หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270001-5นางสาวกนกภัณฑ์ จูประจบ
8.00
22.17
-
0.49
3.00
33.66
 ไม่ผ่าน
573270002-3นางสาวกรกมล เกตตะสา
16.00
22.17
0.50
-
4.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270003-1นางสาวกฤติยาภรณ์ สินทรัพย์
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270005-7นายกิตติธัช บัวแย้ม
14.00
22.17
-
0.49
5.00
41.66
 ไม่ผ่าน
573270007-3นางสาวกุลสตรี รูปงาม
12.00
22.17
--
4.00
38.17
 ไม่ผ่าน
573270008-1นางสาวเกตุศิรินทร์ ศิลา
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270010-4นายจักกริน วรนาม
15.00
22.67
--
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270012-0นางสาวจิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์
9.33
22.17
-
0.49
5.00
36.99
 ไม่ผ่าน
573270014-6นางสาวจิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270015-4นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
12.00
22.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270018-8นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ดีด
6.00
21.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270020-1นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270022-7นายชนกานต์ แท่นหิน
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270024-3นางสาวชนิสรา ชินวงศ์
8.33
22.17
0.50
-
4.00
35.00
 ไม่ผ่าน
573270027-7นางสาวชาริญญา รักพุทรา
9.00
22.17
1.00
0.49
5.00
37.66
 ไม่ผ่าน
573270029-3นางสาวณัฏฐิกา ราชวงษา
15.00
22.67
0.50
-
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270030-8นางสาวณัฐกานต์ ตระสินธุ์
16.33
22.17
--
2.00
40.50
 ไม่ผ่าน
573270031-6นายณัฐชนน เฉลิมแสน
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270037-4นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย
16.00
22.17
-
0.49
6.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270038-2นายธนภูมิ นราธิปกร
16.00
22.67
--
4.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270041-3นายธัญเพชร ศรีระชาติ
16.00
22.17
--
5.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270042-1นางสาวธารารัตน์ ยาจามิ
14.00
22.17
--
4.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270045-5นายนราธิวัฒน์ ประภาสอน
3.00
4.00
---
7.00
 ไม่ผ่าน
573270047-1นางสาวนัฐณิชา ชนเวียน
16.33
22.17
0.50
-
2.00
41.00
 ไม่ผ่าน
573270050-2นางสาวนิตยา คงคุ้ม
11.33
22.17
--
2.00
35.50
 ไม่ผ่าน
573270053-6นางสาวเบญจพร ประเสริฐศิลป์
13.00
22.67
--
4.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573270054-4นายประวีณ หลักทอง
9.00
22.67
-
0.49
5.00
37.16
 ไม่ผ่าน
573270056-0นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
8.00
22.17
1.00
-
4.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270057-8นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง
8.33
22.17
-
0.49
5.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573270058-6นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
6.00
22.67
0.50
0.49
5.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573270060-9นายปิยนัฐ ฆ้องก่ำ
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270066-7นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย์
15.33
22.67
--
4.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270069-1นางสาวพิชชา แซ่จู
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270072-2นางสาวทชา ทวีชัยธนสกุล
10.00
22.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270073-0นางสาวพิมพ์สุภา พญาจามีกร
12.67
22.17
-
0.49
6.00
41.33
 ไม่ผ่าน
573270076-4นายพีรพงค์ จันทร์คำ
13.33
22.67
-
0.49
5.00
41.49
 ไม่ผ่าน
573270078-0นางสาวแพรววนิต ภูคำแสน
16.00
22.17
0.50
0.49
5.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573270079-8นายภัทรพล คงตะเคียน
17.33
22.67
-
0.49
5.00
45.49
 ไม่ผ่าน
573270083-7นายภูบดินทร์ วรชินา
15.00
22.17
-
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270085-3นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน
2.00
1.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
573270086-1นายภูวภัทร ภูริภักดี
14.67
22.17
-
0.49
5.00
42.33
 ไม่ผ่าน
573270087-9นางสาวมุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์
11.67
20.50
-
0.49
6.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270089-5นางสาวรสิกร เจียตระกูล
2.00
4.00
-
0.49
1.00
7.49
 ไม่ผ่าน
573270091-8นายวชิร อเนกะเวียง
7.00
22.17
--
4.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573270094-2นางสาววิลาสินี สิมโน
6.00
22.67
-
0.49
5.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270096-8นางสาวศศิมา จันทรจิตร
16.00
22.17
-
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270098-4นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
15.33
22.17
0.50
-
4.00
42.00
 ไม่ผ่าน
573270099-2นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
6.00
22.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573270100-3นางสาวศิริลักษณ์ เครื่องประดับ
14.00
22.17
--
2.00
38.17
 ไม่ผ่าน
573270101-1นายสกลวรรธน์ ศิริปรุ
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270102-9นางสาวสราพร จันทร์ทรง
15.33
22.17
--
2.00
39.50
 ไม่ผ่าน
573270103-7นายสหรัฐ เยาวรัตน์
9.00
22.67
--
2.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573270104-5นางสาวสายสุนีย์ สุขเกษม
9.00
22.67
--
4.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270106-1นางสาวสุจิตตาภรณ์ นะชา
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270108-7นางสาวสุภัสสร ห้วยทราย
17.00
22.17
-
0.49
5.00
44.66
 ไม่ผ่าน
573270109-5นางสาวสุภารัตน์ ภูน้ำเงิน
15.00
22.17
-
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270110-0นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
8.00
22.67
-
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270114-2นางสาวอภิญญา แก้วศรีชัย
9.66
22.17
--
2.00
33.83
 ไม่ผ่าน
573270115-0นางสาวอภิรดี เตียยะกุล
6.00
22.67
-
0.49
5.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270116-8นางสาวอริสรา จำปาสาร
19.67
22.67
0.50
-
4.00
46.84
 ไม่ผ่าน
573270117-6นายอัครวิชญ์ นวลตา
15.00
22.17
-
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270120-7นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมเมธาวี
10.33
22.67
--
4.00
37.00
 ไม่ผ่าน
573270125-7นางสาวอินทุกร พงษ์พิเดช
13.00
22.67
1.00
-
4.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270158-2นายกตัญญู สีดาคุณ
8.00
22.67
-
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270159-0นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
8.00
22.17
0.50
-
2.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270160-5นายกรกช เปี่ยมทรัพย์-
4.00
-
0.49
3.00
7.49
 ไม่ผ่าน
573270161-3นางสาวกฤดา ศรีกมลานนท์
14.00
22.67
0.50
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270162-1นายกฤต แสงสุรินทร์
9.67
---
2.00
11.67
 ไม่ผ่าน
573270163-9นางสาวกฤติยาภรณ์ วันเมือง
13.00
22.17
-
0.49
5.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270164-7นายกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา
18.33
22.17
--
2.00
42.50
 ไม่ผ่าน
573270165-5นายกฤษณะ ทรัพย์แสนพูน
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270166-3นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270167-1นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข
16.00
22.67
--
4.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270168-9นายก้องภพ ประสะจะ
9.00
22.67
-
0.49
5.00
37.16
 ไม่ผ่าน
573270169-7นางสาวกัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล
15.00
22.67
--
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270170-2นางสาวกานดาวีร์ สายเชื้อ
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270171-0นายกิตติคุณ สวยรูป
15.00
22.17
0.50
-
2.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573270172-8นายกิตติเทพ ก้านทอง
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270173-6นายกิตติเทพ ไกรสินธุ์
12.00
22.17
--
4.00
38.17
 ไม่ผ่าน
573270174-4นายกิตติธัช คล้อสวัสดิ์
12.67
22.67
-
0.49
5.00
40.83
 ไม่ผ่าน
573270175-2นายกีรติ สระคูพันธ์
10.00
22.17
0.50
0.49
5.00
38.16
 ไม่ผ่าน
573270176-0นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270177-8นางสาวกุลิสรา นาควรานนท์
13.00
22.17
-
0.49
3.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270178-6นายเกรียงไกร สาระวิทย์
10.00
22.17
--
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270179-4นางสาวเกวลี แถมมนตรี
13.00
22.67
1.00
-
4.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270180-9นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270181-7นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
18.67
22.17
0.50
-
4.00
45.34
 ไม่ผ่าน
573270182-5นายคมสันติ์ มิ่งวัฒนกุล
15.33
22.17
--
4.00
41.50
 ไม่ผ่าน
573270183-3นางสาวคุณาภรณ์ สมานพันธ์
9.00
22.67
--
2.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573270185-9นายจักรวัฏ ธรสาธิตกุล
7.00
22.17
-
0.49
5.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573270186-7นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
9.00
22.67
--
4.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270187-5นางสาวจิระรัชย์ ทำทอง
15.00
23.17
--
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270189-1นางสาวจิรา ใจแก้ว
13.00
19.67
--
4.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573270190-6นายจิราวุธ ปรอยกระโทก
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270191-4นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
8.00
19.17
0.50
0.49
5.00
33.16
 ไม่ผ่าน
573270192-2นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270193-0นายจุรินทร์ มั่นคง
23.67
22.67
--
4.00
50.34
 ไม่ผ่าน
573270194-8นางสาวจุฬารัตน์ หาปู่ทน
9.00
22.67
--
4.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270195-6นางสาวจุฬาลักษณ์ คาสมบัติ
21.67
22.67
1.50
1.49
6.00
53.33
 ไม่ผ่าน
573270196-4นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
22.00
22.67
-
0.49
5.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573270197-2นายเจษฎากร สินธุชัย
6.00
19.17
--
4.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270198-0นายฉลาดชาย สังสนา
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270201-7นางสาวชนม์นิภา โฉมใส
8.00
19.17
0.50
0.49
5.00
33.16
 ไม่ผ่าน
573270202-5นางสาวชนานันท์ ลีเขาสูง
17.67
22.67
-
0.49
5.00
45.83
 ไม่ผ่าน
573270203-3นายชันนาม ชาน
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270204-1นางสาวชาลิณี แสนนาม
10.00
22.67
-
0.49
5.00
38.16
 ไม่ผ่าน
573270205-9นางสาวโชติกา พรมเพิก
7.00
21.67
-
0.49
5.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270206-7นายญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
16.00
22.67
--
4.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573270207-5นางสาวฐานิต เทพวีระ
15.33
22.17
0.50
1.00
4.00
43.00
 ไม่ผ่าน
573270209-1นายฐิติกร ริจนา
10.00
23.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270210-6นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270212-2นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
9.00
22.17
0.50
0.49
5.00
37.16
 ไม่ผ่าน
573270213-0นางสาวณัฐธิดา พารี
10.00
22.17
--
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270214-8นางสาวณัฐธิดา สนวา
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270216-4นายต่อเกียรติ พงศ์พิริยาภรณ์
8.33
22.67
--
4.00
35.00
 ไม่ผ่าน
573270217-2นางสาวตันติมา โตชวลิต
8.00
22.67
--
2.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270218-0นายทรงพล อันทะระ
9.00
22.17
--
2.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573270219-8นายทศพร เวสประชุม
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270220-3นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน
17.67
22.17
0.50
0.49
5.00
45.83
 ไม่ผ่าน
573270221-1นายทัศนเทพ วรไวย์
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270223-7นายธนกฤต ยอดคีรี
14.00
22.17
--
4.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270224-5นายธนดล ศิริมงคล
16.00
22.17
--
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270226-1นายธนวัฒน์ ชลวานิช
6.00
22.67
--
2.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573270227-9นายธนวัฒน์ รัตนสิริ
6.00
22.17
-
0.49
3.00
31.66
 ไม่ผ่าน
573270228-7นางสาวธนัญญา หลาวทอง
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270229-5นายธนัทพัชร์ ธนสุกิจเศรษฐ์
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270230-0นายธนากร คีรี
14.00
22.67
-
0.49
5.00
42.16
 ไม่ผ่าน
573270231-8นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ
15.00
22.17
--
2.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270232-6นายธเนศ ผลเกิด
26.00
22.67
-
0.49
5.00
54.16
 ไม่ผ่าน
573270233-4นายธรรศ คมสัตย์ธรรม
17.67
22.67
--
4.00
44.34
 ไม่ผ่าน
573270234-2นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
12.67
22.67
--
4.00
39.34
 ไม่ผ่าน
573270235-0นายธีรฉัตร พรแดง
13.00
22.67
-
0.49
5.00
41.16
 ไม่ผ่าน
573270236-8นายธีรพล ค่ายภักดี
16.00
22.67
-
1.00
4.00
43.67
 ไม่ผ่าน
573270238-4นางสาวนงนภัส สอนง่าย
10.00
22.67
0.50
0.49
5.00
38.66
 ไม่ผ่าน
573270239-2นายนพรินทร์ สุทุม
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270240-7นางสาวนพัสรา สีหราช
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270241-5นางสาวนภัสกร สิทธิโชค
16.00
22.67
0.50
-
4.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270242-3นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270244-9นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
8.33
22.67
--
4.00
35.00
 ไม่ผ่าน
573270245-7นายนิติกร หอมดวง
18.00
17.67
--
2.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573270246-5นายนิติวัฒน์ สุระคาย
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270247-3นางสาวนิรมล ผลมาตย์
15.00
22.67
0.50
-
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270248-1นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
9.00
23.17
0.50
0.49
5.00
38.16
 ไม่ผ่าน
573270249-9นางสาวนิศากร โพธิโชติ
8.00
23.17
--
2.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573270251-2นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270253-8นายปฏิพัทธ์ รอบคอบ
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270254-6นายปณิธาน เฟื่องฟู
10.00
22.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270255-4นางสาวปภัสวรรณ ชำนาญนก
19.67
22.67
-
0.49
5.00
47.83
 ไม่ผ่าน
573270256-2นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์
6.00
22.17
-
0.49
5.00
33.66
 ไม่ผ่าน
573270257-0นายปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
19.00
22.67
0.50
-
4.00
46.17
 ไม่ผ่าน
573270258-8นางสาวประภาสิริ อังกุล
18.67
22.17
--
4.00
44.84
 ไม่ผ่าน
573270260-1นายปรัชญา จันทรา
9.00
4.50
-
0.49
3.00
16.99
 ไม่ผ่าน
573270261-9นางสาวปรัชญาภรณ์ ดวงตะวงษ์
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270263-5นางสาวปรีทยาภรณ์ ประสาทกลาง
12.00
22.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270265-1นางสาวปานวาด มีปัญญา
8.00
19.17
--
2.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573270266-9นางสาวปาลิตา สรรพโส
14.00
22.67
-
0.49
5.00
42.16
 ไม่ผ่าน
573270267-7นางสาวพนิดา สายบุญมี
6.00
22.67
0.50
0.49
5.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573270268-5นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ
10.00
23.17
1.50
-
4.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573270269-3นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
15.00
22.17
1.00
-
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270270-8นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
10.67
22.67
0.50
-
2.00
35.84
 ไม่ผ่าน
573270271-6นางสาวพัชรธิดา จำปาหอม
8.67
22.17
1.00
0.49
5.00
37.33
 ไม่ผ่าน
573270274-0นางสาวพิมพ์ชนก ส่งเสริม
10.67
22.17
-
0.49
5.00
38.33
 ไม่ผ่าน
573270275-8นางสาวพิมลพร ค้ำชู
9.00
22.67
--
4.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270276-6นายพีรณัฐ ขนไทย
9.00
19.67
--
4.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270277-4นางสาวพีรพรรณ ศรีจันทร์
8.00
22.67
--
2.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270278-2นายพีรวิชญ์ กุสินานนท์
4.00
4.50
0.50
--
9.00
 ไม่ผ่าน
573270279-0นายภัทรกร อิ่มเอิบ
13.00
22.17
-
0.49
5.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270280-5นางสาวภัทรภร โยมไธสง
17.67
22.17
0.50
0.49
5.00
45.83
 ไม่ผ่าน
573270281-3นางสาวภัทรวดี จิตตานนท์
15.00
22.67
0.50
-
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270282-1นายภาคิน ด้วงจันทร์
10.00
22.67
-
0.49
5.00
38.16
 ไม่ผ่าน
573270283-9นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
7.00
19.17
--
2.00
28.17
 ไม่ผ่าน
573270284-7นายภานุพงษ์ ชูรัตน์
26.00
27.34
16.50
1.00
7.33
78.17
ผ่าน
573270285-5นายภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์
6.00
22.17
-
0.49
5.00
33.66
 ไม่ผ่าน
573270286-3นายภูมิภาค ภูพันนา
13.66
22.17
-
1.00
4.00
40.83
 ไม่ผ่าน
573270287-1นายภูวิชญ์ สุวรรณทา
13.00
19.17
-
0.49
5.00
37.66
 ไม่ผ่าน
573270288-9นายภูษิต ฝ่ายอินทร์
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270289-7นางสาวมณฑาณี หาแก้ว
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270291-0นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270293-6นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270294-4นางสาวมันตรา จำนงค์วงษ์
16.00
22.17
--
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270295-2นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
9.00
22.67
--
4.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573270297-8นางสาวมานิตา พรมวัน
6.00
22.67
-
0.49
5.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270298-6นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270300-5นางสาวยศวดี จิ๋วนุช
15.67
22.17
1.00
0.49
5.00
44.33
 ไม่ผ่าน
573270301-3นางสาวร่มข้าว ปัทมามาลย์
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270302-1นางสาวรมย์ธีรา แดนวงศ์
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270304-7นายรัชชานนท์ โกศลวัฒนากุล
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270305-5นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270306-3นางสาวรัฐธิมากร ก่อทอง
17.67
22.67
0.50
0.49
5.00
46.33
 ไม่ผ่าน
573270307-1นางสาวรัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270308-9นางสาวเรวดี เวียงนนท์
15.00
22.17
-
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270309-7นายฤทธิพัฒน์ ปานสนาม
6.00
18.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573270310-2นายวงศพัทธ์ บุญทศ
15.00
19.17
-
0.49
5.00
39.66
 ไม่ผ่าน
573270311-0นางสาววรัชยา วิเศษ
17.00
22.17
--
4.00
43.17
 ไม่ผ่าน
573270312-8นางสาววรัญญา ไชยขันธ์
13.00
19.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270314-4นางสาววัชรีนันทน์ บุญเสริมแท้
8.67
22.67
--
4.00
35.34
 ไม่ผ่าน
573270315-2นางสาววันศุกร์ สรรค์นิกร
17.67
22.67
0.50
-
2.00
42.84
 ไม่ผ่าน
573270318-6นายวิศิษฏ์ ศรีเเก้ว
13.00
19.17
--
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270319-4นายศราวุธ เจริญดวงดี
18.00
22.67
-
0.49
5.00
46.16
 ไม่ผ่าน
573270320-9นายศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสดิ์
15.00
22.17
1.00
-
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270322-5นางสาวศิรินารถ ยอดญาติไทย
7.00
22.17
-
0.49
5.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573270325-9นายศุภวิชญ์ ศรีปรุ
17.67
22.17
--
4.00
43.84
 ไม่ผ่าน
573270326-7นายสันติยพงศ์ วงษ์กาฬสินธุ์
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270328-3นางสาวสิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
4.00
4.00
-
0.49
1.00
9.49
 ไม่ผ่าน
573270329-1นางสาวสิริประภา เพียสมนา
15.00
19.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270330-6นายสิริยศ โยธา
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270331-4นางสาวสิริโสภา นาคศรี
7.00
22.17
1.00
-
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270332-2นางสาวสุชาวลี นารี
22.00
22.67
1.00
-
4.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573270333-0นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ
6.00
22.17
-
0.49
3.00
31.66
 ไม่ผ่าน
573270334-8นางสาวสุภาพร เกษกุล
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270335-6นายสุรเกียรติ ชุมศรี
10.67
22.17
--
2.00
34.84
 ไม่ผ่าน
573270339-8นางสาวอกนิษฐ์ อิ่มพงษ์ศักดิ์
15.00
22.67
--
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270341-1นายสรจักรรดิ์ สิขรีไพศาล
18.67
22.67
-
0.49
5.00
46.83
 ไม่ผ่าน
573270342-9นายอธิป สระทองคำ
8.00
22.67
-
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270344-5นายอธิราช คำภูเวียง
16.00
22.17
-
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270345-3นางสาวอนัญญา พุฒผา
6.00
22.17
0.50
0.49
5.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270346-1นางสาวอภัสนันท์ แก้วขวาน้อย
7.34
8.00
1.00
0.49
4.00
20.83
 ไม่ผ่าน
573270347-9นายอภิชิต พิทยธนากุล
15.00
22.67
0.50
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270349-5นายอภิวัฒน์ พฤกษ์ไพบูลย์
14.00
22.17
0.50
-
4.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270350-0นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ์
8.00
22.17
-
0.49
5.00
35.66
 ไม่ผ่าน
573270351-8นางสาวอมลวรรณ ต้นไพโรจน์
10.00
22.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270352-6นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
15.00
22.17
1.00
-
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270353-4นางสาวอมิตา วรสวัสดิ์
9.00
1.00
--
2.00
12.00
 ไม่ผ่าน
573270354-2นางสาวอรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270356-8นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี
12.33
22.17
0.50
0.49
6.00
41.49
 ไม่ผ่าน
573270357-6นางสาวอัญชนา สุริยะ
8.00
22.17
0.50
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270358-4นางสาวอัญชรีพร พลเขต-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
573270359-2นายอาทิตย์ ชมชายผล
8.33
22.17
-
0.49
5.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573270361-5นายเตชินท์ โพธิ์ศรี
16.00
22.17
-
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270362-3นายทชา เทียงคาม
17.67
22.17
--
4.00
43.84
 ไม่ผ่าน
573270363-1นายธนกฤต เกตุสิทธิ์
14.33
22.17
--
4.00
40.50
 ไม่ผ่าน
573270364-9นายธรรศ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
8.00
22.67
-
0.49
3.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573270365-7นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
15.00
22.17
0.50
-
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270367-3นางสาวปิยธิดา สะตะ
16.00
22.17
-
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270368-1นางสาวพรนภา บุญวงค์
18.67
22.17
--
4.00
44.84
 ไม่ผ่าน
573270369-9นางสาวแพทรียา สิ่วสำแดง
8.67
22.17
--
4.00
34.84
 ไม่ผ่าน
573270370-4นางสาวร่มธรรม ปัทมามาลย์
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270371-2นางสาวรังสินี ชฎาวงศ์
9.67
22.17
--
4.00
35.84
 ไม่ผ่าน
573270372-0นางสาวสุดาทิพย์ โพธิ์ชัยเลิศ
16.00
22.17
-
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270374-6นางสาวกชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง
7.00
19.67
--
2.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573270375-4นางสาวกชพร วงษ์เดือน
10.00
22.17
--
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270377-0นางสาวกรกช อ่อนน่วม
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270378-8นายกรกวรรษ ภะวัง
9.33
22.17
-
0.49
5.00
36.99
 ไม่ผ่าน
573270379-6นางสาวกัญญาลักษณ์ ขันสุวรรณา
15.00
22.17
-
0.49
3.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270380-1นางสาวกานดามณี วันประโคน
15.00
22.67
0.50
0.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270383-5นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ
8.00
22.67
--
2.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270384-3นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
9.00
1.00
--
2.00
12.00
 ไม่ผ่าน
573270385-1นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน
10.00
22.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270386-9นางสาวจีรนันท์ แท่นทอง
8.00
22.17
0.50
-
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573270387-7นางสาวจุฑาทิพย์ กิจรักษา
16.33
20.67
--
4.00
41.00
 ไม่ผ่าน
573270388-5นางสาวจุฑามณี ฆารละออง
7.00
22.67
--
2.00
31.67
 ไม่ผ่าน
573270389-3นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
15.00
22.17
-
1.49
5.00
43.66
 ไม่ผ่าน
573270390-8นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
9.00
22.67
--
2.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573270391-6นางสาวจุรีพร มณีคะ
13.67
22.67
0.50
0.49
5.00
42.33
 ไม่ผ่าน
573270392-4นางสาวจุไรพร สุริยะจันทร์
12.67
19.17
-
0.49
5.00
37.33
 ไม่ผ่าน
573270393-2นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
15.00
20.67
0.50
-
2.00
38.17
 ไม่ผ่าน
573270394-0นางสาวเจนตินันท์ จิตรเวช
13.33
22.67
-
0.49
5.00
41.49
 ไม่ผ่าน
573270395-8นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270396-6นางสาวชญาภา พลเยี่ยม
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270397-4นางสาวชนากานต์ แสงทอง
9.00
22.17
-
0.49
8.00
39.66
 ไม่ผ่าน
573270398-2นายชนาธิป ยิ่งคงดี
8.00
19.17
--
4.00
31.17
 ไม่ผ่าน
573270399-0นางสาวชนานันท์ ฐานหมั่น
8.00
22.17
0.50
-
2.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573270400-1นางสาวชลันธร ชาวชน
13.00
22.17
-
0.49
5.00
40.66
 ไม่ผ่าน
573270401-9นายชาติชาย วรรณชูยงค์
18.33
22.17
-
0.49
5.00
45.99
 ไม่ผ่าน
573270403-5นางสาวณสุดา หมื่นนาอาน
6.00
22.17
-
0.49
5.00
33.66
 ไม่ผ่าน
573270404-3นางสาวณัชนันท์ ผุยปุโรย
8.33
22.17
--
2.00
32.50
 ไม่ผ่าน
573270405-1นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
8.00
22.17
-
0.49
5.00
35.66
 ไม่ผ่าน
573270406-9นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
15.00
21.17
-
0.49
3.00
39.66
 ไม่ผ่าน
573270408-5นายณัฐนนท์ เนืองทอง
15.00
19.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270410-8นางสาวณัฐรุจา ทิพย์อักษร
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270411-6นายณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
15.00
22.17
-
0.49
5.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270412-4นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย
8.00
22.17
-
0.49
5.00
35.66
 ไม่ผ่าน
573270413-2นางสาวดารุณี อำพร
9.00
22.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270414-0นางสาวตริตา มูลประดับ
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270415-8นายธนายุทธ ริวน
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270416-6นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทอง
22.00
29.67
-
0.50
9.00
61.17
 ไม่ผ่าน
573270417-4นางสาวธิติสุดา มิ่งคำ
10.00
22.17
--
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270418-2นายธิเบต วิชัยวงษ์
17.33
22.67
1.00
0.49
5.00
46.49
 ไม่ผ่าน
573270420-5นายธีรยุทธ สมิตาสิน
15.00
22.17
0.50
-
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270421-3นายธีระศักดิ์ ทองบุ
8.00
22.17
-
1.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270422-1นายนพปฎล ภูพลบุตร
6.00
22.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573270423-9นางสาวนารีนาฎ บาลลา
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270424-7นางสาวนิชาภัส จันทร์ดำ
8.00
12.00
--
2.00
22.00
 ไม่ผ่าน
573270425-5นางสาวนิชาภา การะพันธ์
2.00
5.00
-
0.49
3.00
10.49
 ไม่ผ่าน
573270426-3นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
10.00
22.17
--
2.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270427-1นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ์
16.00
22.17
--
2.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270428-9นางสาวนุชบา ปันใย
8.33
22.17
--
2.00
32.50
 ไม่ผ่าน
573270429-7นางสาวบุณยานุช หมื่นกุล
8.00
22.17
--
4.00
34.17
 ไม่ผ่าน
573270430-2นายประภากร ต่ายดำรงค์
18.16
18.17
--
2.00
38.33
 ไม่ผ่าน
573270431-0นางสาวปวิชญา ยิ่งยงค์
15.00
23.17
0.50
-
2.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573270432-8นายปัทมวัฒน์ ใจกองคำ
15.00
22.17
0.50
-
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573270433-6นางสาวปิยสุดา กัญญาคำ
15.33
19.67
--
4.00
39.00
 ไม่ผ่าน
573270434-4นางสาวปุญญิศา โพธิ์สูง
6.00
22.17
--
4.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270435-2นางสาวปุญญิศา ยี่สุ่นเทศ
12.00
22.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270436-0นายพงษ์มนัส ดีอด
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270437-8นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
14.00
22.17
--
4.00
40.17
 ไม่ผ่าน
573270438-6นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน
15.00
22.17
--
4.00
41.17
 ไม่ผ่าน
573270439-4นางสาวพรสวรรค์ วุ่นซิ้ว
15.00
23.17
-
0.49
4.00
42.66
 ไม่ผ่าน
573270440-9นายพลกฤษณ์ ต่อปัญญา
8.33
22.67
-
0.49
5.00
36.49
 ไม่ผ่าน
573270441-7นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
16.00
22.17
--
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573270442-5นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
9.00
22.17
--
5.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270443-3นางสาวพิรญาณ์ ทาโยธี
6.00
22.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573270444-1นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
11.67
22.17
-
0.49
5.00
39.33
 ไม่ผ่าน
573270446-7นายภัทร ทองวิสูง
6.00
22.67
0.50
0.49
5.00
34.66
 ไม่ผ่าน
573270447-5นายภัทรพล เจียมวิทยศรีกุล
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270448-3นางสาวภารีทัต คัมภิรานนท์
27.50
27.34
5.66
1.00
6.00
67.50
ผ่าน
573270449-1นายภูดิศ ห่วงเนาวกุล-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
573270450-6นายภูสิทธิ์ จูชัง
15.00
22.17
--
2.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270451-4นางสาวมนัสนันท์ ฟ้าขาว
8.33
22.67
-
0.49
5.00
36.49
 ไม่ผ่าน
573270452-2นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270453-0นางสาวยมลพร จิตต์อารี
8.00
22.17
0.50
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270454-8นายยุทธภูมิ วงศ์ชัย
2.00
1.00
-
0.49
1.00
4.49
 ไม่ผ่าน
573270456-4นางสาวรุจิรดา ด่านประสิทธิ์
13.00
22.17
--
2.00
37.17
 ไม่ผ่าน
573270457-2นางสาววณัฐชยา รักแก้ว
8.00
22.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573270458-0นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
10.00
22.67
--
5.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573270459-8นางสาววรัทยา เจียรวงศ์สกุล
12.33
24.17
1.00
0.49
5.00
42.99
 ไม่ผ่าน
573270460-3นายวริศ เจนพรมราช
16.33
22.67
1.50
1.49
5.00
46.99
 ไม่ผ่าน
573270461-1นางสาววิภาวี สีน้ำเงิน
12.00
22.17
--
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573270462-9นางสาววิมลสิริ ทองงาม
7.00
4.00
1.00
0.49
3.00
15.49
 ไม่ผ่าน
573270463-7นางสาววิลาสินี ชิวสกุล
8.00
23.17
-
0.49
5.00
36.66
 ไม่ผ่าน
573270464-5นางสาวศศิธร พูลสวัสดิ์
9.00
22.17
--
2.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573270465-3นางสาวศศินา สิงห์ยะบุศย์
19.00
22.67
-
0.49
5.00
47.16
 ไม่ผ่าน
573270466-1นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ์
11.67
22.67
-
1.49
6.00
41.83
 ไม่ผ่าน
573270467-9นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ
9.00
22.17
--
4.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270468-7นายศุภวิชญ์ เลขวิสุทธิ์
7.00
4.00
-
0.49
3.00
14.49
 ไม่ผ่าน
573270469-5นายเศรษฐโชค วงค์อามาตย์-
4.50
-
0.49
1.00
5.99
 ไม่ผ่าน
573270470-0นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
8.00
22.67
0.50
-
4.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270471-8นางสาวโสภิตา ไชยคำ
6.00
22.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573270472-6นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์
8.00
22.17
-
0.49
5.00
35.66
 ไม่ผ่าน
573270473-4นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์
16.33
22.17
1.50
-
4.00
44.00
 ไม่ผ่าน
573270474-2นางสาวอภิชนา ไชยขันธุ์
8.00
22.67
-
0.49
5.00
36.16
 ไม่ผ่าน
573270475-0นายอภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์
8.33
22.17
-
0.49
5.00
35.99
 ไม่ผ่าน
573270476-8นายอภิสิทธิ์ อาสนานิ
2.33
----
2.33
 ไม่ผ่าน
573270477-6นางสาวอรธิดา พิทักษา
13.00
22.17
--
4.00
39.17
 ไม่ผ่าน
573270478-4นางสาวอรอนงค์ แก้วนิล
9.00
22.17
--
4.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573270479-2นางสาวอารียา ภูยอด
8.00
22.67
--
4.00
34.67
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.