หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร นิติศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573270485-2นางสาวสุดารัตน์ จันทขันธ์
23.58
46.34
3.33
-
7.33
80.58
 ไม่ผ่าน
583270001-6นางสาวกนกทิพย์ กิ่งแก่นแก้ว
5.00
17.17
10.66
33.19
7.00
73.02
ผ่าน
583270003-2นางสาวกนกอร ดวงอินทร์
6.50
13.00
11.33
1.00
1.67
33.50
 ไม่ผ่าน
583270011-3นางสาวกัญญาภัค อุดรพิมพ์
8.00
22.17
1.32
0.66
6.00
38.15
 ไม่ผ่าน
583270012-1นางสาวกัญพรรณ สายโสภา
9.00
16.17
2.00
1.66
4.00
32.83
 ไม่ผ่าน
583270014-7นางสาวกาญจนาพร ธรรมสาลี
5.00
14.17
1.66
0.66
3.00
24.49
 ไม่ผ่าน
583270016-3นางสาวกานต์สิรี สินวิบูลย์รัตน์
5.66
19.17
1.66
1.00
4.33
31.82
 ไม่ผ่าน
583270018-9นายก้านพชร วุฑฒิโกวิทย์
5.33
19.17
1.00
-
1.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270022-8นางสาวเกษฎาพร พรรณขาม
11.00
18.17
--
2.00
31.17
 ไม่ผ่าน
583270023-6นางสาวขวัญชนก อยู่สอาด
9.00
24.17
0.33
1.00
4.33
38.83
 ไม่ผ่าน
583270024-4นางสาวเขมิกา พรวาปี
5.00
12.17
0.33
-
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270025-2นายเขมินท์ แก้วพรม
16.00
24.67
0.99
2.99
8.00
52.65
 ไม่ผ่าน
583270026-0นายคฑาวุฒิ อุ่นอุดม
6.50
12.17
7.66
0.66
5.00
31.99
 ไม่ผ่าน
583270028-6นายจักรชัย มณีชื่น
5.00
10.17
2.00
-
6.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270030-9นางสาวจารุวรรณ แก้วไทย
16.66
19.17
32.22
-
4.00
72.05
 ไม่ผ่าน
583270033-3นางสาวจิราพร ภูครองจิตร
5.00
19.17
1.66
0.66
2.00
28.49
 ไม่ผ่าน
583270035-9นางสาวจุตินภา นาคเสน
5.00
17.17
0.99
-
1.00
24.16
 ไม่ผ่าน
583270037-5นายเจตนิพิฐ การุณรักษ์
2.50
8.00
-
1.66
-
12.16
 ไม่ผ่าน
583270038-3นายเจตพล คำจันทร์
5.00
15.17
--
5.00
25.17
 ไม่ผ่าน
583270042-2นายฉัตรประกาย ศิริประกอบ
5.00
21.00
-
1.00
2.00
29.00
 ไม่ผ่าน
583270043-0นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์
9.33
18.50
-
2.33
3.00
33.16
 ไม่ผ่าน
583270045-6นางสาวชนกสุดา แสนสมบัติ
12.00
20.17
-
1.00
5.00
38.17
 ไม่ผ่าน
583270046-4นายชนน เหลาใหม่
5.66
17.17
8.65
2.99
2.00
36.47
 ไม่ผ่าน
583270048-0นางสาวชนิภา หาทองคำ
5.00
17.67
1.65
1.66
4.00
29.98
 ไม่ผ่าน
583270050-3นางสาวชนิสร ตั้งสิทธิวงศ์-
3.00
2.97
-
1.00
6.97
 ไม่ผ่าน
583270051-1นางสาวชนิสรา สีลาดเลา
9.33
18.17
-
0.66
3.00
31.16
 ไม่ผ่าน
583270055-3นางสาวช่อมาลี ปัดถาระกัง
5.33
10.50
2.33
1.00
2.00
21.16
 ไม่ผ่าน
583270057-9นายชัยมงคล แท่นหิน
10.16
21.17
10.33
3.66
6.33
51.65
 ไม่ผ่าน
583270059-5นายชูชนะ จันทร์นวล
6.00
18.17
-
0.66
3.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270060-0นายเชาวน์ศักดิ์ แสงศร
25.83
23.67
2.32
3.99
9.33
65.14
ผ่าน
583270061-8นายเชิดพงศ์ นารี
5.00
21.17
0.33
0.66
7.00
34.16
 ไม่ผ่าน
583270062-6นายเชิดศักดิ์ ศิริโชติ
5.00
18.17
18.66
-
6.00
47.83
 ไม่ผ่าน
583270064-2นางสาวฌานพิชชา ลุพรหมมา
5.00
13.50
--
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270066-8นางสาวฐิตารีย์ ตะไก่แก้ว
5.00
13.17
-
1.00
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270067-6นางสาวฐิติพร ใจศิริ
12.66
26.17
0.66
1.66
6.00
47.15
 ไม่ผ่าน
583270069-2นางสาวฐิติยา วิเศษโพธิ์ศรี
7.33
16.00
2.66
-
3.00
28.99
 ไม่ผ่าน
583270070-7นางสาวณญา จาดฮามรด
5.00
16.17
-
0.66
6.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270071-5นายณปดล ดีบุตร
12.00
19.17
1.65
-
5.00
37.82
 ไม่ผ่าน
583270074-9นางสาวณัฎฐณิชา ศิริบุญนภา
10.00
16.00
-
0.66
5.00
31.66
 ไม่ผ่าน
583270075-7นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
5.00
13.17
0.33
-
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270077-3นายณัฐชนน อนุสรณ์
5.66
17.17
26.66
0.66
3.00
53.15
 ไม่ผ่าน
583270079-9นางสาวณัฐธยาน์ หงษ์ขุนทด
13.66
23.17
-
1.66
3.00
41.49
 ไม่ผ่าน
583270081-2นางสาวณัฐนิชา ธานี
5.00
12.00
-
1.00
1.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270083-8นายณัฐวัฒน์ คุณวิเศษ
5.33
22.17
0.33
0.66
6.00
34.49
 ไม่ผ่าน
583270084-6นางสาวณิชกานต์ จันทพันธ์
9.67
24.17
0.33
0.66
5.67
40.50
 ไม่ผ่าน
583270087-0นางสาวดุจดวงมณี เครือแก่นแก้ว
5.00
20.67
1.32
0.66
3.00
30.65
 ไม่ผ่าน
583270088-8นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์
15.50
22.67
9.67
37.41
10.33
95.58
ผ่าน
583270090-1นายตุลธร ศิริวาณิชย์
6.33
20.17
19.66
-
5.00
51.16
 ไม่ผ่าน
583270093-5นางสาวทอฝัน จิตธรรม
5.00
19.17
--
5.00
29.17
 ไม่ผ่าน
583270094-3นางสาวทักษพร คุณธรรม
13.00
19.50
0.67
-
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
583270096-9นายทักษิณ สุวรรณไตรย์
5.33
10.50
2.66
0.66
4.00
23.15
 ไม่ผ่าน
583270098-5นายทินาคม ศูนย์ศร
13.00
18.17
10.33
-
3.00
44.50
 ไม่ผ่าน
583270099-3นางสาวทิพย์ประภา อรุณรัตน์
12.66
20.17
1.00
-
3.00
36.83
 ไม่ผ่าน
583270100-4นางสาวทิพาพร ม่วงชูอินทร์
6.00
22.67
4.98
0.66
7.00
41.31
 ไม่ผ่าน
583270101-2นายทิวามณี รู้จิตร
5.33
17.17
0.33
-
2.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583270102-0นางสาวธณัญชนก สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
9.00
13.00
0.33
-
2.00
24.33
 ไม่ผ่าน
583270103-8นายธนดล อรุณภักดี
5.66
21.17
-
1.66
3.00
31.49
 ไม่ผ่าน
583270104-6นางสาวธนพร ห่อคนดี
18.50
20.67
12.99
1.16
7.00
60.32
ผ่าน
583270106-2นายธนภัทร รัตนะพันธุ์
9.00
18.17
0.33
-
6.00
33.50
 ไม่ผ่าน
583270107-0นายธนยศ เลิศศุกระเดช
5.33
16.17
--
2.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270110-1นางสาวธนาภา อนุรักษ์มนตรี
5.33
17.17
-
2.00
3.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270111-9นายธวัชชัย พลอยวิเลิศ
12.00
20.17
-
0.66
3.00
35.83
 ไม่ผ่าน
583270114-3นางสาวธัมมิกา เวชสิริวิทยากุล
17.00
14.00
1.00
2.66
5.33
39.99
 ไม่ผ่าน
583270115-1นางสาวธิดารัตน์ โชติเจริญนาน
9.00
18.17
1.33
1.99
4.00
34.49
 ไม่ผ่าน
583270116-9นางสาวธิดารัตน์ วงศ์คำ
13.00
21.17
2.00
0.66
4.00
40.83
 ไม่ผ่าน
583270117-7นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์สาครสวัส
9.00
19.67
1.00
-
4.00
33.67
 ไม่ผ่าน
583270118-5นายธีรโชติ ศรีงามช้อย
6.33
10.00
2.65
-
3.00
21.98
 ไม่ผ่าน
583270119-3นายธีรนัย ไกยสวน
5.00
15.17
0.66
0.66
5.00
26.49
 ไม่ผ่าน
583270121-6นายนราธร เนตรากูล
12.67
16.17
2.33
-
4.00
35.17
 ไม่ผ่าน
583270124-0นางสาวนลินรัตน์ ศรีสองเมือง
6.50
21.17
5.32
1.99
5.67
40.65
 ไม่ผ่าน
583270125-8นายนวัต จูมงคล
5.00
15.00
0.33
-
1.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583270128-2นางสาวนัตติยา คงอิว
12.00
14.17
4.54
0.66
8.00
39.37
 ไม่ผ่าน
583270129-0นางสาวนัทพรรณ เสาสูง
9.00
15.67
1.00
-
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
583270130-5นางสาวนิชาภัทร รัตนา
5.00
17.17
0.33
1.66
2.00
26.16
 ไม่ผ่าน
583270131-3นายนิติพงษ์ ภูมูลนา
17.00
16.17
2.97
1.99
3.00
41.13
 ไม่ผ่าน
583270133-9นางสาวนุชนภางค์ วิริยะ
9.33
21.17
0.33
-
3.00
33.83
 ไม่ผ่าน
583270134-7นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ
5.00
15.17
--
5.00
25.17
 ไม่ผ่าน
583270137-1นางสาวปฏิญญา เผ่าพันธ์
10.66
10.17
2.33
1.00
1.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270139-7นายปฏิรูป เขตอนันต์
13.00
16.17
-
0.66
2.00
31.83
 ไม่ผ่าน
583270140-2นางสาวปนัดดา มัชมณฑล
5.00
15.00
0.66
-
1.00
21.66
 ไม่ผ่าน
583270142-8นางสาวปรางค์มุกข์ จันนาวัน
6.00
16.17
0.33
-
4.67
27.17
 ไม่ผ่าน
583270143-6นายปริญญา หอมอ่อน
14.67
22.00
3.31
1.99
6.67
48.64
 ไม่ผ่าน
583270144-4นางสาวปัทมาภรณ์ โมธรรม
9.00
25.17
9.29
1.66
5.00
50.12
 ไม่ผ่าน
583270147-8นางสาวปิยนุช ห้าวจันทึก
14.33
22.67
0.33
2.66
4.00
43.99
 ไม่ผ่าน
583270148-6นางสาวปิยมน ห้าวจันทึก
14.33
22.67
0.66
1.66
4.00
43.32
 ไม่ผ่าน
583270150-9นางสาวปิยะวรรณ ศรีปัตติวงศ์-
17.17
0.66
1.00
3.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270152-5นายเปรม จุลโนนยาง
5.00
16.17
--
2.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270153-3นางสาวผไทมาส เตียวเจริญโสภา
5.00
17.17
0.99
1.00
2.00
26.16
 ไม่ผ่าน
583270154-1นางสาวไฝฝัน โคติเวทย์
5.33
16.00
0.66
1.00
1.00
23.99
 ไม่ผ่าน
583270157-5นายพงศ์ศิริ วงศ์บุญ
5.00
15.17
0.66
1.00
2.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270158-3นายพชรพล มูลป้อม
5.33
12.00
-
0.66
3.00
20.99
 ไม่ผ่าน
583270159-1นายพนธกร จันฤาไชย
6.33
17.00
4.32
-
7.00
34.65
 ไม่ผ่าน
583270161-4นายพรชัย วงษาอาจ
12.67
20.17
-
2.66
3.67
39.17
 ไม่ผ่าน
583270162-2นางสาวพรนัชชา บำรุง
6.33
13.00
1.32
-
2.00
22.65
 ไม่ผ่าน
583270164-8นางสาวพรพิรุฬ สารกาล
12.33
20.17
-
1.00
5.00
38.50
 ไม่ผ่าน
583270165-6นางสาวพรเพชร พิมพ์ทอง
12.00
16.17
3.33
-
4.00
35.50
 ไม่ผ่าน
583270168-0นายพัชรพล ลาจ้อย
12.33
22.17
--
4.00
38.50
 ไม่ผ่าน
583270171-1นางสาวพัทธ์ธีรา บรรยง
7.00
9.00
--
3.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270175-3นางสาวแพรพลอย บุญไชย
16.99
18.17
--
5.00
40.16
 ไม่ผ่าน
583270176-1นางสาวแพรวรรณ ชาวดง
5.00
21.17
10.33
1.00
3.00
40.50
 ไม่ผ่าน
583270178-7นางสาวภัทรกร จันทร์เพ็ง
5.00
12.00
--
4.33
21.33
 ไม่ผ่าน
583270179-5นางสาวภัทรกันย์ โปยไธสง
9.33
18.17
-
0.66
3.00
31.16
 ไม่ผ่าน
583270180-0นางสาวภัทรกันย์ สุภกุล
6.33
23.17
2.66
2.66
5.00
39.82
 ไม่ผ่าน
583270181-8นางสาวภัทรพร ยืนยั่ง
5.00
25.17
0.66
1.66
3.00
35.49
 ไม่ผ่าน
583270185-0นางสาวภัทราวดี แก้วสมบัติ
12.66
17.17
0.66
0.66
5.00
36.15
 ไม่ผ่าน
583270187-6นายภาณุพงศ์ ระวังดี
5.00
19.17
10.99
1.66
1.00
37.82
 ไม่ผ่าน
583270188-4นางสาวภาวิณี อุทรักษ์
5.00
12.17
0.33
-
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270189-2นายภาสกร สันทัยพร
5.33
16.17
-
0.66
1.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270194-9นายภูตะวัน จันทร์มี
5.33
15.17
0.33
--
20.83
 ไม่ผ่าน
583270195-7นายภูเบศ แดนสิงห์
5.00
15.17
0.66
1.00
1.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270196-5นายภูเบศ บุตรเคน
5.00
16.17
--
2.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270197-3นายภูมิรัฐ ปัญโญวัฒน์-
12.00
0.33
-
1.00
13.33
 ไม่ผ่าน
583270198-1นายภูริพัฒน์ ธนินธิติพงศ์
5.00
13.00
--
4.00
22.00
 ไม่ผ่าน
583270200-0นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ
9.33
19.67
--
3.00
32.00
 ไม่ผ่าน
583270201-8นางสาวมัลลิกา นาบุดดา
10.83
18.00
18.66
0.66
6.00
54.15
 ไม่ผ่าน
583270202-6นางสาวมัสลิน สีระวัลย์
5.00
20.17
17.00
1.00
3.00
46.17
 ไม่ผ่าน
583270203-4นางสาวมุก ภูกันดาร
13.00
18.17
-
0.66
3.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270204-2นายเมธาสิทธิ์ พูลลาภ
6.00
15.17
-
0.66
5.00
26.83
 ไม่ผ่าน
583270205-0นายอัครวิชญ์ นำภา
5.00
21.67
0.33
-
5.00
32.00
 ไม่ผ่าน
583270207-6นางสาวรติมา สืบราช
13.33
20.17
0.33
1.66
3.00
38.49
 ไม่ผ่าน
583270209-2นายรวิสุต ทาน้อย
5.66
17.17
2.33
-
4.00
29.16
 ไม่ผ่าน
583270213-1นายรัชวุฒิ โนใหม่
10.00
18.17
-
1.66
3.00
32.83
 ไม่ผ่าน
583270215-7นายรัฐธรรมนูญ ศิริปริญญานันท์
5.00
14.17
18.66
-
6.00
43.83
 ไม่ผ่าน
583270216-5นางสาวรัตติยากร สนทอง
6.50
17.17
0.66
1.66
1.00
26.99
 ไม่ผ่าน
583270219-9นางสาวรุจิรัตน์ ถนอมสัตย์
6.50
21.17
4.99
0.66
5.67
38.99
 ไม่ผ่าน
583270221-2นางสาวลลิตา ชีวะเกรียงไกร
5.00
16.00
--
2.00
23.00
 ไม่ผ่าน
583270224-6นายวชิรวิทย์ เขียนนอก
5.33
21.17
0.33
0.66
3.00
30.49
 ไม่ผ่าน
583270226-2นางสาววรรณพร เจริญวงษ์
8.50
20.17
7.33
1.00
3.00
40.00
 ไม่ผ่าน
583270227-0นางสาววรัชยา วงศ์บา
7.00
21.67
1.66
-
3.00
33.33
 ไม่ผ่าน
583270230-1นางสาววริษฐา สุวรรณศิริกุล
6.00
17.17
--
4.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583270231-9นางสาววริษา นามวงษา
7.00
15.17
0.66
1.00
3.00
26.83
 ไม่ผ่าน
583270232-7นายวโรตม์ ภักมี
5.66
18.17
2.00
-
3.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583270233-5นางสาววฤณฎา นุกูลกิจ
5.66
17.17
--
3.00
25.83
 ไม่ผ่าน
583270235-1นางสาววัชรีญา ปุริมายะตา
6.33
18.17
2.98
4.66
4.00
36.14
 ไม่ผ่าน
583270238-5นางสาววารุณี จันทร์สำเนียง
9.00
22.17
18.33
1.00
6.00
56.50
 ไม่ผ่าน
583270242-4นางสาววิภาวินี วิชญอาภา
6.66
15.17
1.65
-
3.00
26.48
 ไม่ผ่าน
583270245-8นางสาวศกลวรรณ ดาดผารัมย์
5.33
17.17
0.33
0.66
3.00
26.49
 ไม่ผ่าน
583270246-6นางสาวศรัญญา จันทรชิต
12.00
19.17
1.00
1.66
3.00
36.83
 ไม่ผ่าน
583270247-4นางสาวศรัณย์พร ดวงดาวงษ์
5.00
14.00
--
1.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270248-2นายศราวุธ วงศ์คำ
6.33
18.00
3.32
-
5.00
32.65
 ไม่ผ่าน
583270253-9นายศุภฤกษ์ ภูจันหา
5.00
19.17
0.33
1.00
1.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270254-7นางสาวศุภลักษณ์ ศรีเสมอ
5.33
19.17
0.33
-
3.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270258-9นายสรรพัชญ์ มงคลธนสุพัฒน์
5.00
9.00
--
5.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583270259-7นายสรวิชญ์ สังวัง
12.33
17.00
2.66
-
3.00
34.99
 ไม่ผ่าน
583270260-2นายสรวิศ เสียงสนั่น
12.33
13.67
1.65
-
2.00
29.65
 ไม่ผ่าน
583270262-8นางสาวสาริศา อรรถประจง
9.66
13.00
0.66
0.66
5.00
28.98
 ไม่ผ่าน
583270267-8นางสาวสิริกร เสติ
8.50
20.17
8.66
1.00
3.00
41.33
 ไม่ผ่าน
583270268-6นางสาวสิริกาญจน์ ไชยชาติ
10.00
20.17
0.33
-
6.00
36.50
 ไม่ผ่าน
583270271-7นางสาวสิริรัตน์ ไชยเสนา
9.00
18.50
9.66
1.66
5.00
43.82
 ไม่ผ่าน
583270272-5นายสิริราช ขันเงิน
12.33
15.17
1.00
0.66
2.00
31.16
 ไม่ผ่าน
583270275-9นางสาวสุชานาฎ โนรินทร์
12.00
17.00
0.33
1.66
7.67
38.66
 ไม่ผ่าน
583270276-7นางสาวสุพิชญา ขันแข็ง
12.33
20.17
20.33
-
5.00
57.83
 ไม่ผ่าน
583270277-5นางสาวสุไพรินทร์ ขำดำรงเกียรติ
5.00
21.17
-
1.00
4.00
31.17
 ไม่ผ่าน
583270279-1นางสาวสุภาพร ขวาวงษ์
6.00
19.17
1.99
1.66
5.00
33.82
 ไม่ผ่าน
583270281-4นายสุวิชชา ดวงคำจันทร์
7.83
10.00
2.64
3.66
2.00
26.13
 ไม่ผ่าน
583270283-0นายโสภณัฐ รัตนโกเศศ
5.00
14.00
0.66
1.66
4.00
25.32
 ไม่ผ่าน
583270286-4นายอติคุณ อภิรัตน์มนตรี
5.00
16.17
0.33
1.00
2.00
24.50
 ไม่ผ่าน
583270287-2นางสาวอธิติยา ศิริดล
9.00
20.17
1.32
0.66
2.00
33.15
 ไม่ผ่าน
583270288-0นางสาวอนันตญา ดวงเจริญกุล
5.00
18.50
1.65
1.00
2.00
28.15
 ไม่ผ่าน
583270289-8นางสาวอนุสรา ไกรโกศล
12.33
15.17
1.99
0.66
3.00
33.15
 ไม่ผ่าน
583270290-3นางสาวอรอุมา สมใจ
6.50
15.17
6.99
-
2.00
30.66
 ไม่ผ่าน
583270291-1นายอลังการ บุญเติม
6.00
17.17
20.32
1.66
8.00
53.15
 ไม่ผ่าน
583270292-9นางสาวอารีญาพร ตันจินดาประทีป
5.00
17.17
0.33
0.66
4.00
27.16
 ไม่ผ่าน
583270294-5นายอำนาจ สมานชัยณรงศ์
5.33
15.17
-
0.66
1.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270295-3นางสาวกรรณิกา วิเท่ห์
9.00
24.17
2.00
1.66
2.00
38.83
 ไม่ผ่าน
583270298-7นางสาวไข่มุก สีสมยา
9.33
21.17
--
3.00
33.50
 ไม่ผ่าน
583270299-5นายคุณาพันธ์ ขันโมลี
5.00
23.17
2.33
1.00
5.00
36.50
 ไม่ผ่าน
583270300-6นางสาวจินดารัตน์ โนนทิง
17.50
17.00
6.99
-
4.00
45.49
 ไม่ผ่าน
583270301-4นายจิรายุส อุคำพันธ์
5.00
21.17
2.00
1.00
5.00
34.17
 ไม่ผ่าน
583270302-2นายจีรศักดิ์ ดวงสงค์
5.33
15.17
2.00
1.00
2.00
25.50
 ไม่ผ่าน
583270303-0นางสาวชรัญภรณ์ ปาโส
5.00
20.17
0.33
-
3.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583270304-8นายฐตพล เกรียงไกร
11.50
15.17
-
2.66
4.00
33.33
 ไม่ผ่าน
583270305-6นางสาวฐิติพร โพธิ์ไทรย์
7.00
24.67
1.32
1.66
6.00
40.65
 ไม่ผ่าน
583270306-4นายณัฐพงศ์ แดนวงล้อม
9.33
17.50
3.33
0.66
3.67
34.49
 ไม่ผ่าน
583270307-2นางสาวณันท์นภาฤทธิ์ พูลลาภ
9.33
22.17
--
4.00
35.50
 ไม่ผ่าน
583270309-8นายธวัชชัย ถำวาปี
10.33
15.17
-
1.00
7.00
33.50
 ไม่ผ่าน
583270310-3นางสาวธิตินันท์ พานทอง
7.33
23.17
0.33
1.00
10.00
41.83
 ไม่ผ่าน
583270312-9นางสาวนุ่น สมสมร
12.00
16.00
-
1.00
2.00
31.00
 ไม่ผ่าน
583270313-7นายบัญชา บุญสอน
18.67
11.00
0.66
1.66
5.00
36.99
 ไม่ผ่าน
583270314-5นายปฏิกรณ์ แซงสีนวล
11.83
21.67
9.99
2.00
5.00
50.49
 ไม่ผ่าน
583270315-3นางสาวปภัชรินทร์ พาติกบุตร
7.00
15.17
2.66
1.00
3.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583270316-1นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช
15.00
23.17
5.67
63.39
13.33
120.56
ผ่าน
583270317-9นางสาวประภัสสร มาศยะ
6.66
14.17
-
2.00
2.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583270320-0นางสาวปรียานุช ทองทัพ
13.00
19.50
4.00
-
4.00
40.50
 ไม่ผ่าน
583270321-8นางสาวปิยพร ถ้ำกลาง
6.33
24.17
-
1.66
6.00
38.16
 ไม่ผ่าน
583270322-6นางสาวพัชรี บัวเขียว
9.33
16.17
0.33
1.00
6.00
32.83
 ไม่ผ่าน
583270323-4นางสาวพิชชานันท์ แก่นจันทร์
15.00
17.17
0.66
-
1.00
33.83
 ไม่ผ่าน
583270325-0นางสาวแพรวนิตย์ วุธพันธ์
5.00
18.17
0.33
1.00
2.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270326-8นางสาวภาวิณี บันเลิง
12.00
15.00
6.32
1.66
4.00
38.98
 ไม่ผ่าน
583270327-6นายภิเษก วิไลรัตน์
12.00
23.17
1.32
5.21
4.00
45.70
 ไม่ผ่าน
583270328-4นางสาวรุจิรา มีสง่า
7.83
14.17
-
1.66
5.00
28.66
 ไม่ผ่าน
583270329-2นางสาววรรณภา สิริโภคสกุล
12.33
13.00
-
0.66
5.00
30.99
 ไม่ผ่าน
583270331-5นายวิวรรธน์ หน่อสุวรรณ
12.00
18.67
4.96
0.66
3.00
39.29
 ไม่ผ่าน
583270332-3นายเวไนย ระวิวรรณ
12.16
22.50
10.67
23.54
8.66
77.53
ผ่าน
583270333-1นางสาวสกุลทิพย์ ศรีสกุล
5.33
12.17
---
17.50
 ไม่ผ่าน
583270337-3นายอภิวัฒน์ สาริสิทธิ์
13.50
21.17
3.66
2.99
5.00
46.32
 ไม่ผ่าน
583270340-4นางสาวอรอุมา อินทรักษ์
5.33
21.17
2.33
1.00
3.00
32.83
 ไม่ผ่าน
583270342-0นางสาวกมลรัตน์ แสงย้อย
9.00
9.17
---
18.17
 ไม่ผ่าน
583270343-8นางสาวกรุณา วงษ์เเสนชัย
6.33
19.17
2.32
2.00
6.00
35.82
 ไม่ผ่าน
583270344-6นายกฤตนันท์ วงศ์รัตนชีวิน
1.00
21.17
1.66
0.66
6.00
30.49
 ไม่ผ่าน
583270345-4นายกฤษฏ์ ศรีสวัสดิ์
5.33
1.50
4.99
-
6.00
17.82
 ไม่ผ่าน
583270346-2นางสาวกัญญารัตน์ สมอหมอบ
6.50
16.00
2.00
-
2.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270347-0นายการัณยภาส เเสงดาว
10.00
12.17
0.33
0.66
6.00
29.16
 ไม่ผ่าน
583270348-8นายกิตติบดี ชัยวงษ์
12.00
16.00
0.99
-
5.00
33.99
 ไม่ผ่าน
583270349-6นายกิตติพงษ์ เพชรสร
5.00
9.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270350-1นางสาวเกวลี น้อมระวี
9.00
18.17
18.33
0.66
3.00
49.16
 ไม่ผ่าน
583270351-9นางสาวจรรยาภรณ์ วงค์ธรรม
17.33
23.17
17.32
-
3.00
60.82
 ไม่ผ่าน
583270352-7นายจิรวิชญ์ นิสโร
5.33
16.00
--
2.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270353-5นายจิรายุ จันทร์กระเวน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270354-3นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศธสาร
9.66
15.17
18.66
2.00
3.00
48.49
 ไม่ผ่าน
583270355-1นายเจริญสุข ตั้งวงศ์
5.00
11.17
0.33
-
1.00
17.50
 ไม่ผ่าน
583270356-9นายเจษฎากร กลิ่นประยูร
5.33
1.00
---
6.33
 ไม่ผ่าน
583270357-7นายเชษฐา ทองอยู่-
13.17
--
2.00
15.17
 ไม่ผ่าน
583270358-5นายญาณเดช ธัญวงศ์
9.00
13.00
0.33
-
1.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270359-3นายณัฎฐากร พันธไชย
5.00
16.17
3.33
-
1.00
25.50
 ไม่ผ่าน
583270360-8นายณัฐวุฒิ นรศักดิ์
5.00
13.17
4.00
0.66
3.00
25.83
 ไม่ผ่าน
583270361-6นางสาวณีรนุช ไชยรัตน์
16.66
12.00
--
1.00
29.66
 ไม่ผ่าน
583270362-4นางสาวตรงหทัย บุญพูล
5.00
13.50
1.32
-
2.00
21.82
 ไม่ผ่าน
583270363-2นางสาวตันหยง ชัยพัฒนเมธี
12.00
20.17
2.00
-
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
583270364-0นายตุลา มะลัยขวัญ
12.00
16.00
--
3.00
31.00
 ไม่ผ่าน
583270365-8นายถิรายุ วิชัย
5.00
2.00
---
7.00
 ไม่ผ่าน
583270366-6นายทินกฤต เถื่อนโทสาร
17.00
18.00
8.65
6.66
7.33
57.64
 ไม่ผ่าน
583270367-4นายธนพงศ์ บุตรดี
9.17
17.17
0.33
1.00
-
27.67
 ไม่ผ่าน
583270368-2นายธนพล คำอินทร์
10.00
15.17
0.33
1.66
6.00
33.16
 ไม่ผ่าน
583270369-0นายธนาคาร ดวงสุดา
12.00
12.00
--
1.00
25.00
 ไม่ผ่าน
583270370-5นายธีรเดช ศรีเชษฐา
5.00
4.00
--
2.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270371-3นายนราวิชญ์ ควรกระโทก
12.00
12.00
0.66
-
2.00
26.66
 ไม่ผ่าน
583270372-1นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผิวขาว
9.00
16.17
-
0.66
2.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270373-9นายนัทธพงศ์ จิตคุ้ม-
14.17
2.00
-
1.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270374-7นายเนติรักษ์ อรรคฮาต
5.00
16.00
0.33
-
3.00
24.33
 ไม่ผ่าน
583270375-5นายปฐพี วงศ์สมศรี
9.33
21.17
0.33
0.66
3.00
34.49
 ไม่ผ่าน
583270376-3นางสาวปภัสชญา พิกุล
5.00
17.17
0.33
-
1.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270377-1นางสาวปริยากร ตองหว้าน
4.00
15.17
-
0.66
5.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583270378-9นางสาวปิยะวดี แดงอินทวัฒน์-
4.00
0.66
--
4.66
 ไม่ผ่าน
583270379-7นายพงศกร ศรีพลมาตย์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270380-2นายพชร สุภศักดิพัฒน์
35.00
43.49
16.83
2.00
18.00
115.32
ผ่าน
583270381-0นายพัฒนพงศ์ แก้ววิเศษ
15.00
16.17
0.33
-
1.00
32.50
 ไม่ผ่าน
583270382-8นางสาวพัณณิตา บุตรศรี
5.00
11.17
-
0.66
-
16.83
 ไม่ผ่าน
583270383-6นายพีรพัฒฒ์ ศาศวัตวาณิช-
18.67
4.33
1.66
2.00
26.66
 ไม่ผ่าน
583270384-4นายภัทรพล กุคำอู่-
4.17
0.66
--
4.83
 ไม่ผ่าน
583270385-2นายภานุพงศ์ ศรีบุญเรือง
5.00
9.00
--
1.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270386-0นายภานุวิชญ์ นวลสาลี
10.00
22.17
6.33
-
4.00
42.50
 ไม่ผ่าน
583270387-8นางสาวโยธกา ฉวีราช
6.00
11.17
0.33
-
1.00
18.50
 ไม่ผ่าน
583270389-4นางสาวศศิวิมล กุศลจิต
5.00
16.17
0.33
-
2.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270390-9นายศักรินทร์ ประจักกัตตา
5.00
5.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
583270391-7นายศิริชัย ขันหลวง
9.00
15.00
-
1.00
3.00
28.00
 ไม่ผ่าน
583270392-5นายศุภกฤต อนานนท์
21.33
25.50
1.00
10.00
6.00
63.83
ผ่าน
583270393-3นายศุภกิตติ์ ภูมาสี
6.50
12.17
6.33
0.66
6.00
31.66
 ไม่ผ่าน
583270394-1นางสาวศุภนิดา พลศักดิ์-
10.00
--
1.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270395-9นางสาวสุวรินทร์ เลียงชัยศิริ
8.00
29.17
7.98
1.66
6.00
52.81
 ไม่ผ่าน
583270396-7นายอนุชา สีหาบุตร
5.00
5.00
-
1.00
5.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270399-1นายอัศราวุฒิ สุดสีเลี้ยง
12.00
14.17
0.33
-
2.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583270400-2นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์
5.00
20.17
18.00
-
2.00
45.17
 ไม่ผ่าน
583270401-0นางสาวกรพรรณ เทียมสุวรรณเลิศ
6.50
15.50
2.33
-
1.00
25.33
 ไม่ผ่าน
583270402-8นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ์
19.33
30.67
18.00
-
8.00
76.00
 ไม่ผ่าน
583270403-6นายคมสันต์ คำตา
13.00
15.17
18.00
0.66
8.00
54.83
 ไม่ผ่าน
583270404-4นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่งศรี
11.00
20.17
0.66
-
3.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270405-2นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่-
9.17
0.66
--
9.83
 ไม่ผ่าน
583270406-0นางสาวชฎาภา ฟองฤทธิ์
25.67
48.00
1.00
6.00
12.00
92.67
ผ่าน
583270407-8นางสาวชมพูนิกข์ วรรักษ์ธารา
5.00
15.17
--
2.00
22.17
 ไม่ผ่าน
583270408-6นายชานน มุริจันทร์
5.66
18.17
-
0.66
3.00
27.49
 ไม่ผ่าน
583270409-4นายณพวีร์ ศรีทองคำ-
9.17
0.66
--
9.83
 ไม่ผ่าน
583270410-9นายเดโช ตาบุดดา
21.00
18.17
--
1.00
40.17
 ไม่ผ่าน
583270411-7นางสาวธัญยชนก แดงทน
10.50
14.00
3.00
-
4.00
31.50
 ไม่ผ่าน
583270412-5นางสาวธารณีนุช ศรีกะสอน
11.33
23.17
14.66
-
6.00
55.16
 ไม่ผ่าน
583270414-1นางสาวนัฐนันท์ ฟองอ่อน-
6.00
---
6.00
 ไม่ผ่าน
583270415-9นางสาวนิจวิภา หนูนอก
10.33
16.00
0.67
4.33
6.00
37.33
 ไม่ผ่าน
583270416-7นายนิวัฒน์ กาหลง
9.00
1.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
583270417-5นายเนติ ทวยประเสริฐ
12.00
14.00
1.32
-
5.00
32.32
 ไม่ผ่าน
583270418-3นายเนวิน บุตตรี------ ไม่ผ่าน
583270419-1นายบุญบารมี รอดวินิจ
5.00
10.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270421-4นายปลื้ม ประทีปะวณิช
5.00
13.17
--
1.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270422-2นางสาวปัญญาพร จันทร์หา
9.00
13.17
--
1.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270423-0นายเปรมชนัน อ่วมทอง
12.33
18.17
0.66
1.33
3.00
35.49
 ไม่ผ่าน
583270424-8นางสาวพัชรรัตน์ วรรณพงษ์
5.33
13.00
1.00
--
19.33
 ไม่ผ่าน
583270425-6นายพิชัย น้ำกระจาย
10.83
16.00
0.33
-
1.00
28.16
 ไม่ผ่าน
583270426-4นายพิทักษ์ เอกวงษ์
7.83
22.67
8.33
1.66
2.00
42.49
 ไม่ผ่าน
583270427-2นายพีรพล ดวงพิมพ์
6.00
12.00
--
5.00
23.00
 ไม่ผ่าน
583270428-0นายภาธร โล่ห์อภิรักษ์กุล
5.33
2.00
0.66
1.33
-
9.32
 ไม่ผ่าน
583270429-8นายภานุพงศ์ จันทร์อ้วน
9.00
15.17
1.33
--
25.50
 ไม่ผ่าน
583270430-3นายมนัสพล ศรีบุญคำ
5.00
15.17
0.33
0.66
2.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270431-1นางสาวยุราวดี ศรีสิงห์
5.33
16.00
0.33
-
1.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583270432-9นายรฐนนท์ นามประเสริฐ
12.00
18.17
0.33
-
4.00
34.50
 ไม่ผ่าน
583270433-7นายรัฐกร นรัฐกิจ
5.33
15.00
2.00
-
1.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270434-5นายรุ่งโรจน์ นาแฉล้ม
13.34
3.00
0.33
-
1.00
17.67
 ไม่ผ่าน
583270435-3นางสาวโรชิตา สร้อยโพธิ์
5.00
14.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270436-1นางสาวศกลสุภา ทองยา
5.00
16.00
--
3.00
24.00
 ไม่ผ่าน
583270437-9นางสาวศศิธร กั้วพรม
5.00
24.17
10.66
2.99
5.33
48.15
 ไม่ผ่าน
583270438-7นางสาวศิรภัสสร วงษ์กลาง
5.00
13.50
0.66
1.33
1.00
21.49
 ไม่ผ่าน
583270439-5นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพาเรือ
5.00
19.17
0.33
0.66
6.00
31.16
 ไม่ผ่าน
583270440-0นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี
5.00
19.17
--
3.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583270441-8นางสาวสุภัสศร แก้วลาญ
8.33
17.00
0.33
-
3.00
28.66
 ไม่ผ่าน
583270442-6นางสาวเสาวภาคย์ กระจ่างจันทร์
12.16
20.17
20.99
3.66
8.67
65.65
ผ่าน
583270443-4นางสาวอติพร นาเสียว
14.33
18.17
21.00
0.66
7.00
61.16
ผ่าน
583270444-2นายอติวิชญ์ อิศรางกูรณอยุธยา
5.00
21.17
0.33
-
3.00
29.50
 ไม่ผ่าน
583270445-0นายอภิรักษ์ ดอกแก้ว
5.00
13.17
0.33
--
18.50
 ไม่ผ่าน
583270446-8นายอิศราวริทธิ์ นิ่มวัฒนกุล
7.00
14.00
--
1.00
22.00
 ไม่ผ่าน
583270447-6นายฮาม วิจารณ์ชัย-
11.17
2.99
--
14.16
 ไม่ผ่าน
583270448-4นางสาวกนกอร เหลาไกร
10.83
17.00
0.66
1.33
3.00
32.82
 ไม่ผ่าน
583270449-2นายกสานติ์ปพัฒน์ จำรัสภูมิ
5.00
18.17
--
1.00
24.17
 ไม่ผ่าน
583270450-7นางสาวกัณฐมณี บุราณ
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
583270452-3นางสาวงามนิจ ภิรมย์ไกรภักดิ์
9.00
23.17
0.66
1.33
6.67
40.83
 ไม่ผ่าน
583270453-1นางสาวจิรัชญา ศิริสวัสดิ์
12.66
22.17
0.99
0.66
2.00
38.48
 ไม่ผ่าน
583270454-9นางสาวจิราวรรณ ประสานศักดิ์
5.00
19.17
1.65
1.33
2.00
29.15
 ไม่ผ่าน
583270455-7นางสาวจุฑาทิพย์ แสงงาม
12.00
15.67
2.33
-
4.00
34.00
 ไม่ผ่าน
583270456-5นางสาวจุฑารัตน์ แสนสูง
12.33
16.17
2.66
-
3.00
34.16
 ไม่ผ่าน
583270457-3นายเจษฎา ยามา
9.00
18.00
2.33
-
3.00
32.33
 ไม่ผ่าน
583270458-1นายฉัตรมงคล เนตรสมจิตร
5.66
13.00
--
1.00
19.66
 ไม่ผ่าน
583270459-9นายฉัตริน ตุ้มอ่อน-
17.17
---
17.17
 ไม่ผ่าน
583270460-4นางสาวจิรัชยา ภูมิสถาน
7.67
5.00
---
12.67
 ไม่ผ่าน
583270461-2นางสาวชลิดาพร วงศ์ชาลี
12.00
15.17
3.33
--
30.50
 ไม่ผ่าน
583270463-8นายณัทฐวัฒน์ ศาสนะสุพินธ์
16.00
11.00
--
4.00
31.00
 ไม่ผ่าน
583270464-6นางสาวดวงกมล จันทร์หนองแวง
5.00
16.00
2.31
-
4.00
27.31
 ไม่ผ่าน
583270465-4นายถาปกิจ สังฆขี
5.00
14.00
-
0.66
1.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583270466-2นายทรงยศ กุลชูศักดิ์
5.00
5.00
---
10.00
 ไม่ผ่าน
583270470-1นางสาวปิยมาส สุบิน
5.00
16.67
3.66
-
1.00
26.33
 ไม่ผ่าน
583270471-9นายพงศ์อนันต์ วรรณพฤกษ์
5.00
11.00
--
2.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583270472-7นางสาวพนัชกร เทศสนั่น
18.83
20.17
0.66
1.00
6.67
47.33
 ไม่ผ่าน
583270475-1นางสาวเพ็ญพรรณ ภูสิงหา
5.00
18.17
--
5.00
28.17
 ไม่ผ่าน
583270476-9นายภูมิภัทร อุตทคะวาปี
9.00
12.00
0.66
0.66
5.00
27.32
 ไม่ผ่าน
583270477-7นางสาวมารียา ดอกไม้
14.16
15.00
8.99
1.00
6.00
45.15
 ไม่ผ่าน
583270479-3นายรวีโรจน ชัยตระกูล
5.00
8.00
---
13.00
 ไม่ผ่าน
583270480-8นายรัชชานนท์ รื่นประดิษฐ์-
4.00
---
4.00
 ไม่ผ่าน
583270482-4นายวันชัย สุธงสา-
15.17
--
2.00
17.17
 ไม่ผ่าน
583270483-2นายวิทยากร ประนมศรี
5.00
6.00
---
11.00
 ไม่ผ่าน
583270484-0นางสาวสโรชา สุธงษา
9.00
9.00
0.33
0.66
4.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270485-8นางสาวสุรีลักษณ์ จันทแก้ว-
4.00
0.66
--
4.66
 ไม่ผ่าน
583270486-6นางสาวอภิชญา แสงปัญญา-
17.17
0.66
-
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270487-4นางสาวอรชพร ฤทธิชัย
5.00
9.00
---
14.00
 ไม่ผ่าน
583270488-2นายอุกฤษฏ์ ด่านประสิทธิ์
5.33
14.00
1.00
-
1.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583270489-0นางสาวกนกนิษก์ โสธรรมมงคล
9.66
19.17
2.00
-
2.00
32.83
 ไม่ผ่าน
583270490-5นายกฤษฎา โพธิสิงห์
5.00
12.17
-
0.66
2.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270491-3นายกวิน ถนัดค้า
12.00
18.17
-
0.66
3.67
34.50
 ไม่ผ่าน
583270492-1นายก่อเกียรติ ชัยตอกเตี้ย
5.33
15.17
0.33
1.00
3.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583270493-9นางสาวกัญญารัตน์ พิลัย
6.33
16.17
3.00
-
2.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270494-7นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณศรี
17.00
6.00
---
23.00
 ไม่ผ่าน
583270495-5นายเกริกชัย วิเวกวิน
6.00
15.00
2.33
--
23.33
 ไม่ผ่าน
583270496-3นางสาวเกียรติประกาย ใจมั่นคง
1.00
14.17
2.66
2.00
4.33
24.16
 ไม่ผ่าน
583270497-1นายเกียรติศักดิ์ วรรณศิริ
13.33
41.50
2.66
1.00
3.00
61.49
ผ่าน
583270498-9นายไกรศักดิ์ ศรีบุญเรือง
15.66
18.17
-
1.00
5.00
39.83
 ไม่ผ่าน
583270499-7นายเขมรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์
6.00
13.17
-
1.00
-
20.17
 ไม่ผ่าน
583270500-8นายคงกระพัน ไชยสาร
7.83
17.17
--
2.00
27.00
 ไม่ผ่าน
583270501-6นายคชา ทวีสัตย์
5.00
12.00
-
2.00
2.00
21.00
 ไม่ผ่าน
583270502-4นายคเณศ บูรณจันทร์
8.00
4.00
--
2.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270504-0นายจตุธรณ์ แสนจันทร์
10.50
13.00
-
0.66
5.00
29.16
 ไม่ผ่าน
583270505-8นายจตุพล โพธิ์ศรี
4.00
21.17
-
2.66
1.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583270506-6นายจรัลชัย บุญเพิ่ม
5.33
16.17
--
5.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270507-4นายจักรกฤษ เสนจันทร์ฒิไชย
9.33
15.00
-
1.66
1.00
26.99
 ไม่ผ่าน
583270508-2นายจักรพรรดิ อินทร์กง-
13.17
--
1.00
14.17
 ไม่ผ่าน
583270509-0นายจักรพันธ์ แถวพินิจ
6.00
11.50
0.33
1.66
3.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270511-3นางสาวจารุจิต เจริญไชย
11.00
8.00
---
19.00
 ไม่ผ่าน
583270513-9นายจิตริน พลาก้านตง-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270514-7นายจิรวัฒน์ ดวงชาทม
5.00
17.67
2.33
0.66
2.00
27.66
 ไม่ผ่าน
583270515-5นายจิระวัฒน์ มะลิต้น------ ไม่ผ่าน
583270516-3นางสาวจิราภรณ์ ดรโคตรจันทร์
5.00
13.00
0.66
1.00
3.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583270517-1นายจิรายุ สมนา
5.00
12.67
0.66
-
5.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270518-9นางสาวจุฑามาศ คำเสนา-
12.00
-
1.00
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270519-7นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุทธา
7.00
18.17
-
0.66
3.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583270520-2นายเจตนิพัทธ์ ศรีตัมภวา
11.00
21.17
2.33
0.66
3.00
38.16
 ไม่ผ่าน
583270521-0นางสาวเจนจิรา พระโนราช
7.83
19.17
18.98
1.00
9.33
56.31
 ไม่ผ่าน
583270522-8นายเจษฎา ศรีทอง
8.00
19.17
4.00
1.00
5.00
37.17
 ไม่ผ่าน
583270523-6นายฉัตรกานต์ พรมทอง
9.00
16.17
-
1.00
2.00
28.17
 ไม่ผ่าน
583270524-4นายฉัตรมงคล เจนเชี่ยวชาญ
5.00
6.00
2.00
-
2.00
15.00
 ไม่ผ่าน
583270525-2นายชนกฤษณ์ ตันสมหมาย
15.00
17.00
-
2.66
2.00
36.66
 ไม่ผ่าน
583270526-0นางสาวชนนิกานต์ พรพิเศษ
6.00
13.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270527-8นางสาวชนัญชิดา ณรงรักษาเขต
15.50
20.17
9.00
1.00
3.00
48.67
 ไม่ผ่าน
583270529-4นางสาวชนาภา คมปรัชญา
6.66
16.17
2.00
1.00
2.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270532-5นางสาวชลณิชา ชมบุตรศรี
6.33
8.17
0.99
-
2.00
17.49
 ไม่ผ่าน
583270533-3นางสาวชลธิชา บุญชากรณ์
5.00
17.17
--
1.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270534-1นายชลัมพุ ลีซีทวน
5.00
12.00
--
4.00
21.00
 ไม่ผ่าน
583270535-9นายชวภณ คงเพชร
5.00
9.17
0.66
0.66
4.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583270536-7นายชัชวาล ว่องประสพสุข
5.00
12.17
2.33
-
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270538-3นายชัยณรงค์ ชัยสิทธิ์
10.00
18.00
2.66
1.66
3.00
35.32
 ไม่ผ่าน
583270539-1นายชัยธวัช ใหญ่เลิศ
5.00
12.00
0.99
0.66
3.00
21.65
 ไม่ผ่าน
583270540-6นายชัยอนันต์ ผลวิริยชัย
12.00
20.17
-
1.66
6.33
40.16
 ไม่ผ่าน
583270541-4นายชินวิทย์ หล้าพันธ์
12.00
19.17
-
1.00
4.00
36.17
 ไม่ผ่าน
583270543-0นางสาวชุติมณฑน์ โหราศาสตร์
5.66
12.50
2.66
-
3.00
23.82
 ไม่ผ่าน
583270544-8นายเชาวรินทร์ โพสิงห์
1.00
3.00
2.00
1.00
2.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270545-6นายฐานันดร ไชยพรม
6.00
19.17
2.65
-
8.00
35.82
 ไม่ผ่าน
583270546-4นายฐานันดร เดชไพรขลา
11.00
11.17
0.33
-
1.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270547-2นายฐานิสร์ พรหมเกตุ
5.00
12.00
2.33
0.66
3.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270548-0นางสาวฐิติพร บงแก้ว
5.00
16.00
0.33
1.33
1.00
23.66
 ไม่ผ่าน
583270549-8นางสาวฑิฆัมพร จันทศิลป์
9.00
20.17
4.00
-
4.00
37.17
 ไม่ผ่าน
583270550-3นายณชพล พลตรี
5.00
3.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270551-1นางสาวณัชชา เยาว์เหมือน
16.33
16.00
2.00
-
1.00
35.33
 ไม่ผ่าน
583270552-9นายณัชปพน อุ่นสมัย
5.00
15.17
--
1.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270553-7นางสาวณัฎญ์ฐญาณ์ มลาปรีย์
7.00
20.17
1.65
-
2.00
30.82
 ไม่ผ่าน
583270554-5นางสาวณัฐชยา สุหร่าย
10.50
24.17
10.96
1.66
5.00
52.29
 ไม่ผ่าน
583270555-3นางสาวณัฐติญา อินต๊ะแสน
23.66
24.17
4.65
0.66
7.00
60.14
ผ่าน
583270556-1นางสาวณัฐพร ซาภักดี
5.66
20.17
--
2.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583270557-9นางสาวณัฐพร พันธะลา
0.66
19.17
--
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270558-7นายณัฐพล คำจุมพล
10.00
17.17
2.33
1.66
2.00
33.16
 ไม่ผ่าน
583270559-5นายณัฐพล วิจิตรจันทร์
11.00
15.17
2.00
-
6.00
34.17
 ไม่ผ่าน
583270560-0นางสาวณัฐมณ ขาวกุญชร-
20.67
8.66
1.00
1.00
31.33
 ไม่ผ่าน
583270561-8นายณัฐวัตร โคตรแสนลี-
14.17
2.00
1.00
2.00
19.17
 ไม่ผ่าน
583270562-6นายดรุสัณฑ์ จันทร์นคร
5.00
17.17
0.33
0.66
10.33
33.49
 ไม่ผ่าน
583270563-4นายทรงพล ภิมุข
6.00
16.17
0.66
1.00
1.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583270564-2นายทรงพล มูลกาย
23.33
28.50
--
8.00
59.83
 ไม่ผ่าน
583270565-0นายทรงอภิสิทธิ์ กิจเธาว์
6.00
16.17
2.33
2.00
1.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270567-6นายทินกร เที่ยงแท้
5.33
17.17
3.33
-
4.00
29.83
 ไม่ผ่าน
583270568-4นางสาวทิพย์วรรณ พลเสน
5.00
13.00
0.33
-
3.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583270569-2นางสาวทิพวรรณ สมีนาง
10.50
20.00
6.32
1.66
5.00
43.48
 ไม่ผ่าน
583270570-7นายเทพประทาน ถาโท
3.16
15.17
5.00
2.66
3.00
28.99
 ไม่ผ่าน
583270571-5นางสาวธณัฐญา เมืองพรม
6.00
21.17
0.33
1.66
9.33
38.49
 ไม่ผ่าน
583270572-3นายธเณศพล ดวงสีดา
5.00
3.00
--
1.00
9.00
 ไม่ผ่าน
583270573-1นายธนกฤต พลชิวา
5.00
15.17
0.33
0.66
1.00
22.16
 ไม่ผ่าน
583270574-9นายธนซินท์ อ่อนประทุม
6.00
18.17
20.66
0.66
2.00
47.49
 ไม่ผ่าน
583270575-7นายธนเดช หิรัญรัตน์
5.00
3.00
2.33
1.00
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583270576-5นายธนพันธุ์ พิพิธกุล
6.00
16.50
--
4.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270577-3นางสาวธนภรณ์ นวลชื่น
5.00
19.00
2.66
-
1.00
27.66
 ไม่ผ่าน
583270578-1นายธนภูมิ จิตติรโกมล-
7.00
--
1.00
8.00
 ไม่ผ่าน
583270579-9นายธนสิทธิ์ สิงหานิล
5.00
13.00
-
1.00
1.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270580-4นางสาวธนัชญา พงษ์พิมาย
1.50
-
2.00
1.00
-
4.50
 ไม่ผ่าน
583270581-2นางสาวธนัชพร วรรณศิริ-
9.00
0.33
-
1.00
10.33
 ไม่ผ่าน
583270582-0นางสาวธนัญญา จันทร์เกิ้น
18.33
21.00
2.33
-
2.00
43.66
 ไม่ผ่าน
583270583-8นายธนาคาร เจริญยุทธ
8.00
17.17
-
1.00
2.00
28.17
 ไม่ผ่าน
583270584-6นางสาวธนาภา พ่อค้า
28.16
17.00
0.66
3.99
6.00
55.81
 ไม่ผ่าน
583270585-4นางสาวธนิษฐา พันธะพ่อง
5.33
2.00
0.33
--
7.66
 ไม่ผ่าน
583270586-2นางสาวญาณิน ชมภูบุตร-
2.00
---
2.00
 ไม่ผ่าน
583270587-0นางสาวธัญรดี คำก้อน
9.33
16.17
0.99
1.66
3.00
31.15
 ไม่ผ่าน
583270588-8นางสาวธัญลักษณ์ ชินฤทธิ์
5.66
21.17
2.00
-
3.00
31.83
 ไม่ผ่าน
583270590-1นางสาวธันยชนก จิตต์กำแหง
5.00
16.17
0.66
-
4.00
25.83
 ไม่ผ่าน
583270591-9นายธันวา ดำคลองตัน-
14.17
-
1.00
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270592-7นางสาวธาริณี ลือชาคำ
12.00
19.17
-
0.66
3.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270594-3นางสาวธิดารัตน์ ธิภาศรี
13.00
18.17
6.16
1.00
5.00
43.33
 ไม่ผ่าน
583270595-1นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ
13.33
18.17
18.66
2.66
6.00
58.82
 ไม่ผ่าน
583270596-9นายธีรพัฒน์ จริตรัมย์
6.50
18.17
11.00
1.66
2.00
39.33
 ไม่ผ่าน
583270597-7นายธีรภัทร์ ปลัดพรม
4.33
17.17
--
1.00
22.50
 ไม่ผ่าน
583270598-5นางสาวธีริศรา ยาวะโนภาส
7.67
22.67
0.66
1.99
3.00
35.99
 ไม่ผ่าน
583270599-3นายธีรุตม์ รัตนเดชอุดม-
15.17
2.00
1.00
2.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270600-4นางสาวนฎา มุ่งเมืองกลาง-
11.00
-
1.00
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270601-2นายนที รุ่งแสง
11.00
12.17
0.33
1.00
1.00
25.50
 ไม่ผ่าน
583270602-0นายนนทวัฒน์ สิงโต
6.33
16.00
2.66
-
3.00
27.99
 ไม่ผ่าน
583270603-8นายนพลักษณ์ พร้อมสันเทียะ
5.66
15.17
7.32
2.99
2.00
33.14
 ไม่ผ่าน
583270605-4นายนราธิป อุปรีย์
11.00
16.17
-
1.00
1.00
29.17
 ไม่ผ่าน
583270606-2นางสาวนรีกร พลเกิ้น-
22.17
1.32
-
2.00
25.49
 ไม่ผ่าน
583270607-0นางสาวนลิน สุวรรณัง
9.66
14.00
2.33
0.66
4.00
30.65
 ไม่ผ่าน
583270608-8นายนัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด
12.00
16.00
3.64
2.99
8.00
42.63
 ไม่ผ่าน
583270609-6นางสาวนันท์ณรัตน์ ขำดี
5.00
15.17
4.00
-
3.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583270611-9นายนันทภพ แพทย์คุณ-
14.17
2.66
1.00
1.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270613-5นางสาวนิสาชล หลวงราชา
6.50
16.00
--
6.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583270614-3นายเนติพันธ์ สุขศรี
5.00
12.00
2.00
-
4.00
23.00
 ไม่ผ่าน
583270615-1นางสาวเนรัญณัฏฐ์ ราชสีทา
5.00
14.50
--
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583270617-7นายปกรณ์ อิ่มเกตุ
43.50
32.00
--
4.00
79.50
 ไม่ผ่าน
583270618-5นายปฏิพน เอี่ยมละออ
9.00
20.00
1.32
-
6.00
36.32
 ไม่ผ่าน
583270619-3นายปฐมพร หนูดี
13.00
19.17
1.32
0.66
4.00
38.15
 ไม่ผ่าน
583270620-8นางสาวปทุมทิพย์ ชินวงษ์
10.33
21.17
2.33
-
4.00
37.83
 ไม่ผ่าน
583270621-6นางสาวประกายเนตร ธงชัย
13.33
22.17
1.98
0.66
5.00
43.14
 ไม่ผ่าน
583270622-4นายประพาส พาทำ
13.50
19.17
-
2.99
3.00
38.66
 ไม่ผ่าน
583270623-2นางสาวปราณปริยา หมั่นสาน
5.00
16.00
1.98
1.33
6.00
30.31
 ไม่ผ่าน
583270624-0นายปรานต์ มูลสุวรรณ
5.00
16.00
0.66
1.00
-
22.66
 ไม่ผ่าน
583270625-8นางสาวปรารถนา ประกอบบัว
5.00
16.17
2.00
--
23.17
 ไม่ผ่าน
583270626-6นายปริญญ์ รอดระหงษ์
5.33
8.17
--
2.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270627-4นายปวริศร์ บุญนาม
7.66
4.00
6.33
-
5.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270628-2นายปวีร์ สุธาประดิษฐ์
12.50
13.17
-
1.00
5.00
31.67
 ไม่ผ่าน
583270629-0นายปองภพ แสงอุบล-
15.17
2.00
1.66
-
18.83
 ไม่ผ่าน
583270630-5นางสาวปัญญาพร ศรีรักษา
10.00
21.17
3.00
0.66
4.33
39.16
 ไม่ผ่าน
583270631-3นายปารินทร์ณัฐ ศรีสุดตา
7.00
15.17
2.00
1.00
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583270632-1นางสาวปิยทิพย์ มณทิพย์
7.67
14.00
2.00
-
6.00
29.67
 ไม่ผ่าน
583270634-7นางสาวปิยวรรณ มานิชพงษ์
5.00
16.17
2.00
-
1.00
24.17
 ไม่ผ่าน
583270635-5นายปุณยวีร์ พันธ์ศรี
7.00
10.17
--
1.00
18.17
 ไม่ผ่าน
583270636-3นางสาวปุณยาพร สงพรหม
9.00
20.17
3.00
-
5.00
37.17
 ไม่ผ่าน
583270637-1นายเปรม พลายเพ็ชร
12.33
14.17
0.33
0.66
-
27.49
 ไม่ผ่าน
583270639-7นายพงศธร ขันโมลี-
14.17
0.66
-
4.00
18.83
 ไม่ผ่าน
583270640-2นายพงศธร สธนเสาวภาคย์
5.00
12.17
2.00
-
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270641-0นายพงศ์ภัค สระฏัน
8.00
17.17
4.33
2.00
3.00
34.50
 ไม่ผ่าน
583270642-8นายพงษ์พัฒน์ แก้วมา-
18.17
-
2.66
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270643-6นายพชร โสภานุมาศ
9.00
16.67
-
0.66
3.00
29.33
 ไม่ผ่าน
583270644-4นางสาวพรชิตา พิมดี
10.33
12.17
2.33
1.00
1.00
26.83
 ไม่ผ่าน
583270645-2นางสาวพรปวีณ์ ศรีโพธิ์
13.33
17.17
1.99
1.66
3.00
37.15
 ไม่ผ่าน
583270646-0นายพรภวิษย์ พิมพ์สวรรค์
9.33
15.17
--
2.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270647-8นางสาวพรรษชล ชัยชาญ
5.00
21.17
2.66
0.66
2.00
31.49
 ไม่ผ่าน
583270649-4นายพศวีร์ สุขชุม
5.00
14.17
--
2.00
21.17
 ไม่ผ่าน
583270650-9นายพัชรสิทธิ์ สิทธิสมาน-
10.00
2.00
1.00
1.00
14.00
 ไม่ผ่าน
583270651-7นางสาวพัณณิตา ภูครองพลอย-
11.17
0.99
-
5.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270653-3นางสาวพัทธนันท์ ผิวละมุล
5.00
17.17
2.33
0.66
2.00
27.16
 ไม่ผ่าน
583270656-7นางสาวพิชชาภา โชติเชวงกุล
13.50
17.17
3.66
1.16
6.00
41.49
 ไม่ผ่าน
583270658-3นางสาวพิชญาภรณ์ เตียวตระกูล
7.00
19.17
0.99
-
3.00
30.16
 ไม่ผ่าน
583270659-1นายพิทวัส ขันตี
5.00
14.17
0.66
1.00
1.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270660-6นางสาวพิมพ์จันทร์ วรรณทอง
5.00
18.17
2.66
1.99
3.00
30.82
 ไม่ผ่าน
583270661-4นายพิเศษสุด พูลสิทธิ์
5.00
7.00
2.66
1.66
3.00
19.32
 ไม่ผ่าน
583270662-2นายพิสิษฐ์ สุนทะโร
5.00
14.00
2.00
-
6.00
27.00
 ไม่ผ่าน
583270663-0นายพีระภัทร คงอุ่น
5.00
16.00
-
1.00
5.00
27.00
 ไม่ผ่าน
583270664-8นายพุฒิเมธ วัชรภาสกร
17.66
22.50
0.33
8.33
6.00
54.82
 ไม่ผ่าน
583270665-6นางสาวแพรพลอย โพทิพยวงศ์
7.00
13.17
0.66
-
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270666-4นางสาวไพลิน หินวิเศษ
17.50
21.50
5.99
2.00
7.00
53.99
 ไม่ผ่าน
583270667-2นายภัชร ไชยวงศ์วัฒน์
5.00
19.17
0.99
-
1.00
26.16
 ไม่ผ่าน
583270668-0นายภัทรพงศ์ สีหาชัย-
5.00
---
5.00
 ไม่ผ่าน
583270669-8นายภัทรภพ ลิ้มตระกูล
12.33
15.67
-
0.66
3.00
31.66
 ไม่ผ่าน
583270670-3นางสาวภัทรวดี ฉอ้อนศรี
6.50
15.00
0.33
1.00
1.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270672-9นายภาสกร เกตุพละ
5.33
20.17
2.33
-
4.00
31.83
 ไม่ผ่าน
583270673-7นายภาสกร อธิเตโชกุล
5.00
9.17
-
1.00
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270674-5นายภาสนัย พรมจักร
5.00
13.00
-
1.00
1.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270675-3นายภูริช ยงพาณิชย์
13.00
16.17
--
3.00
32.17
 ไม่ผ่าน
583270678-7นางสาวมัลลิกา ทัศดร
5.33
14.50
-
1.00
3.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270679-5นางสาวมัลลิกา ทิพย์โอสถ
5.00
14.00
2.00
-
2.00
23.00
 ไม่ผ่าน
583270680-0นายเมฆินทร์ บุตตรี-
3.00
--
2.00
5.00
 ไม่ผ่าน
583270681-8นายเมธาสิทธื์ โคตรณรงค์
12.00
22.17
2.64
2.99
5.00
44.80
 ไม่ผ่าน
583270683-4นายยอดมนู สเตศรี
18.67
19.17
2.98
0.66
6.00
47.48
 ไม่ผ่าน
583270684-2นางสาวยุพาภรณ์ ทองขาว
5.00
12.00
---
17.00
 ไม่ผ่าน
583270685-0นางสาวเยาวพา ไตรราช
14.00
20.17
1.99
0.66
2.00
38.82
 ไม่ผ่าน
583270686-8นายรชต ศรีเป็ง
5.00
16.17
0.33
1.00
1.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270687-6นายรพี สมสุข
11.00
15.17
6.33
-
5.00
37.50
 ไม่ผ่าน
583270690-7นางสาวรัตติยากร สิงห์แจ่ม
5.00
17.17
0.33
-
2.00
24.50
 ไม่ผ่าน
583270692-3นางสาวริญญาภัทร์ หลาบคำ
5.33
19.17
0.66
0.66
2.00
27.82
 ไม่ผ่าน
583270694-9นางสาวรุ่งรพี รัตนพล
5.33
17.67
1.33
-
2.00
26.33
 ไม่ผ่าน
583270695-7นายฤทธิเกียรติ บุตรดีสุวรรณ
10.33
20.17
1.00
1.66
5.00
38.16
 ไม่ผ่าน
583270696-5นายเลิศศักดิ์ พุทธวงษ์
9.33
14.00
18.99
0.66
7.00
49.98
 ไม่ผ่าน
583270697-3นายวชิรวิทย์ เมธาวงษ์
5.33
11.17
2.00
-
4.00
22.50
 ไม่ผ่าน
583270698-1นายวชิรศาสตร์ อาศนะ
8.00
16.17
0.66
1.00
4.00
29.83
 ไม่ผ่าน
583270699-9นางสาววณิพรรณ์ ถาวร
16.50
19.17
20.33
2.66
4.00
62.66
ผ่าน
583270700-0นางสาววทันยา สุริยจันทร์
5.33
12.17
4.31
1.00
2.00
24.81
 ไม่ผ่าน
583270701-8นายวรเทพ สิริเฉลิมสุข
1.66
17.67
-
2.00
2.00
23.33
 ไม่ผ่าน
583270702-6นางสาววรรณิศา บอกขุนทด
6.50
14.17
4.00
-
2.00
26.67
 ไม่ผ่าน
583270703-4นายวรัท คุปต์สินชัย
13.00
13.17
2.33
1.00
1.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583270704-2นางสาววรากานต์ บัวภาคำ
10.50
23.17
5.65
1.66
7.67
48.65
 ไม่ผ่าน
583270705-0นางสาววริศรา หุมอาจ
5.00
0.50
0.66
-
1.00
7.16
 ไม่ผ่าน
583270708-4นางสาววัชราภรณ์ ทิพย์รัตน์
16.32
7.66
16.00
3.00
4.00
46.98
 ไม่ผ่าน
583270709-2นายวัชรินทร์ กลิ่นศรีสุข
9.50
15.17
0.66
1.66
1.00
27.99
 ไม่ผ่าน
583270710-7นายวานิช ศุภกิจจารักษ์-
1.00
---
1.00
 ไม่ผ่าน
583270711-5นางสาววิชญา เทียมทัน
5.00
15.67
2.00
1.00
3.00
26.67
 ไม่ผ่าน
583270712-3นางสาววิมล ถานะ
5.00
14.17
--
1.00
20.17
 ไม่ผ่าน
583270713-1นางสาววิมลรัตน์ พันธุตา
5.33
15.17
2.00
1.00
3.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270714-9นายวิรพิชญ์ สร้างช้าง
5.00
14.17
2.33
1.00
4.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270716-5นายวิศวกร ขายม
5.33
19.17
0.33
0.66
2.00
27.49
 ไม่ผ่าน
583270717-3นายวิศิษฏ์ เจริญศิลป์
7.66
16.17
0.33
-
1.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270718-1นายวิษณุ มะลานวล
5.00
18.17
0.33
0.66
1.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270719-9นายวีรยุทธ ทองคำมา
5.33
8.00
0.33
--
13.66
 ไม่ผ่าน
583270720-4นายวุฒินันท์ อินทเสาร์
12.00
14.00
--
5.00
31.00
 ไม่ผ่าน
583270721-2นายศรัณย์ วงษาไฮ
10.00
19.67
4.31
8.31
15.66
57.95
 ไม่ผ่าน
583270723-8นางสาวศศิธร ตะเคียน
14.50
19.17
7.33
2.66
2.00
45.66
 ไม่ผ่าน
583270724-6นางสาวศศิมา วิเศษพลกรัง
9.33
17.17
6.33
0.66
5.00
38.49
 ไม่ผ่าน
583270725-4นายศาสตรศักดิ์ เจริญรัตน์
5.00
11.17
1.32
-
2.00
19.49
 ไม่ผ่าน
583270726-2นางสาวศิรประภา บัวศรี
12.00
30.84
--
3.00
45.84
 ไม่ผ่าน
583270727-0นางสาวศิริบูลย์ ศิริพันธุ์
10.66
14.00
2.33
0.66
3.00
30.65
 ไม่ผ่าน
583270728-8นางสาวศิริยาภรณ์ บึงมุม
5.00
16.17
-
0.66
1.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270729-6นางสาวศิริลักษณ์ สมสอง
5.33
17.17
4.64
1.00
2.00
30.14
 ไม่ผ่าน
583270731-9นายศุภณัฐ แม้นบุตร
13.00
17.17
1.66
-
3.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270734-3นายสมรักษ์ พงษ์นิล
26.16
21.17
26.98
10.66
5.00
89.97
ผ่าน
583270735-1นางสาวสรณ์ศิริ กุวะสาร
5.00
19.17
-
1.00
5.00
30.17
 ไม่ผ่าน
583270736-9นายสหรัฐ กระจงกลาง
5.66
15.17
0.66
1.66
2.00
25.15
 ไม่ผ่าน
583270737-7นายสหรัฐ ลารังสิต
5.00
12.00
-
0.66
3.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583270738-5นายสัจตยา แสนโชติ
15.67
19.17
1.00
2.66
6.67
45.17
 ไม่ผ่าน
583270739-3นายสิรณัฐ เจตเขตกรรณ์
8.83
21.17
1.98
0.66
7.00
39.64
 ไม่ผ่าน
583270740-8นางสาวสิรภัทร มหาธรรม-
16.17
2.33
-
1.00
19.50
 ไม่ผ่าน
583270741-6นายสิริดนัย ญาณไพศาล-
6.00
---
6.00
 ไม่ผ่าน
583270742-4นางสาวสิรินพร ดวงมาลัย
5.66
12.50
2.33
-
3.00
23.49
 ไม่ผ่าน
583270743-2นางสาวสิรินภา แสนอินตา
5.33
18.17
2.98
1.99
2.00
30.47
 ไม่ผ่าน
583270744-0นางสาวสิริรัตน์ ผองผาย
5.00
17.17
0.33
-
4.67
27.17
 ไม่ผ่าน
583270745-8นางสาวสิริลัดดา ประคำ
13.83
19.17
1.66
0.66
3.00
38.32
 ไม่ผ่าน
583270746-6นายสุชาติ เวียงสีมา
5.00
8.17
0.33
1.00
1.00
15.50
 ไม่ผ่าน
583270747-4นางสาวสุธีรา วรคันทักษ์
7.83
17.17
18.33
1.00
7.67
52.00
 ไม่ผ่าน
583270748-2นางสาวสุพิชชา กลับศรี
9.33
12.00
--
1.00
22.33
 ไม่ผ่าน
583270749-0นางสาวสุพิชชา เสิกภูเขียว
5.33
17.67
0.66
-
2.00
25.66
 ไม่ผ่าน
583270750-5นายสุภวัทน์ หร่อยดา
5.33
14.00
-
0.66
3.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270751-3นายสุรชัช ดีบุรี
6.67
18.00
8.66
45.39
6.00
84.72
ผ่าน
583270752-1นายสุริยะ ไหวดี
0.33
1.00
---
1.33
 ไม่ผ่าน
583270753-9นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง
5.00
15.67
0.66
-
1.00
22.33
 ไม่ผ่าน
583270754-7นายสุวริชญ์ จันทร์ศรี------ ไม่ผ่าน
583270755-5นายสุวิทย์ อ่อนหนู
1.66
17.17
-
2.00
3.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270756-3นายเสกสรรค์ ดอนแก-
14.00
--
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270758-9นายโสภณวิชญ์ ธนากีรตินันท์
5.00
20.17
2.00
1.00
6.67
34.84
 ไม่ผ่าน
583270759-7นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี
6.50
16.67
2.99
1.00
3.00
30.16
 ไม่ผ่าน
583270760-2นายอธิจักร รัตสิมวงศ์
5.00
6.00
0.33
0.66
2.00
13.99
 ไม่ผ่าน
583270761-0นายอธิภพ ไทยแท้
5.00
19.17
-
1.00
7.00
32.17
 ไม่ผ่าน
583270762-8นายอนันต์ แก้วนิล
5.66
4.50
3.33
--
13.49
 ไม่ผ่าน
583270763-6นางสาวอภิญญา สำมะโย
17.00
3.00
-
1.00
-
21.00
 ไม่ผ่าน
583270764-4นางสาวอภิวันท์ กินบุญ
5.00
20.17
0.33
1.00
4.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583270765-2นางสาวอรยา ชั่งทองคำ
9.33
15.00
1.65
1.66
-
27.64
 ไม่ผ่าน
583270767-8นายอัคควิทย์ อีคะละ
9.00
10.00
-
1.00
1.00
21.00
 ไม่ผ่าน
583270768-6นางสาวอัจจิมา เหล่าโสภา
5.00
-
1.99
1.33
1.00
9.32
 ไม่ผ่าน
583270769-4นางสาวอัญชนา เหลาจำปา
9.00
11.17
-
1.00
7.00
28.17
 ไม่ผ่าน
583270770-9นายอันดามัน บัวศรี
6.00
18.17
-
1.66
6.00
31.83
 ไม่ผ่าน
583270771-7นายอาชว ปิยะภานุวัตน์-
13.00
0.33
--
13.33
 ไม่ผ่าน
583270772-5นางสาวอาทิติยา คำปลิว
5.00
12.17
3.00
-
2.00
22.17
 ไม่ผ่าน
583270773-3นายอิศม์เดช ทับทิมไส
14.16
18.17
-
1.00
5.00
38.33
 ไม่ผ่าน
583270774-1นางสาวอุมาพร สีดาสอน
1.50
17.17
0.33
0.66
3.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583270775-9นายเอกราช สว่างศรี
5.00
15.17
1.00
1.00
1.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270776-7นางสาวเอ็มอร แวงวรรณ
5.00
18.67
1.65
7.00
4.00
36.32
 ไม่ผ่าน
583270777-5นางสาวกชกร ทรงอาจ------ ไม่ผ่าน
583270778-3นางสาวกชกร สินธุ์โพธิ์
12.00
12.17
2.33
-
3.00
29.50
 ไม่ผ่าน
583270779-1นางสาวกนกพร ศรีลุนช่าง-
8.00
1.32
--
9.32
 ไม่ผ่าน
583270780-6นางสาวกนกวรรณ ตระกูลราษฎร์
5.00
18.17
5.32
0.66
2.00
31.15
 ไม่ผ่าน
583270783-0นายกฤษฎา สำราญพิทักษ์
9.00
20.17
11.33
-
16.45
56.95
 ไม่ผ่าน
583270784-8นายกฤษณ์ โสธรรมมงคล
9.33
15.00
0.33
0.66
7.00
32.32
 ไม่ผ่าน
583270786-4นางสาวกัญญ์ภัทร์ วาดสีดา
9.00
11.00
1.00
-
2.00
23.00
 ไม่ผ่าน
583270787-2นางสาวกันยนัจ การบรรจง
5.33
16.17
2.66
0.66
3.00
27.82
 ไม่ผ่าน
583270788-0นายกัมปนาท อานุภาพแสนยากร
12.00
11.00
--
6.00
29.00
 ไม่ผ่าน
583270789-8นายกัลชาญ เทียมกัน
12.66
21.17
--
1.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270790-3นายกัลป์ เกาะสูงเนิน
5.00
10.00
0.33
-
3.00
18.33
 ไม่ผ่าน
583270791-1นางสาวกัลยา ศรีนารักษ์
6.00
13.17
18.99
0.66
8.33
47.15
 ไม่ผ่าน
583270792-9นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ
6.33
11.00
-
0.66
2.00
19.99
 ไม่ผ่าน
583270794-5นางสาวกาญจนาพร วงษ์รัตนะ
12.00
20.17
2.66
-
3.00
37.83
 ไม่ผ่าน
583270795-3นางสาวกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ
13.66
13.17
2.66
1.66
2.00
33.15
 ไม่ผ่าน
583270797-9นายกิตติกันต์ บริบาล
5.00
13.00
0.33
-
1.00
19.33
 ไม่ผ่าน
583270798-7นายกิตตินันท์ อินจันทึก
9.00
17.17
2.66
0.66
1.00
30.49
 ไม่ผ่าน
583270800-6นายเกียรติพงษ์ ตุ่นเงิน
5.33
14.00
0.99
0.66
3.00
23.98
 ไม่ผ่าน
583270801-4นายโกเมน แต่งด้วง
11.00
6.00
2.00
-
5.00
24.00
 ไม่ผ่าน
583270802-2นายขวัญชัย ทรวงโพธิ์
5.00
10.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270803-0นางสาวเขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน์
5.00
16.17
2.00
0.66
6.00
29.83
 ไม่ผ่าน
583270804-8นายคฑาวุธ พลนันท์
13.00
18.17
2.66
2.99
6.33
43.15
 ไม่ผ่าน
583270806-4นายคริษฐ์ ญาณอุบล
12.00
11.00
--
2.00
25.00
 ไม่ผ่าน
583270807-2นางสาวคุณาภรณ์ ผะอบเหล็ก
7.00
11.00
1.65
-
1.00
20.65
 ไม่ผ่าน
583270808-0นางสาวจตุรภัทร จันทร์หล้า
9.00
11.17
0.99
-
6.00
27.16
 ไม่ผ่าน
583270809-8นายจักรพันธ์ พันธุระ
5.00
12.00
0.99
--
17.99
 ไม่ผ่าน
583270810-3นายจักรวาล เเววโคกสูง
12.00
14.00
1.32
-
2.00
29.32
 ไม่ผ่าน
583270811-1นางสาวจิดาภา พ่วงจีน
12.00
16.17
2.66
-
3.00
33.83
 ไม่ผ่าน
583270813-7นายจิรพิพัฒน์ เรียบพร
5.66
21.17
1.32
-
1.00
29.15
 ไม่ผ่าน
583270816-1นางสาวจีระพรรณ ทำสี
6.33
13.67
1.99
1.66
4.00
27.65
 ไม่ผ่าน
583270817-9นางสาวจุฑาทิพ ฮอมณี
5.00
10.00
2.33
0.66
3.00
20.99
 ไม่ผ่าน
583270818-7นางสาวจุฑามาศ แก้วแสน
6.33
18.17
6.99
7.66
5.00
44.15
 ไม่ผ่าน
583270819-5นางสาวเจนจิรา หอมนาน
5.00
12.00
6.33
-
3.00
26.33
 ไม่ผ่าน
583270820-0นางสาวเจนจิรา หาญเชิงชัย
5.00
10.00
3.63
0.66
3.00
22.29
 ไม่ผ่าน
583270821-8นายฉัตริน ต้นพรหม
5.33
19.67
2.33
-
2.00
29.33
 ไม่ผ่าน
583270825-0นางสาวชฎา จันทะแสน
12.00
14.17
0.33
-
4.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583270826-8นางสาวชนนิกานต์ บุญเทียม
12.00
15.00
1.32
--
28.32
 ไม่ผ่าน
583270827-6นางสาวชนัฐฎา รักอ่อน
16.50
22.17
13.32
0.66
3.00
55.65
 ไม่ผ่าน
583270829-2นางสาวชรีญา แก้วนิมิตร
5.00
18.17
2.64
1.33
2.00
29.14
 ไม่ผ่าน
583270831-5นางสาวชลมาศ สุวิชยายนต์
5.00
16.00
0.66
-
5.00
26.66
 ไม่ผ่าน
583270832-3นายชลันธร อนันตาริยานุกูล
13.00
15.17
0.33
-
1.00
29.50
 ไม่ผ่าน
583270833-1นางสาวชโลทร พงศ์อุดมกุล
12.50
19.67
10.65
0.66
6.00
49.48
 ไม่ผ่าน
583270834-9นางสาวช่อทิพย์ สมรจิตร
7.83
15.00
3.32
1.66
3.00
30.81
 ไม่ผ่าน
583270835-7นายชัยวัฒน์ ค้ากระบือ
16.50
18.17
2.33
0.66
4.67
42.33
 ไม่ผ่าน
583270839-9นายเชาว์วรรธน์ สุพันธะ-
8.17
0.33
-
2.00
10.50
 ไม่ผ่าน
583270840-4นางสาวญชุดา บุนนาค
5.00
15.00
0.33
0.66
6.00
26.99
 ไม่ผ่าน
583270842-0นางสาวฐิตารีย์ โสภาเวช
5.00
10.17
2.00
-
5.00
22.17
 ไม่ผ่าน
583270843-8นายฐิติพงษ์ ฌานอภิรักษ์
6.66
17.00
2.33
-
5.00
30.99
 ไม่ผ่าน
583270844-6นางสาวณัชชา คูวัฒนานุกูล
12.33
13.00
2.66
-
4.33
32.32
 ไม่ผ่าน
583270845-4นายณัฏฐกิตติ์ บุญเอื้อ
12.00
17.17
5.30
-
4.00
38.47
 ไม่ผ่าน
583270846-2นายณัฐกิตติ์ โหราถาน-
3.00
---
3.00
 ไม่ผ่าน
583270847-0นายณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์
11.00
16.17
-
0.66
1.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583270848-8นายณัฐฐินันท์ ใจจันทึก
12.00
12.17
1.65
-
1.00
26.82
 ไม่ผ่าน
583270849-6นายณัฐพงษ์ โง๊ะบุดดา
6.50
13.00
2.66
0.66
2.00
24.82
 ไม่ผ่าน
583270850-1นายณัฐพล ศุภรัตนพงศ์
14.00
15.00
0.33
2.99
10.33
42.65
 ไม่ผ่าน
583270851-9นายณัฐวัฒน์ สาเขตร์
5.00
6.00
2.00
-
4.00
17.00
 ไม่ผ่าน
583270852-7นายณัฐวุฒิ เกียรติจรุงพันธ์
5.33
14.17
1.66
-
4.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270853-5นางสาวณิชากร สุขสบายเจริญ
10.00
10.17
1.00
-
4.00
25.17
 ไม่ผ่าน
583270854-3นางสาวณิชาภัทร พันธไชย
5.33
11.00
--
1.00
17.33
 ไม่ผ่าน
583270855-1นายดลเทพ นะมิ
5.00
18.00
0.33
-
5.00
28.33
 ไม่ผ่าน
583270857-7นายทักษิณ หมื่นนะ
6.00
16.00
-
0.66
3.00
25.66
 ไม่ผ่าน
583270858-5นายเทพบุตร จันณรงค์
15.33
27.17
38.99
1.00
6.00
88.49
ผ่าน
583270859-3นายธงชัย เนาว์แสง
13.66
13.00
0.66
-
4.00
31.32
 ไม่ผ่าน
583270860-8นายธนกร บุญจรัส
5.33
13.17
1.32
1.33
4.67
25.82
 ไม่ผ่าน
583270862-4นายธนกร หิมารัตน์
5.00
14.17
18.00
-
1.00
38.17
 ไม่ผ่าน
583270863-2นายธนกฤต สกุลเดช
9.00
16.17
0.33
1.00
3.00
29.50
 ไม่ผ่าน
583270864-0นายธนกิจ พจนา
9.00
13.00
0.99
1.66
6.00
30.65
 ไม่ผ่าน
583270865-8นายธนพล สุวะโคตร
6.00
16.17
---
22.17
 ไม่ผ่าน
583270866-6นายธนภัทร บุตตะโคตร
5.00
15.17
1.32
-
3.00
24.49
 ไม่ผ่าน
583270867-4นายธนภัทร ใบเกตุ
5.00
5.17
0.66
-
1.00
11.83
 ไม่ผ่าน
583270868-2นายธนลาภ วิรุณพันธ์
11.33
20.17
3.32
1.33
2.00
38.15
 ไม่ผ่าน
583270870-5นายธนวิชญ์ พวงช้อย
4.00
9.00
18.00
-
1.00
32.00
 ไม่ผ่าน
583270872-1นางสาวธนาภรณ์ แสนโคก
5.00
17.00
2.31
1.33
2.00
27.64
 ไม่ผ่าน
583270873-9นายธัญกร ทองหมั้น
5.00
15.17
0.66
-
3.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270874-7นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยเดช
5.33
15.00
4.64
-
2.00
26.97
 ไม่ผ่าน
583270876-3นายธานินทร์ ฟักทอง
12.00
12.00
1.65
-
2.00
27.65
 ไม่ผ่าน
583270878-9นางสาวธีรกานต์ ทับทิมศรี
9.00
14.00
0.33
-
7.33
30.66
 ไม่ผ่าน
583270880-2นายธีรภัทร ไม้กลาง
9.33
16.17
0.33
-
6.00
31.83
 ไม่ผ่าน
583270881-0นางสาวนฤพร ปากเมย
5.00
15.17
-
0.66
2.00
22.83
 ไม่ผ่าน
583270883-6นางสาวนัฎฐริณีย์ ศรีโนนโคตร
6.33
15.00
-
0.66
2.00
23.99
 ไม่ผ่าน
583270884-4นางสาวนารีนารถ พวงบุรี
5.00
10.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270886-0นางสาวนิติยาภรณ์ พงษ์ใหม่
12.00
19.67
2.66
-
5.33
39.66
 ไม่ผ่าน
583270887-8นางสาวนิภากร บุญประสิทธิ์
16.00
19.17
2.66
0.66
7.00
45.49
 ไม่ผ่าน
583270888-6นางสาวนุชนาถ น้อยสุวรรณ
5.33
16.17
0.33
-
2.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270889-4นายเนติวุฒิ เชิญขวัญศรี
12.00
10.00
3.00
--
25.00
 ไม่ผ่าน
583270890-9นายบัณฑิต อ่อนศรี-
14.00
-
1.00
3.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583270891-7นางสาวบุรัญญา สงคลัง
6.50
17.17
6.33
-
2.00
32.00
 ไม่ผ่าน
583270892-5นายปฏิกร สุสี
9.00
17.17
2.33
-
2.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583270893-3นางสาวปนัดดา อัมพวัลย์
9.00
15.17
2.99
0.66
5.00
32.82
 ไม่ผ่าน
583270894-1นางสาวประภาพร พัดสันเทียะ
12.33
18.17
0.33
0.66
2.00
33.49
 ไม่ผ่าน
583270897-5นางสาวปราณปรียา ขัตฤกษ์
5.00
9.00
0.99
--
14.99
 ไม่ผ่าน
583270899-1นางสาวปรีดิพัทธ์ พลแก้ว
5.00
7.00
2.00
-
2.00
16.00
 ไม่ผ่าน
583270900-2นายปรีดี อุ่นเจริญ
5.00
20.17
0.33
-
2.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270903-6นางสาวปวีณา น้อยชมภู
5.00
12.17
0.66
0.66
4.00
22.49
 ไม่ผ่าน
583270904-4นายปิติชัย กิริยะ
8.33
1.00
---
9.33
 ไม่ผ่าน
583270905-2นายปิยะพล ศรีปัตติวงศ์
6.66
17.00
--
5.00
28.66
 ไม่ผ่าน
583270906-0นายพชร สิงหาบุตร
5.00
16.17
0.33
0.66
2.00
24.16
 ไม่ผ่าน
583270908-6นางสาวพรนัชชา ทาบุราณ
12.33
17.17
2.99
-
3.33
35.82
 ไม่ผ่าน
583270909-4นายพรวิษณุ เจือมา
5.33
15.00
0.33
-
2.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583270910-9นายพลวัฒน์ โพนอาจทัน------ ไม่ผ่าน
583270912-5นางสาวพัชรา พิมพา
5.00
16.17
2.00
-
6.00
29.17
 ไม่ผ่าน
583270913-3นางสาวพัชรียา หมวดอ่อน
6.33
11.00
1.00
-
2.00
20.33
 ไม่ผ่าน
583270915-9นางสาวพิกุลแก้ว ภูบุญอ้วน
5.00
17.17
0.66
0.66
3.00
26.49
 ไม่ผ่าน
583270916-7นางสาวพิชฎา ปลั่งกลาง
5.00
10.17
2.00
0.66
4.00
21.83
 ไม่ผ่าน
583270917-5นางสาวพิมพกานต์ เฉวียงวาศ
5.00
18.17
5.32
-
3.00
31.49
 ไม่ผ่าน
583270918-3นางสาวพิมพ์ชนก พิริยธนพัทธ์
5.00
13.17
2.66
-
3.00
23.83
 ไม่ผ่าน
583270919-1นายพิษณุ นากลางดอน
11.67
21.17
2.33
-
5.33
40.50
 ไม่ผ่าน
583270920-6นายพีรพล เสนาสี
12.00
15.00
0.99
1.00
-
28.99
 ไม่ผ่าน
583270921-4นายพีระพงษ์ ขานสันเทียะ
9.00
16.17
2.66
0.66
2.00
30.49
 ไม่ผ่าน
583270922-2นางสาวเพชรรัตน์ ปลอดกลาง
6.50
13.17
1.32
-
2.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583270923-0นางสาวภัชชา ชนะภักดี
11.16
15.17
14.32
1.66
12.12
54.43
 ไม่ผ่าน
583270924-8นายภัชฐพงศ์ ทองอุทุม
1.00
14.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270926-4นายภัทรวิทย์ ขันโพธิ์
11.33
14.00
0.33
0.66
1.00
27.32
 ไม่ผ่าน
583270928-0นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มแสง
5.00
16.17
3.66
-
6.00
30.83
 ไม่ผ่าน
583270931-1นางสาวภูริตา ธนโชติภักดี
7.50
24.17
23.32
0.66
6.33
61.98
ผ่าน
583270932-9นายภูรินท์ สายสุวรรณ
9.00
21.17
3.33
1.66
3.67
38.83
 ไม่ผ่าน
583270933-7นายมงคล โคตะนนท์
7.50
19.17
2.99
1.66
7.00
38.32
 ไม่ผ่าน
583270934-5นางสาวมณฑากานต์ อ่อนบาง
9.00
19.17
16.98
0.66
4.00
49.81
 ไม่ผ่าน
583270935-3นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงฤทัย
9.00
18.17
0.33
0.66
5.00
33.16
 ไม่ผ่าน
583270936-1นางสาวมิรันตี ทองมี
5.00
14.17
1.00
0.66
-
20.83
 ไม่ผ่าน
583270937-9นางสาวมุฑิตา ราตรี
8.00
17.17
3.66
-
6.00
34.83
 ไม่ผ่าน
583270939-5นางสาวยุพาวรรณ ปรากฎดี
5.00
17.17
0.99
-
2.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270940-0นางสาวโยษิตา สุภาพเพชร
5.00
12.00
--
3.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270941-8นายระพีพัฒน์ กิจสุวรรณ
4.66
19.17
-
1.50
3.00
28.33
 ไม่ผ่าน
583270942-6นางสาวรังสิยา พันธโคตร
6.00
13.00
1.33
1.66
2.00
23.99
 ไม่ผ่าน
583270944-2นายรัฐศาสตร์ ไชยรัตน์
12.00
13.17
0.66
--
25.83
 ไม่ผ่าน
583270945-0นางสาวรัศมี บึงสพาน
13.83
22.17
4.66
5.99
5.67
52.32
 ไม่ผ่าน
583270946-8นางสาวรุจิรา เหรียญทอง
24.00
29.00
3.00
6.00
6.00
68.00
ผ่าน
583270947-6นายฤทธิชัย คำมะลัย
6.00
15.17
0.33
1.00
1.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270949-2นายวงศธร นาเมืองรักษ์
12.33
12.17
2.00
-
1.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270950-7นายวรการ ญาณวุฒิโท
5.00
20.17
1.66
0.66
5.00
32.49
 ไม่ผ่าน
583270951-5นางสาววรดา แซ่โง้ว
5.00
18.67
2.33
-
1.00
27.00
 ไม่ผ่าน
583270952-3นางสาววรัญธร ไชยคำมิ่ง
5.00
16.17
2.33
-
3.00
26.50
 ไม่ผ่าน
583270954-9นายวสุรัตน์ หล้าอามาตย์
27.33
38.17
45.33
1.49
9.00
121.32
ผ่าน
583270955-7นางสาววัทนวิภา วันเทาแก้ว
5.00
17.00
1.65
1.33
2.00
26.98
 ไม่ผ่าน
583270956-5นายวิทวัส บุษดี-
14.17
4.00
1.00
4.00
23.17
 ไม่ผ่าน
583270957-3นางสาววิลากรณ์ ฉากกุดฉิม
5.00
13.17
2.00
--
20.17
 ไม่ผ่าน
583270958-1นางสาววิลาวัณย์ ตะแก้ว
5.00
18.17
3.32
-
2.00
28.49
 ไม่ผ่าน
583270959-9นายวีรชัย สารจันทร์
6.83
12.00
--
2.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270960-4นางสาวแววพลอย พัฒนพงค์พรเลิศ
7.66
12.50
2.66
0.66
5.00
28.48
 ไม่ผ่าน
583270961-2นางสาวศภิสรา เกียรติสุดาเกื้อกูล
5.00
2.00
3.66
-
1.00
11.66
 ไม่ผ่าน
583270962-0นายศรราม นนทปัญญา
28.50
15.17
2.00
1.66
2.00
49.33
 ไม่ผ่าน
583270963-8นางสาวศศิกานต์ รัตนสถาพร
9.00
9.00
0.33
-
7.33
25.66
 ไม่ผ่าน
583270964-6นางสาวศศิธร ล่ำสัน
5.00
16.17
0.99
-
1.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270965-4นางสาวศศิปาริฉัตร นาคะประเวศ
9.00
18.17
0.66
-
6.00
33.83
 ไม่ผ่าน
583270966-2นางสาวศศิวรรณ เธียรสุภรพงษ์
1.00
15.00
0.33
1.00
4.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583270967-0นายศักดิ์ดา โอสายไทย
5.00
15.67
2.32
--
22.99
 ไม่ผ่าน
583270968-8นางสาวศิรภัสสร นาแถมเพชร
7.00
15.17
--
4.00
26.17
 ไม่ผ่าน
583270969-6นายศิรวิทย์ แก้วโลก
9.00
18.17
2.66
0.66
2.00
32.49
 ไม่ผ่าน
583270970-1นางสาวศิริพร วาระเพียง
5.00
10.17
2.33
-
7.33
24.83
 ไม่ผ่าน
583270971-9นายศุภชัย กุประดิษฐ์
5.00
13.17
0.66
-
1.00
19.83
 ไม่ผ่าน
583270973-5นายศุภวัฒน์ สร้อยนาค
9.00
22.00
10.15
1.00
7.00
49.15
 ไม่ผ่าน
583270974-3นายศุภวิชญ์ สว่างพลกรัง
12.00
13.17
0.66
0.66
2.00
28.49
 ไม่ผ่าน
583270976-9นางสาวศุภิสรา เหาะเจริญ
11.33
12.17
2.66
-
3.00
29.16
 ไม่ผ่าน
583270977-7นายเศรษฐศาสตร์ ภูตีกา-
14.17
0.33
0.66
2.00
17.16
 ไม่ผ่าน
583270978-5นางสาวสขิลา ราวะรินทร์
5.00
11.00
2.00
-
2.00
20.00
 ไม่ผ่าน
583270979-3นายสรัณกร พอจิต
6.00
19.17
2.00
1.66
2.00
30.83
 ไม่ผ่าน
583270981-6นางสาวสศรี ไพรศุภา
6.00
18.50
0.33
-
6.00
30.83
 ไม่ผ่าน
583270982-4นายสหพล ภาโนมัย
5.33
14.17
2.00
-
2.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583270983-2นายสหรัฐ มหิทธิกร
5.00
16.17
0.33
0.66
1.00
23.16
 ไม่ผ่าน
583270984-0นายสัญญพงศ์ ปัญญาทิพย์
5.33
16.17
2.00
-
4.00
27.50
 ไม่ผ่าน
583270987-4นายสิปปกร จำปาวงษ์-
15.17
--
1.00
16.17
 ไม่ผ่าน
583270988-2นายสิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร
6.00
1.00
--
4.00
11.00
 ไม่ผ่าน
583270989-0นางสาวสิรีธร กล้าหาญ
7.50
21.17
1.32
-
6.00
35.99
 ไม่ผ่าน
583270990-5นายสุขเกษม เวชอุบล
7.50
11.00
0.33
1.00
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583270991-3นางสาวสุจิตรา บุญทูล
12.00
13.17
2.33
-
3.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583270992-1นายสุชัจจ์ สุริโย
5.00
7.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583270993-9นางสาวสุชาพิชญ์ งามพิพัฒนกุล
9.00
13.17
0.66
-
4.00
26.83
 ไม่ผ่าน
583270994-7นายสุทัศน์ ประทุมชาติ
5.00
15.17
0.33
0.66
4.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583270998-9นางสาวสุพรรษา อาษาภา
5.00
12.00
0.66
0.66
3.00
21.32
 ไม่ผ่าน
583270999-7นางสาวสุพัตรา พาสิงห์
5.00
18.17
2.31
-
2.00
27.48
 ไม่ผ่าน
583271001-1นายสุภกิจ แย้มสูงเนิน
5.00
13.17
2.00
--
20.17
 ไม่ผ่าน
583271002-9นางสาวสุภาพร ประสงค์บัญฑิต
5.00
9.00
0.33
1.66
3.00
18.99
 ไม่ผ่าน
583271004-5นางสาวสุวิมล บัวศรี
12.00
18.17
2.99
-
6.00
39.16
 ไม่ผ่าน
583271005-3นางสาวเสมือนจันทร์ กอแก้ว
9.00
12.17
2.66
0.66
7.33
31.82
 ไม่ผ่าน
583271007-9นายแสงชัย นิคมเขตต์
15.00
19.17
-
0.66
5.33
40.16
 ไม่ผ่าน
583271009-5นายโสภณ บรรเทา
5.00
16.17
0.99
0.66
5.00
27.82
 ไม่ผ่าน
583271010-0นางสาวหทัยรัตน์ บุตรเเสนลี
6.50
4.00
1.65
-
1.00
13.15
 ไม่ผ่าน
583271011-8นายหริรักษ์ หาญชัย
6.00
14.17
0.33
-
3.00
23.50
 ไม่ผ่าน
583271012-6นายอชิระวิชญ์ นิธิพัชรนันท์
12.00
14.17
0.66
-
2.00
28.83
 ไม่ผ่าน
583271013-4นายอดิพัฒน์ เกียรติวงศานนท์
9.00
10.17
2.33
-
1.00
22.50
 ไม่ผ่าน
583271014-2นายอธิคุณ ดำสังข์
5.00
8.00
0.99
-
1.00
14.99
 ไม่ผ่าน
583271015-0นายอภิเษก พรมจำใจ
5.33
13.17
0.99
1.00
1.00
21.49
 ไม่ผ่าน
583271016-8นางสาวอรอนงค์ ประกอบดี
5.33
16.17
0.33
-
3.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583271018-4นางสาวอสมา ป้านประดิษฐ์
5.33
14.17
--
2.00
21.50
 ไม่ผ่าน
583271019-2นางสาวอัจฉรา มาเสาเหลา
5.00
15.17
2.66
-
2.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583271020-7นางสาวอัจฉราภรณ์ รอดจุ้ย
5.33
14.17
0.33
-
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583271021-5นางสาวอัจฉราภา พุทธแก้ว
12.00
13.00
2.00
-
2.00
29.00
 ไม่ผ่าน
583271023-1นางสาวอาทิตยา โคตุรพันธ์
9.00
13.00
0.66
-
2.00
24.66
 ไม่ผ่าน
583271025-7นายเอกสิทธิ์ วันทานี
10.50
15.17
0.33
-
4.00
30.00
 ไม่ผ่าน
583271026-5นางสาวกนกวรรณ พวงเพชร
8.00
21.17
0.33
0.66
5.00
35.16
 ไม่ผ่าน
583271027-3นางสาวกมลวรรณ มีลา
5.99
16.50
6.33
-
1.00
29.82
 ไม่ผ่าน
583271028-1นางสาวกมลวรรณ ศรีคุณแสน
5.33
12.00
-
1.00
3.00
21.33
 ไม่ผ่าน
583271029-9นายกฤตนน ภูกองชนะ
5.33
14.00
-
0.66
3.00
22.99
 ไม่ผ่าน
583271031-2นางสาวกฤติยา เขตประทุม
10.50
16.00
3.31
1.00
3.00
33.81
 ไม่ผ่าน
583271032-0นางสาวกล้ากมล ทารักษา
9.00
13.00
0.99
1.00
1.00
24.99
 ไม่ผ่าน
583271033-8นางสาวกวินทรา ศรีถนัด
9.33
23.67
1.65
0.66
6.00
41.31
 ไม่ผ่าน
583271034-6นางสาวกันยาวีร์ แสงสีแก้ว
5.00
11.00
-
1.00
2.00
19.00
 ไม่ผ่าน
583271035-4นางสาวกานติมา บริบูรณ์
5.00
21.17
1.32
0.66
4.00
32.15
 ไม่ผ่าน
583271037-0นางสาวกุลนิษฐ์ เชื้อวงศ์
23.33
22.17
--
6.00
51.50
 ไม่ผ่าน
583271038-8นางสาวกุสุมา วิสุทธิพันธุ์
6.00
-
0.33
-
1.00
7.33
 ไม่ผ่าน
583271039-6นายเกริกพล ผนิดรัตนากร
6.50
18.17
1.32
-
4.00
29.99
 ไม่ผ่าน
583271040-1นางสาวเกวลิน สุขรมย์
5.00
6.00
0.33
-
1.00
12.33
 ไม่ผ่าน
583271041-9นางสาวขวัญสุดา ยืนชีวิต
7.67
22.67
10.28
14.31
7.00
61.93
ผ่าน
583271043-5นางสาวจิดาภา เจริญพร
9.00
18.00
4.65
1.66
5.00
38.31
 ไม่ผ่าน
583271045-1นายจิรายุทธ จงจิตมั่นคง
5.00
20.17
2.00
0.66
2.00
29.83
 ไม่ผ่าน
583271046-9นางสาวจุฬาลักษณ์ นามประเทือง
13.50
22.17
2.99
3.66
1.00
43.32
 ไม่ผ่าน
583271047-7นางสาวเจนจิรา พิมพ์มหินทร์
23.17
11.00
7.00
-
5.00
46.17
 ไม่ผ่าน
583271048-5นางสาวชนกชนม์ พรมทอง
5.00
13.17
1.98
-
2.00
22.15
 ไม่ผ่าน
583271049-3นางสาวชนม์นิภา สุทธิโสม
6.00
15.00
2.99
2.66
4.00
30.65
 ไม่ผ่าน
583271051-6นางสาวชนิกานต์ เดชรักษา
5.00
11.00
3.30
-
4.00
23.30
 ไม่ผ่าน
583271052-4นางสาวชยิสรา เบาราญ
5.00
21.17
6.33
30.20
3.33
66.03
ผ่าน
583271055-8นายณพภณ เนาว์ประโคน
9.00
11.00
-
1.00
1.00
22.00
 ไม่ผ่าน
583271056-6นายณภัทร วุฒิทวีวัฒน์
14.33
20.17
0.33
2.33
1.00
38.16
 ไม่ผ่าน
583271057-4นางสาวณัฎฐณิชา กองเกิด
5.00
14.00
0.33
-
3.00
22.33
 ไม่ผ่าน
583271058-2นางสาวณัฎฐณิชา ยืนยง
13.00
10.17
2.65
-
3.00
28.82
 ไม่ผ่าน
583271059-0นางสาวณัฏฐ์นรี ผลพันธ์ทิน
9.17
23.67
2.31
0.66
3.67
39.48
 ไม่ผ่าน
583271060-5นางสาวณัฐกานต์ มุมทอง
7.83
17.17
0.33
1.66
2.00
28.99
 ไม่ผ่าน
583271062-1นางสาวณัฐธิดา ท่อนทอง
6.00
17.17
-
1.00
3.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583271063-9นายณัฐนันท์ นาที
5.00
17.17
2.00
-
5.00
29.17
 ไม่ผ่าน
583271065-5นางสาวณัฐลดา รัฐมนตรี
5.00
13.50
5.98
7.00
4.00
35.48
 ไม่ผ่าน
583271066-3นางสาวณิชกุล เดชชาตรี
9.00
10.00
5.33
1.00
8.00
33.33
 ไม่ผ่าน
583271067-1นายตะวัน เขียวทอง
6.00
21.17
0.33
-
4.00
31.50
 ไม่ผ่าน
583271068-9นายทยากร ศรีวะรมย์
5.00
14.00
-
1.66
-
20.66
 ไม่ผ่าน
583271070-2นางสาวธนวรรณ เอียดคง
12.66
13.50
6.99
-
1.00
34.15
 ไม่ผ่าน
583271071-0นางสาวธนาภรณ์ บริเพชร์
7.00
5.00
2.33
--
14.33
 ไม่ผ่าน
583271072-8นางสาวธนาภา บั้งทอง
12.00
15.17
3.00
1.00
7.00
38.17
 ไม่ผ่าน
583271073-6นางสาวธัญญารัตน์ มีลุน
5.00
21.67
2.99
1.00
5.00
35.66
 ไม่ผ่าน
583271075-2นางสาวธิติมา วุ้นนที
14.50
12.50
7.99
0.66
3.00
38.65
 ไม่ผ่าน
583271077-8นางสาวนนทพร จงทวีเกียรติ
5.33
16.00
0.33
1.00
7.00
29.66
 ไม่ผ่าน
583271078-6นางสาวนภวรรณ ศรีผำน้อย
5.33
16.00
0.33
-
1.00
22.66
 ไม่ผ่าน
583271079-4นางสาวนริศรา แม้นจิต
9.33
19.17
-
0.66
1.00
30.16
 ไม่ผ่าน
583271081-7นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม
19.66
22.67
14.66
4.99
4.00
65.98
ผ่าน
583271082-5นางสาวธมภร สุระมานนท์
5.33
13.50
2.32
0.66
4.00
25.81
 ไม่ผ่าน
583271084-1นางสาวนิชาภา เสวตวงษ์-
1.00
0.66
--
1.66
 ไม่ผ่าน
583271085-9นางสาวนิธิกาญจน์ อังคสิทธิ์
18.33
20.17
0.33
-
6.00
44.83
 ไม่ผ่าน
583271086-7นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีนาแซง
17.50
27.17
6.98
0.66
7.00
59.31
 ไม่ผ่าน
583271087-5นางสาวเบญจวรรณ ชาญประเสิรฐ
5.33
9.00
-
1.00
-
15.33
 ไม่ผ่าน
583271088-3นางสาวปญภรณ์ เขียววิชัย
13.66
18.17
-
0.66
4.00
36.49
 ไม่ผ่าน
583271089-1นางสาวปรวตรี สอนเพ็ง
33.33
30.34
8.33
-
11.00
83.00
 ไม่ผ่าน
583271090-6นายประกฤษฎิ์ แก้วคะตา-
13.00
---
13.00
 ไม่ผ่าน
583271091-4นางสาวประกายมาตุ เปี่ยมสุข
8.00
22.17
0.33
-
5.00
35.50
 ไม่ผ่าน
583271092-2นางสาวปราณปริยา วนไชยสงค์
14.83
10.00
0.66
-
1.00
26.49
 ไม่ผ่าน
583271094-8นางสาวปัทมาพร สุธีสุนทรกุล
14.50
14.00
7.32
1.00
7.00
43.82
 ไม่ผ่าน
583271095-6นางสาวปาจรีย์ วิไลสุทธิวงศ์
5.33
17.17
0.33
0.66
3.00
26.49
 ไม่ผ่าน
583271097-2นางสาวปาลิดา ธนภาจินตานนท์
22.67
37.84
0.33
-
13.00
73.84
 ไม่ผ่าน
583271099-8นางสาวปิยะภรณ์ ขุ่ยจิ้ม
5.00
8.00
0.99
2.66
4.00
20.65
 ไม่ผ่าน
583271100-9นางสาวปิยะวรรณ ทองอาจ
17.33
40.17
1.33
3.49
8.00
70.32
ผ่าน
583271101-7นายพชร แต้พานิช
5.33
18.17
--
5.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583271102-5นางสาวพรรณราย ยันตะพันธ์
10.33
19.17
18.00
0.66
6.00
54.16
 ไม่ผ่าน
583271103-3นางสาวพิชชาพร ศรีอ่อน
9.00
21.67
4.66
2.16
6.67
44.16
 ไม่ผ่าน
583271104-1นางสาวพิชญากานต์ ศรีอุดร
12.33
20.67
3.99
-
5.67
42.66
 ไม่ผ่าน
583271105-9นางสาวเพชรลักษณ์ พงศ์พีระ
27.33
34.84
1.33
-
4.00
67.50
 ไม่ผ่าน
583271106-7นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
5.00
20.17
2.99
1.00
3.00
32.16
 ไม่ผ่าน
583271107-5นางสาวภัทราวดี ธรรมมุลตรี
6.50
19.17
2.33
1.00
2.00
31.00
 ไม่ผ่าน
583271108-3นางสาวภัสดาพร เสลานอก
9.33
17.17
10.66
1.66
3.00
41.82
 ไม่ผ่าน
583271109-1นางสาวมัณฑนา นามสีอุ่น
12.00
38.17
1.99
-
7.00
59.16
 ไม่ผ่าน
583271110-6นางสาวมัลลิกา แสงสุวรรณ-
6.50
-
1.00
1.00
8.50
 ไม่ผ่าน
583271111-4นายมาวิน ประการแก้ว
5.33
14.00
3.65
-
2.00
24.98
 ไม่ผ่าน
583271112-2นางสาวลัดดาวัลย์ หนูสี
10.33
16.00
0.33
1.66
4.00
32.32
 ไม่ผ่าน
583271113-0นายวนา เกษมวุฒิชัย
5.00
8.00
---
13.00
 ไม่ผ่าน
583271115-6นางสาววริญญา พันธ์ศิริ
5.00
15.17
0.99
-
4.00
25.16
 ไม่ผ่าน
583271116-4นายวัฒนากร สุปัตคำ
17.33
12.00
---
29.33
 ไม่ผ่าน
583271117-2นางสาววิระวัลย์ คันธะพฤกษ์
5.00
20.67
3.32
1.00
7.33
37.32
 ไม่ผ่าน
583271118-0นายวีระพล ปุผาโต
5.66
12.00
0.66
-
1.00
19.32
 ไม่ผ่าน
583271119-8นายศรายุทธ เกียรติศิริกุล
5.33
18.17
2.64
5.87
7.33
39.34
 ไม่ผ่าน
583271120-3นางสาวศสิญาภรณ์ อามาตย์
6.00
10.17
---
16.17
 ไม่ผ่าน
583271121-1นายศิริสรร หิรัญนุสรณ์
5.00
12.17
0.33
--
17.50
 ไม่ผ่าน
583271122-9นายศิวกร แพงไธสง
9.33
14.17
0.33
0.66
6.00
30.49
 ไม่ผ่าน
583271123-7นางสาวสราลี สองหลวง
12.00
7.00
0.33
--
19.33
 ไม่ผ่าน
583271125-3นายสิรวิชญ์ สีมาเงิน
8.33
18.17
3.00
3.00
4.00
36.50
 ไม่ผ่าน
583271126-1นางสาวสิรีธร อุปพงษ์
5.00
8.00
3.66
1.00
1.00
18.66
 ไม่ผ่าน
583271127-9นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณการ
10.33
16.17
1.00
-
1.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583271128-7นายสืบสกุล โพธิ์พันธุ์กระจ่าง
5.33
21.17
-
1.00
3.00
30.50
 ไม่ผ่าน
583271129-5นายสุธนัช หลิ่มโตประเสริฐ
9.00
18.17
1.33
1.00
2.00
31.50
 ไม่ผ่าน
583271130-0นางสาวสุนิตา เดชยศดี
10.33
16.17
0.33
-
1.00
27.83
 ไม่ผ่าน
583271131-8นางสาวสุพิชวรรณพร สร้อยชมภู
11.00
19.17
10.33
2.33
4.00
46.83
 ไม่ผ่าน
583271132-6นายสุริเยศ มวลไธสง
9.00
18.00
-
1.00
1.00
29.00
 ไม่ผ่าน
583271133-4นางสาวโสรยา สุขโข
6.33
16.17
0.99
-
2.00
25.49
 ไม่ผ่าน
583271134-2นายอภิสิทธิ์ พิวิชัย
7.83
15.00
0.66
3.66
1.00
28.15
 ไม่ผ่าน
583271135-0นางสาวอรณิชา ศิริพันธุ์
12.00
20.17
-
2.00
7.00
41.17
 ไม่ผ่าน
583271136-8นางสาวอรอุมา พลสา
7.99
14.67
2.32
2.33
5.00
32.31
 ไม่ผ่าน
583271137-6นางสาวอริยนาฏ คุรุเจริญ
5.33
14.17
0.33
-
1.00
20.83
 ไม่ผ่าน
583271138-4นางสาวอัจฉรา แสนทวีสุข
9.33
19.17
1.99
-
4.00
34.49
 ไม่ผ่าน
583271139-2นางสาวอัญชิษฐา พรพัชรพงศ์
12.00
10.00
---
22.00
 ไม่ผ่าน
583271141-5นางสาวอาทิตยา น้อยอินทร์
8.00
17.17
1.00
1.33
1.00
28.50
 ไม่ผ่าน
583271142-3นางสาวอาบบุญ รวงทอง
5.00
18.17
--
1.00
24.17
 ไม่ผ่าน
583271143-1นางสาวอาภาศิริ ฦาแรง
17.33
1.00
1.32
--
19.65
 ไม่ผ่าน
583271144-9นางสาวอุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
16.00
32.51
0.33
-
9.33
58.17
 ไม่ผ่าน
583271145-7นางสาวอุรัสยา จำปาทุม
5.00
10.00
--
3.00
18.00
 ไม่ผ่าน
583271165-1นางสาวเต็มฟ้า ก้อนคำ
27.66
9.17
--
3.00
39.83
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2559
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.