00
24.17
0.50
-
8.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270367-3นางสาวปิยธิดา สะตะ
21.00
22.17
-
0.49
9.00
52.66
 ไม่ผ่าน
573270368-1นางสาวพรนภา บุญวงค์
21.67
24.67
--
8.00
54.34
 ไม่ผ่าน
573270369-9นางสาวแพทรียา สิ่วสำแดง
11.67
24.17
--
5.00
40.84
 ไม่ผ่าน
573270370-4นางสาวร่มธรรม ปัทมามาลย์
9.00
24.17
15.00
-
7.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573270371-2นางสาวรังสินี ชฎาวงศ์
14.67
24.17
--
8.00
46.84
 ไม่ผ่าน
573270372-0นางสาวสุดาทิพย์ โพธิ์ชัยเลิศ
18.00
24.67
-
0.49
6.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270374-6นางสาวกชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง
9.00
21.67
--
3.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573270375-4นางสาวกชพร วงษ์เดือน
13.00
24.17
0.50
-
5.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270377-0นางสาวกรกช อ่อนน่วม
11.00
24.17
-
0.49
6.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270378-8นายกรกวรรษ ภะวัง
11.66
22.17
-
0.49
6.00
40.32
 ไม่ผ่าน
573270379-6นางสาวกัญญาลักษณ์ ขันสุวรรณา
17.00
24.67
-
0.49
7.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270380-1นางสาวกานดามณี วันประโคน
19.00
25.17
0.50
0.49
6.00
51.16
 ไม่ผ่าน
573270383-5นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ
11.00
24.67
--
6.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270384-3นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
12.00
1.00
--
6.00
19.00
 ไม่ผ่าน
573270385-1นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน
12.00
24.67
--
2.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573270386-9นางสาวจีรนันท์ แท่นทอง
10.00
25.17
0.50
-
5.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270387-7นางสาวจุฑาทิพย์ กิจรักษา
20.66
21.17
--
8.00
49.83
 ไม่ผ่าน
573270388-5นางสาวจุฑามณี ฆารละออง
10.00
25.17
--
6.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270389-3นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
17.00
24.67
-
1.49
9.00
52.16
 ไม่ผ่าน
573270390-8นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
12.00
24.67
--
6.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270391-6นางสาวจุรีพร มณีคะ
17.67
25.17
0.50
1.49
6.00
50.83
 ไม่ผ่าน
573270392-4นางสาวจุไรพร สุริยะจันทร์
15.67
21.67
-
1.49
6.00
44.83
 ไม่ผ่าน
573270393-2นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
17.00
23.17
1.00
-
6.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573270394-0นางสาวเจนตินันท์ จิตรเวช
16.33
22.67
-
0.49
6.00
45.49
 ไม่ผ่าน
573270395-8นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
12.00
22.67
-
1.49
9.00
45.16
 ไม่ผ่าน
573270396-6นางสาวชญาภา พลเยี่ยม
9.00
24.17
--
3.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270397-4นางสาวชนากานต์ แสงทอง
12.00
24.17
-
0.49
9.00
45.66
 ไม่ผ่าน
573270398-2นายชนาธิป ยิ่งคงดี
16.33
21.17
--
8.00
45.50
 ไม่ผ่าน
573270399-0นางสาวชนานันท์ ฐานหมั่น
10.00
22.17
15.50
-
5.00
52.67
 ไม่ผ่าน
573270400-1นางสาวชลันธร ชาวชน
16.00
24.17
0.50
0.49
9.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573270401-9นายชาติชาย วรรณชูยงค์
20.66
24.17
-
0.49
6.00
51.32
 ไม่ผ่าน
573270403-5นางสาวณสุดา หมื่นนาอาน
8.00
24.17
-
0.49
9.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270404-3นางสาวณัชนันท์ ผุยปุโรย
11.33
24.67
--
6.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270405-1นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
12.00
24.67
-
0.49
9.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573270406-9นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
18.00
23.67
0.50
0.49
7.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270408-5นายณัฐนนท์ เนืองทอง
15.00
19.17
--
6.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270410-8นางสาวณัฐรุจา ทิพย์อักษร
8.00
24.17
15.00
-
5.00
52.17
 ไม่ผ่าน
573270411-6นายณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
18.00
22.17
-
0.49
9.00
49.66
 ไม่ผ่าน
573270412-4นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย
11.00
24.67
-
0.49
8.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573270413-2นางสาวดารุณี อำพร
14.00
24.67
-
1.49
9.00
49.16
 ไม่ผ่าน
573270414-0นางสาวตริตา มูลประดับ
17.33
22.17
--
8.00
47.50
 ไม่ผ่าน
573270415-8นายธนายุทธ ริวน
11.00
22.17
--
6.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270416-6นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทอง
24.00
31.67
-
0.50
10.00
66.17
 ไม่ผ่าน
573270417-4นางสาวธิติสุดา มิ่งคำ
13.00
25.17
--
5.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270418-2นายธิเบต วิชัยวงษ์
20.66
24.67
1.00
0.49
9.00
55.82
 ไม่ผ่าน
573270419-0นายธีรภัทร สินทรัพย์
3.00
----
3.00
 ไม่ผ่าน
573270420-5นายธีรยุทธ สมิตาสิน
18.00
24.67
0.50
-
8.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270421-3นายธีระศักดิ์ ทองบุ
11.00
24.17
-
1.49
7.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270423-9นางสาวนารีนาฎ บาลลา
11.00
24.17
--
5.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270424-7นางสาวนิชาภัส จันทร์ดำ
10.33
14.50
--
6.00
30.83
 ไม่ผ่าน
573270425-5นางสาวนิชาภา การะพันธ์
6.33
5.00
-
0.49
7.00
18.82
 ไม่ผ่าน
573270426-3นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
13.00
24.17
--
5.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270427-1นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ์
19.00
24.17
--
2.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270428-9นางสาวนุชบา ปันใย
11.33
24.17
--
6.00
41.50
 ไม่ผ่าน
573270429-7นางสาวบุณยานุช หมื่นกุล
11.33
24.67
--
8.00
44.00
 ไม่ผ่าน
573270430-2นายประภากร ต่ายดำรงค์
18.16
18.17
--
2.00
38.33
 ไม่ผ่าน
573270431-0นางสาวปวิชญา ยิ่งยงค์
19.00
25.67
0.50
-
6.00
51.17
 ไม่ผ่าน
573270432-8นายปัทมวัฒน์ ใจกองคำ
18.00
24.17
0.50
-
8.00
50.67
 ไม่ผ่าน
573270433-6นางสาวปิยสุดา กัญญาคำ
19.33
21.67
--
8.00
49.00
 ไม่ผ่าน
573270434-4นางสาวปุญญิศา โพธิ์สูง
9.00
24.17
15.00
-
8.00
56.17
 ไม่ผ่าน
573270435-2นางสาวปุญญิศา ยี่สุ่นเทศ
14.00
24.17
--
5.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270436-0นายพงษ์มนัส ดีอด
10.33
22.17
--
2.00
34.50
 ไม่ผ่าน
573270437-8นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
17.00
24.17
--
5.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270438-6นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน
18.33
24.17
--
8.00
50.50
 ไม่ผ่าน
573270439-4นางสาวพรสวรรค์ วุ่นซิ้ว
19.00
25.17
-
0.49
8.00
52.66
 ไม่ผ่าน
573270440-9นายพลกฤษณ์ ต่อปัญญา
11.66
24.67
-
0.49
6.00
42.82
 ไม่ผ่าน
573270441-7นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
19.33
24.67
--
8.00
52.00
 ไม่ผ่าน
573270442-5นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
11.00
24.17
--
9.00
44.17
 ไม่ผ่าน
573270443-3นางสาวพิรญาณ์ ทาโยธี
6.00
22.17
--
3.00
31.17
 ไม่ผ่าน
573270444-1นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
15.00
24.17
-
0.49
6.00
45.66
 ไม่ผ่าน
573270446-7นายภัทร ทองวิสูง
10.33
25.17
0.50
0.49
9.00
45.49
 ไม่ผ่าน
573270447-5นายภัทรพล เจียมวิทยศรีกุล
16.00
22.17
--
7.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270448-3นางสาวภารีทัต คัมภิรานนท์
29.50
29.34
5.66
1.00
7.00
72.50
ผ่าน
573270449-1นายภูดิศ ห่วงเนาวกุล-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
573270450-6นายภูสิทธิ์ จูชัง
18.00
24.17
--
6.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270451-4นางสาวมนัสนันท์ ฟ้าขาว
11.66
24.67
-
0.49
9.00
45.82
 ไม่ผ่าน
573270452-2นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
16.00
24.17
0.50
-
5.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270453-0นางสาวยมลพร จิตต์อารี
11.00
24.67
0.50
0.49
9.00
45.66
 ไม่ผ่าน
573270454-8นายยุทธภูมิ วงศ์ชัย
5.00
3.00
-
0.49
5.00
13.49
 ไม่ผ่าน
573270456-4นางสาวรุจิรดา ด่านประสิทธิ์
16.00
24.17
--
2.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270457-2นางสาววณัฐชยา รักแก้ว
11.00
22.17
--
3.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270458-0นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
14.33
22.67
--
9.00
46.00
 ไม่ผ่าน
573270459-8นางสาววรัทยา เจียรวงศ์สกุล
16.33
26.17
1.00
0.49
9.00
52.99
 ไม่ผ่าน
573270460-3นายวริศ เจนพรมราช
21.66
25.17
1.50
1.49
9.00
58.82
 ไม่ผ่าน
573270461-1นางสาววิภาวี สีน้ำเงิน
14.00
22.17
--
6.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270462-9นางสาววิมลสิริ ทองงาม
10.00
6.50
1.00
0.49
6.00
23.99
 ไม่ผ่าน
573270463-7นางสาววิลาสินี ชิวสกุล
14.33
25.17
-
0.49
9.00
48.99
 ไม่ผ่าน
573270464-5นางสาวศศิธร พูลสวัสดิ์
12.00
24.17
--
3.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270465-3นางสาวศศินา สิงห์ยะบุศย์
27.00
24.67
-
0.49
9.00
61.16
 ไม่ผ่าน
573270466-1นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ์
14.67
24.67
-
1.49
10.00
50.83
 ไม่ผ่าน
573270467-9นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ
11.00
24.67
-
1.00
5.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270468-7นายศุภวิชญ์ เลขวิสุทธิ์
9.00
6.00
-
0.49
3.00
18.49
 ไม่ผ่าน
573270470-0นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
12.00
25.17
0.50
-
8.00
45.67
 ไม่ผ่าน
573270471-8นางสาวโสภิตา ไชยคำ
9.00
22.17
--
3.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270472-6นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์
10.00
25.17
-
0.49
9.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270473-4นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์
19.66
24.67
1.50
-
8.00
53.83
 ไม่ผ่าน
573270474-2นางสาวอภิชนา ไชยขันธุ์
12.00
24.67
-
0.49
9.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573270475-0นายอภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์
10.33
24.17
-
0.49
9.00
43.99
 ไม่ผ่าน
573270476-8นายอภิสิทธิ์ อาสนานิ
3.33
----
3.33
 ไม่ผ่าน
573270477-6นางสาวอรธิดา พิทักษา
16.00
24.17
--
8.00
48.17
 ไม่ผ่าน
573270478-4นางสาวอรอนงค์ แก้วนิล
12.00
25.17
--
8.00
45.17
 ไม่ผ่าน
573270479-2นางสาวอารียา ภูยอด
11.00
24.17
--
5.00
40.17
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.