หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
563270001-4นางสาวกนกอร วันทะวงษ์
32.67
33.34
1.00
2.50
6.00
75.51
ผ่าน
563270002-2นางสาวกฤตพร โกสิยานุรักษ์
22.67
36.84
4.50
1.50
8.00
73.51
ผ่าน
563270003-0นายกฤษฎิ์ สรรพโส
40.67
35.50
2.50
1.50
3.00
83.17
ผ่าน
563270004-8นางสาวกันทรากร มะลิซ้อน
31.67
35.33
1.50
1.50
6.00
76.00
ผ่าน
563270005-6นายเกรียงศักดิ์ ฝาจอง
21.00
28.67
-
0.50
2.00
52.17
 ไม่ผ่าน
563270006-4นางสาวเกศสุดา จุฑางกูร
15.67
43.34
1.50
1.00
18.00
79.51
ผ่าน
563270007-2นางสาวแก้วกานต์ สอนสิงห์ไชย
26.67
44.67
1.00
2.00
6.00
80.34
ผ่าน
563270008-0นายคงทรัพย์ คงเจริญ
18.67
41.17
6.33
4.17
5.00
75.34
ผ่าน
563270009-8นางสาวคัทลียา สิงหเศรษฐกิจ
25.67
42.84
3.00
1.00
9.00
81.51
ผ่าน
563270010-3นางสาวจารุภา นามสง่า
36.34
26.83
3.50
0.50
10.00
77.17
ผ่าน
563270011-1นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมชาติอารี
24.67
35.01
1.50
2.50
4.00
67.68
ผ่าน
563270012-9นางสาวจุฑาทิพย์ สีดาราช
24.34
33.33
3.50
3.00
6.00
70.17
ผ่าน
563270013-7นางสาวจุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ
47.01
39.67
4.50
2.00
10.00
103.18
ผ่าน
563270014-5นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์รัตน์
28.34
21.17
3.50
3.67
5.00
61.68
ผ่าน
563270015-3นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมชาติอารี
31.67
32.67
1.00
2.50
4.00
71.84
ผ่าน
563270016-1นางสาวชมธิดา สุชาติ
22.84
41.34
11.50
1.50
7.33
84.51
ผ่าน
563270017-9นายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์
22.67
35.34
-
0.50
10.00
68.51
 ไม่ผ่าน
563270018-7นายชวพล จึงสมาน
16.00
28.34
0.50
-
9.00
53.84
 ไม่ผ่าน
563270019-5นายชัชวิน ศรีแก้วหล่อ
26.67
43.34
16.50
1.50
12.00
100.01
ผ่าน
563270020-0นายชัยยุทธ์ ตันติพงศ์กูล
26.00
36.67
8.50
1.50
7.00
79.67
ผ่าน
563270021-8นางสาวชุติณัชชา อินทรานุกูล
33.67
30.00
2.50
2.50
9.00
77.67
ผ่าน
563270022-6นายโชคอนันต์ ขันธ์ดวง
22.00
36.34
0.50
0.50
6.00
65.34
ผ่าน
563270023-4นางสาวญาณิศา จิตรคาม
9.67
12.00
-
1.00
1.00
23.67
 ไม่ผ่าน
563270024-2นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ
18.00
43.34
1.00
3.50
9.00
74.84
ผ่าน
563270025-0นายณัฏฐกิตต์ เป็นสุข
25.00
41.67
1.50
-
12.00
80.17
 ไม่ผ่าน
563270026-8นายณัฐธรรม เทียนรัตน์
19.67
40.01
0.50
-
5.00
65.18
 ไม่ผ่าน
563270027-6นายณัฐพล นามปาน
17.67
34.00
--
2.00
53.67
 ไม่ผ่าน
563270028-4นายณัฐวุฒิ แวงวรรณ
19.67
32.50
3.50
0.50
6.00
62.17
ผ่าน
563270029-2นางสาวณิชากร อึ้งวงษ์วัฒนา
19.67
34.00
0.50
1.50
6.00
61.67
ผ่าน
563270030-7นางสาวณิศาชล วงค์ตลาด
17.67
13.00
-
1.00
3.00
34.67
 ไม่ผ่าน
563270031-5นายทวีโชค พรมขันตี
28.34
38.84
2.50
0.50
6.00
76.18
ผ่าน
563270032-3นางสาวทิพชยากรณ์ มะลิทอง
13.00
30.50
3.50
1.50
9.00
57.50
 ไม่ผ่าน
563270033-1นางสาวทิพย์นภา ประดาพล
28.67
41.84
6.50
2.00
9.00
88.01
ผ่าน
563270034-9นางสาวธณัฏฐา ห่อทรัพย์
5.67
20.67
1.50
1.00
3.00
31.84
 ไม่ผ่าน
563270035-7นายธนพล พิพิธแสงจันทร์
24.00
28.34
1.50
-
6.00
59.84
 ไม่ผ่าน
563270036-5นายธนรัตน์ อิ่มวิมล
22.67
36.00
11.50
1.50
15.00
86.67
ผ่าน
563270037-3นายธนวัฒน์ นะตะพงษ์ศิลป์
9.00
33.00
--
2.00
44.00
 ไม่ผ่าน
563270038-1นางสาวธนาภรณ์ สิงห์พรมมา
25.33
30.83
3.50
0.50
4.00
64.16
ผ่าน
563270039-9นางสาวนภาวรรณ สินตา
25.67
37.00
1.50
1.50
6.00
71.67
ผ่าน
563270040-4นายเนติกร สุทธิประภา
23.00
31.34
1.50
-
4.00
59.84
 ไม่ผ่าน
563270041-2นายบูชิต เจตนา
25.67
33.34
10.00
1.00
14.00
84.01
ผ่าน
563270042-0นางสาวเบญญา สุทธิยานุช
15.00
35.50
3.50
1.00
8.00
63.00
ผ่าน
563270043-8นางสาวปริยากร ทิพอาศน์
19.67
39.34
1.50
1.50
18.00
80.01
ผ่าน
563270044-6นายปิติภูมิ พิทยภัทร
25.67
27.34
0.50
2.00
4.00
59.51
 ไม่ผ่าน
563270045-4นางสาวปิยะฉัตร ไชยเชษฐ์
26.33
30.83
3.50
0.50
4.00
65.16
ผ่าน
563270046-2นางสาวผกาสินี ม่วงตั้น
32.67
44.84
5.50
2.00
7.00
92.01
ผ่าน
563270047-0นางสาวพัชร์ ทาสีลา
19.34
44.34
2.50
4.00
17.00
87.18
ผ่าน
563270048-8นางสาวพัทธิยา กองจันทร์
15.00
34.34
0.50
0.50
17.00
67.34
ผ่าน
563270049-6นางสาวพีรญา สิริวรางกูล
28.67
18.00
2.50
2.50
8.00
59.67
 ไม่ผ่าน
563270050-1นายภัทรวัฒน์ ฝ้ายขาว
29.34
43.67
1.50
2.00
10.67
87.18
ผ่าน
563270051-9นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ
23.17
42.67
10.00
0.50
15.33
91.67
ผ่าน
563270052-7นายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์
23.00
16.66
0.50
-
6.67
46.83
 ไม่ผ่าน
563270053-5นายภานุวัฒน์ รัตนตรัยศรี
5.00
28.34
--
4.00
37.34
 ไม่ผ่าน
563270055-1นางสาวเมธิศา เมธารินทร์
41.51
35.34
3.50
1.50
15.33
97.18
ผ่าน
563270056-9นายราเมศร์ กมลโชติ
27.67
36.33
1.00
3.00
6.00
74.00
ผ่าน
563270057-7นายวชิรวิทย์ วิวัฒน์ตระกูล
21.67
20.67
0.50
1.50
2.00
46.34
 ไม่ผ่าน
563270058-5นางสาววรัมพร เสงี่ยม
38.67
31.33
2.00
5.50
6.00
83.50
ผ่าน
563270059-3นายวริทธิ์ธร หล่อสุวรรณศิริ
5.67
25.01
1.50
1.50
5.00
38.68
 ไม่ผ่าน
563270060-8นางสาววิภาวี สิเนหะวัฒนะ
24.34
38.00
1.50
3.00
7.00
73.84
ผ่าน
563270061-6นางสาวศรุตยา ปิยะวัฒนกุล
16.01
27.34
1.00
1.00
5.00
50.35
 ไม่ผ่าน
563270062-4นายศุภกฤต ตั้งรัตนพิบูลย์
4.67
25.67
-
1.00
6.00
37.34
 ไม่ผ่าน
563270063-2นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
36.00
38.00
2.50
0.50
6.00
83.00
ผ่าน
563270064-0นายสมพงศ์ ดอนเตาเหล็ก
45.67
34.34
1.00
1.50
7.00
89.51
ผ่าน
563270065-8นางสาวสราลี อินทพิบูลย์
17.67
26.34
1.50
1.50
11.00
58.01
 ไม่ผ่าน
563270066-6นายสวรุส คูณประไพสิทธิ์
7.65
11.33
1.50
11.00
3.00
34.48
 ไม่ผ่าน
563270068-2นางสาวสุจิรา สุจารีย์
18.34
30.34
1.00
3.67
5.00
58.35
 ไม่ผ่าน
563270070-5นายแสนชาติ เกียรติกำจร
27.67
46.17
4.50
2.50
12.00
92.84
ผ่าน
563270071-3นางสาวโสภิตา เฝ้าทรัพย์
38.34
38.67
2.50
2.50
6.00
88.01
ผ่าน
563270072-1นางสาวหงส์หยก หมื่นไธสง
22.67
20.00
-
2.00
5.00
49.67
 ไม่ผ่าน
563270074-7นางสาวอัญชนา จ้อยบรรดิษฐ์
17.67
29.34
1.50
1.50
11.00
61.01
ผ่าน
563270075-5นางสาวอิ่มเอม มุลาลี
17.67
39.00
16.50
1.00
11.00
85.17
ผ่าน
563270076-3นางสาวนภาพร ชมพู
9.67
34.50
3.50
5.50
10.00
63.17
ผ่าน
563270077-1นางสาวกรฉัตร ส่งเสริม
18.67
31.01
1.50
1.50
6.00
58.68
 ไม่ผ่าน
563270080-2นายกฤตณัฐ สุธาวา
18.67
37.67
1.00
-
2.00
59.34
 ไม่ผ่าน
563270081-0นายกฤษฎิ์พงศ์ สมบูรณ์พร้อม
9.67
37.67
11.00
0.50
15.00
73.84
ผ่าน
563270082-8นายก้องเกียรติ ประดิษฐ์วงศ์
13.67
43.34
0.50
1.50
4.00
63.01
ผ่าน
563270084-4นางสาวกิตติมา สุรพงษ์พิวัฒนะ
21.67
15.00
1.50
--
38.17
 ไม่ผ่าน
563270086-0นายเกียรติขจร บัวสงค์
18.34
18.00
-
1.50
5.00
42.84
 ไม่ผ่าน
563270087-8นางสาวขวัญหทัย ปทุมถาวรสกุล
20.67
38.67
2.50
1.00
4.00
66.84
ผ่าน
563270089-4นายคเณศร์ ศรีนามล
18.67
41.00
26.50
1.50
21.00
108.67
ผ่าน
563270092-5นายจิตรทิวัส โคตรทัศน์
11.00
37.84
12.50
2.50
6.00
69.84
ผ่าน
563270093-3นางสาวจิรัชญา หาญณรงค์
24.67
42.83
3.50
2.00
8.00
81.00
ผ่าน
563270094-1นางสาวกานต์พิชชา ศักดิ์ศิลาพร
15.00
23.00
4.50
1.00
3.00
46.50
 ไม่ผ่าน
563270095-9นางสาวจิรันดา โคตรศรีวงษ์
9.67
11.00
1.50
0.50
3.00
25.67
 ไม่ผ่าน
563270096-7นางสาวจิราพร แสงอ่อนตา
11.34
29.83
3.50
0.50
5.00
50.17
 ไม่ผ่าน
563270097-5นายเจตน์สฤษฎิ์ นามโคตร
19.67
32.67
1.50
1.50
6.00
61.34
ผ่าน
563270099-1นางสาวชนกนันท์ คงพิรุณ
16.01
43.84
13.50
6.50
8.00
87.85
ผ่าน
563270100-2นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
30.34
33.34
4.83
1.00
9.00
78.51
ผ่าน
563270102-8นายชยพล แพงศรี
10.34
23.67
1.50
0.50
7.00
43.01
 ไม่ผ่าน
563270103-6นายชวกร กล้าหาญ
12.67
44.34
26.50
1.50
8.00
93.01
ผ่าน
563270104-4นายชัยรัตน์ จันทดี
10.67
35.34
-
1.50
9.00
56.51
 ไม่ผ่าน
563270106-0นางสาวชิเนนทร์ วสุนทราพันธุ์
13.00
28.00
0.50
-
15.00
56.50
 ไม่ผ่าน
563270107-8นายชูชาติ ชัยสระแก้ว
28.67
34.01
11.83
3.50
10.00
88.01
ผ่าน
563270109-4นายฐิติศักดิ์ มูลศาสตร์
13.00
35.34
1.50
1.50
10.00
61.34
ผ่าน
563270110-9นางสาวฑิมภ์กานต์ อิงครัตพันธุ์-
2.67
---
2.67
 ไม่ผ่าน
563270111-7นางสาวณชกมล บุญทศ
16.00
31.33
2.50
1.50
5.00
56.33
 ไม่ผ่าน
563270112-5นายณัฏฐพล เยี่ยมนิคม
9.67
27.67
4.33
-
2.00
43.67
 ไม่ผ่าน
563270114-1นายณัฐภัทร เหมวงษ์
12.00
11.00
0.50
--
23.50
 ไม่ผ่าน
563270115-9นางสาวณิชากร ศรีสว่าง
14.00
41.00
11.50
0.50
9.00
76.00
ผ่าน
563270116-7นางสาวดวงสุดา พลจันทร์
24.00
33.00
1.50
31.50
5.00
95.00
ผ่าน
563270117-5นางสาวดวงหทัย วิสัยกล้า
9.00
44.34
0.50
2.50
21.00
77.34
ผ่าน
563270119-1นายต่อวงศ์ พงษ์ศิริ
26.67
25.83
4.00
0.50
21.33
78.33
ผ่าน
563270120-6นางสาวตุ๊กตา สิงพรม
15.00
18.67
1.50
30.50
3.00
68.67
ผ่าน
563270121-4นายตุลนิตย์ อติกนิษฐ
35.34
40.17
18.16
3.50
14.00
111.17
ผ่าน
563270122-2นายทวีศักดิ์ ประกอบแสง
24.67
37.17
3.50
6.17
12.67
84.18
ผ่าน
563270123-0นายธนกร สมประสงค์
9.67
45.17
2.00
1.50
3.00
61.34
ผ่าน
563270124-8นายธนพงษ์ สิทธิบุญมา
21.00
40.34
2.50
2.50
13.00
79.34
ผ่าน
563270125-6นายธนัช ชมเชี่ยวชาญ
7.67
18.01
0.50
-
3.00
29.18
 ไม่ผ่าน
563270126-4นายธนากร จันทร์สะอาด
36.00
30.17
3.50
1.50
10.00
81.17
ผ่าน
563270129-8นายธรณ์ธวัช ดวงแสนกุล
26.67
33.67
5.33
-
4.00
69.67
 ไม่ผ่าน
563270130-3นายธัชพล ศรีทอง
17.67
29.67
5.83
1.50
5.00
59.67
 ไม่ผ่าน
563270131-1นายธัชพล สกีแพทย์
8.00
28.67
1.00
0.50
9.00
47.17
 ไม่ผ่าน
563270132-9นายธัญชนิต เศรษฐชัย
13.00
31.01
0.50
1.00
6.00
51.51
 ไม่ผ่าน
563270133-7นางสาวธัญมาศ วังคะฮาต
22.00
39.33
0.50
2.00
15.00
78.83
ผ่าน
563270134-5นางสาวธันยธรณ์ ขันทะชา
14.67
20.01
--
18.00
52.68
 ไม่ผ่าน
563270135-3นายธิติพัฒน์ มาคำ
6.00
35.34
1.50
1.00
9.00
52.84
 ไม่ผ่าน
563270136-1นายธีรพล ขันแข็ง
38.00
36.00
2.50
2.50
6.00
85.00
ผ่าน
563270137-9นายธีรพันธ์ เฝือสูงเนิน
22.00
26.00
1.50
1.50
6.00
57.00
 ไม่ผ่าน
563270139-5นายธุวชิต บุบผาวาสน์
13.00
20.34
5.83
2.50
9.00
50.67
 ไม่ผ่าน
563270141-8นายนฤบดี สินเทาว์
41.00
17.00
6.50
1.50
1.00
67.00
ผ่าน
563270143-4นางสาวนวรัชต์ ราชวงศ์ศึก
15.00
35.84
2.50
1.00
12.00
66.34
ผ่าน
563270144-2นางสาวนันทิชา ก้อนผา
25.67
45.67
1.50
3.00
19.00
94.84
ผ่าน
563270145-0นางสาวนิชนันท์ หงษ์กลาง
16.01
35.67
1.50
2.00
6.00
61.18
ผ่าน
563270146-8นายนิรติ หามณี
18.67
35.67
4.50
0.50
10.00
69.34
ผ่าน
563270147-6นางสาวนิลนลิน ศรีสังข์
33.00
43.17
4.50
0.50
7.00
88.17
ผ่าน
563270148-4นายบวร ศรีต้นวงศ์
9.00
10.00
-
1.00
4.00
24.00
 ไม่ผ่าน
563270149-2นายบุญญฤทธิ์ ร่องบอน
32.00
18.33
0.50
1.00
4.00
55.83
 ไม่ผ่าน
563270150-7นางสาวปฏิญญา จันทร์เหนือ
21.00
42.17
2.00
1.50
5.00
71.67
ผ่าน
563270151-5นางสาวประถมาภรณ์ นรสิงห์
13.00
43.34
11.50
1.50
15.00
84.34
ผ่าน
563270154-9นายปิ่นพงศ์ พานิชสุนทร
16.00
41.34
26.50
1.50
20.00
105.34
ผ่าน
563270155-7นางสาวปิยาภรณ์ เหล่าเกียรติชัย
17.00
40.34
1.00
2.50
9.00
69.84
ผ่าน
563270156-5นางสาวปุณยาภรณ์ แก้วมาลา
12.67
18.66
-
0.50
3.00
34.83
 ไม่ผ่าน
563270157-3นายพชร สุภศักดิพัฒน์
15.00
39.33
16.83
2.00
17.00
90.16
ผ่าน
563270159-9นางสาวพรรณสุภา บูรณวรศิลป์
12.00
21.00
0.50
-
7.00
40.50
 ไม่ผ่าน
563270160-4นางสาวพรสุดา บุราณรมย์
23.67
43.34
16.50
2.00
18.00
103.51
ผ่าน
563270161-2นายพศวัฒน์ หวังกลาง
29.67
36.33
5.83
1.50
10.00
83.33
ผ่าน
563270162-0นายพอเจตน์ ธนะสถิตย์
19.00
27.33
0.50
0.50
4.00
51.33
 ไม่ผ่าน
563270163-8นายพายุ บุญโสภณ
28.67
36.17
8.50
2.50
8.67
84.51
ผ่าน
563270166-2นายพิทยุตม์ บุญธรรม
15.00
13.33
27.50
0.50
7.00
63.33
ผ่าน
563270169-6นางสาวแพรวรรณ รายณสุข
26.00
28.34
0.50
2.00
3.00
59.84
 ไม่ผ่าน
563270170-1นายภัทรนันทน์ ปรีชานนท์
10.34
44.34
18.50
3.00
18.00
94.18
ผ่าน
563270171-9นางสาวภัทรนิศวร์ จันทราธนสิทธิ์
14.67
22.01
1.50
-
2.00
40.18
 ไม่ผ่าน
563270172-7นายภัทรวุฒิ อุธาดร
17.00
43.34
11.50
0.50
9.00
81.34
ผ่าน
563270173-5นางสาวภัทราวดี ฉัตรดำรงค์กุล
18.00
36.50
3.50
1.50
5.00
64.50
ผ่าน
563270174-3นางสาวภัสรา พินิจงาม
9.67
44.84
3.50
4.00
8.00
70.01
ผ่าน
563270175-1นายภาณุพงศ์ ช่างเกวียน
14.00
35.33
0.50
-
2.00
51.83
 ไม่ผ่าน
563270176-9นายภานุพงศ์ เกียรติผดุงพงศ์
3.67
30.01
0.50
1.00
4.00
39.18
 ไม่ผ่าน
563270177-7นางสาวมณฑกานต์ ลุนทา
18.67
43.34
16.50
1.50
15.00
95.01
ผ่าน
563270178-5นายมนัสชัย สีสันทัด
24.67
42.67
38.33
1.00
8.00
114.67
ผ่าน
563270179-3นางสาวมนัสนันท์ ภิรมย์จิตกรณี
20.01
45.67
16.50
1.50
17.00
100.68
ผ่าน
563270180-8นายมนูญ ภูคงสด
25.34
33.34
0.50
2.00
6.00
67.18
ผ่าน
563270181-6นางสาวมาธุสร โสภาพล
29.33
40.84
3.50
-
5.00
78.67
 ไม่ผ่าน
563270182-4นางสาวมุกมณี มุตต๊ะ
21.35
36.34
2.50
6.50
3.00
69.69
ผ่าน
563270183-2นายเมธาสิทธิ์ โม้กุดแอก
16.67
36.01
1.00
2.50
7.00
63.18
ผ่าน
563270184-0นางสาวรังสินี เพชรนอก
12.00
44.34
16.50
1.50
11.00
85.34
ผ่าน
563270185-8นางสาวรัชนีกร เวียงวิเศษ
31.34
44.17
4.50
3.50
12.00
95.51
ผ่าน
563270186-6นายรัฏฐาธิปัตย์ ปุ้ยธนาวัฒน์
9.67
20.67
0.50
-
2.00
32.84
 ไม่ผ่าน
563270187-4นางสาวรัตนาวดี ฤทธิ์เพชร
18.67
37.50
4.50
2.00
18.00
80.67
ผ่าน
563270188-2นางสาวนิษฐเนตร์ ภู่ยาโต
38.00
37.34
1.00
1.50
6.00
83.84
ผ่าน
563270190-5นายวชิรศักดิ์ เตชะตานนท์
13.01
30.01
1.00
0.50
5.00
49.52
 ไม่ผ่าน
563270191-3นายวรปรัชญ์ แนวหล้า
26.67
40.34
2.50
5.00
6.00
80.51
ผ่าน
563270192-1นางสาววรรณวิภา คำชัยภูมิ
15.00
35.00
25.50
0.50
11.00
87.00
ผ่าน
563270193-9นางสาววรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
20.67
44.17
3.50
3.50
14.00
85.84
ผ่าน
563270194-7นายวรวิทย์ พินิจกลาง
6.00
1.00
0.50
--
7.50
 ไม่ผ่าน
563270195-5นายวรันต์พงษ์ วงศ์ประทุมมาลย์
25.00
24.00
1.50
1.50
9.00
61.00
ผ่าน
563270196-3นางสาววราลี โยธาวิจิตร
28.67
35.34
1.50
0.50
3.00
69.01
ผ่าน
563270197-1นายวัชรากร คำสระคู
22.68
35.67
7.83
1.50
3.00
70.68
ผ่าน
563270198-9นายวิทวัส รูปแก้ว
28.66
43.34
6.50
2.50
12.67
93.67
ผ่าน
563270199-7นายวุฒิพงษ์ ศิริทรัพย์ชัยกุล
13.17
3.67
0.50
-
1.00
18.34
 ไม่ผ่าน
563270201-6นายศรัณญ์ ภู่ศิริภิญโญ
3.00
36.01
0.50
1.00
4.00
44.51
 ไม่ผ่าน
563270202-4นายศรัณย์ภัทร อัศวพฤฒิพงศ์
75.50
43.50
2.00
-
9.00
130.00
 ไม่ผ่าน
563270203-2นายศราภพ คำมี
14.67
38.34
1.50
1.50
6.00
62.01
ผ่าน
563270204-0นายศศิพล บุญเสริม
15.33
27.67
2.00
4.17
6.00
55.17
 ไม่ผ่าน
563270205-8นายศาศวรรษ พิมพิไสย
9.67
40.67
1.00
-
3.00
54.34
 ไม่ผ่าน
563270206-6นายศิวพันธ์ สันทา
2.00
-
2.00
-
3.00
7.00
 ไม่ผ่าน
563270209-0นางสาวศุภาลัย มาตวันนา
30.00
44.34
1.50
1.00
7.00
83.84
ผ่าน
563270211-3นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
37.33
38.84
2.50
4.00
8.00
90.67
ผ่าน
563270212-1นางสาวสิริวิมล ทินราช
23.00
35.34
0.50
1.50
7.00
67.34
ผ่าน
563270213-9นายสิริวุฒิ เทียบกลาง
27.67
41.67
1.50
0.50
2.00
73.34
ผ่าน
563270214-7นางสาวสุทธวีร์ บุญรัตน์
17.00
43.67
2.50
2.00
15.00
80.17
ผ่าน
563270215-5นางสาวสุทธิดา ไชยสิม
16.67
23.00
-
1.50
6.00
47.17
 ไม่ผ่าน
563270216-3นางสาวสุภารัตน์ ราชวัง
18.67
40.34
1.50
1.00
11.00
72.51
ผ่าน
563270219-7นางสาวอนัญญา ชลายนนาวิน
17.67
40.51
2.50
0.50
15.00
76.18
ผ่าน
563270220-2นางสาวอนัฐตยา บางภู่ภมร
11.00
31.34
-
2.00
6.00
50.34
 ไม่ผ่าน
563270221-0นายอนุวัฒน์ จงศิริพงษ์ปรีดา
21.33
14.00
0.50
-
5.00
40.83
 ไม่ผ่าน
563270222-8นายอรรถกฤษ สุราวรรณ์
35.34
42.67
14.00
2.50
15.00
109.51
ผ่าน
563270223-6นางสาวอริสา ศิริพัฒนานุกูลชัย
11.00
15.00
0.50
--
26.50
 ไม่ผ่าน
563270224-4นายอัษฎาวุธ ธนาพรพาณิชย์กุล
12.67
36.50
7.17
0.50
3.00
59.84
 ไม่ผ่าน
563270225-2นางสาวอินถวา บุญกาพิมพ์
13.67
13.00
--
4.00
30.67
 ไม่ผ่าน
563270226-0นายอิสระ นามราช
14.00
34.01
-
0.50
6.00
54.51
 ไม่ผ่าน
563270227-8นายกชกร ลีเลิศยุทธ์
19.67
39.84
8.00
1.50
6.00
75.01
ผ่าน
563270228-6นางสาวกชามาส กงสะเด็น
18.00
38.84
6.50
1.50
3.00
67.84
ผ่าน
563270229-4นางสาวกมลพรรณ ภูพลผัน
13.00
34.84
2.50
2.00
2.00
54.34
 ไม่ผ่าน
563270230-9นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ
16.00
32.00
16.50
1.50
21.00
87.00
ผ่าน
563270232-5นางสาวกานต์ชนก เชื้อขาว
5.00
31.00
0.50
2.50
8.00
47.00
 ไม่ผ่าน
563270234-1นางสาวกิติยาภรณ์ วรรณรักษ์
14.01
31.67
0.50
6.00
6.00
58.18
 ไม่ผ่าน
563270235-9นางสาวเกียรติมาภรณ์ แก้วทองคำ
9.00
38.34
0.50
1.50
6.00
55.34
 ไม่ผ่าน
563270236-7นายคุณานันต์ มุทุกันต์
26.00
31.83
3.50
1.50
8.00
70.83
ผ่าน
563270237-5นางสาวจรีวัลย์ น้อยผาง
17.00
22.00
0.50
-
6.00
45.50
 ไม่ผ่าน
563270238-3นายจารุวัฒน์ จันทะวงศ์
9.67
38.01
1.00
-
3.00
51.68
 ไม่ผ่าน
563270239-1นางสาวจิราวรรณ โชติพันธ์
9.34
25.00
0.50
1.00
2.00
37.84
 ไม่ผ่าน
563270241-4นายเจริญพงษ์ สุวัฒน์
13.00
39.83
3.50
1.50
8.00
65.83
ผ่าน
563270242-2นายฉัตรนเรศวร์ ศิริโกมุท
23.33
42.17
3.50
0.50
3.00
72.50
ผ่าน
563270243-0นายชวพล ขวัญเปรมฤทัย
43.00
32.34
12.83
2.50
6.00
96.67
ผ่าน
563270244-8นางสาวณธิดา ศรีโสภา
16.00
38.83
3.50
1.50
14.00
73.83
ผ่าน
563270246-4นางสาวณัฐธิดา ราชโสม
5.00
34.34
0.50
-
5.00
44.84
 ไม่ผ่าน
563270247-2นางสาวณัฐพร กอดแก้ว
16.00
43.67
1.50
1.00
12.00
74.17
ผ่าน
563270248-0นายณัฐวัตร โพธิ์น้อย
11.00
15.33
--
1.00
27.33
 ไม่ผ่าน
563270249-8นายณัฐสิทธิ์ ดีประเสริฐ
13.00
30.51
2.50
2.00
9.00
57.01
 ไม่ผ่าน
563270250-3นางสาวณิชาภา วงษ์ปัญญา
10.00
40.34
11.50
1.50
9.00
72.34
ผ่าน
563270251-1นายทวิยศ ชัชวาลวงศ์
22.33
30.00
1.50
-
2.00
55.83
 ไม่ผ่าน
563270252-9นายทศพล วิริยะอาชา
23.00
25.67
16.50
1.50
5.00
71.67
ผ่าน
563270254-5นายธนกฤฒย์ บุญอนันต์
11.00
36.00
2.50
1.50
8.00
59.00
 ไม่ผ่าน
563270255-3นายธนพล ไชยบุตร
36.67
36.33
1.50
1.50
18.00
94.00
ผ่าน
563270256-1นายธนวิทย์ ตุระซอง
29.00
35.00
5.00
2.50
10.00
81.50
ผ่าน
563270257-9นางสาวธนาภรณ์ เยี่ยมพลัง
5.00
37.00
-
1.50
6.00
49.50
 ไม่ผ่าน
563270258-7นายนัฐพล กันยาเนียม
19.33
17.00
1.50
2.50
5.00
45.33
 ไม่ผ่าน
563270259-5นายนัฐวุฒิ วรรณวัติ
20.00
30.34
0.50
9.00
5.67
65.51
ผ่าน
563270260-0นางสาวนันทนา นิลพลอย
26.33
30.83
3.50
0.50
6.00
67.16
ผ่าน
563270261-8นางสาวนันทิยา คำปลิว
30.00
35.00
1.50
1.00
3.00
70.50
ผ่าน
563270262-6นางสาวนิธิวดี ชาวส้าน
16.67
42.84
3.50
1.50
9.00
73.51
ผ่าน
563270263-4นางสาวนิษฐ์ธรีย์ วงศ์ประทุม
14.00
34.34
1.50
1.50
6.00
57.34
 ไม่ผ่าน
563270264-2นางสาวปภาวรินท์ สีตะวัน
14.00
5.00
-
0.50
1.00
20.50
 ไม่ผ่าน
563270265-0นางสาวปิยวรรณ ฉันทพจน์
14.00
30.00
0.50
1.00
4.00
49.50
 ไม่ผ่าน
563270266-8นางสาวปิยะนุช วรรณศรี
11.00
38.50
2.50
1.50
6.00
59.50
 ไม่ผ่าน
563270268-4นางสาวไปรลิดา พรมกาวงศ์
13.34
26.00
0.50
1.00
5.00
45.84
 ไม่ผ่าน
563270269-2นายพณเกียรติ สกุลมงคลชัย
15.00
35.84
3.50
1.50
9.00
64.84
ผ่าน
563270270-7นางสาวพัชรพร เขียววรรณ
12.00
39.34
0.50
1.00
17.00
69.84
ผ่าน
563270272-3นางสาวพิชญาภา พวงช้อย
17.00
41.34
26.50
1.50
12.00
98.34
ผ่าน
563270273-1นางสาวเพชรรัษฎา วรรณบุรี
25.00
39.67
0.50
1.00
4.00
70.17
ผ่าน
563270274-9นางสาวเพียงนภัส ไตรเสนีย์
17.67
31.67
0.50
2.50
5.00
57.34
 ไม่ผ่าน
563270275-7นางสาวไพลิน จีนสุขแสง
44.00
32.83
7.00
1.50
11.00
96.33
ผ่าน
563270276-5นางสาวภัทรพร ปรีเปรม
11.00
41.34
1.50
1.00
9.00
63.84
ผ่าน
563270277-3นายภานุเดช อินธิจันทร์
12.00
39.34
1.50
0.50
3.00
56.34
 ไม่ผ่าน
563270278-1นางสาวภาวินี อินพล
21.00
22.17
2.50
0.50
3.00
49.17
 ไม่ผ่าน
563270279-9นายภาสุวัติ กาญจนสมบูรณ์
5.00
37.01
1.00
1.00
5.00
49.01
 ไม่ผ่าน
563270282-0นางสาวรัตติยา นาคนาคา
13.34
44.84
3.50
2.50
15.00
79.18
ผ่าน
563270283-8นางสาวรุ่งวิไล บวกโพธิ์
30.00
43.17
4.50
0.50
7.00
85.17
ผ่าน
563270284-6นางสาววชิรญาณ์ เตียงทอง
13.34
43.84
4.50
1.50
15.00
78.18
ผ่าน
563270285-4นายวชิรวิทย์ งานไว
9.50
28.67
1.50
-
5.00
44.67
 ไม่ผ่าน
563270286-2นายวรพล วิมลอักษร
10.00
37.34
2.00
-
3.00
52.34
 ไม่ผ่าน
563270287-0นางสาววราลักษณ์ แก้วสุพรรณ
17.67
43.34
26.50
3.00
18.00
108.51
ผ่าน
563270290-1นางสาววัจนาพร อยู่คง
56.00
25.00
1.00
2.50
4.00
88.50
ผ่าน
563270291-9นางสาววิภารัตน์ พัฒน์มะณี
13.67
43.34
26.50
3.00
18.00
104.51
ผ่าน
563270292-7นางสาววิสุทธินันท์ ปัญจะ
25.67
33.83
3.50
0.50
5.00
68.50
ผ่าน
563270293-5นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก
16.67
39.33
1.00
2.00
9.00
68.00
ผ่าน
563270294-3นางสาวศุทธินี ตะไก่แก้ว
19.67
45.67
1.00
3.50
9.00
78.84
ผ่าน
563270295-1นายศุภณัฐ ทีปิวัฒน์
32.33
23.83
2.00
-
1.00
59.16
 ไม่ผ่าน
563270296-9นายศุภณัฐ พนารัตน์
18.67
39.17
4.00
-
9.00
70.84
 ไม่ผ่าน
563270297-7นางสาวศุภสุตา วิวาห์
13.34
38.34
26.50
2.00
15.00
95.18
ผ่าน
563270298-5นายเศรษฐพงศ์ พยัคฆพงศ์
16.00
40.34
2.00
-
6.00
64.34
 ไม่ผ่าน
563270300-4นายสหรัฐ คุ้มภัย
10.00
25.34
0.50
1.00
7.00
43.84
 ไม่ผ่าน
563270301-2นางสาวสายธาร เกษจันทร์ทิวา
30.67
37.34
2.50
1.50
6.00
78.01
ผ่าน
563270302-0นางสาวสุกัญญา ไวว่อง
8.67
35.01
1.50
1.00
6.00
52.18
 ไม่ผ่าน
563270303-8นางสาวสุจิตรา บุญยง
15.00
44.34
1.00
1.50
6.00
67.84
ผ่าน
563270304-6นายสุทธิโชติ ศรีศิริโชคชัย
27.17
38.34
4.00
1.50
6.00
77.01
ผ่าน
563270305-4นายสุทธินันท์ สีแสง
32.00
46.17
7.50
1.00
12.00
98.67
ผ่าน
563270306-2นายสุธาณณท์ สายเชื้อ
23.67
25.33
2.50
4.17
13.00
68.67
ผ่าน
563270307-0นางสาวสุนิสา อินธิพันธุ์
28.34
41.67
1.50
-
7.00
78.51
 ไม่ผ่าน
563270308-8นางสาวสุภาภรณ์ ค่ำคูณ
26.34
43.17
3.50
2.00
11.00
86.01
ผ่าน
563270309-6นายสุวนัท สมอุ่มจารย์
13.00
25.67
0.50
1.00
2.00
42.17
 ไม่ผ่าน
563270310-1นายเสกสรรค์ จันทรา
23.67
20.33
1.50
1.00
7.00
53.50
 ไม่ผ่าน
563270311-9นายอดิศร นิลเอก
17.00
35.34
26.50
1.00
21.00
100.84
ผ่าน
563270313-5นางสาวอรทัย สกุลเพชรอร่าม
24.00
41.00
2.00
2.50
8.00
77.50
ผ่าน
563270314-3นางสาวอรปรียา กัญญาภู
25.00
37.34
11.83
0.50
12.00
86.67
ผ่าน
563270315-1นางสาวอารียา กาหลง
13.67
39.34
1.50
2.00
11.00
67.51
ผ่าน
563270316-9นางสาวจารุพิชญา ดิษฐเนตร
14.67
35.00
26.50
1.50
11.00
88.67
ผ่าน
563270317-7นายกฤษณพล ศรีภิรมย์
11.67
12.00
4.17
0.50
1.00
29.34
 ไม่ผ่าน
563270319-3นายคุณกร กุมภา
9.00
33.34
0.50
0.50
17.00
60.34
ผ่าน
563270323-2นางสาวณัฐนรี อุเทศพรรัตนกุล
16.00
38.34
26.00
-
17.00
97.34
 ไม่ผ่าน
563270324-0นายณัฐปกรณ์ สุดชา
11.00
37.34
-
1.00
5.00
54.34
 ไม่ผ่าน
563270325-8นายณัฐพงศ์ จิรพญากุล
29.67
32.84
2.50
-
3.00
68.01
 ไม่ผ่าน
563270326-6นายทศพร เชื้อแน่น-
22.01
--
3.00
25.01
 ไม่ผ่าน
563270332-1นายเนติภาคย์ พีรแสงทอง
21.67
16.00
12.83
1.00
9.00
60.50
ผ่าน
563270333-9นางสาวปรียานุช กะตุดเงิน
16.67
39.34
1.00
2.00
15.00
74.01
ผ่าน
563270338-9นางสาวมาริษา คุณาวุฒิ
17.00
33.00
1.00
2.00
10.00
63.00
ผ่าน
563270339-7นายรัฐศาสตร์ วงศ์หมั่น
4.00
21.00
0.50
-
4.00
29.50
 ไม่ผ่าน
563270342-8นายศวัสกร คำฮอม
8.67
13.00
1.50
0.50
2.67
26.34
 ไม่ผ่าน
563270344-4นายศาสตร์ศิลป์ บูชากุล
33.34
43.17
3.50
1.00
9.00
90.01
ผ่าน
563270345-2นายสรัล จันทร์เทพย์
13.00
33.00
15.00
1.00
8.00
70.00
ผ่าน
563270347-8นายอานุภาพ ขาวกุญชร
20.67
34.34
1.50
-
4.00
60.51
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ส.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.