หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583270001-6นางสาวกนกทิพย์ กิ่งแก่นแก้ว-
12.67
0.33
-
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270003-2นางสาวกนกอร ดวงอินทร์
1.50
11.00
0.33
-
1.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583270011-3นางสาวกัญญาภัค อุดรพิมพ์-
19.17
-
0.66
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270012-1นางสาวกัญพรรณ สายโสภา-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270014-7นางสาวกาญจนาพร ธรรมสาลี-
12.17
-
0.66
2.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270016-3นางสาวกานต์สิรี สินวิบูลย์รัตน์-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270018-9นายก้านพชร วุฑฒิโกวิทย์-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270022-8นางสาวเกษฎาพร พรรณขาม-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270023-6นางสาวขวัญชนก อยู่สอาด-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270024-4นางสาวเขมิกา พรวาปี-
12.17
--
1.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270025-2นายเขมินท์ แก้วพรม-
17.67
0.66
0.66
1.00
19.99
 ไม่ผ่าน
583270026-0นายคฑาวุฒิ อุ่นอุดม
1.50
10.17
0.33
0.66
1.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583270028-6นายจักรชัย มณีชื่น-
8.17
--
2.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270030-9นางสาวจารุวรรณ แก้วไทย-
18.17
0.33
-
2.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270033-3นางสาวจิราพร ภูครองจิตร-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270035-9นางสาวจุตินภา นาคเสน-
17.17
0.33
-
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270036-7นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตอามาตย์-
19.17
0.66
1.00
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270037-5นายเจตนิพิฐ การุณรักษ์
1.50
8.00
-
0.66
-
10.16
 ไม่ผ่าน
583270038-3นายเจตพล คำจันทร์-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270042-2นายฉัตรประกาย ศิริประกอบ-
18.00
--
1.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270043-0นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์-
14.50
-
1.00
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270045-6นางสาวชนกสุดา แสนสมบัติ-
18.17
--
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270046-4นายชนน เหลาใหม่-
15.67
0.99
0.66
1.00
18.32
 ไม่ผ่าน
583270047-2นางสาวชนัญญา รินทอง
1.50
19.17
-
0.66
2.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270048-0นางสาวชนิภา หาทองคำ-
15.17
0.33
1.66
3.00
20.16
 ไม่ผ่าน
583270050-3นางสาวชนิสร ตั้งสิทธิวงศ์-
3.00
1.98
-
1.00
5.98
 ไม่ผ่าน
583270051-1นางสาวชนิสรา สีลาดเลา
0.33
15.17
-
0.66
2.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270055-3นางสาวช่อมาลี ปัดถาระกัง-
10.50
--
1.00
11.50
 ไม่ผ่าน
583270057-9นายชัยมงคล แท่นหิน
1.83
16.17
2.00
1.66
3.00
24.66
 ไม่ผ่าน
583270059-5นายชูชนะ จันทร์นวล-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270060-0นายเชาวน์ศักดิ์ แสงศร
1.50
19.17
0.66
1.66
2.00
24.99
 ไม่ผ่าน
583270061-8นายเชิดพงศ์ นารี-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270062-6นายเชิดศักดิ์ ศิริโชติ-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270064-2นางสาวฌานพิชชา ลุพรหมมา-
12.00
---
12.00
 ไม่ผ่าน
583270066-8นางสาวฐิตารีย์ ตะไก่แก้ว-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270067-6นางสาวฐิติพร ใจศิริ
0.33
17.67
0.33
0.66
2.00
20.99
 ไม่ผ่าน
583270069-2นางสาวฐิติยา วิเศษโพธิ์ศรี-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270070-7นางสาวณญา จาดฮามรด-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270071-5นายณปดล ดีบุตร-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270074-9นางสาวณัฎฐณิชา ศิริบุญนภา-
14.00
-
0.66
1.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270075-7นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม-
13.17
---
13.17
 ไม่ผ่าน
583270077-3นายณัฐชนน อนุสรณ์-
15.17
0.33
0.66
2.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270079-9นางสาวณัฐธยาน์ หงษ์ขุนทด
0.33
19.17
-
0.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270080-4นางสาวณัฐนรี ห่อนบุญเหิม-
15.00
--
2.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583270081-2นางสาวณัฐนิชา ธานี-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270083-8นายณัฐวัฒน์ คุณวิเศษ
0.33
17.17
0.33
0.66
2.00
20.49
 ไม่ผ่าน
583270084-6นางสาวณิชกานต์ จันทพันธ์-
20.17
0.33
0.66
2.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270087-0นางสาวดุจดวงมณี เครือแก่นแก้ว-
19.17
0.66
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270088-8นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์
2.50
16.17
-
0.66
3.00
22.33
 ไม่ผ่าน
583270090-1นายตุลธร ศิริวาณิชย์
0.33
17.17
--
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270093-5นางสาวทอฝัน จิตธรรม-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270094-3นางสาวทักษพร คุณธรรม-
17.50
--
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270096-9นายทักษิณ สุวรรณไตรย์-
8.00
0.66
0.66
1.00
10.32
 ไม่ผ่าน
583270098-5นายทินาคม ศูนย์ศร-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270099-3นางสาวทิพย์ประภา อรุณรัตน์-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270100-4นางสาวทิพาพร ม่วงชูอินทร์
1.00
19.17
1.32
0.66
2.00
24.15
 ไม่ผ่าน
583270101-2นายทิวามณี รู้จิตร
0.33
15.17
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270102-0นางสาวธณัญชนก สุทธิศักดิ์ไพบูลย์-
12.00
0.33
-
2.00
14.33
 ไม่ผ่าน
583270103-8นายธนดล อรุณภักดี-
16.17
-
0.66
-
16.83
 ไม่ผ่าน
583270104-6นางสาวธนพร ห่อคนดี
2.50
16.17
0.33
0.66
2.00
21.66
 ไม่ผ่าน
583270106-2นายธนภัทร รัตนะพันธุ์-
17.17
0.33
-
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270107-0นายธนยศ เลิศศุกระเดช
0.33
15.17
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270110-1นางสาวธนาภา อนุรักษ์มนตรี
0.33
15.17
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270111-9นายธวัชชัย พลอยวิเลิศ-
18.17
-
0.66
2.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270112-7นางสาวธัญชนก รัดจันทอง-
19.17
0.33
-
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270114-3นางสาวธัมมิกา เวชสิริวิทยากุล-
13.00
-
0.66
2.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270115-1นางสาวธิดารัตน์ โชติเจริญนาน-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270116-9นางสาวธิดารัตน์ วงศ์คำ-
19.17
-
0.66
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270117-7นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์สาครสวัส-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270118-5นายธีรโชติ ศรีงามช้อย
0.33
9.00
1.32
-
1.00
11.65
 ไม่ผ่าน
583270119-3นายธีรนัย ไกยสวน-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270121-6นายนราธร เนตรากูล
0.67
16.17
0.33
-
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270124-0นางสาวนลินรัตน์ ศรีสองเมือง
1.50
17.17
0.33
0.66
1.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583270125-8นายนวัต จูมงคล-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270128-2นางสาวนัตติยา คงอิว-
11.17
-
0.66
2.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583270129-0นางสาวนัทพรรณ เสาสูง-
13.67
---
13.67
 ไม่ผ่าน
583270130-5นางสาวนิชาภัทร รัตนา-
15.17
0.33
0.66
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270131-3นายนิติพงษ์ ภูมูลนา-
14.17
1.65
0.66
1.00
17.48
 ไม่ผ่าน
583270133-9นางสาวนุชนภางค์ วิริยะ-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270134-7นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270137-1นางสาวปฏิญญา เผ่าพันธ์-
9.17
0.33
-
1.00
10.50
 ไม่ผ่าน
583270139-7นายปฏิรูป เขตอนันต์-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270140-2นางสาวปนัดดา มัชมณฑล-
14.00
0.66
-
1.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270142-8นางสาวปรางค์มุกข์ จันนาวัน-
14.17
0.33
-
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270143-6นายปริญญา หอมอ่อน-
13.00
0.99
0.66
2.00
16.65
 ไม่ผ่าน
583270144-4นางสาวปัทมาภรณ์ โมธรรม-
19.17
1.98
0.66
1.00
22.81
 ไม่ผ่าน
583270147-8นางสาวปิยนุช ห้าวจันทึก-
18.67
0.33
0.66
2.00
21.66
 ไม่ผ่าน
583270148-6นางสาวปิยมน ห้าวจันทึก-
18.67
0.33
0.66
2.00
21.66
 ไม่ผ่าน
583270150-9นางสาวปิยะวรรณ ศรีปัตติวงศ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270151-7นางสาวปิยาอร สิงหเศรษฐกิจ
0.33
15.67
0.66
0.66
2.00
19.32
 ไม่ผ่าน
583270152-5นายเปรม จุลโนนยาง-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270153-3นางสาวผไทมาส เตียวเจริญโสภา-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270154-1นางสาวไฝฝัน โคติเวทย์
0.33
14.00
--
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270157-5นายพงศ์ศิริ วงศ์บุญ-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270158-3นายพชรพล มูลป้อม-
10.00
-
0.66
2.00
12.66
 ไม่ผ่าน
583270159-1นายพนธกร จันฤาไชย
0.33
14.00
1.66
-
1.00
16.99
 ไม่ผ่าน
583270160-6นางสาวพนิดา เต็มชวาลา
2.50
19.67
-
1.66
2.00
25.83
 ไม่ผ่าน
583270161-4นายพรชัย วงษาอาจ-
16.17
-
1.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270162-2นางสาวพรนัชชา บำรุง
0.33
12.00
1.32
-
1.00
14.65
 ไม่ผ่าน
583270164-8นางสาวพรพิรุฬ สารกาล-
18.17
--
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270165-6นางสาวพรเพชร พิมพ์ทอง-
15.17
0.33
-
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270167-2นายพรรษวุฒิ เกิดโมลี-
12.00
0.33
0.66
1.00
13.99
 ไม่ผ่าน
583270168-0นายพัชรพล ลาจ้อย-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270171-1นางสาวพัทธ์ธีรา บรรยง-
7.00
--
1.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270173-7นางสาวพิมชนก ไตรฟื้น-
12.17
--
2.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270174-5นางสาวพิมพ์ชนก บรรเทิงกุล-
10.17
0.66
-
1.00
11.83
 ไม่ผ่าน
583270175-3นางสาวแพรพลอย บุญไชย-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270176-1นางสาวแพรวรรณ ชาวดง-
19.17
0.33
1.00
1.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270178-7นางสาวภัทรกร จันทร์เพ็ง-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270179-5นางสาวภัทรกันย์ โปยไธสง
0.33
15.17
-
0.66
2.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270180-0นางสาวภัทรกันย์ สุภกุล
0.33
19.17
0.33
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270181-8นางสาวภัทรพร ยืนยั่ง-
20.17
-
0.66
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270185-0นางสาวภัทราวดี แก้วสมบัติ-
15.17
0.66
0.66
1.00
17.49
 ไม่ผ่าน
583270187-6นายภาณุพงศ์ ระวังดี-
17.17
0.99
1.66
1.00
20.82
 ไม่ผ่าน
583270188-4นางสาวภาวิณี อุทรักษ์-
11.17
0.33
-
1.00
12.50
 ไม่ผ่าน
583270189-2นายภาสกร สันทัยพร-
14.17
-
0.66
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270193-1นายภุชงค์ เหล่าชัยกุล-
6.00
---
6.00
 ไม่ผ่าน
583270194-9นายภูตะวัน จันทร์มี-
15.17
---
15.17
 ไม่ผ่าน
583270195-7นายภูเบศ แดนสิงห์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270196-5นายภูเบศ บุตรเคน-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270197-3นายภูมิรัฐ ปัญโญวัฒน์-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270198-1นายภูริพัฒน์ ธนินธิติพงศ์-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270200-0นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ-
15.67
--
2.00
17.67
 ไม่ผ่าน
583270201-8นางสาวมัลลิกา นาบุดดา
1.83
12.00
0.33
0.66
2.00
16.82
 ไม่ผ่าน
583270202-6นางสาวมัสลิน สีระวัลย์-
17.17
-
1.00
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270203-4นางสาวมุก ภูกันดาร-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270204-2นายเมธาสิทธิ์ พูลลาภ-
12.17
-
0.66
1.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583270205-0นายอัครวิชญ์ นำภา-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270207-6นางสาวรติมา สืบราช
0.33
17.17
-
0.66
2.00
20.16
 ไม่ผ่าน
583270209-2นายรวิสุต ทาน้อย-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270213-1นายรัชวุฒิ โนใหม่-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270215-7นายรัฐธรรมนูญ ศิริปริญญานันท์-
12.17
--
2.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270216-5นางสาวรัตติยากร สนทอง
1.50
16.17
0.66
0.66
-
18.99
 ไม่ผ่าน
583270219-9นางสาวรุจิรัตน์ ถนอมสัตย์
1.50
17.17
0.33
0.66
1.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583270221-2นางสาวลลิตา ชีวะเกรียงไกร-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270224-6นายวชิรวิทย์ เขียนนอก
0.33
17.17
0.33
0.66
2.00
20.49
 ไม่ผ่าน
583270226-2นางสาววรรณพร เจริญวงษ์
1.50
19.17
-
1.00
2.00
23.67
 ไม่ผ่าน
583270227-0นางสาววรัชยา วงศ์บา-
19.17
0.33
-
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270230-1นางสาววริษฐา สุวรรณศิริกุล-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270231-9นางสาววริษา นามวงษา-
13.17
0.66
-
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270232-7นายวโรตม์ ภักมี-
16.17
--
2.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270233-5นางสาววฤณฎา นุกูลกิจ-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270235-1นางสาววัชรีญา ปุริมายะตา
1.33
15.17
--
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270238-5นางสาววารุณี จันทร์สำเนียง-
19.17
0.33
-
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270240-8นางสาววิภาควดี กองทอง-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270242-4นางสาววิภาวินี วิชญอาภา-
13.17
1.32
-
2.00
16.49
 ไม่ผ่าน
583270245-8นางสาวศกลวรรณ ดาดผารัมย์-
16.17
0.33
0.66
2.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270246-6นางสาวศรัญญา จันทรชิต-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270247-4นางสาวศรัณย์พร ดวงดาวงษ์-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270248-2นายศราวุธ วงศ์คำ
0.33
15.00
0.66
-
2.00
17.99
 ไม่ผ่าน
583270251-3นายศิริวัฒน์ จันโท-
13.17
-
0.66
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270253-9นายศุภฤกษ์ ภูจันหา-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270254-7นางสาวศุภลักษณ์ ศรีเสมอ-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270256-3นางสาวสกายรุ้ง โชติกวณิก-
11.17
---
11.17
 ไม่ผ่าน
583270257-1นางสาวสมสตรี พลโคกก่อง-
19.17
-
0.66
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270258-9นายสรรพัชญ์ มงคลธนสุพัฒน์-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270259-7นายสรวิชญ์ สังวัง
0.33
14.00
--
2.00
16.33
 ไม่ผ่าน
583270260-2นายสรวิศ เสียงสนั่น-
12.17
1.32
-
1.00
14.49
 ไม่ผ่าน
583270262-8นางสาวสาริศา อรรถประจง-
12.00
0.33
0.66
1.00
13.99
 ไม่ผ่าน
583270267-8นางสาวสิริกร เสติ
1.50
19.17
-
1.00
2.00
23.67
 ไม่ผ่าน
583270268-6นางสาวสิริกาญจน์ ไชยชาติ
1.00
17.17
0.33
-
2.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270270-9นางสาวสิรินทิพย์ บุญญาพิจิตร์-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270271-7นางสาวสิริรัตน์ ไชยเสนา-
12.00
-
0.66
1.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583270272-5นายสิริราช ขันเงิน-
14.17
-
0.66
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270275-9นางสาวสุชานาฎ โนรินทร์-
12.00
-
1.66
2.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270276-7นางสาวสุพิชญา ขันแข็ง
1.33
17.17
--
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270277-5นางสาวสุไพรินทร์ ขำดำรงเกียรติ-
19.17
-
1.00
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270279-1นางสาวสุภาพร ขวาวงษ์-
17.17
0.33
0.66
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270281-4นายสุวิชชา ดวงคำจันทร์
0.33
10.00
1.32
-
1.00
12.65
 ไม่ผ่าน
583270283-0นายโสภณัฐ รัตนโกเศศ-
12.00
0.33
1.66
2.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583270286-4นายอติคุณ อภิรัตน์มนตรี-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270287-2นางสาวอธิติยา ศิริดล-
19.17
0.33
0.66
1.00
21.16
 ไม่ผ่าน
583270288-0นางสาวอนันตญา ดวงเจริญกุล-
17.50
0.66
-
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270289-8นางสาวอนุสรา ไกรโกศล-
12.17
0.99
0.66
2.00
15.82
 ไม่ผ่าน
583270290-3นางสาวอรอุมา สมใจ
1.50
13.17
--
1.00
15.67
 ไม่ผ่าน
583270291-1นายอลังการ บุญเติม-
14.17
0.99
0.66
2.00
17.82
 ไม่ผ่าน
583270292-9นางสาวอารีญาพร ตันจินดาประทีป-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270294-5นายอำนาจ สมานชัยณรงศ์-
14.17
-
0.66
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270295-3นางสาวกรรณิกา วิเท่ห์-
19.17
-
0.66
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270296-1นางสาวกิติมา พลศักดิ์
1.00
13.17
0.33
0.66
2.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270298-7นางสาวไข่มุก สีสมยา-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270299-5นายคุณาพันธ์ ขันโมลี-
19.17
-
1.00
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270300-6นางสาวจินดารัตน์ โนนทิง
1.50
14.00
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270301-4นายจิรายุส อุคำพันธ์-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270302-2นายจีรศักดิ์ ดวงสงค์-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270303-0นางสาวชรัญภรณ์ ปาโส-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270304-8นายฐตพล เกรียงไกร-
13.17
-
1.66
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270305-6นางสาวฐิติพร โพธิ์ไทรย์-
19.17
0.33
0.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270306-4นายณัฐพงศ์ แดนวงล้อม
0.33
14.00
-
0.66
1.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583270307-2นางสาวณันท์นภาฤทธิ์ พูลลาภ-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270309-8นายธวัชชัย ถำวาปี
0.33
13.17
--
2.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270310-3นางสาวธิตินันท์ พานทอง
0.33
19.17
0.33
-
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270312-9นางสาวนุ่น สมสมร-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270313-7นายบัญชา บุญสอน
1.50
8.00
0.33
0.66
2.00
12.49
 ไม่ผ่าน
583270314-5นายปฏิกรณ์ แซงสีนวล
1.50
19.17
0.66
1.00
2.00
24.33
 ไม่ผ่าน
583270315-3นางสาวปภัชรินทร์ พาติกบุตร-
13.17
0.66
-
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270316-1นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช-
17.17
-
3.00
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270317-9นางสาวประภัสสร มาศยะ
1.00
13.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270320-0นางสาวปรียานุช ทองทัพ-
17.50
--
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270321-8นางสาวปิยพร ถ้ำกลาง
0.33
19.17
-
0.66
1.00
21.16
 ไม่ผ่าน
583270322-6นางสาวพัชรี บัวเขียว
0.33
13.17
--
2.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270323-4นางสาวพิชชานันท์ แก่นจันทร์-
16.17
0.66
-
1.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270324-2นางสาวเพ็ญพิมล ใจน้ำ-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270325-0นางสาวแพรวนิตย์ วุธพันธ์-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270326-8นางสาวภาวิณี บันเลิง-
12.00
-
0.66
1.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583270327-6นายภิเษก วิไลรัตน์-
19.17
0.33
1.66
2.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270328-4นางสาวรุจิรา มีสง่า
1.83
11.17
-
0.66
-
13.66
 ไม่ผ่าน
583270329-2นางสาววรรณภา สิริโภคสกุล-
13.00
-
0.66
1.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270331-5นายวิวรรธน์ หน่อสุวรรณ-
15.67
1.65
0.66
2.00
19.98
 ไม่ผ่าน
583270332-3นายเวไนย ระวิวรรณ
1.50
16.17
--
1.00
18.67
 ไม่ผ่าน
583270333-1นางสาวสกุลทิพย์ ศรีสกุล
0.33
11.17
---
11.50
 ไม่ผ่าน
583270337-3นายอภิวัฒน์ สาริสิทธิ์
1.83
19.17
1.66
0.66
2.00
25.32
 ไม่ผ่าน
583270340-4นางสาวอรอุมา อินทรักษ์
0.33
17.17
--
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270342-0นางสาวกมลรัตน์ แสงย้อย-
9.17
---
9.17
 ไม่ผ่าน
583270343-8นางสาวกรุณา วงษ์เเสนชัย-
15.17
1.66
-
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270344-6นายกฤตนันท์ วงศ์รัตนชีวิน-
17.17
0.33
0.66
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270345-4นายกฤษฏ์ ศรีสวัสดิ์
0.33
-
1.66
-
1.00
2.99
 ไม่ผ่าน
583270346-2นางสาวกัญญารัตน์ สมอหมอบ
1.50
14.00
--
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270347-0นายการัณยภาส เเสงดาว-
8.17
-
0.66
2.00
10.83
 ไม่ผ่าน
583270348-8นายกิตติบดี ชัยวงษ์-
14.00
0.33
-
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270349-6นายกิตติพงษ์ เพชรสร-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270350-1นางสาวเกวลี น้อมระวี-
16.17
-
0.66
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270351-9นางสาวจรรยาภรณ์ วงค์ธรรม
0.33
17.17
0.66
-
2.00
20.16
 ไม่ผ่าน
583270352-7นายจิรวิชญ์ นิสโร
0.33
14.00
--
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270353-5นายจิรายุ จันทร์กระเวน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270354-3นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศธสาร
1.50
13.17
0.33
1.00
2.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583270355-1นายเจริญสุข ตั้งวงศ์-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270356-9นายเจษฎากร กลิ่นประยูร
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
583270357-7นายเชษฐา ทองอยู่-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270358-5นายญาณเดช ธัญวงศ์-
11.00
0.33
-
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583270359-3นายณัฎฐากร พันธไชย-
15.17
1.00
-
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270360-8นายณัฐวุฒิ นรศักดิ์-
12.17
1.00
0.66
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270361-6นางสาวณีรนุช ไชยรัตน์
0.33
10.00
--
1.00
11.33
 ไม่ผ่าน
583270362-4นางสาวตรงหทัย บุญพูล-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270363-2นางสาวตันหยง ชัยพัฒนเมธี-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270364-0นายตุลา มะลัยขวัญ-
15.00
--
2.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583270366-6นายทินกฤต เถื่อนโทสาร-
14.00
0.33
0.66
1.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583270367-4นายธนพงศ์ บุตรดี
1.50
15.17
---
16.67
 ไม่ผ่าน
583270368-2นายธนพล คำอินทร์-
13.17
0.33
1.66
2.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270369-0นายธนาคาร ดวงสุดา-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270370-5นายธีรเดช ศรีเชษฐา-
2.00
--
1.00
3.00
 ไม่ผ่าน
583270371-3นายนราวิชญ์ ควรกระโทก-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270372-1นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผิวขาว-
16.17
-
0.66
1.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270373-9นายนัทธพงศ์ จิตคุ้ม-
12.17
--
1.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270374-7นายเนติรักษ์ อรรคฮาต-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270375-5นายปฐพี วงศ์สมศรี
0.33
19.17
0.33
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270376-3นางสาวปภัสชญา พิกุล-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270377-1นางสาวปริยากร ตองหว้าน-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270378-9นางสาวปิยะวดี แดงอินทวัฒน์-
3.00
0.33
--
3.33
 ไม่ผ่าน
583270379-7นายพงศกร ศรีพลมาตย์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270380-2นายพชร สุภศักดิพัฒน์
22.00
41.49
16.83
2.00
18.00
100.32
ผ่าน
583270381-0นายพัฒนพงศ์ แก้ววิเศษ-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270382-8นางสาวพัณณิตา บุตรศรี-
10.17
-
0.66
-
10.83
 ไม่ผ่าน
583270383-6นายพีรพัฒฒ์ ศาศวัตวาณิช-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270384-4นายภัทรพล กุคำอู่-
3.17
0.33
--
3.50
 ไม่ผ่าน
583270385-2นายภานุพงศ์ ศรีบุญเรือง-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270386-0นายภานุวิชญ์ นวลสาลี-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270387-8นางสาวโยธกา ฉวีราช-
10.17
0.33
-
1.00
11.50
 ไม่ผ่าน
583270388-6นางสาววิภาวี แก้วตา-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270389-4นางสาวศศิวิมล กุศลจิต-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270390-9นายศักรินทร์ ประจักกัตตา-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270391-7นายศิริชัย ขันหลวง-
14.00
-
1.00
2.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583270393-3นายศุภกิตติ์ ภูมาสี
1.50
12.17
-
0.66
2.00
16.33
 ไม่ผ่าน
583270394-1นางสาวศุภนิดา พลศักดิ์-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270395-9นางสาวสุวรินทร์ เลียงชัยศิริ-
20.67
-
0.66
1.00
22.33
 ไม่ผ่าน
583270396-7นายอนุชา สีหาบุตร-
4.00
--
1.00
5.00
 ไม่ผ่าน
583270397-5นายอรรณพ ดามาพงศ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270399-1นายอัศราวุฒิ สุดสีเลี้ยง-
13.17
--
2.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270400-2นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270401-0นางสาวกรพรรณ เทียมสุวรรณเลิศ
1.50
13.00
1.00
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270403-6นายคมสันต์ คำตา-
13.17
-
0.66
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270404-4นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่งศรี-
14.17
0.66
-
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270405-2นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่-
7.17
---
7.17
 ไม่ผ่าน
583270406-0นางสาวชฎาภา ฟองฤทธิ์
20.67
46.00
1.00
6.00
11.00
84.67
ผ่าน
583270407-8นางสาวชมพูนิกข์ วรรักษ์ธารา-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270408-6นายชานน มุริจันทร์-
16.17
-
0.66
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270409-4นายณพวีร์ ศรีทองคำ-
7.17
---
7.17
 ไม่ผ่าน
583270410-9นายเดโช ตาบุดดา-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270411-7นางสาวธัญยชนก แดงทน
1.50
12.00
--
1.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270412-5นางสาวธารณีนุช ศรีกะสอน
0.33
19.17
0.66
-
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270414-1นางสาวนัฐนันท์ ฟองอ่อน-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270415-9นางสาวนิจวิภา หนูนอก-
12.00
0.67
4.33
2.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270417-5นายเนติ ทวยประเสริฐ-
12.00
0.33
-
1.00
13.33
 ไม่ผ่าน
583270419-1นายบุญบารมี รอดวินิจ-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270420-6นายปริญญา ดรที-
14.00
0.66
1.00
-
15.66
 ไม่ผ่าน
583270421-4นายปลื้ม ประทีปะวณิช-
11.17
---
11.17
 ไม่ผ่าน
583270422-2นางสาวปัญญาพร จันทร์หา-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270423-0นายเปรมชนัน อ่วมทอง
0.33
15.17
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270424-8นางสาวพัชรรัตน์ วรรณพงษ์-
10.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
583270425-6นายพิชัย น้ำกระจาย
1.83
13.00
0.33
-
1.00
16.16
 ไม่ผ่าน
583270426-4นายพิทักษ์ เอกวงษ์
1.83
18.67
1.33
0.66
2.00
24.49
 ไม่ผ่าน
583270427-2นายพีรพล ดวงพิมพ์-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270429-8นายภานุพงศ์ จันทร์อ้วน-
13.17
---
13.17
 ไม่ผ่าน
583270430-3นายมนัสพล ศรีบุญคำ-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270431-1นางสาวยุราวดี ศรีสิงห์-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270432-9นายรฐนนท์ นามประเสริฐ-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270433-7นายรัฐกร นรัฐกิจ-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270434-5นายรุ่งโรจน์ นาแฉล้ม--
0.33
-
1.00
1.33
 ไม่ผ่าน
583270435-3นางสาวโรชิตา สร้อยโพธิ์-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270436-1นางสาวศกลสุภา ทองยา-
16.00
--
1.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583270437-9นางสาวศศิธร กั้วพรม-
19.17
0.66
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270438-7นางสาวศิรภัสสร วงษ์กลาง-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270439-5นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพาเรือ-
17.17
0.33
0.66
2.00
20.16
 ไม่ผ่าน
583270440-0นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270441-8นางสาวสุภัสศร แก้วลาญ-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270442-6นางสาวเสาวภาคย์ กระจ่างจันทร์
1.83
14.67
0.66
0.66
2.00
19.82
 ไม่ผ่าน
583270443-4นางสาวอติพร นาเสียว
0.33
15.17
-
0.66
2.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270444-2นายอติวิชญ์ อิศรางกูรณอยุธยา-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270445-0นายอภิรักษ์ ดอกแก้ว-
13.17
---
13.17
 ไม่ผ่าน
583270446-8นายอิศราวริทธิ์ นิ่มวัฒนกุล-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270447-6นายฮาม วิจารณ์ชัย-
7.17
---
7.17
 ไม่ผ่าน
583270448-4นางสาวกนกอร เหลาไกร
1.83
14.00
--
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270449-2นายกสานติ์ปพัฒน์ จำรัสภูมิ-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270450-7นางสาวกัณฐมณี บุราณ-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270452-3นางสาวงามนิจ ภิรมย์ไกรภักดิ์-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270453-1นางสาวจิรัชญา ศิริสวัสดิ์-
19.17
0.33
0.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270454-9นางสาวจิราวรรณ ประสานศักดิ์-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270455-7นางสาวจุฑาทิพย์ แสงงาม-
13.67
0.33
--
14.00
 ไม่ผ่าน
583270456-5นางสาวจุฑารัตน์ แสนสูง
0.33
12.17
0.33
-
2.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270457-3นายเจษฎา ยามา-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270458-1นายฉัตรมงคล เนตรสมจิตร-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270459-9นายฉัตริน ตุ้มอ่อน-
17.17
---
17.17
 ไม่ผ่าน
583270460-4นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมิสถาน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270461-2นางสาวชลิดาพร วงศ์ชาลี-
12.17
---
12.17
 ไม่ผ่าน
583270463-8นายณัทฐวัฒน์ ศาสนะสุพินธ์-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270464-6นางสาวดวงกมล จันทร์หนองแวง-
13.00
0.99
-
2.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583270465-4นายถาปกิจ สังฆขี-
13.00
-
0.66
1.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270466-2นายทรงยศ กุลชูศักดิ์-
4.00
---
4.00
 ไม่ผ่าน
583270467-0นายธนากร มิดาแก้ว-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270468-8นายนยวรรธน์ พิศาพิทักษ์กุล-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270469-6นายปณิธาน หมายดี-
6.00
--
1.00
7.00
 ไม่ผ่าน
583270470-1นางสาวปิยมาส สุบิน-
15.17
0.66
-
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270471-9นายพงศ์อนันต์ วรรณพฤกษ์-
10.00
--
2.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270472-7นางสาวพนัชกร เทศสนั่น
0.33
16.17
--
2.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270474-3นางสาวพิชญา เอกอนันต์ถาวร-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270475-1นางสาวเพ็ญพรรณ ภูสิงหา-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270476-9นายภูมิภัทร อุตทคะวาปี-
10.00
-
0.66
1.00
11.66
 ไม่ผ่าน
583270477-7นางสาวมารียา ดอกไม้
1.83
12.00
0.33
-
2.00
16.16
 ไม่ผ่าน
583270479-3นายรวีโรจน ชัยตระกูล-
7.00
---
7.00
 ไม่ผ่าน
583270480-8นายรัชชานนท์ รื่นประดิษฐ์-
4.00
---
4.00
 ไม่ผ่าน
583270481-6นายวัชรพงษ์ โกพลรัตน์-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270482-4นายวันชัย สุธงสา-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270483-2นายวิทยากร ประนมศรี-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270484-0นางสาวสโรชา สุธงษา-
6.00
-
0.66
1.00
7.66
 ไม่ผ่าน
583270485-8นางสาวสุรีลักษณ์ จันทแก้ว-
3.00
0.33
--
3.33
 ไม่ผ่าน
583270486-6นางสาวอภิชญา แสงปัญญา-
14.17
0.66
-
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270487-4นางสาวอรชพร ฤทธิชัย-
8.00
---
8.00
 ไม่ผ่าน
583270488-2นายอุกฤษฏ์ ด่านประสิทธิ์
0.33
14.00
--
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270489-0นางสาวกนกนิษก์ โสธรรมมงคล
0.33
17.17
--
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270490-5นายกฤษฎา โพธิสิงห์-
11.17
-
0.66
1.00
12.83
 ไม่ผ่าน
583270491-3นายกวิน ถนัดค้า-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270492-1นายก่อเกียรติ ชัยตอกเตี้ย-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270493-9นางสาวกัญญารัตน์ พิลัย
0.33
12.17
--
1.00
13.50
 ไม่ผ่าน
583270494-7นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณศรี-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270495-5นายเกริกชัย วิเวกวิน-
14.00
---
14.00
 ไม่ผ่าน
583270496-3นางสาวเกียรติประกาย ใจมั่นคง-
14.17
0.33
1.00
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270497-1นายเกียรติศักดิ์ วรรณศิริ-
6.00
--
1.00
7.00
 ไม่ผ่าน
583270498-9นายไกรศักดิ์ ศรีบุญเรือง
1.50
17.17
--
2.00
20.67
 ไม่ผ่าน
583270499-7นายเขมรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์-
9.17
---
9.17
 ไม่ผ่าน
583270500-8นายคงกระพัน ไชยสาร
1.83
17.17
--
1.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270501-6นายคชา ทวีสัตย์-
12.00
-
1.00
2.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270502-4นายคเณศ บูรณจันทร์-
4.00
--
1.00
5.00
 ไม่ผ่าน
583270503-2นางสาวคุณิตา พิมล-
19.67
0.33
0.66
2.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583270504-0นายจตุธรณ์ แสนจันทร์
1.50
11.00
-
0.66
1.00
14.16
 ไม่ผ่าน
583270505-8นายจตุพล โพธิ์ศรี-
19.17
-
0.66
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270506-6นายจรัลชัย บุญเพิ่ม-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270507-4นายจักรกฤษ เสนจันทร์ฒิไชย-
14.00
-
1.66
1.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270508-2นายจักรพรรดิ อินทร์กง-
12.17
--
1.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270509-0นายจักรพันธ์ แถวพินิจ-
10.00
-
1.66
2.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583270511-3นางสาวจารุจิต เจริญไชย-
8.00
---
8.00
 ไม่ผ่าน
583270512-1นายจิตรภณ เทียมสุวรรณเลิศ-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270513-9นายจิตริน พลาก้านตง-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270514-7นายจิรวัฒน์ ดวงชาทม-
16.17
-
0.66
1.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270516-3นางสาวจิราภรณ์ ดรโคตรจันทร์-
12.00
0.33
-
2.00
14.33
 ไม่ผ่าน
583270517-1นายจิรายุ สมนา-
12.17
0.66
-
1.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583270518-9นางสาวจุฑามาศ คำเสนา-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270519-7นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุธทา-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270520-2นายเจตนิพัทธ์ ศรีตัมภวา-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270521-0นางสาวเจนจิรา พระโนราช
1.83
14.17
0.66
-
2.00
18.66
 ไม่ผ่าน
583270522-8นายเจษฎา ศรีทอง-
18.17
---
18.17
 ไม่ผ่าน
583270523-6นายฉัตรกานต์ พรมทอง-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270524-4นายฉัตรมงคล เจนเชี่ยวชาญ-
5.00
--
2.00
7.00
 ไม่ผ่าน
583270525-2นายชนกฤษณ์ ตันสมหมาย-
14.00
-
1.66
1.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270526-0นางสาวชนนิกานต์ พรพิเศษ-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270527-8นางสาวชนัญชิดา ณรงรักษาเขต
3.50
19.17
1.00
-
2.00
25.67
 ไม่ผ่าน
583270528-6นางสาวชนันญา ชวนวารี-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270529-4นางสาวชนาภา คมปรัชญา-
13.17
-
1.00
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270532-5นางสาวชลณิชา ชมบุตรศรี
0.33
8.17
0.99
-
1.00
10.49
 ไม่ผ่าน
583270533-3นางสาวชลธิชา บุญชากรณ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270534-1นายชลัมพุ ลีซีทวน-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270535-9นายชวภณ คงเพชร-
9.17
0.66
0.66
-
10.49
 ไม่ผ่าน
583270536-7นายชัชวาล ว่องประสพสุข-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270537-5นางสาวชัญญาณ์ภัช สุวรรณทา-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270538-3นายชัยณรงค์ ชัยสิทธิ์-
14.00
-
0.66
2.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270539-1นายชัยธวัช ใหญ่เลิศ-
10.00
0.66
0.66
1.00
12.32
 ไม่ผ่าน
583270540-6นายชัยอนันต์ ผลวิริยชัย-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270541-4นายชินวิทย์ หล้าพันธ์-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270543-0นางสาวชุติมณฑน์ โหราศาสตร์-
11.50
0.33
--
11.83
 ไม่ผ่าน
583270544-8นายเชาวรินทร์ โพสิงห์-
3.00
2.00
1.00
2.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270545-6นายฐานันดร ไชยพรม-
17.17
1.32
-
2.00
20.49
 ไม่ผ่าน
583270546-4นายฐานันดร เดชไพรขลา-
9.17
--
1.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270547-2นายฐานิสร์ พรหมเกตุ-
10.00
-
0.66
1.00
11.66
 ไม่ผ่าน
583270548-0นางสาวฐิติพร บงแก้ว-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270549-8นางสาวฑิฆัมพร จันทศิลป์-
19.17
1.00
-
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270550-3นายณชพล พลตรี-
2.00
--
1.00
3.00
 ไม่ผ่าน
583270551-1นางสาวณัชชา เยาว์เหมือน-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270552-9นายณัชปพน อุ่นสมัย-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270553-7นางสาวณัฎญ์ฐญาณ์ มลาปรีย์-
18.17
0.33
-
2.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270554-5นางสาวณัฐชยา สุหร่าย
1.50
19.17
1.98
0.66
1.00
24.31
 ไม่ผ่าน
583270555-3นางสาวณัฐติญา อินต๊ะแสน-
19.17
0.66
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270556-1นางสาวณัฐพร ซาภักดี
0.33
19.17
--
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270557-9นางสาวณัฐพร พันธะลา-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270558-7นายณัฐพล คำจุมพล-
14.17
0.33
0.66
1.00
16.16
 ไม่ผ่าน
583270559-5นายณัฐพล วิจิตรจันทร์-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270560-0นางสาวณัฐมณ ขาวกุญชร-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270561-8นายณัฐวัตร โคตรแสนลี-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270562-6นายดรุสัณฑ์ จันทร์นคร-
15.17
0.33
0.66
2.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270563-4นายทรงพล ภิมุข-
14.17
0.66
-
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270564-2นายทรงพล มูลกาย
14.00
27.50
--
4.00
45.50
 ไม่ผ่าน
583270565-0นายทรงอภิสิทธิ์ กิจเธาว์-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270566-8นางสาวทอฝัน สุขเจริญวิภารัตน์
1.50
17.17
--
1.00
19.67
 ไม่ผ่าน
583270567-6นายทินกร เที่ยงแท้
0.33
15.17
1.00
-
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270568-4นางสาวทิพย์วรรณ พลเสน-
12.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270569-2นางสาวทิพวรรณ สมีนาง
1.50
13.00
0.66
0.66
1.00
16.82
 ไม่ผ่าน
583270570-7นายเทพประทาน ถาโท-
14.17
-
1.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270571-5นางสาวธณัฐญา เมืองพรม-
19.17
-
0.66
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270572-3นายธเณศพล ดวงสีดา-
2.00
--
1.00
3.00
 ไม่ผ่าน
583270573-1นายธนกฤต พลชิวา-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270574-9นายธนซินท์ อ่อนประทุม-
16.17
0.33
0.66
1.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270575-7นายธนเดช หิรัญรัตน์-
2.00
--
1.00
3.00
 ไม่ผ่าน
583270576-5นายธนพันธุ์ พิพิธกุล-
14.50
--
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270577-3นางสาวธนภรณ์ นวลชื่น-
15.50
0.33
-
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270578-1นายธนภูมิ จิตติรโกมล-
7.00
--
1.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270579-9นายธนสิทธิ์ สิงหานิล-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270580-4นางสาวธนัชญา พงษ์พิมาย
1.50
----
1.50
 ไม่ผ่าน
583270581-2นางสาวธนัชพร วรรณศิริ-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270582-0นางสาวธนัญญา จันทร์เกิ้น-
17.00
--
1.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583270583-8นายธนาคาร เจริญยุทธ-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270584-6นางสาวธนาภา พ่อค้า
0.66
14.00
-
0.66
1.00
16.32
 ไม่ผ่าน
583270585-4นางสาวธนิษฐา พันธะพ่อง
0.33
-
0.33
--
0.66
 ไม่ผ่าน
583270586-2นางสาวธัญญาลักษณ์ ชมภูบุตร-
2.00
---
2.00
 ไม่ผ่าน
583270587-0นางสาวธัญรดี คำก้อน-
15.17
0.99
0.66
2.00
18.82
 ไม่ผ่าน
583270588-8นางสาวธัญลักษณ์ ชินฤทธิ์-
18.17
--
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270590-1นางสาวธันยชนก จิตต์กำแหง-
14.17
0.33
-
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270591-9นายธันวา ดำคลองตัน-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270592-7นางสาวธาริณี ลือชาคำ-
18.17
-
0.66
2.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270594-3นางสาวธิดารัตน์ ธิภาศรี-
16.17
-
1.00
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270595-1นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ-
15.17
-
1.66
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270596-9นายธีรพัฒน์ จริตรัมย์
1.50
16.17
-
0.66
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270597-7นายธีรภัทร์ ปลัดพรม
0.33
17.17
--
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270598-5นางสาวธีริศรา ยาวะโนภาส-
19.17
-
0.66
2.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270599-3นายธีรุตม์ รัตนเดชอุดม-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270600-4นางสาวนฎา มุ่งเมืองกลาง-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270601-2นายนที รุ่งแสง-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270602-0นายนนทวัฒน์ สิงโต-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270603-8นายนพลักษณ์ พร้อมสันเทียะ-
15.17
0.66
0.66
1.00
17.49
 ไม่ผ่าน
583270605-4นายนราธิป อุปรีย์-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270606-2นางสาวนรีกร พลเกิ้น-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270607-0นางสาวนลิน สุวรรณัง-
12.00
0.33
0.66
1.00
13.99
 ไม่ผ่าน
583270608-8นายนัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด-
12.00
0.33
1.66
3.00
16.99
 ไม่ผ่าน
583270609-6นางสาวนันท์ณรัตน์ ขำดี-
13.17
1.00
-
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270611-9นายนันทภพ แพทย์คุณ-
13.17
0.33
-
1.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270613-5นางสาวนิสาชล หลวงราชา
1.50
15.00
--
2.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270614-3นายเนติพันธ์ สุขศรี-
11.00
---
11.00
 ไม่ผ่าน
583270615-1นางสาวเนรัญณัฏฐ์ ราชสีทา-
14.50
--
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270616-9นายบุญฤทธิ์ กอบางยาง-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270617-7นายปกรณ์ อิ่มเกตุ
38.50
32.00
--
4.00
74.50
 ไม่ผ่าน
583270618-5นายปฏิพน เอี่ยมละออ-
17.00
0.66
-
2.00
19.66
 ไม่ผ่าน
583270619-3นายปฐมพร หนูดี-
17.17
0.66
0.66
-
18.49
 ไม่ผ่าน
583270620-8นางสาวปทุมทิพย์ ชินวงษ์-
19.17
0.33
-
1.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270621-6นางสาวประกายเนตร ธงชัย
0.33
17.17
1.32
0.66
2.00
21.48
 ไม่ผ่าน
583270622-4นายประพาส พาทำ
1.50
15.17
-
0.66
2.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270623-2นางสาวปราณปริยา หมั่นสาน-
12.00
0.66
-
2.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270624-0นายปรานต์ มูลสุวรรณ-
15.00
0.66
--
15.66
 ไม่ผ่าน
583270625-8นางสาวปรารถนา ประกอบบัว-
15.17
---
15.17
 ไม่ผ่าน
583270626-6นายปริญญ์ รอดระหงษ์-
7.17
--
1.00
8.17
 ไม่ผ่าน
583270627-4นายปวริศร์ บุญนาม-
2.00
---
2.00
 ไม่ผ่าน
583270628-2นายปวีร์ สุธาประดิษฐ์-
12.17
-
1.00
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270629-0นายปองภพ แสงอุบล-
15.17
-
0.66
-
15.83
 ไม่ผ่าน
583270630-5นางสาวปัญญาพร ศรีรักษา-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270631-3นายปารินทร์ณัฐ ศรีสุดตา-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270632-1นางสาวปิยทิพย์ มณทิพย์-
12.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270634-7นางสาวปิยวรรณ มานิชพงษ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270635-5นายปุณยวีร์ พันธ์ศรี-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270636-3นางสาวปุณยาพร สงพรหม-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270637-1นายเปรม พลายเพ็ชร
0.33
12.17
-
0.66
-
13.16
 ไม่ผ่าน
583270639-7นายพงศธร ขันโมลี-
13.17
---
13.17
 ไม่ผ่าน
583270640-2นายพงศธร สธนเสาวภาคย์-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270641-0นายพงศ์ภัค สระฏัน-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270642-8นายพงษ์พัฒน์ แก้วมา-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270643-6นายพชร โสภานุมาศ-
14.17
-
0.66
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270644-4นางสาวพรชิตา พิมดี-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270645-2นางสาวพรปวีณ์ ศรีโพธิ์
0.33
14.17
-
0.66
2.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270646-0นายพรภวิษย์ พิมพ์สวรรค์
0.33
14.17
--
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270647-8นางสาวพรรษชล ชัยชาญ-
19.17
0.33
0.66
1.00
21.16
 ไม่ผ่าน
583270648-6นายพรสุพัฒน์ ชื่อมี-
16.67
1.32
-
1.00
18.99
 ไม่ผ่าน
583270649-4นายพศวีร์ สุขชุม-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270650-9นายพัชรสิทธิ์ สิทธิสมาน-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270651-7นางสาวพัณณิตา ภูครองพลอย-
9.17
--
1.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270652-5นายพัทธดนย์ บุตรกุลวงศ์-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270653-3นางสาวพัทธนันท์ ผิวละมุล-
16.17
0.33
0.66
-
17.16
 ไม่ผ่าน
583270654-1นายพัทธพล สุวรรณพรหม-
5.00
--
1.00
6.00
 ไม่ผ่าน
583270655-9นางสาวพันธิตรา เล้ากอบกุล-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270656-7นางสาวพิชชาภา โชติเชวงกุล
1.83
15.17
0.33
0.66
2.00
19.99
 ไม่ผ่าน
583270658-3นางสาวพิชญาภรณ์ เตียวตระกูล-
17.17
0.33
-
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270659-1นายพิทวัส ขันตี-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270660-6นางสาวพิมพ์จันทร์ วรรณทอง-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270661-4นายพิเศษสุด พูลสิทธิ์-
7.00
0.33
0.66
2.00
9.99
 ไม่ผ่าน
583270662-2นายพิสิษฐ์ สุนทะโร-
12.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270663-0นายพีระภัทร คงอุ่น-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270664-8นายพุฒิเมธ วัชรภาสกร
12.00
20.50
-
6.00
6.00
44.50
 ไม่ผ่าน
583270665-6นางสาวแพรพลอย โพทิพยวงศ์-
13.17
0.66
-
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270666-4นางสาวไพลิน หินวิเศษ
2.50
14.50
0.66
1.00
2.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583270667-2นายภัชร ไชยวงศ์วัฒน์-
17.17
0.33
--
17.50
 ไม่ผ่าน
583270668-0นายภัทรพงศ์ สีหาชัย-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270669-8นายภัทรภพ ลิ้มตระกูล-
12.67
-
0.66
2.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270670-3นางสาวภัทรวดี ฉอ้อนศรี
1.50
14.00
--
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270671-1นายภาณุพงศ์ ภูหงษ์เพชร-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270672-9นายภาสกร เกตุพละ-
19.17
0.33
-
1.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270673-7นายภาสกร อธิเตโชกุล-
7.17
--
1.00
8.17
 ไม่ผ่าน
583270674-5นายภาสนัย พรมจักร-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270675-3นายภูริช ยงพาณิชย์-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270677-9นายมงคล อุนารัตน์-
9.00
-
0.66
1.00
10.66
 ไม่ผ่าน
583270678-7นางสาวมัลลิกา ทัศดร
0.33
13.50
--
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270679-5นางสาวมัลลิกา ทิพย์โอสถ-
12.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270680-0นายเมฆินทร์ บุตตรี-
3.00
--
1.00
4.00
 ไม่ผ่าน
583270681-8นายเมธาสิทธื์ โคตรณรงค์-
19.17
0.66
0.66
2.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270682-6นายยศกร มะปะเข-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270683-4นายยอดมนู สเตศรี-
16.17
1.65
0.66
1.00
19.48
 ไม่ผ่าน
583270684-2นางสาวยุพาภรณ์ ทองขาว-
11.00
---
11.00
 ไม่ผ่าน
583270685-0นางสาวเยาวพา ไตรราช
2.00
17.17
-
0.66
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270686-8นายรชต ศรีเป็ง-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270687-6นายรพี สมสุข-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270690-7นางสาวรัตติยากร สิงห์แจ่ม-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270692-3นางสาวริญญาภัทร์ หลาบคำ
0.33
17.17
-
0.66
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270693-1นายริสกี พันธ์ฉลาด-
11.17
0.33
0.66
1.00
13.16
 ไม่ผ่าน
583270694-9นางสาวรุ่งรพี รัตนพล
0.33
17.17
1.00
-
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270695-7นายฤทธิเกียรติ บุตรดีสุวรรณ
0.33
17.17
1.00
1.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270696-5นายเลิศศักดิ์ พุทธวงษ์
0.33
12.00
-
0.66
2.00
14.99
 ไม่ผ่าน
583270697-3นายวชิรวิทย์ เมธาวงษ์-
11.17
--
2.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270698-1นายวชิรศาสตร์ อาศนะ-
15.17
0.66
-
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270699-9นางสาววณิพรรณ์ ถาวร
1.50
17.17
-
0.66
2.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583270700-0นางสาววทันยา สุริยจันทร์
0.33
12.17
0.99
-
1.00
14.49
 ไม่ผ่าน
583270701-8นายวรเทพ สิริเฉลิมสุข-
17.17
-
1.00
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270702-6นางสาววรรณิศา บอกขุนทด
1.50
14.17
--
1.00
16.67
 ไม่ผ่าน
583270703-4นายวรัท คุปต์สินชัย-
11.17
--
1.00
12.17
 ไม่ผ่าน
583270704-2นางสาววรากานต์ บัวภาคำ
1.50
16.67
-
0.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270708-4นางสาววัชราภรณ์ ทิพย์รัตน์
10.32
7.66
3.00
3.00
3.00
26.98
 ไม่ผ่าน
583270709-2นายวัชรินทร์ กลิ่นศรีสุข-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270711-5นางสาววิชญา เทียมทัน-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270712-3นางสาววิมล ถานะ-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270713-1นางสาววิมลรัตน์ พันธุตา
0.33
15.17
--
2.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270714-9นายวิรพิชญ์ สร้างช้าง-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270716-5นายวิศวกร ขายม
0.33
16.17
-
0.66
1.00
18.16
 ไม่ผ่าน
583270717-3นายวิศิษฏ์ เจริญศิลป์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270718-1นายวิษณุ มะลานวล-
18.17
-
0.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270719-9นายวีรยุทธ ทองคำมา
0.33
8.00
---
8.33
 ไม่ผ่าน
583270720-4นายวุฒินันท์ อินทเสาร์-
13.00
--
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270721-2นายศรัณย์ วงษาไฮ-
15.67
0.33
0.66
2.00
18.66
 ไม่ผ่าน
583270723-8นางสาวศศิธร ตะเคียน
1.50
16.17
-
0.66
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270724-6นางสาวศศิมา วิเศษพลกรัง
0.33
16.17
1.00
0.66
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270725-4นายศาสตรศักดิ์ เจริญรัตน์-
11.17
0.99
-
2.00
14.16
 ไม่ผ่าน
583270726-2นางสาวศิรประภา บัวศรี
12.00
30.84
--
3.00
45.84
 ไม่ผ่าน
583270727-0นางสาวศิริบูลย์ ศิริพันธุ์-
12.00
0.33
0.66
-
12.99
 ไม่ผ่าน
583270728-8นางสาวศิริยาภรณ์ บึงมุม-
14.17
-
0.66
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270729-6นางสาวศิริลักษณ์ สมสอง
0.33
15.17
0.99
-
1.00
17.49
 ไม่ผ่าน
583270731-9นายศุภณัฐ แม้นบุตร-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270732-7นางสาวศุภิสรา ตะวัน-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270734-3นายสมรักษ์ พงษ์นิล
1.50
17.17
3.99
1.66
3.00
27.32
 ไม่ผ่าน
583270735-1นางสาวสรณ์ศิริ กุวะสาร-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270736-9นายสหรัฐ กระจงกลาง-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270737-7นายสหรัฐ ลารังสิต-
11.00
-
0.66
-
11.66
 ไม่ผ่าน
583270738-5นายสัจตยา แสนโชติ-
15.17
-
1.66
1.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270739-3นายสิรณัฐ เจตเขตกรรณ์
0.33
18.17
1.32
0.66
2.00
22.48
 ไม่ผ่าน
583270740-8นางสาวสิรภัทร มหาธรรม-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270741-6นายสิริดนัย ญาณไพศาล-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270742-4นางสาวสิรินพร ดวงมาลัย-
11.50
---
11.50
 ไม่ผ่าน
583270743-2นางสาวสิรินภา แสนอินตา
0.33
15.17
-
0.66
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270744-0นางสาวสิริรัตน์ ผองผาย-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270745-8นางสาวสิริลัดดา ประคำ
1.83
18.17
0.33
0.66
2.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270746-6นายสุชาติ เวียงสีมา-
8.17
--
1.00
9.17
 ไม่ผ่าน
583270747-4นางสาวสุธีรา วรคันทักษ์
1.83
16.17
0.33
-
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270748-2นางสาวสุพิชชา กลับศรี
0.33
11.00
--
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583270749-0นางสาวสุพิชชา เสิกภูเขียว
0.33
17.17
--
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270750-5นายสุภวัทน์ หร่อยดา-
12.00
-
0.66
2.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270751-3นายสุรชัช ดีบุรี-
14.00
0.99
1.66
1.00
17.65
 ไม่ผ่าน
583270752-1นายสุริยะ ไหวดี
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
583270753-9นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง-
14.67
0.33
-
1.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270755-5นายสุวิทย์ อ่อนหนู-
15.17
-
1.00
2.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270756-3นายเสกสรรค์ ดอนแก-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270757-1นายเสฎฐวุฒิ สิงห์ทองลา-
11.00
0.66
-
1.00
12.66
 ไม่ผ่าน
583270758-9นายโสภณวิชญ์ ธนากีรตินันท์-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270759-7นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี
1.50
15.17
0.33
-
2.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270760-2นายอธิจักร รัตสิมวงศ์-
6.00
-
0.66
1.00
7.66
 ไม่ผ่าน
583270761-0นายอธิภพ ไทยแท้-
18.17
--
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270762-8นายอนันต์ แก้วนิล-
4.50
1.00
--
5.50
 ไม่ผ่าน
583270763-6นางสาวอภิญญา สำมะโย-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270764-4นางสาวอภิวันท์ กินบุญ-
18.17
0.33
-
2.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270765-2นางสาวอรยา ชั่งทองคำ
0.33
12.00
0.66
0.66
-
13.65
 ไม่ผ่าน
583270767-8นายอัคควิทย์ อีคะละ-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270768-6นางสาวอัจจิมา เหล่าโสภา--
0.33
--
0.33
 ไม่ผ่าน
583270769-4นางสาวอัญชนา เหลาจำปา-
11.17
--
2.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270770-9นายอันดามัน บัวศรี-
15.17
-
1.66
2.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270771-7นายอาชว ปิยะภานุวัตน์-
12.00
0.33
--
12.33
 ไม่ผ่าน
583270772-5นางสาวอาทิติยา คำปลิว-
11.17
--
2.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270773-3นายอิศม์เดช ทับทิมไส
1.50
17.17
--
2.00
20.67
 ไม่ผ่าน
583270774-1นางสาวอุมาพร สีดาสอน
1.50
16.17
-
0.66
2.00
20.33
 ไม่ผ่าน
583270775-9นายเอกราช สว่างศรี-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270776-7นางสาวเอ็มอร แวงวรรณ-
17.17
0.66
-
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270778-3นางสาวกชกร สินธุ์โพธิ์-
12.17
0.33
-
2.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270779-1นางสาวกนกพร ศรีลุนช่าง-
8.00
0.33
--
8.33
 ไม่ผ่าน
583270780-6นางสาวกนกวรรณ ตระกูลราษฎร์-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270783-0นายกฤษฎา สำราญพิทักษ์-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270784-8นายกฤษณ์ โสธรรมมงคล
0.33
12.00
-
0.66
2.00
14.99
 ไม่ผ่าน
583270786-4นางสาวกัญญ์ภัทร์ วาดสีดา
9.00
11.00
--
2.00
22.00
 ไม่ผ่าน
583270787-2นางสาวกันยนัจ การบรรจง
0.33
14.17
-
0.66
2.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270788-0นายกัมปนาท อานุภาพแสนยากร-
10.00
--
2.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583270789-8นายกัลชาญ เทียมกัน-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270790-3นายกัลป์ เกาะสูงเนิน-
9.00
0.33
-
1.00
10.33
 ไม่ผ่าน
583270791-1นางสาวกัลยา ศรีนารักษ์-
11.17
0.33
0.66
2.00
14.16
 ไม่ผ่าน
583270792-9นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ-
9.00
-
0.66
1.00
10.66
 ไม่ผ่าน
583270794-5นางสาวกาญจนาพร วงษ์รัตนะ-
19.17
0.33
-
1.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583270795-3นางสาวกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ-
11.17
-
0.66
1.00
12.83
 ไม่ผ่าน
583270797-9นายกิตติกันต์ บริบาล-
12.00
---
12.00
 ไม่ผ่าน
583270798-7นายกิตตินันท์ อินจันทึก-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270799-5นายกิตติศักดิ์ ผาสุข-
6.17
---
6.17
 ไม่ผ่าน
583270800-6นายเกียรติพงษ์ ตุ่นเงิน-
12.00
0.66
0.66
1.00
14.32
 ไม่ผ่าน
583270801-4นายโกเมน แต่งด้วง-
5.00
--
1.00
6.00
 ไม่ผ่าน
583270802-2นายขวัญชัย ทรวงโพธิ์-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270803-0นางสาวเขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน์-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270804-8นายคฑาวุธ พลนันท์
1.50
16.17
-
0.66
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270805-6นายครองทรัพย์ นาคประสิทธิ์-
6.00
--
1.00
7.00
 ไม่ผ่าน
583270806-4นายคริษฐ์ ญาณอุบล-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270807-2นางสาวคุณาภรณ์ ผะอบเหล็ก-
10.00
0.66
-
1.00
11.66
 ไม่ผ่าน
583270808-0นางสาวจตุรภัทร จันทร์หล้า-
11.17
0.33
-
1.00
12.50
 ไม่ผ่าน
583270809-8นายจักรพันธ์ พันธุระ-
10.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
583270810-3นายจักรวาล เเววโคกสูง-
14.00
0.66
-
1.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270811-1นางสาวจิดาภา พ่วงจีน-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270813-7นายจิรพิพัฒน์ เรียบพร-
19.17
0.99
-
1.00
21.16
 ไม่ผ่าน
583270814-5นายจิรัฏฐ์ บุณนภา-
12.00
---
12.00
 ไม่ผ่าน
583270815-3นายจิรายุส วิเชียรดี-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270816-1นางสาวจีระพรรณ ทำสี
0.33
13.67
-
0.66
2.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270817-9นางสาวจุฑาทิพ ฮอมณี-
9.00
-
0.66
1.00
10.66
 ไม่ผ่าน
583270818-7นางสาวจุฑามาศ แก้วแสน
0.33
17.67
1.00
0.66
2.00
21.66
 ไม่ผ่าน
583270819-5นางสาวเจนจิรา หอมนาน-
11.00
--
2.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270820-0นางสาวเจนจิรา หาญเชิงชัย-
10.00
0.33
0.66
2.00
12.99
 ไม่ผ่าน
583270821-8นายฉัตริน ต้นพรหม-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270823-4นายเฉลิมเกียรติ หงษ์จอหอ-
14.00
0.33
0.66
1.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583270825-0นางสาวชฎา จันทะแสน-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270826-8นางสาวชนนิกานต์ บุญเทียม-
12.50
0.99
--
13.49
 ไม่ผ่าน
583270827-6นางสาวชนัฐฎา รักอ่อน
7.50
21.17
1.32
0.66
2.00
32.65
 ไม่ผ่าน
583270829-2นางสาวชรีญา แก้วนิมิตร-
17.17
1.32
-
1.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583270831-5นางสาวชลมาศ สุวิชยายนต์-
14.00
0.66
-
1.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270832-3นายชลันธร อนันตาริยานุกูล-
14.17
---
14.17
 ไม่ผ่าน
583270833-1นางสาวชโลทร พงศ์อุดมกุล
1.50
14.67
1.00
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270834-9นางสาวช่อทิพย์ สมรจิตร
0.33
11.00
0.33
0.66
1.00
13.32
 ไม่ผ่าน
583270835-7นายชัยวัฒน์ ค้ากระบือ
1.83
17.67
-
0.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270836-5นายชานนท์ จันทะภา-
12.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270837-3นางสาวชุ้มผกา ลาดโลศรี-
16.17
0.33
-
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270839-9นายเชาว์วรรธน์ สุพันธะ-
8.17
--
2.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270840-4นางสาวญชุดา บุนนาค-
14.00
0.33
0.66
2.00
16.99
 ไม่ผ่าน
583270842-0นางสาวฐิตารีย์ โสภาเวช-
9.17
--
1.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270843-8นายฐิติพงษ์ ฌานอภิรักษ์-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270844-6นางสาวณัชชา คูวัฒนานุกูล
0.33
10.00
0.33
-
1.00
11.66
 ไม่ผ่าน
583270845-4นายณัฏฐกิตติ์ บุญเอื้อ-
15.17
0.99
-
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270846-2นายณัฐกิตติ์ โหราถาน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270847-0นายณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270848-8นายณัฐฐินันท์ ใจจันทึก-
11.17
0.99
-
1.00
13.16
 ไม่ผ่าน
583270849-6นายณัฐพงษ์ โง๊ะบุดดา
1.50
12.00
0.33
0.66
1.00
15.49
 ไม่ผ่าน
583270850-1นายณัฐพล ศุภรัตนพงศ์-
13.00
0.33
1.66
3.00
17.99
 ไม่ผ่าน
583270851-9นายณัฐวัฒน์ สาเขตร์-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270852-7นายณัฐวุฒิ เกียรติจรุงพันธ์-
14.17
0.66
--
14.83
 ไม่ผ่าน
583270853-5นางสาวณิชากร สุขสบายเจริญ-
9.17
--
1.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270854-3นางสาวณิชาภัทร พันธไชย-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270855-1นายดลเทพ นะมิ-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270857-7นายทักษิณ หมื่นนะ-
14.00
-
0.66
2.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270858-5นายเทพบุตร จันณรงค์
10.00
26.17
30.00
1.00
6.00
73.17
ผ่าน
583270859-3นายธงชัย เนาว์แสง-
12.00
0.66
-
2.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270860-8นายธนกร บุญจรัส-
12.17
0.33
-
1.00
13.50
 ไม่ผ่าน
583270861-6นายธนกร เล้งสมบูรณ์-
11.17
1.32
-
1.00
13.49
 ไม่ผ่าน
583270862-4นายธนกร หิมารัตน์-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270863-2นายธนกฤต สกุลเดช
1.00
15.17
-
1.00
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270864-0นายธนกิจ พจนา-
12.00
0.66
0.66
1.00
14.32
 ไม่ผ่าน
583270865-8นายธนพล สุวะโคตร-
15.17
---
15.17
 ไม่ผ่าน
583270866-6นายธนภัทร บุตตะโคตร-
12.17
--
2.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270867-4นายธนภัทร ใบเกตุ-
5.17
0.33
-
1.00
6.50
 ไม่ผ่าน
583270868-2นายธนลาภ วิรุณพันธ์
0.33
19.17
0.33
-
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270869-0นายธนวัฒน์ ดำหนูไทย-
13.00
---
13.00
 ไม่ผ่าน
583270870-5นายธนวิชญ์ พวงช้อย-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270871-3นายธนะณัช นนท์ธนภัส-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
583270872-1นางสาวธนาภรณ์ แสนโคก-
14.00
0.33
-
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270873-9นายธัญกร ทองหมั้น-
14.17
0.33
-
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583270874-7นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยเดช
0.33
12.00
0.99
-
1.00
14.32
 ไม่ผ่าน
583270876-3นายธานินทร์ ฟักทอง-
12.00
0.66
-
1.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583270877-1นางสาวธินัดดา แสนท้าว-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270878-9นางสาวธีรกานต์ ทับทิมศรี-
13.00
--
2.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270880-2นายธีรภัทร ไม้กลาง-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270881-0นางสาวนฤพร ปากเมย-
14.17
-
0.66
1.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270883-6นางสาวนัฎฐริณีย์ ศรีโนนโคตร-
13.00
-
0.66
1.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270884-4นางสาวนารีนารถ พวงบุรี-
10.17
--
1.00
11.17
 ไม่ผ่าน
583270886-0นางสาวนิติยาภรณ์ พงษ์ใหม่-
17.17
0.33
-
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270887-8นางสาวนิภากร บุญประสิทธิ์
1.00
19.17
-
0.66
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270888-6นางสาวนุชนาถ น้อยสุวรรณ
0.33
16.17
--
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270889-4นายเนติวุฒิ เชิญขวัญศรี-
9.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
583270890-9นายบัณฑิต อ่อนศรี-
13.00
--
2.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270891-7นางสาวบุรัญญา สงคลัง
1.50
17.17
--
2.00
20.67
 ไม่ผ่าน
583270892-5นายปฏิกร สุสี-
16.17
--
2.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270893-3นางสาวปนัดดา อัมพวัลย์-
13.17
0.66
0.66
1.00
15.49
 ไม่ผ่าน
583270894-1นางสาวประภาพร พัดสันเทียะ-
18.17
-
0.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270895-9นายประภาวัธน์ แสนทา-
13.17
0.33
-
1.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270897-5นางสาวปราณปรียา ขัตฤกษ์-
9.00
0.66
--
9.66
 ไม่ผ่าน
583270899-1นางสาวปรีดิพัทธ์ พลแก้ว-
7.00
--
1.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270900-2นายปรีดี อุ่นเจริญ-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270902-8นางสาวปวีณา ชมชัยภูมิ-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270903-6นางสาวปวีณา น้อนชมภู-
11.17
-
0.66
2.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583270904-4นายปิติชัย กิริยะ
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
583270905-2นายปิยะพล ศรีปัตติวงศ์-
14.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270906-0นายพชร สิงหาบุตร-
14.17
-
0.66
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270908-6นางสาวพรนัชชา ทาบุราณ
0.33
15.17
0.66
-
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270909-4นายพรวิษณุ เจือมา-
13.00
0.33
-
1.00
14.33
 ไม่ผ่าน
583270912-5นางสาวพัชรา พิมพา-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270913-3นางสาวพัชรียา หมวดอ่อน-
9.00
--
1.00
10.00
 ไม่ผ่าน
583270914-1นางสาวพัทธรวรรณ ลิ้มกิตติเจริญ-
6.00
---
6.00
 ไม่ผ่าน
583270915-9นางสาวพิกุลแก้ว ภูบุญอ้วน-
15.17
0.66
0.66
1.00
17.49
 ไม่ผ่าน
583270916-7นางสาวพิชฎา ปลั่งกลาง-
8.17
-
0.66
1.00
9.83
 ไม่ผ่าน
583270917-5นางสาวพิมพกานต์ เฉวียงวาศ-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270918-3นางสาวพิมพ์ชนก พิริยธนพัทธ์-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270919-1นายพิษณุ นากลางดอน-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270920-6นายพีรพล เสนาสี-
13.00
0.66
--
13.66
 ไม่ผ่าน
583270921-4นายพีระพงษ์ ขานสันเทียะ-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583270922-2นางสาวเพชรรัตน์ ปลอดกลาง
1.50
12.17
0.99
-
2.00
16.66
 ไม่ผ่าน
583270923-0นางสาวภัชชา ชนะภักดี
1.50
11.17
-
0.66
2.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270924-8นายภัชฐพงศ์ ทองอุทุม-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270925-6นายภัทรพงษ์ คำภีระมี-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270926-4นายภัทรวิทย์ ขันโพธิ์-
14.00
-
0.66
1.00
15.66
 ไม่ผ่าน
583270928-0นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มแสง-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270931-1นางสาวภูริตา ธนโชติภักดี
1.50
19.17
-
0.66
2.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270932-9นายภูรินท์ สายสุวรรณ-
17.17
-
1.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270933-7นายมงคล โคตะนนท์-
17.17
2.66
1.66
3.00
24.49
 ไม่ผ่าน
583270934-5นางสาวมณฑากานต์ อ่อนบาง-
13.17
1.32
0.66
1.00
16.15
 ไม่ผ่าน
583270935-3นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงฤทัย-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270936-1นางสาวมิรันตี ทองมี-
14.17
-
0.66
-
14.83
 ไม่ผ่าน
583270937-9นางสาวมุฑิตา ราตรี
1.50
14.17
--
2.00
17.67
 ไม่ผ่าน
583270939-5นางสาวยุพาวรรณ ปรากฎดี-
16.17
0.33
-
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270940-0นางสาวโยษิตา สุภาพเพชร-
12.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270941-8นายระพีพัฒน์ กิจสุวรรณ
1.50
17.17
-
1.00
2.00
21.67
 ไม่ผ่าน
583270942-6นางสาวรังสิยา พันธโคตร-
13.00
-
0.66
1.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583270944-2นายรัฐศาสตร์ ไชยรัตน์-
13.17
0.33
--
13.50
 ไม่ผ่าน
583270945-0นางสาวรัศมี บึงสพาน
1.83
19.17
-
0.66
2.00
23.66
 ไม่ผ่าน
583270946-8นางสาวรุจิรา เหรียญทอง
19.00
29.00
1.00
6.00
6.00
61.00
ผ่าน
583270947-6นายฤทธิชัย คำมะลัย-
15.17
-
1.00
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270949-2นายวงศธร นาเมืองรักษ์-
12.17
--
1.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583270950-7นายวรการ ญาณวุฒิโท-
18.17
-
0.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270951-5นางสาววรดา แซ่โง้ว-
17.67
--
1.00
18.67
 ไม่ผ่าน
583270952-3นางสาววรัญธร ไชยคำมิ่ง-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270954-9นายวสุรัตน์ หล้าอามาตย์
22.00
38.17
37.67
1.49
9.00
108.33
ผ่าน
583270955-7นางสาววัทนวิภา วันเทาแก้ว-
14.00
0.33
-
1.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583270956-5นายวิทวัส บุษดี-
12.17
1.00
1.00
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270957-3นางสาววิลากรณ์ ฉากกุดฉิม-
13.17
---
13.17
 ไม่ผ่าน
583270958-1นางสาววิลาวัณย์ ตะแก้ว-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270959-9นายวีรชัย สารจันทร์
1.83
12.00
--
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270960-4นางสาวแววพลอย พัฒนพงค์พรเลิศ
0.33
11.50
-
0.66
1.00
13.49
 ไม่ผ่าน
583270962-0นายศรราม นนทปัญญา
1.50
14.17
-
0.66
-
16.33
 ไม่ผ่าน
583270963-8นางสาวศศิกานต์ รัตนสถาพร-
8.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270964-6นางสาวศศิธร ล่ำสัน-
15.17
0.99
-
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270965-4นางสาวศศิปาริฉัตร นาคะประเวศ-
16.17
0.33
-
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270966-2นางสาวศศิวรรณ เธียรสุภรพงษ์-
14.00
0.33
-
2.00
16.33
 ไม่ผ่าน
583270967-0นายศักดิ์ดา โอสายไทย-
15.67
0.66
--
16.33
 ไม่ผ่าน
583270968-8นางสาวศิรภัสสร นาแถมเพชร-
13.17
--
2.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270969-6นายศิรวิทย์ แก้วโลก-
17.17
0.33
0.66
1.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583270970-1นางสาวศิริพร วาระเพียง-
9.17
--
1.00
10.17
 ไม่ผ่าน
583270971-9นายศุภชัย กุประดิษฐ์-
13.17
0.33
-
1.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270973-5นายศุภวัฒน์ สร้อยนาค-
15.00
0.66
-
2.00
17.66
 ไม่ผ่าน
583270974-3นายศุภวิชญ์ สว่างพลกรัง-
12.17
0.33
0.66
1.00
14.16
 ไม่ผ่าน
583270976-9นางสาวศุภิสรา เหาะเจริญ-
12.17
0.33
-
2.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583270977-7นายเศรษฐศาสตร์ ภูตีกา-
13.17
-
0.66
1.00
14.83
 ไม่ผ่าน
583270978-5นางสาวสขิลา ราวะรินทร์-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270979-3นายสรัณกร พอจิต-
17.17
-
1.66
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270980-8นางสาวสวัญยา เอกสุวรรณ-
17.17
---
17.17
 ไม่ผ่าน
583270981-6นางสาวสศรี ไพรศุภา-
17.50
0.33
-
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270982-4นายสหพล ภาโนมัย-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270983-2นายสหรัฐ มหิทธิกร-
15.17
-
0.66
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583270984-0นายสัญญพงศ์ ปัญญาทิพย์-
14.17
--
2.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270987-4นายสิปปกร จำปาวงษ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270989-0นางสาวสิรีธร กล้าหาญ-
19.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270990-5นายสุขเกษม เวชอุบล-
10.00
0.33
1.00
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583270991-3นางสาวสุจิตรา บุญทูล-
13.17
0.33
-
2.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270992-1นายสุชัจจ์ สุริโย-
7.00
--
1.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270993-9นางสาวสุชาพิชญ์ งามพิพัฒนกุล-
10.17
0.33
-
2.00
12.50
 ไม่ผ่าน
583270994-7นายสุทัศน์ ประทุมชาติ-
13.17
-
0.66
2.00
15.83
 ไม่ผ่าน
583270998-9นางสาวสุพรรษา อาษาภา-
10.00
0.33
0.66
2.00
12.99
 ไม่ผ่าน
583270999-7นางสาวสุพัตรา พาสิงห์-
15.17
0.66
-
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583271000-3นางสาวสุพิชญา วัฒนาศิริ-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583271001-1นายสุภกิจ แย้มสูงเนิน-
12.17
---
12.17
 ไม่ผ่าน
583271002-9นางสาวสุภาพร ประสงค์บัญฑิต-
7.00
-
0.66
1.00
8.66
 ไม่ผ่าน
583271004-5นางสาวสุวิมล บัวศรี-
12.17
--
2.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583271005-3นางสาวเสมือนจันทร์ กอแก้ว-
11.17
-
0.66
1.00
12.83
 ไม่ผ่าน
583271007-9นายแสงชัย นิคมเขตต์-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583271009-5นายโสภณ บรรเทา-
15.17
0.33
0.66
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583271010-0นางสาวหทัยรัตน์ บุตรเเสนลี
1.50
4.00
0.66
--
6.16
 ไม่ผ่าน
583271011-8นายหริรักษ์ หาญชัย-
14.17
--
1.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583271012-6นายอชิระวิชญ์ นิธิพัชรนันท์-
13.17
0.33
-
1.00
14.50
 ไม่ผ่าน
583271013-4นายอดิพัฒน์ เกียรติวงศานนท์-
9.17
0.33
-
1.00
10.50
 ไม่ผ่าน
583271014-2นายอธิคุณ ดำสังข์-
7.00
0.33
-
1.00
8.33
 ไม่ผ่าน
583271015-0นายอภิเษก พรมจำใจ-
12.17
0.33
-
1.00
13.50
 ไม่ผ่าน
583271016-8นางสาวอรอนงค์ ประกอบดี-
14.17
0.33
-
2.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583271018-4นางสาวอสมา ป้านประดิษฐ์-
12.17
--
1.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583271019-2นางสาวอัจฉรา มาเสาเหลา-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583271020-7นางสาวอัจฉราภรณ์ รอดจุ้ย-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583271021-5นางสาวอัจฉราภา พุทธแก้ว-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583271023-1นางสาวอาทิตยา โคตุรพันธ์-
11.00
0.33
-
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583271024-9นางสาวอารียา เดือนกลาง-
17.17
0.33
-
2.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583271025-7นายเอกสิทธิ์ วันทานี
1.50
12.17
--
2.00
15.67
 ไม่ผ่าน
583271026-5นางสาวกนกวรรณ พวงเพชร-
19.17
-
0.66
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583271027-3นางสาวกมลวรรณ มีลา-
12.00
0.33
-
1.00
13.33
 ไม่ผ่าน
583271028-1นางสาวกมลวรรณ ศรีคุณแสน
0.33
12.00
--
2.00
14.33
 ไม่ผ่าน
583271029-9นายกฤตนน ภูกองชนะ-
12.00
-
0.66
2.00
14.66
 ไม่ผ่าน
583271031-2นางสาวกฤติยา เขตประทุม
1.50
14.00
0.66
-
1.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583271032-0นางสาวกล้ากมล ทารักษา-
12.00
0.66
-
1.00
13.66
 ไม่ผ่าน
583271033-8นางสาวกวินทรา ศรีถนัด-
19.67
0.99
0.66
2.00
23.32
 ไม่ผ่าน
583271034-6นางสาวกันยาวีร์ แสงสีแก้ว-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583271035-4นางสาวกานติมา บริบูรณ์-
19.17
0.33
0.66
2.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583271037-0นางสาวกุลนิษฐ์ เชื้อวงศ์-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583271038-8นางสาวกุสุมา วิสุทธิพันธุ์--
0.33
-
1.00
1.33
 ไม่ผ่าน
583271039-6นายเกริกพล ผนิดรัตนากร
1.50
15.17
0.99
-
1.00
18.66
 ไม่ผ่าน
583271040-1นางสาวเกวลิน สุขรมย์-
6.00
0.33
-
1.00
7.33
 ไม่ผ่าน
583271041-9นางสาวขวัญสุดา ยืนชีวิต-
16.67
1.32
0.66
2.00
20.65
 ไม่ผ่าน
583271043-5นางสาวจิดาภา เจริญพร-
14.00
0.99
0.66
1.00
16.65
 ไม่ผ่าน
583271044-3นางสาวจิรณัฐ เหมราช-
15.17
1.33
-
2.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583271045-1นายจิรายุทธ จงจิตมั่นคง-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583271046-9นางสาวจุฬาลักษณ์ นามประเทือง
1.50
17.17
-
1.00
-
19.67
 ไม่ผ่าน
583271047-7นางสาวเจนจิรา พิมพ์มหินทร์
1.50
10.00
--
1.00
12.50
 ไม่ผ่าน
583271048-5นางสาวชนกชนม์ พรมทอง-
12.17
0.66
-
1.00
13.83
 ไม่ผ่าน
583271049-3นางสาวชนม์นิภา สุทธิโสม-
14.00
0.66
1.66
2.00
18.32
 ไม่ผ่าน
583271051-6นางสาวชนิกานต์ เดชรักษา-
9.00
0.99
-
2.00
11.99
 ไม่ผ่าน
583271052-4นางสาวชยิสรา เบาราญ-
15.17
0.66
-
1.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583271055-8นายณพภณ เนาว์ประโคน-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583271056-6นายณภัทร วุฒิทวีวัฒน์-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583271057-4นางสาวณัฎฐณิชา กองเกิด-
13.00
0.33
-
2.00
15.33
 ไม่ผ่าน
583271058-2นางสาวณัฎฐณิชา ยืนยง-
8.17
0.99
-
2.00
11.16
 ไม่ผ่าน
583271059-0นางสาวณัฏฐ์นรี ผลพันธ์ทิน
1.50
19.67
0.99
0.66
2.00
24.82
 ไม่ผ่าน
583271060-5นางสาวณัฐกานต์ มุมทอง
1.50
17.17
0.33
0.66
1.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583271061-3นางสาวณัฐธยาน์ สมบูรณ์พร้อม-
11.17
--
2.00
13.17
 ไม่ผ่าน
583271062-1นางสาวณัฐธิดา ท่อนทอง-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583271063-9นายณัฐนันท์ นาที-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583271064-7นางสาวณัฐริกา เจริญทรัพย์-
12.00
0.33
0.66
-
12.99
 ไม่ผ่าน
583271065-5นางสาวณัฐลดา รัฐมนตรี-
12.00
1.99
-
2.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583271066-3นางสาวณิชกุล เดชชาตรี-
8.00
0.33
-
1.00
9.33
 ไม่ผ่าน
583271067-1นายตะวัน เขียวทอง-
20.17
0.33
-
1.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583271068-9นายทยากร ศรีวะรมย์-
13.00
-
0.66
-
13.66
 ไม่ผ่าน
583271069-7นายธนกร เทียมทัด-
10.00
0.33
0.66
1.00
11.99
 ไม่ผ่าน
583271070-2นางสาวธนวรรณ เอียดคง-
11.00
--
1.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583271071-0นางสาวธนาภรณ์ บริเพชร์-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583271072-8นางสาวธนาภา บั้งทอง-
12.17
--
2.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583271073-6นางสาวธัญญารัตน์ มีลุน-
19.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583271074-4นางสาวธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ
0.33
14.00
0.66
-
1.00
15.99
 ไม่ผ่าน
583271075-2นางสาวธิติมา วุ้นนที
1.50
8.00
0.66
0.66
2.00
12.82
 ไม่ผ่าน
583271076-0นางสาวธิติสุดา บุษนาม-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583271077-8นางสาวนนทพร จงทวีเกียรติ-
16.00
--
2.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583271078-6นางสาวนภวรรณ ศรีผำน้อย-
14.00
---
14.00
 ไม่ผ่าน
583271079-4นางสาวนริศรา แม้นจิต-
17.17
-
0.66
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583271081-7นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม-
19.17
-
0.66
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583271082-5นางสาวธมภร สุระมานนท์-
12.00
0.33
0.66
2.00
14.99
 ไม่ผ่าน
583271084-1นางสาวนิชาภา เสวตวงษ์--
0.33
--
0.33
 ไม่ผ่าน
583271085-9นางสาวนิธิกาญจน์ อังคสิทธิ์-
18.17
--
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583271086-7นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีนาแซง
1.50
19.67
0.99
0.66
2.00
24.82
 ไม่ผ่าน
583271087-5นางสาวเบญจวรรณ ชาญประเสิรฐ-
8.00
---
8.00
 ไม่ผ่าน
583271088-3นางสาวปญภรณ์ เขียววิชัย
0.33
16.17
-
0.66
2.00
19.16
 ไม่ผ่าน
583271089-1นางสาวปรวตรี สอนเพ็ง
24.00
27.34
2.33
-
7.00
60.67
 ไม่ผ่าน
583271090-6นายประกฤษฎิ์ แก้วคะตา-
12.00
---
12.00
 ไม่ผ่าน
583271091-4นางสาวประกายมาตุ เปี่ยมสุข-
20.17
--
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583271092-2นางสาวปราณปริยา วนไชยสงค์
1.00
10.00
0.33
-
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583271094-8นางสาวปัทมาพร สุธีสุนทรกุล
2.50
12.00
0.33
-
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583271095-6นางสาวปาจรีย์ วิไลสุทธิวงศ์-
15.17
-
0.66
2.00
17.83
 ไม่ผ่าน
583271096-4นางสาวปานฉัตร เคารพาพงค์-
5.17
0.33
--
5.50
 ไม่ผ่าน
583271097-2นางสาวปาลิดา ธนภาจินตานนท์
17.67
37.84
0.33
-
11.00
66.84
 ไม่ผ่าน
583271098-0นางสาวปิ่นชนา ชมจันทร์
6.00
25.84
1.00
-
3.00
35.84
 ไม่ผ่าน
583271099-8นางสาวปิยะภรณ์ ขุ่ยจิ้ม-
8.00
0.66
0.66
2.00
11.32
 ไม่ผ่าน
583271100-9นางสาวปิยะวรรณ ทองอาจ
12.00
39.17
1.33
2.49
8.00
62.99
ผ่าน
583271101-7นายพชร แต้พานิช-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583271102-5นางสาวพรรณราย ยันตะพันธ์-
17.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583271103-3นางสาวพิชชาพร ศรีอ่อน
1.00
18.67
-
0.66
1.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583271104-1นางสาวพิชญากานต์ ศรีอุดร-
16.67
--
1.00
17.67
 ไม่ผ่าน
583271105-9นางสาวเพชรลักษณ์ พงศ์พีระ
15.33
32.84
1.00
-
4.00
53.17
 ไม่ผ่าน
583271106-7นางสาวภัทรวรินทร์ มั่งคั่ง-
18.17
0.33
-
2.00
20.50
 ไม่ผ่าน
583271107-5นางสาวภัทราวดี ธรรมมุลตรี
1.50
15.17
--
1.00
17.67
 ไม่ผ่าน
583271108-3นางสาวภัสดาพร เสลานอก
1.50
16.17
-
0.66
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583271109-1นางสาวมัณฑนา นามสีอุ่น
7.00
31.67
1.99
-
7.00
47.66
 ไม่ผ่าน
583271110-6นางสาวมัลลิกา แสงสุวรรณ-
6.50
--
1.00
7.50
 ไม่ผ่าน
583271111-4นายมาวิน ประการแก้ว
0.33
12.00
1.32
-
1.00
14.65
 ไม่ผ่าน
583271112-2นางสาวลัดดาวัลย์ หนูสี
0.33
14.00
-
0.66
2.00
16.99
 ไม่ผ่าน
583271113-0นายวนา เกษมวุฒิชัย-
8.00
---
8.00
 ไม่ผ่าน
583271115-6นางสาววริญญา พันธ์ศิริ-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583271116-4นายวัฒนากร สุปัตคำ-
11.00
---
11.00
 ไม่ผ่าน
583271117-2นางสาววิระวัลย์ คันธะพฤกษ์-
18.17
0.33
-
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583271118-0นายวีระพล ปุผาโต-
12.00
0.66
--
12.66
 ไม่ผ่าน
583271119-8นายศรายุทธ เกียรติศิริกุล-
15.17
0.66
0.66
2.00
18.49
 ไม่ผ่าน
583271120-3นางสาวศสิญาภรณ์ อามาตย์-
9.17
---
9.17
 ไม่ผ่าน
583271121-1นายศิริสรร หิรัญนุสรณ์-
11.17
0.33
--
11.50
 ไม่ผ่าน
583271122-9นายศิวกร แพงไธสง-
14.17
-
0.66
2.00
16.83
 ไม่ผ่าน
583271123-7นางสาวสราลี สองหลวง-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583271124-5นายสิทธิโชค ช่อช้อย-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583271125-3นายสิรวิชญ์ สีมาเงิน-
17.17
--
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583271126-1นางสาวสิรีธร อุปพงษ์-
7.00
0.33
-
1.00
8.33
 ไม่ผ่าน
583271127-9นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณการ-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583271128-7นายสืบสกุล โพธิ์พันธุ์กระจ่าง-
20.17
--
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583271129-5นายสุธนัช หลิ่มโตประเสริฐ-
17.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583271130-0นางสาวสุนิตา เดชยศดี-
15.17
0.33
-
1.00
16.50
 ไม่ผ่าน
583271131-8นางสาวสุพิชวรรณพร สร้อยชมภู-
17.17
0.33
1.00
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583271132-6นายสุริเยศ มวลไธสง-
16.00
--
1.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583271133-4นางสาวโสรยา สุขโข
1.00
16.17
0.99
-
2.00
20.16
 ไม่ผ่าน
583271134-2นายอภิสิทธิ์ พิวิชัย
1.50
14.00
0.66
0.66
1.00
17.82
 ไม่ผ่าน
583271135-0นางสาวอรณิชา ศิริพันธุ์-
17.17
-
1.00
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583271136-8นางสาวอรอุมา พลสา-
13.67
--
2.00
15.67
 ไม่ผ่าน
583271137-6นางสาวอริยนาฏ คุรุเจริญ-
14.17
0.33
-
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583271138-4นางสาวอัจฉรา แสนทวีสุข-
19.17
0.33
-
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583271139-2นางสาวอัญชิษฐา พรพัชรพงศ์-
9.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
583271141-5นางสาวอาทิตยา น้อยอินทร์-
16.17
--
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583271142-3นางสาวอาบบุญ รวงทอง-
18.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583271143-1นางสาวอาภาศิริ ฦาแรง
0.33
----
0.33
 ไม่ผ่าน
583271144-9นางสาวอุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
11.00
32.51
0.33
-
9.33
53.17
 ไม่ผ่าน
583271145-7นางสาวอุรัสยา จำปาทุม-
10.00
--
2.00
12.00
 ไม่ผ่าน
583271165-1นางสาวเต็มฟ้า ก้อนคำ-
8.17
--
2.00
10.17
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ต.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.