หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
62.67
18.00
3.00
2.00
4.00
89.67
ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
61.67
36.17
3.50
2.49
7.00
110.83
ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
78.67
16.00
5.00
-
4.00
103.67
 ไม่ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
66.67
15.00
4.50
2.00
4.00
92.17
ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
65.67
36.17
-
2.00
6.00
109.84
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
58.67
15.00
1.00
2.00
4.00
80.67
ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
53.67
18.00
3.00
3.00
4.67
82.34
ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
67.67
15.00
-
2.49
5.00
90.16
 ไม่ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
65.67
15.00
11.00
2.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
25.00
29.00
3.00
3.49
5.00
65.49
ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
67.67
36.17
-
2.49
7.00
113.33
 ไม่ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
52.67
15.00
1.00
2.00
4.00
74.67
ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
70.67
36.17
-
2.00
6.00
114.84
 ไม่ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
21.67
15.00
1.50
-
4.00
42.17
 ไม่ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
67.67
33.17
1.50
2.49
7.67
112.50
ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
79.67
36.17
-
2.00
6.00
123.84
 ไม่ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
73.67
36.17
-
2.00
6.00
117.84
 ไม่ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
65.67
36.17
11.00
2.49
7.00
122.33
ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
65.67
33.17
3.00
2.00
6.00
109.84
ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
67.67
31.17
-
2.00
6.67
107.51
 ไม่ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
65.67
26.00
-
1.00
4.00
96.67
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
58.67
15.00
12.50
-
4.67
90.84
 ไม่ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
65.67
45.17
5.00
2.00
6.00
123.84
ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
71.67
15.00
4.50
3.00
4.00
98.17
ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
16.67
15.00
1.00
-
4.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
59.67
15.00
1.50
2.00
4.00
82.17
ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
62.67
15.00
3.00
2.00
4.67
87.34
ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
63.67
24.00
1.50
2.00
4.00
95.17
ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
76.67
45.17
8.00
2.00
6.67
138.51
ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
67.67
15.00
1.50
-
3.00
87.17
 ไม่ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
70.67
15.00
4.50
3.00
4.00
97.17
ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
49.67
15.00
3.00
-
4.00
71.67
 ไม่ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
61.67
15.00
4.50
3.00
4.00
88.17
ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
65.67
26.00
-
2.00
4.00
97.67
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
57.67
36.17
3.00
2.49
7.00
106.33
ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
61.67
34.17
4.50
2.00
6.00
108.34
ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
66.67
24.00
-
2.00
4.00
96.67
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
65.67
36.17
3.00
2.49
7.00
114.33
ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
27.67
15.00
1.50
2.00
4.00
50.17
 ไม่ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
65.67
33.17
3.00
2.00
6.00
109.84
ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
70.67
15.00
-
2.00
4.00
91.67
 ไม่ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
76.67
18.50
0.33
0.49
5.00
100.99
ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
56.67
13.00
3.00
0.49
5.00
78.16
ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
65.67
25.17
11.00
2.49
5.67
110.00
ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
63.67
15.00
-
2.00
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
57.00
36.17
1.00
0.49
7.00
101.66
ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
64.67
36.17
3.00
2.00
6.00
111.84
ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
64.67
36.17
3.00
2.49
7.00
113.33
ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
73.67
31.17
3.00
2.49
7.67
118.00
ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
79.67
45.17
5.50
0.49
7.00
137.83
ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
76.67
36.17
-
2.49
7.00
122.33
 ไม่ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
69.67
33.17
3.33
2.49
7.67
116.33
ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
70.67
36.17
3.00
0.49
7.67
118.00
ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
72.67
23.50
8.00
2.00
4.00
110.17
ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
65.67
36.17
3.00
-
6.00
110.84
 ไม่ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
65.67
33.17
3.00
-
6.00
107.84
 ไม่ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
22.67
33.17
3.00
2.49
7.00
68.33
ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
71.67
15.00
--
4.00
90.67
 ไม่ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
62.67
15.00
3.00
2.00
4.00
86.67
ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
63.67
15.00
3.00
2.00
4.00
87.67
ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
66.67
16.00
3.00
2.00
4.00
91.67
ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
66.67
15.00
-
2.00
4.00
87.67
 ไม่ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
60.67
15.00
11.00
2.00
4.00
92.67
ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
94.67
36.67
5.00
2.00
6.00
144.34
ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
51.67
15.00
12.00
2.49
5.00
86.16
ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
74.67
18.00
1.50
2.00
4.00
100.17
ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
67.67
36.17
0.33
-
6.00
110.17
 ไม่ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
63.67
25.00
1.50
2.00
4.00
96.17
ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
54.67
15.00
-
2.00
4.00
75.67
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
58.67
28.00
3.00
2.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตย์ เดชชัยวัฒนา
58.67
15.00
3.00
2.00
4.00
82.67
ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
57.67
33.17
3.00
-
6.00
99.84
 ไม่ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
59.67
16.00
8.00
2.00
4.00
89.67
ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
49.67
18.00
3.00
-
4.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
57.67
36.17
3.00
2.00
6.00
104.84
ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
52.67
18.00
11.33
2.00
4.00
88.00
ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
58.67
18.00
12.50
2.49
5.67
97.33
ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
62.67
18.00
11.00
2.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
66.67
15.00
3.00
2.00
4.00
90.67
ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
57.67
27.00
4.50
2.00
4.00
95.17
ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
26.67
15.00
3.00
-
4.00
48.67
 ไม่ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
58.67
33.17
2.50
2.00
7.67
104.01
ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
66.67
18.00
0.33
2.00
4.00
91.00
ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
58.67
28.17
1.00
2.00
6.00
95.84
ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
72.67
36.17
3.00
2.49
7.67
122.00
ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
64.67
27.17
3.00
-
6.00
100.84
 ไม่ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
64.67
15.00
2.00
2.49
5.00
89.16
ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
73.67
36.17
-
0.49
7.00
117.33
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
65.67
36.17
3.00
2.49
7.00
114.33
ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
73.67
15.00
-
2.00
4.00
94.67
 ไม่ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
72.67
36.17
3.00
-
6.00
117.84
 ไม่ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
61.67
15.00
2.00
-
4.00
82.67
 ไม่ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
71.67
15.00
3.00
-
4.67
94.34
 ไม่ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
68.34
34.17
3.00
3.00
6.00
114.51
ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
63.67
15.00
--
4.00
82.67
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
59.67
18.00
3.00
2.00
4.00
86.67
ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
59.67
18.00
3.00
2.00
4.00
86.67
ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
66.67
15.00
11.50
2.00
4.00
99.17
ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
65.67
15.00
-
2.49
5.00
88.16
 ไม่ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
61.67
36.17
-
2.00
6.00
105.84
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
68.34
36.17
1.50
-
6.00
112.01
 ไม่ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
66.67
24.00
3.00
0.49
5.00
99.16
ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
55.67
15.00
3.00
2.00
4.00
79.67
ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
75.34
37.17
4.50
-
6.67
123.68
 ไม่ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
58.67
29.50
8.00
2.00
4.00
102.17
ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
73.67
15.00
3.00
2.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
52.67
15.00
1.50
2.00
4.00
75.17
ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
66.67
15.00
--
4.00
85.67
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
68.67
34.17
--
6.00
108.84
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
52.67
15.00
3.00
2.00
4.00
76.67
ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
59.67
15.00
2.00
2.49
5.00
84.16
ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
58.67
13.00
3.00
2.00
4.00
80.67
ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
52.67
15.00
3.00
2.00
4.00
76.67
ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
62.67
19.00
3.00
2.49
5.00
92.16
ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
63.67
15.00
4.50
2.00
4.00
89.17
ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
65.67
26.00
-
2.00
4.00
97.67
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
60.00
15.00
4.00
2.00
4.00
85.00
ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
58.67
36.67
-
3.00
6.00
104.34
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
55.67
36.17
-
3.00
6.00
100.84
 ไม่ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
59.67
15.00
1.00
2.00
4.00
81.67
ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
58.67
33.17
11.00
2.00
6.00
110.84
ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
61.67
33.17
3.00
2.00
6.00
105.84
ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
27.67
15.00
--
4.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
58.67
36.17
-
2.00
6.00
102.84
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
65.67
34.50
8.00
2.49
7.00
117.66
ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
55.00
15.00
3.50
-
4.00
77.50
 ไม่ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
58.67
21.00
11.00
2.00
4.00
96.67
ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
74.67
36.17
1.00
2.49
7.00
121.33
ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
58.67
18.00
11.00
2.49
5.00
95.16
ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
79.67
34.17
3.33
2.00
6.00
125.17
ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
70.67
15.00
3.00
-
4.67
93.34
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
68.67
15.00
3.00
2.00
4.00
92.67
ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
65.67
27.00
3.00
2.00
4.00
101.67
ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
74.67
36.17
3.00
2.00
6.00
121.84
ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
57.67
36.17
3.00
2.49
7.00
106.33
ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
73.67
36.17
-
2.49
7.00
119.33
 ไม่ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
68.67
36.17
11.00
2.00
7.67
125.51
ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
59.67
15.00
11.00
2.00
4.00
91.67
ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
75.67
45.17
3.00
2.00
6.00
131.84
ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
66.67
15.00
-
2.00
4.00
87.67
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
59.67
18.50
3.00
0.49
5.00
86.66
ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
64.67
36.17
3.00
2.49
7.00
113.33
ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
62.67
36.17
-
2.00
6.00
106.84
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
66.67
18.00
3.00
-
4.00
91.67
 ไม่ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
73.67
15.00
3.00
2.00
3.67
97.34
ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
62.67
15.00
--
4.00
81.67
 ไม่ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
67.67
15.00
--
4.00
86.67
 ไม่ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
67.67
18.00
3.00
2.49
5.00
96.16
ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
66.00
37.17
3.00
2.49
7.00
115.66
ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
59.67
15.00
2.00
2.00
4.00
82.67
ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
68.67
36.17
3.00
0.49
7.00
115.33
ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
66.67
15.00
-
2.49
5.00
89.16
 ไม่ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
66.67
31.17
3.00
2.00
6.00
108.84
ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
59.67
15.00
--
4.00
78.67
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
51.67
15.00
--
3.00
69.67
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
30.67
15.00
--
4.00
49.67
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
71.67
36.17
-
2.00
6.00
115.84
 ไม่ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
69.67
15.00
--
4.00
88.67
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
72.67
33.17
-
2.49
7.00
115.33
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
59.67
16.00
5.50
2.49
5.67
89.33
ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
48.67
16.50
--
4.00
69.17
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
58.67
36.17
--
6.00
100.84
 ไม่ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
65.67
34.17
-
2.00
6.00
107.84
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
65.67
22.67
3.33
2.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
58.67
36.17
8.50
2.00
6.00
111.34
ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
65.67
36.17
3.00
2.00
6.00
112.84
ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
71.67
37.17
5.00
2.49
7.00
123.33
ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
59.67
13.00
3.00
2.00
4.00
81.67
ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
59.67
18.00
3.00
-
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
64.67
22.67
3.33
2.00
4.00
96.67
ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
58.67
36.17
1.50
-
6.00
102.34
 ไม่ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
28.67
33.17
8.33
2.00
6.00
78.17
ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
52.67
18.50
3.50
2.00
4.00
80.67
ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
57.67
33.17
--
6.00
96.84
 ไม่ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
58.67
21.00
3.00
2.00
4.00
88.67
ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
59.67
18.00
-
0.49
5.00
83.16
 ไม่ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
65.67
36.17
8.00
2.49
7.67
120.00
ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
65.67
33.17
-
2.49
7.00
108.33
 ไม่ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
77.67
17.00
1.00
2.00
4.00
101.67
ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
65.67
36.17
1.50
2.00
6.00
111.34
ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
70.67
34.67
3.50
2.00
6.67
117.51
ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
67.67
36.67
1.00
2.00
6.00
113.34
ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
59.67
18.00
-
2.00
4.00
83.67
 ไม่ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
59.67
18.00
1.00
2.00
4.00
84.67
ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
52.67
15.50
--
4.00
72.17
 ไม่ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
59.67
15.00
3.00
2.00
4.67
84.34
ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
63.67
15.00
-
2.00
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
66.67
18.00
5.00
2.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
66.67
15.00
--
4.00
85.67
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
62.67
36.17
11.00
2.00
6.00
117.84
ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
59.67
15.50
3.00
2.00
4.00
84.17
ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
52.67
18.00
--
4.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
66.67
15.00
1.00
-
4.00
86.67
 ไม่ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
59.67
15.00
2.33
2.00
4.00
83.00
ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
77.67
21.00
5.00
-
4.00
107.67
 ไม่ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
65.67
36.17
3.50
2.49
5.00
112.83
ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
59.67
15.00
3.00
2.00
4.00
83.67
ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
66.67
15.00
-
2.00
4.00
87.67
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
63.67
15.00
-
2.00
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
58.67
15.00
3.33
2.00
4.67
83.67
ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
65.67
34.17
11.00
2.00
6.00
118.84
ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
22.67
31.17
0.50
-
6.00
60.34
 ไม่ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
59.67
18.00
1.00
2.00
5.00
85.67
ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
57.67
24.67
5.33
2.49
5.00
95.16
ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
33.67
34.17
3.00
2.49
7.00
80.33
ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
65.67
37.67
8.00
2.49
7.67
121.50
ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
22.67
36.17
11.00
2.00
6.00
77.84
ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
65.67
36.17
11.00
2.00
6.00
120.84
ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
65.67
21.00
3.00
2.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
64.67
21.67
8.00
2.00
4.00
100.34
ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
75.34
18.00
4.50
2.49
5.67
106.00
ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
75.34
26.50
3.83
2.00
6.00
113.67
ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
73.67
36.17
--
6.00
115.84
 ไม่ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
52.67
15.00
3.00
2.00
4.00
76.67
ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
58.67
33.17
11.00
-
6.00
108.84
 ไม่ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
75.67
38.17
4.00
2.49
7.67
128.00
ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
19.67
15.00
3.00
-
4.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
71.34
31.17
3.00
-
6.00
111.51
 ไม่ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
75.67
22.67
3.00
2.00
4.00
107.34
ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
79.67
27.67
3.00
2.49
5.00
117.83
ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
63.67
15.00
1.00
-
4.00
83.67
 ไม่ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
66.67
15.00
3.00
2.49
5.67
92.83
ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
70.67
36.17
5.00
0.49
7.00
119.33
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
58.67
36.17
3.00
2.00
6.00
105.84
ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
65.67
33.17
--
6.00
104.84
 ไม่ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
71.67
15.00
4.50
0.49
5.67
97.33
ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
63.67
15.00
-
0.49
5.00
84.16
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
79.16
21.67
-
2.00
5.67
108.50
 ไม่ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
52.67
15.00
-
2.49
5.00
75.16
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
58.67
36.17
11.00
2.00
5.00
112.84
ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
68.00
18.00
-
0.49
5.00
91.49
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
34.67
33.17
--
6.00
73.84
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
58.67
34.17
4.00
2.00
6.00
104.84
ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
55.67
15.00
-
0.49
5.00
76.16
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
63.67
15.00
9.50
2.00
4.00
94.17
ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
72.67
36.17
3.00
2.00
6.00
119.84
ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
63.00
25.17
3.00
2.00
6.67
99.84
ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
65.67
36.17
-
2.00
6.00
109.84
 ไม่ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
58.67
16.00
1.50
2.00
4.00
82.17
ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
59.67
19.00
11.00
-
4.00
93.67
 ไม่ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
60.67
15.00
3.00
2.00
4.00
84.67
ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
58.67
15.00
4.00
2.00
4.00
83.67
ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
36.67
15.00
--
4.00
55.67
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
69.67
30.67
8.00
2.00
4.00
114.34
ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
49.00
15.00
-
0.33
4.00
68.33
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
52.67
24.50
2.50
2.00
4.00
85.67
ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
65.67
15.00
3.00
-
4.00
87.67
 ไม่ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
63.67
15.00
11.00
2.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
63.67
33.17
0.50
2.00
6.00
105.34
ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
58.67
15.00
12.50
2.00
4.00
92.17
ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
54.67
15.50
2.00
-
4.00
76.17
 ไม่ผ่าน
573070275-2นางสาวภัทราพร อาจพรม
53.67
24.00
2.00
2.00
4.67
86.34
ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
63.67
15.00
3.00
2.00
4.00
87.67
ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
63.67
15.00
3.00
2.00
4.00
87.67
ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
60.67
15.00
1.50
-
4.00
81.17
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
63.67
15.00
12.50
2.00
4.00
97.17
ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
56.00
24.00
4.50
2.00
4.00
90.50
ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
59.67
15.00
3.00
2.00
4.00
83.67
ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
57.67
15.00
2.00
2.49
5.00
82.16
ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
59.67
24.00
2.50
2.00
4.00
92.17
ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
65.67
36.17
3.00
2.49
7.00
114.33
ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
59.67
15.00
3.00
2.00
4.00
83.67
ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
63.67
15.00
2.50
-
4.00
85.17
 ไม่ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
58.67
15.00
11.00
2.00
4.00
90.67
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.