หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583270001-6นางสาวกนกทิพย์ กิ่งแก่นแก้ว------ ไม่ผ่าน
583270003-2นางสาวกนกอร ดวงอินทร์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270011-3นางสาวกัญญาภัค อุดรพิมพ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270012-1นางสาวกัญพรรณ สายโสภา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270014-7นางสาวกาญจนาพร ธรรมสาลี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270016-3นางสาวกานต์สิรี สินวิบูลย์รัตน์------ ไม่ผ่าน
583270018-9นายก้านพชร วุฑฒิโกวิทย์------ ไม่ผ่าน
583270022-8นางสาวเกษฎาพร พรรณขาม------ ไม่ผ่าน
583270023-6นางสาวขวัญชนก อยู่สอาด------ ไม่ผ่าน
583270024-4นางสาวเขมิกา พรวาปี------ ไม่ผ่าน
583270025-2นายเขมินท์ แก้วพรม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270026-0นายคฑาวุฒิ อุ่นอุดม
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270028-6นายจักรชัย มณีชื่น------ ไม่ผ่าน
583270030-9นางสาวจารุวรรณ แก้วไทย------ ไม่ผ่าน
583270033-3นางสาวจิราพร ภูครองจิตร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270035-9นางสาวจุตินภา นาคเสน------ ไม่ผ่าน
583270036-7นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตอามาตย์------ ไม่ผ่าน
583270037-5นายเจตนิพิฐ การุณรักษ์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270038-3นายเจตพล คำจันทร์------ ไม่ผ่าน
583270042-2นายฉัตรประกาย ศิริประกอบ------ ไม่ผ่าน
583270043-0นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์------ ไม่ผ่าน
583270045-6นางสาวชนกสุดา แสนสมบัติ------ ไม่ผ่าน
583270046-4นายชนน เหลาใหม่---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270047-2นางสาวชนัญญา รินทอง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270048-0นางสาวชนิภา หาทองคำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270050-3นางสาวชนิสร ตั้งสิทธิวงศ์------ ไม่ผ่าน
583270051-1นางสาวชนิสรา สีลาดเลา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270055-3นางสาวช่อมาลี ปัดถาระกัง------ ไม่ผ่าน
583270057-9นายชัยมงคล แท่นหิน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270059-5นายชูชนะ จันทร์นวล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270060-0นายเชาวน์ศักดิ์ แสงศร
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270061-8นายเชิดพงศ์ นารี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270062-6นายเชิดศักดิ์ ศิริโชติ------ ไม่ผ่าน
583270064-2นางสาวฌานพิชชา ลุพรหมมา------ ไม่ผ่าน
583270066-8นางสาวฐิตารีย์ ตะไก่แก้ว------ ไม่ผ่าน
583270067-6นางสาวฐิติพร ใจศิริ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270069-2นางสาวฐิติยา วิเศษโพธิ์ศรี------ ไม่ผ่าน
583270070-7นางสาวณญา จาดฮามรด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270071-5นายณปดล ดีบุตร------ ไม่ผ่าน
583270074-9นางสาวณัฎฐณิชา ศิริบุญนภา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270075-7นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม------ ไม่ผ่าน
583270077-3นายณัฐชนน อนุสรณ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270079-9นางสาวณัฐธยาน์ หงษ์ขุนทด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270080-4นางสาวณัฐนรี ห่อนบุญเหิม------ ไม่ผ่าน
583270081-2นางสาวณัฐนิชา ธานี------ ไม่ผ่าน
583270083-8นายณัฐวัฒน์ คุณวิเศษ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270084-6นางสาวณิชกานต์ จันทพันธ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270087-0นางสาวดุจดวงมณี เครือแก่นแก้ว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270088-8นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270090-1นายตุลธร ศิริวาณิชย์------ ไม่ผ่าน
583270093-5นางสาวทอฝัน จิตธรรม------ ไม่ผ่าน
583270094-3นางสาวทักษพร คุณธรรม------ ไม่ผ่าน
583270096-9นายทักษิณ สุวรรณไตรย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270098-5นายทินาคม ศูนย์ศร------ ไม่ผ่าน
583270099-3นางสาวทิพย์ประภา อรุณรัตน์------ ไม่ผ่าน
583270100-4นางสาวทิพาพร ม่วงชูอินทร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270101-2นายทิวามณี รู้จิตร------ ไม่ผ่าน
583270102-0นางสาวธณัญชนก สุทธิศักดิ์ไพบูลย์------ ไม่ผ่าน
583270103-8นายธนดล อรุณภักดี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270104-6นางสาวธนพร ห่อคนดี
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270106-2นายธนภัทร รัตนะพันธุ์------ ไม่ผ่าน
583270107-0นายธนยศ เลิศศุกระเดช------ ไม่ผ่าน
583270110-1นางสาวธนาภา อนุรักษ์มนตรี------ ไม่ผ่าน
583270111-9นายธวัชชัย พลอยวิเลิศ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270112-7นางสาวธัญชนก รัดจันทอง------ ไม่ผ่าน
583270114-3นางสาวธัมมิกา เวชสิริวิทยากุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270115-1นางสาวธิดารัตน์ โชติเจริญนาน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270116-9นางสาวธิดารัตน์ วงศ์คำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270117-7นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์สาครสวัส------ ไม่ผ่าน
583270118-5นายธีรโชติ ศรีงามช้อย------ ไม่ผ่าน
583270119-3นายธีรนัย ไกยสวน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270121-6นายนราธร เนตรากูล------ ไม่ผ่าน
583270124-0นางสาวนลินรัตน์ ศรีสองเมือง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270125-8นายนวัต จูมงคล------ ไม่ผ่าน
583270128-2นางสาวนัตติยา คงอิว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270129-0นางสาวนัทพรรณ เสาสูง------ ไม่ผ่าน
583270130-5นางสาวนิชาภัทร รัตนา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270131-3นายนิติพงษ์ ภูมูลนา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270133-9นางสาวนุชนภางค์ วิริยะ------ ไม่ผ่าน
583270134-7นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ------ ไม่ผ่าน
583270137-1นางสาวปฏิญญา เผ่าพันธ์------ ไม่ผ่าน
583270139-7นายปฏิรูป เขตอนันต์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270140-2นางสาวปนัดดา มัชมณฑล------ ไม่ผ่าน
583270142-8นางสาวปรางค์มุกข์ จันนาวัน------ ไม่ผ่าน
583270143-6นายปริญญา หอมอ่อน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270144-4นางสาวปัทมาภรณ์ โมธรรม--
0.66
0.66
-
1.32
 ไม่ผ่าน
583270147-8นางสาวปิยนุช ห้าวจันทึก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270148-6นางสาวปิยมน ห้าวจันทึก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270150-9นางสาวปิยะวรรณ ศรีปัตติวงศ์------ ไม่ผ่าน
583270151-7นางสาวปิยาอร สิงหเศรษฐกิจ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270152-5นายเปรม จุลโนนยาง------ ไม่ผ่าน
583270153-3นางสาวผไทมาส เตียวเจริญโสภา------ ไม่ผ่าน
583270154-1นางสาวไฝฝัน โคติเวทย์------ ไม่ผ่าน
583270157-5นายพงศ์ศิริ วงศ์บุญ------ ไม่ผ่าน
583270158-3นายพชรพล มูลป้อม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270159-1นายพนธกร จันฤาไชย------ ไม่ผ่าน
583270160-6นางสาวพนิดา เต็มชวาลา
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270161-4นายพรชัย วงษาอาจ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270162-2นางสาวพรนัชชา บำรุง------ ไม่ผ่าน
583270164-8นางสาวพรพิรุฬ สารกาล------ ไม่ผ่าน
583270165-6นางสาวพรเพชร พิมพ์ทอง------ ไม่ผ่าน
583270167-2นายพรรษวุฒิ เกิดโมลี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270168-0นายพัชรพล ลาจ้อย------ ไม่ผ่าน
583270171-1นางสาวพัทธ์ธีรา บรรยง------ ไม่ผ่าน
583270173-7นางสาวพิมชนก ไตรฟื้น------ ไม่ผ่าน
583270174-5นางสาวพิมพ์ชนก บรรเทิงกุล------ ไม่ผ่าน
583270175-3นางสาวแพรพลอย บุญไชย------ ไม่ผ่าน
583270176-1นางสาวแพรวรรณ ชาวดง------ ไม่ผ่าน
583270178-7นางสาวภัทรกร จันทร์เพ็ง------ ไม่ผ่าน
583270179-5นางสาวภัทรกันย์ โปยไธสง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270180-0นางสาวภัทรกันย์ สุภกุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270181-8นางสาวภัทรพร ยืนยั่ง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270185-0นางสาวภัทราวดี แก้วสมบัติ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270187-6นายภาณุพงศ์ ระวังดี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270188-4นางสาวภาวิณี อุทรักษ์------ ไม่ผ่าน
583270189-2นายภาสกร สันทัยพร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270193-1นายภุชงค์ เหล่าชัยกุล------ ไม่ผ่าน
583270194-9นายภูตะวัน จันทร์มี------ ไม่ผ่าน
583270195-7นายภูเบศ แดนสิงห์------ ไม่ผ่าน
583270196-5นายภูเบศ บุตรเคน------ ไม่ผ่าน
583270197-3นายภูมิรัฐ ปัญโญวัฒน์------ ไม่ผ่าน
583270198-1นายภูริพัฒน์ ธนินธิติพงศ์------ ไม่ผ่าน
583270200-0นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ------ ไม่ผ่าน
583270201-8นางสาวมัลลิกา นาบุดดา
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270202-6นางสาวมัสลิน สีระวัลย์------ ไม่ผ่าน
583270203-4นางสาวมุก ภูกันดาร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270204-2นายเมธาสิทธิ์ พูลลาภ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270205-0นายอัครวิชญ์ นำภา------ ไม่ผ่าน
583270207-6นางสาวรติมา สืบราช---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270209-2นายรวิสุต ทาน้อย------ ไม่ผ่าน
583270213-1นายรัชวุฒิ โนใหม่---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270215-7นายรัฐธรรมนูญ ศิริปริญญานันท์------ ไม่ผ่าน
583270216-5นางสาวรัตติยากร สนทอง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270219-9นางสาวรุจิรัตน์ ถนอมสัตย์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270221-2นางสาวลลิตา ชีวะเกรียงไกร------ ไม่ผ่าน
583270224-6นายวชิรวิทย์ เขียนนอก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270226-2นางสาววรรณพร เจริญวงษ์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270227-0นางสาววรัชยา วงศ์บา------ ไม่ผ่าน
583270230-1นางสาววริษฐา สุวรรณศิริกุล------ ไม่ผ่าน
583270231-9นางสาววริษา นามวงษา------ ไม่ผ่าน
583270232-7นายวโรตม์ ภักมี------ ไม่ผ่าน
583270233-5นางสาววฤณฎา นุกูลกิจ------ ไม่ผ่าน
583270235-1นางสาววัชรีญา ปุริมายะตา------ ไม่ผ่าน
583270238-5นางสาววารุณี จันทร์สำเนียง------ ไม่ผ่าน
583270240-8นางสาววิภาควดี กองทอง------ ไม่ผ่าน
583270242-4นางสาววิภาวินี วิชญอาภา------ ไม่ผ่าน
583270245-8นางสาวศกลวรรณ ดาดผารัมย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270246-6นางสาวศรัญญา จันทรชิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270247-4นางสาวศรัณย์พร ดวงดาวงษ์------ ไม่ผ่าน
583270248-2นายศราวุธ วงศ์คำ------ ไม่ผ่าน
583270251-3นายศิริวัฒน์ จันโท---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270253-9นายศุภฤกษ์ ภูจันหา------ ไม่ผ่าน
583270254-7นางสาวศุภลักษณ์ ศรีเสมอ------ ไม่ผ่าน
583270256-3นางสาวสกายรุ้ง โชติกวณิก------ ไม่ผ่าน
583270257-1นางสาวสมสตรี พลโคกก่อง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270258-9นายสรรพัชญ์ มงคลธนสุพัฒน์------ ไม่ผ่าน
583270259-7นายสรวิชญ์ สังวัง------ ไม่ผ่าน
583270260-2นายสรวิศ เสียงสนั่น------ ไม่ผ่าน
583270262-8นางสาวสาริศา อรรถประจง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270267-8นางสาวสิริกร เสติ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270268-6นางสาวสิริกาญจน์ ไชยชาติ------ ไม่ผ่าน
583270270-9นางสาวสิรินทิพย์ บุญญาพิจิตร์------ ไม่ผ่าน
583270271-7นางสาวสิริรัตน์ ไชยเสนา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270272-5นายสิริราช ขันเงิน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270275-9นางสาวสุชานาฎ โนรินทร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270276-7นางสาวสุพิชญา ขันแข็ง------ ไม่ผ่าน
583270277-5นางสาวสุไพรินทร์ ขำดำรงเกียรติ------ ไม่ผ่าน
583270279-1นางสาวสุภาพร ขวาวงษ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270281-4นายสุวิชชา ดวงคำจันทร์------ ไม่ผ่าน
583270283-0นายโสภณัฐ รัตนโกเศศ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270286-4นายอติคุณ อภิรัตน์มนตรี------ ไม่ผ่าน
583270287-2นางสาวอธิติยา ศิริดล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270288-0นางสาวอนันตญา ดวงเจริญกุล------ ไม่ผ่าน
583270289-8นางสาวอนุสรา ไกรโกศล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270290-3นางสาวอรอุมา สมใจ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270291-1นายอลังการ บุญเติม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270292-9นางสาวอารีญาพร ตันจินดาประทีป---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270294-5นายอำนาจ สมานชัยณรงศ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270295-3นางสาวกรรณิกา วิเท่ห์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270296-1นางสาวกิติมา พลศักดิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270300-6นางสาวจินดารัตน์ โนนทิง
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270304-8นายฐตพล เกรียงไกร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270305-6นางสาวฐิติพร โพธิ์ไทรย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270306-4นายณัฐพงศ์ แดนวงล้อม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270313-7นายบัญชา บุญสอน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270314-5นายปฏิกรณ์ แซงสีนวล
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270316-1นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช---
3.00
-
3.00
 ไม่ผ่าน
583270321-8นางสาวปิยพร ถ้ำกลาง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270326-8นางสาวภาวิณี บันเลิง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270327-6นายภิเษก วิไลรัตน์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270328-4นางสาวรุจิรา มีสง่า
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270329-2นางสาววรรณภา สิริโภคสกุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270331-5นายวิวรรธน์ หน่อสุวรรณ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270332-3นายเวไนย ระวิวรรณ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270337-3นายอภิวัฒน์ สาริสิทธิ์
1.50
-
1.00
0.66
-
3.16
 ไม่ผ่าน
583270344-6นายกฤตนันท์ วงศ์รัตนชีวิน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270346-2นางสาวกัญญารัตน์ สมอหมอบ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270347-0นายการัณยภาส เเสงดาว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270350-1นางสาวเกวลี น้อมระวี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270354-3นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศธสาร
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270360-8นายณัฐวุฒิ นรศักดิ์--
1.00
0.66
-
1.66
 ไม่ผ่าน
583270366-6นายทินกฤต เถื่อนโทสาร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270367-4นายธนพงศ์ บุตรดี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270368-2นายธนพล คำอินทร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270372-1นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผิวขาว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270375-5นายปฐพี วงศ์สมศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270377-1นางสาวปริยากร ตองหว้าน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270380-2นายพชร สุภศักดิพัฒน์
22.00
41.49
16.83
2.00
18.00
100.32
ผ่าน
583270382-8นางสาวพัณณิตา บุตรศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270383-6นายพีรพัฒฒ์ ศาศวัตวาณิช---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270393-3นายศุภกิตติ์ ภูมาสี
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270395-9นางสาวสุวรินทร์ เลียงชัยศิริ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270401-0นางสาวกรพรรณ เทียมสุวรรณเลิศ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270403-6นายคมสันต์ คำตา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270408-6นายชานน มุริจันทร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270411-7นางสาวธัญยชนก แดงทน
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270425-6นายพิชัย น้ำกระจาย
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270426-4นายพิทักษ์ เอกวงษ์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270430-3นายมนัสพล ศรีบุญคำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270437-9นางสาวศศิธร กั้วพรม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270439-5นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพาเรือ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270442-6นางสาวเสาวภาคย์ กระจ่างจันทร์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270443-4นางสาวอติพร นาเสียว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270448-4นางสาวกนกอร เหลาไกร
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270453-1นางสาวจิรัชญา ศิริสวัสดิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270465-4นายถาปกิจ สังฆขี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270476-9นายภูมิภัทร อุตทคะวาปี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270477-7นางสาวมารียา ดอกไม้
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270484-0นางสาวสโรชา สุธงษา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270490-5นายกฤษฎา โพธิสิงห์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270491-3นายกวิน ถนัดค้า---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270498-9นายไกรศักดิ์ ศรีบุญเรือง
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270500-8นายคงกระพัน ไชยสาร
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270503-2นางสาวคุณิตา พิมล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270504-0นายจตุธรณ์ แสนจันทร์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270505-8นายจตุพล โพธิ์ศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270507-4นายจักรกฤษ เสนจันทร์ฒิไชย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270509-0นายจักรพันธ์ แถวพินิจ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270514-7นายจิรวัฒน์ ดวงชาทม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270519-7นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุธทา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270520-2นายเจตนิพัทธ์ ศรีตัมภวา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270521-0นางสาวเจนจิรา พระโนราช
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270525-2นายชนกฤษณ์ ตันสมหมาย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270527-8นางสาวชนัญชิดา ณรงรักษาเขต
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270535-9นายชวภณ คงเพชร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270538-3นายชัยณรงค์ ชัยสิทธิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270539-1นายชัยธวัช ใหญ่เลิศ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270540-6นายชัยอนันต์ ผลวิริยชัย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270547-2นายฐานิสร์ พรหมเกตุ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270554-5นางสาวณัฐชยา สุหร่าย
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270555-3นางสาวณัฐติญา อินต๊ะแสน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270558-7นายณัฐพล คำจุมพล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270562-6นายดรุสัณฑ์ จันทร์นคร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270564-2นายทรงพล มูลกาย
14.00
27.50
--
4.00
45.50
 ไม่ผ่าน
583270566-8นางสาวทอฝัน สุขเจริญวิภารัตน์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270569-2นางสาวทิพวรรณ สมีนาง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270570-7นายเทพประทาน ถาโท---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270571-5นางสาวธณัฐญา เมืองพรม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270573-1นายธนกฤต พลชิวา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270574-9นายธนซินท์ อ่อนประทุม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270580-4นางสาวธนัชญา พงษ์พิมาย
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270584-6นางสาวธนาภา พ่อค้า---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270587-0นางสาวธัญรดี คำก้อน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270592-7นางสาวธาริณี ลือชาคำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270595-1นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270596-9นายธีรพัฒน์ จริตรัมย์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270598-5นางสาวธีริศรา ยาวะโนภาส---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270603-8นายนพลักษณ์ พร้อมสันเทียะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270607-0นางสาวนลิน สุวรรณัง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270608-8นายนัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270613-5นางสาวนิสาชล หลวงราชา
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270617-7นายปกรณ์ อิ่มเกตุ
38.50
32.00
--
4.00
74.50
 ไม่ผ่าน
583270619-3นายปฐมพร หนูดี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270621-6นางสาวประกายเนตร ธงชัย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270622-4นายประพาส พาทำ
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270629-0นายปองภพ แสงอุบล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270630-5นางสาวปัญญาพร ศรีรักษา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270637-1นายเปรม พลายเพ็ชร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270642-8นายพงษ์พัฒน์ แก้วมา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270643-6นายพชร โสภานุมาศ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270645-2นางสาวพรปวีณ์ ศรีโพธิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270647-8นางสาวพรรษชล ชัยชาญ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270653-3นางสาวพัทธนันท์ ผิวละมุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270656-7นางสาวพิชชาภา โชติเชวงกุล
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270660-6นางสาวพิมพ์จันทร์ วรรณทอง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270661-4นายพิเศษสุด พูลสิทธิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270664-8นายพุฒิเมธ วัชรภาสกร
12.00
20.50
-
6.00
6.00
44.50
 ไม่ผ่าน
583270666-4นางสาวไพลิน หินวิเศษ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270669-8นายภัทรภพ ลิ้มตระกูล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270670-3นางสาวภัทรวดี ฉอ้อนศรี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270677-9นายมงคล อุนารัตน์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270681-8นายเมธาสิทธื์ โคตรณรงค์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270683-4นายยอดมนู สเตศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270685-0นางสาวเยาวพา ไตรราช---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270692-3นางสาวริญญาภัทร์ หลาบคำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270693-1นายริสกี พันธ์ฉลาด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270694-9นางสาวรุ่งรพี รัตนพล--
1.00
--
1.00
 ไม่ผ่าน
583270695-7นายฤทธิเกียรติ บุตรดีสุวรรณ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270696-5นายเลิศศักดิ์ พุทธวงษ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270699-9นางสาววณิพรรณ์ ถาวร
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270702-6นางสาววรรณิศา บอกขุนทด
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270704-2นางสาววรากานต์ บัวภาคำ
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270708-4นางสาววัชราภรณ์ ทิพย์รัตน์
10.32
7.66
3.00
3.00
3.00
26.98
 ไม่ผ่าน
583270709-2นายวัชรินทร์ กลิ่นศรีสุข---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270716-5นายวิศวกร ขายม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270718-1นายวิษณุ มะลานวล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270721-2นายศรัณย์ วงษาไฮ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270723-8นางสาวศศิธร ตะเคียน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270724-6นางสาวศศิมา วิเศษพลกรัง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270726-2นางสาวศิรประภา บัวศรี
12.00
30.84
--
3.00
45.84
 ไม่ผ่าน
583270727-0นางสาวศิริบูลย์ ศิริพันธุ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270728-8นางสาวศิริยาภรณ์ บึงมุม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270732-7นางสาวศุภิสรา ตะวัน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270734-3นายสมรักษ์ พงษ์นิล
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270736-9นายสหรัฐ กระจงกลาง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270737-7นายสหรัฐ ลารังสิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270738-5นายสัจตยา แสนโชติ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270739-3นายสิรณัฐ เจตเขตกรรณ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270743-2นางสาวสิรินภา แสนอินตา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270745-8นางสาวสิริลัดดา ประคำ
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270747-4นางสาวสุธีรา วรคันทักษ์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270750-5นายสุภวัทน์ หร่อยดา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270751-3นายสุรชัช ดีบุรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270759-7นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270760-2นายอธิจักร รัตสิมวงศ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270765-2นางสาวอรยา ชั่งทองคำ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270770-9นายอันดามัน บัวศรี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270773-3นายอิศม์เดช ทับทิมไส
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270774-1นางสาวอุมาพร สีดาสอน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270780-6นางสาวกนกวรรณ ตระกูลราษฎร์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270784-8นายกฤษณ์ โสธรรมมงคล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270786-4นางสาวกัญญ์ภัทร์ วาดสีดา
9.00
9.00
--
2.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270787-2นางสาวกันยนัจ การบรรจง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270791-1นางสาวกัลยา ศรีนารักษ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270792-9นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270795-3นางสาวกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270798-7นายกิตตินันท์ อินจันทึก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270800-6นายเกียรติพงษ์ ตุ่นเงิน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270803-0นางสาวเขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270804-8นายคฑาวุธ พลนันท์
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270816-1นางสาวจีระพรรณ ทำสี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270817-9นางสาวจุฑาทิพ ฮอมณี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270818-7นางสาวจุฑามาศ แก้วแสน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270820-0นางสาวเจนจิรา หาญเชิงชัย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270823-4นายเฉลิมเกียรติ หงษ์จอหอ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270827-6นางสาวชนัฐฎา รักอ่อน
7.50
21.17
0.66
0.66
2.00
31.99
 ไม่ผ่าน
583270833-1นางสาวชโลทร พงศ์อุดมกุล
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270834-9นางสาวช่อทิพย์ สมรจิตร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270835-7นายชัยวัฒน์ ค้ากระบือ
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270840-4นางสาวญชุดา บุนนาค---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270847-0นายณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270849-6นายณัฐพงษ์ โง๊ะบุดดา
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270850-1นายณัฐพล ศุภรัตนพงศ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270857-7นายทักษิณ หมื่นนะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270858-5นายเทพบุตร จันณรงค์
10.00
26.17
30.00
1.00
6.00
73.17
ผ่าน
583270864-0นายธนกิจ พจนา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270881-0นางสาวนฤพร ปากเมย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270883-6นางสาวนัฎฐริณีย์ ศรีโนนโคตร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270887-8นางสาวนิภากร บุญประสิทธิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270891-7นางสาวบุรัญญา สงคลัง
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270893-3นางสาวปนัดดา อัมพวัลย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270894-1นางสาวประภาพร พัดสันเทียะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270903-6นางสาวปวีณา น้อนชมภู---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270906-0นายพชร สิงหาบุตร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270915-9นางสาวพิกุลแก้ว ภูบุญอ้วน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270916-7นางสาวพิชฎา ปลั่งกลาง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270921-4นายพีระพงษ์ ขานสันเทียะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270922-2นางสาวเพชรรัตน์ ปลอดกลาง
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270923-0นางสาวภัชชา ชนะภักดี
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270926-4นายภัทรวิทย์ ขันโพธิ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270931-1นางสาวภูริตา ธนโชติภักดี
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270932-9นายภูรินท์ สายสุวรรณ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270933-7นายมงคล โคตะนนท์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270934-5นางสาวมณฑากานต์ อ่อนบาง--
0.66
0.66
-
1.32
 ไม่ผ่าน
583270935-3นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงฤทัย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270936-1นางสาวมิรันตี ทองมี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270937-9นางสาวมุฑิตา ราตรี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270941-8นายระพีพัฒน์ กิจสุวรรณ
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270942-6นางสาวรังสิยา พันธโคตร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270945-0นางสาวรัศมี บึงสพาน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270950-7นายวรการ ญาณวุฒิโท---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270954-9นายวสุรัตน์ หล้าอามาตย์
22.00
38.17
37.67
1.49
9.00
108.33
ผ่าน
583270959-9นายวีรชัย สารจันทร์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270960-4นางสาวแววพลอย พัฒนพงค์พรเลิศ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270962-0นายศรราม นนทปัญญา
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583270969-6นายศิรวิทย์ แก้วโลก---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270974-3นายศุภวิชญ์ สว่างพลกรัง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270977-7นายเศรษฐศาสตร์ ภูตีกา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270979-3นายสรัณกร พอจิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270983-2นายสหรัฐ มหิทธิกร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270994-7นายสุทัศน์ ประทุมชาติ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583270998-9นางสาวสุพรรษา อาษาภา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271002-9นางสาวสุภาพร ประสงค์บัญฑิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271005-3นางสาวเสมือนจันทร์ กอแก้ว---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271007-9นายแสงชัย นิคมเขตต์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271009-5นายโสภณ บรรเทา---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271010-0นางสาวหทัยรัตน์ บุตรเเสนลี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271025-7นายเอกสิทธิ์ วันทานี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271026-5นางสาวกนกวรรณ พวงเพชร---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271029-9นายกฤตนน ภูกองชนะ---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271031-2นางสาวกฤติยา เขตประทุม
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271033-8นางสาวกวินทรา ศรีถนัด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271035-4นางสาวกานติมา บริบูรณ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271039-6นายเกริกพล ผนิดรัตนากร
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271041-9นางสาวขวัญสุดา ยืนชีวิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271043-5นางสาวจิดาภา เจริญพร--
0.66
0.66
-
1.32
 ไม่ผ่าน
583271045-1นายจิรายุทธ จงจิตมั่นคง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271046-9นางสาวจุฬาลักษณ์ นามประเทือง
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271047-7นางสาวเจนจิรา พิมพ์มหินทร์
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271049-3นางสาวชนม์นิภา สุทธิโสม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271059-0นางสาวณัฏฐ์นรี ผลพันธ์ทิน
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271060-5นางสาวณัฐกานต์ มุมทอง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271064-7นางสาวณัฐริกา เจริญทรัพย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271068-9นายทยากร ศรีวะรมย์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271069-7นายธนกร เทียมทัด---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271075-2นางสาวธิติมา วุ้นนที
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271076-0นางสาวธิติสุดา บุษนาม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271079-4นางสาวนริศรา แม้นจิต---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271081-7นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271082-5นางสาวธมภร สุระมานนท์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271086-7นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีนาแซง
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271088-3นางสาวปญภรณ์ เขียววิชัย---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271089-1นางสาวปรวตรี สอนเพ็ง
24.00
21.17
2.00
-
7.00
54.17
 ไม่ผ่าน
583271094-8นางสาวปัทมาพร สุธีสุนทรกุล
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271095-6นางสาวปาจรีย์ วิไลสุทธิวงศ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271097-2นางสาวปาลิดา ธนภาจินตานนท์
17.67
37.84
--
11.00
66.51
 ไม่ผ่าน
583271098-0นางสาวปิ่นชนา ชมจันทร์
6.00
25.84
1.00
-
3.00
35.84
 ไม่ผ่าน
583271099-8นางสาวปิยะภรณ์ ขุ่ยจิ้ม---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271100-9นางสาวปิยะวรรณ ทองอาจ
12.00
29.17
1.00
2.49
8.00
52.66
 ไม่ผ่าน
583271102-5นางสาวพรรณราย ยันตะพันธ์---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271103-3นางสาวพิชชาพร ศรีอ่อน---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271105-9นางสาวเพชรลักษณ์ พงศ์พีระ
15.33
32.84
1.00
-
4.00
53.17
 ไม่ผ่าน
583271107-5นางสาวภัทราวดี ธรรมมุลตรี
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583271108-3นางสาวภัสดาพร เสลานอก
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271109-1นางสาวมัณฑนา นามสีอุ่น
7.00
31.67
1.66
-
7.00
47.33
 ไม่ผ่าน
583271112-2นางสาวลัดดาวัลย์ หนูสี---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271119-8นายศรายุทธ เกียรติศิริกุล---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271122-9นายศิวกร แพงไธสง---
0.66
-
0.66
 ไม่ผ่าน
583271134-2นายอภิสิทธิ์ พิวิชัย
1.50
--
0.66
-
2.16
 ไม่ผ่าน
583271144-9นางสาวอุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
10.33
32.51
0.33
-
9.33
52.50
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ย. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.