หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
95.34
17.50
6.00
-
5.50
124.34
 ไม่ผ่าน
583070001-0นายกฤตเมธ แสงกิจพร
6.00
7.00
-
0.66
2.50
16.16
 ไม่ผ่าน
583070003-6นางสาวกันติชา พิริยะเมธา-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070004-4นายกัมปนาท อุปนันท์
12.67
20.17
--
2.50
35.34
 ไม่ผ่าน
583070005-2นายเกริกพล แดนสีแก้ว-
21.17
--
1.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070006-0นายจิรภัทร สำลีอ่อน
6.00
4.00
--
1.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070008-6นายเจตนิพิฐ เตียวิรัตน์-
19.17
0.66
-
2.50
22.33
 ไม่ผ่าน
583070009-4นางสาวชนากานต์ ลีลาเลิศแล้ว-
18.17
--
3.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070010-9นายชวภณ เหลืองทองคำ-
16.00
--
3.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070011-7นายชวัลวิทย์ อยู่วิทยา-
14.17
--
2.50
16.67
 ไม่ผ่าน
583070013-3นางสาวชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ
6.00
17.17
--
3.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070014-1นายชุษณะ พันธุ์เจริญ
13.00
19.17
--
3.50
35.67
 ไม่ผ่าน
583070016-7นางสาวณัฐฐ์ศณล์ ภู่สวัสดิ์
6.00
20.17
0.66
-
3.50
30.33
 ไม่ผ่าน
583070017-5นายณัฐนนท์ ศรีสะระ
6.00
19.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
583070018-3นางสาวณัฐวรา พันธ์ศรีมังกร
6.00
18.17
--
2.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070019-1นางสาวณัฐวรา แสงวิจิตร-
20.17
--
2.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070020-6นายณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์-
10.17
--
2.50
12.67
 ไม่ผ่าน
583070021-4นางสาวณิช วงศ์จริยกุล
6.00
18.17
--
1.00
25.17
 ไม่ผ่าน
583070022-2นายดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศ-
8.00
--
2.50
10.50
 ไม่ผ่าน
583070023-0นางสาวตวงพร พรชัย
6.00
20.17
--
2.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070024-8นายทัชชนก คำพิทักษ์
6.00
7.00
4.00
-
2.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070025-6นายธนทัต ผาณิตพงศ์
6.00
13.17
--
1.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070026-4นายธรรมนิตย์ พิบูลนิยม-
5.00
--
2.50
7.50
 ไม่ผ่าน
583070027-2นายธัชนนท์ อัศวเลิศแสง-
20.17
--
2.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070028-0นายนัทธพงศ์ รัตนสุคนธ์
13.67
20.17
0.66
-
2.50
37.00
 ไม่ผ่าน
583070029-8นายธนกฤต เบญจธรรมนนท์
0.67
21.17
--
1.00
22.84
 ไม่ผ่าน
583070030-3นายปกป้อง รักษาสุข
6.00
7.00
--
1.50
14.50
 ไม่ผ่าน
583070031-1นางสาวปณาลี โชติวิเชียร
6.00
12.17
--
3.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070032-9นายปิยะชาติ ทองทานธรรม
6.00
9.17
--
2.50
17.67
 ไม่ผ่าน
583070033-7นายพรรษรุจ ใจธรรม
7.00
18.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070034-5นายพิศุทธิ์ สรรพกิจภิญโญ
6.00
11.00
--
2.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070035-3นายภัทรพล ขำดี
6.00
7.00
--
1.50
14.50
 ไม่ผ่าน
583070036-1นางสาวมิ่งกมล เชื้อหงษ์ทอง
0.67
19.17
--
3.50
23.34
 ไม่ผ่าน
583070037-9นางสาวเมตธัญญา ธิวงค์-
21.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070038-7นางสาววทันยา ออประยูร
6.00
18.17
0.66
-
3.50
28.33
 ไม่ผ่าน
583070039-5นางสาววรัชยา อิงภานุวงศ์
12.00
20.17
--
2.50
34.67
 ไม่ผ่าน
583070040-0นายวริชญา วิริยะไชยกุล
6.00
13.17
0.66
-
2.50
22.33
 ไม่ผ่าน
583070041-8นางสาววสุรมย์ สุภาคง-
17.17
--
3.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070042-6นายศรพลช สันติวรวุฒิ
6.00
14.17
--
3.50
23.67
 ไม่ผ่าน
583070043-4นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองกชกร-
17.17
--
3.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070044-2นายสหัชชัย ปรารมณ์
13.00
15.17
--
3.50
31.67
 ไม่ผ่าน
583070045-0นายสิรวิชญ์ วรรณศรี-
5.00
--
1.50
6.50
 ไม่ผ่าน
583070046-8นายอชิระ เบญจานุวัตรา
7.00
18.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070047-6นายอุดม นอร์รอย
6.00
11.17
0.33
--
17.50
 ไม่ผ่าน
583070048-4นางสาวกมลพรรณ ปิ่นเจริญ-
15.17
0.66
-
2.50
18.33
 ไม่ผ่าน
583070049-2นายกรวิชญ์ จันโทริ
6.00
17.17
--
2.50
25.67
 ไม่ผ่าน
583070050-7นายกษิตินาถ ปรมัตถ์วรโชติ
6.00
12.00
0.66
-
3.50
22.16
 ไม่ผ่าน
583070051-5นายก้องเกียรติ กองกาญจนะ
6.67
19.17
--
2.50
28.34
 ไม่ผ่าน
583070052-3นางสาวกัญญาณัฐ ฆารสะอาด-
18.17
--
3.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070053-1นางสาวกัญญาณัฐ โอจงเพียร
6.00
4.00
--
2.50
12.50
 ไม่ผ่าน
583070054-9นางสาวกัญญาวีร์ จันทภูมิ
6.00
11.17
--
2.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070055-7นายกานต์ ภูษิตติตานนท์
6.00
6.00
--
1.00
13.00
 ไม่ผ่าน
583070056-5นางสาวเกวลี ดวงฤดีสวัสดิ์-
18.17
--
3.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070057-3นางสาวจริยา วุฒิปรีดี-
8.00
--
3.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070058-1นายจิรนันท์ จันทร์ดา-
21.17
0.66
-
2.50
24.33
 ไม่ผ่าน
583070059-9นางสาวจิราวรรณ ทัศพงษ์
6.00
17.17
--
3.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070060-4นางสาวจุฑาธร สินแสง-
16.00
0.66
-
3.50
20.16
 ไม่ผ่าน
583070061-2นางสาวจุฬาลักษณ์ โคตรประดา
6.00
17.17
--
3.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070062-0นางสาวชญานิศ โรจนศักดิ์โสธร-
14.17
--
2.50
16.67
 ไม่ผ่าน
583070063-8นางสาวณัฏฐริกา กมลเลิศ
6.00
21.17
--
3.50
30.67
 ไม่ผ่าน
583070064-6นางสาวณัฐกานต์ สิทธิอมรพร
6.00
4.00
--
1.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070065-4นางสาวณัฐธิดา คำพิมพ์
6.00
22.17
--
3.50
31.67
 ไม่ผ่าน
583070066-2นางสาวณัฐพร พานประเสริฐ-
21.17
--
2.50
23.67
 ไม่ผ่าน
583070067-0นางสาวณัฐพร พูนศิริ
6.00
14.17
--
3.50
23.67
 ไม่ผ่าน
583070068-8นายณัฐสาร แสนแสง
13.00
16.17
--
3.50
32.67
 ไม่ผ่าน
583070069-6นายตรีเพชร จรัสสุทธิกุล
6.00
10.00
--
3.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070070-1นางสาวตรีสุคนธ์ มลัยสิทธิ์
6.00
17.00
--
3.50
26.50
 ไม่ผ่าน
583070071-9นางสาวทักษพร พรหมเทศ
6.00
11.17
0.33
-
1.50
19.00
 ไม่ผ่าน
583070072-7นายทัตพงศ์ วิไธสง-
21.17
0.66
-
3.50
25.33
 ไม่ผ่าน
583070073-5นายธนพล เตรียมเวชวุฒิไกร-
16.17
--
2.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070074-3นายธนภัทร จุฑาจันทร์-
10.17
0.66
-
5.50
16.33
 ไม่ผ่าน
583070075-1นายธนสินธ์ รัตนูปการ
6.00
15.17
1.00
-
2.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070076-9นายธนาธิป ศิลารัตน์
6.00
17.00
--
3.50
26.50
 ไม่ผ่าน
583070077-7นายธเนศ พรศิลปกุล
6.00
15.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070078-5นายธรรมสรณ์ ภูริเศรษฐศักดิ์-
21.17
0.66
-
3.50
25.33
 ไม่ผ่าน
583070079-3นางสาวธวพร จุลละนันท์-
21.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070080-8นายธัชกร เสงี่ยมเจริญกิจ
6.00
11.17
--
2.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070081-6นางสาวธัญสุดา เรืองลาภขจรชัย-
15.17
--
3.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070082-4นายธีร์ธวัช ศรัทธาพันธ์
6.00
19.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070083-2นายธีรพันธุ์ ติยวรนันท์
6.00
13.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070084-0นายนนทเกียรติ สมทรัพย์
6.00
18.17
0.66
-
3.50
28.33
 ไม่ผ่าน
583070085-8นางสาวนภัสกรณ์ เทพยศ-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070086-6นายนรินทร์ ชูตระกูล-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070087-4นายปฏิภาณ ศิวกุล
6.00
16.00
--
3.50
25.50
 ไม่ผ่าน
583070088-2นายปพนธีร์ ศรีบุญ
6.00
12.00
0.66
-
2.50
21.16
 ไม่ผ่าน
583070089-0นายปภังกร จุลวงศ์-
6.00
--
1.50
7.50
 ไม่ผ่าน
583070090-5นายปภินวิช ปลอดปล่อง
12.00
14.17
--
3.50
29.67
 ไม่ผ่าน
583070091-3นายประกฤษฎิ์ วิชัยวงศ์
6.00
11.17
--
2.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070092-1นายปาณัท โรจน์วัฒนบูลย์
6.00
10.00
--
3.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070093-9นายปานเทพ สุนทรปกาสิต-
12.00
--
2.50
14.50
 ไม่ผ่าน
583070094-7นางสาวปิยลักษณ์ ห้าวหาญ
6.00
12.00
0.66
-
2.00
20.66
 ไม่ผ่าน
583070095-5นางสาวพรรณธร จารุรัชตพันธ์-
16.00
--
3.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070096-3นางสาวพรรณภัสสร ร้อยพิลา-
17.17
--
2.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070097-1นายภัทร แข่งเพ็ญแข-
16.17
--
2.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070098-9นายภัทรชัย เสรีรัตน์
6.00
13.00
--
3.50
22.50
 ไม่ผ่าน
583070099-7นายภัทราช สิงห์ทอง-
11.17
--
3.50
14.67
 ไม่ผ่าน
583070100-8นายภานุพงศ์ ทีฆกุล
6.00
16.00
--
3.50
25.50
 ไม่ผ่าน
583070101-6นายภูริณัฐ ใจธรรม
6.00
16.17
--
2.00
24.17
 ไม่ผ่าน
583070102-4นายมณเอก เบญญาภาวงษ์
6.00
12.00
0.66
-
2.50
21.16
 ไม่ผ่าน
583070103-2นางสาวมัทวัน วงศ์ศิริ
6.00
23.17
--
3.50
32.67
 ไม่ผ่าน
583070104-0นายรชตะ ศรีโบราณ
6.00
15.17
0.66
-
3.50
25.33
 ไม่ผ่าน
583070105-8นางสาวรังสิยา พัวไพศาล
6.00
17.17
--
3.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070106-6นายรัชภูมิ กิตติวัฒนาสาร
7.00
15.00
1.66
-
3.50
27.16
 ไม่ผ่าน
583070107-4นายวชิรวิทย์ คุปติธรรมา
6.00
16.00
--
2.50
24.50
 ไม่ผ่าน
583070108-2นางสาววรรณฤดี เล่าสุอังกูร
6.00
16.00
--
3.50
25.50
 ไม่ผ่าน
583070109-0นายวสภณ โอฬารวรวุฒิ
6.00
13.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070110-5นายวิททสุ โรจน์สินวรางกูร
6.00
8.00
0.66
-
2.50
17.16
 ไม่ผ่าน
583070111-3นายวีระทัศน์ ชัยประสงค์สุข
7.00
5.00
-
1.00
2.50
15.50
 ไม่ผ่าน
583070112-1นางสาวศรมน ชัยชาญ
6.00
4.00
--
1.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070113-9นายศรัณญ์ หาญบำราช
6.00
10.00
--
2.50
18.50
 ไม่ผ่าน
583070114-7นายศิวกร จึงตระกูล-
10.17
--
2.50
12.67
 ไม่ผ่าน
583070115-5นายเศรษฐวัฒน์ โชติรณพัส
6.00
17.00
--
3.50
26.50
 ไม่ผ่าน
583070116-3นางสาวสรรพพร ภาควรรธนะ
6.00
11.17
0.66
-
3.50
21.33
 ไม่ผ่าน
583070117-1นายสรวิศ จิตรอารี
7.00
19.17
--
3.50
29.67
 ไม่ผ่าน
583070118-9นายสร่างศัลย์ ยตะโคตร
1.00
20.17
0.66
-
2.50
24.33
 ไม่ผ่าน
583070119-7นายสิทธิณัฐ เตียวศิริทรัพย์
6.00
19.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070120-2นางสาวสุชญา ใจธรรม
6.00
18.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070121-0นายอาทิตย์ นิรมัยถาวร-
8.00
--
3.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070122-8นางสาวอารยา อิสณพงศ์
6.00
23.17
0.66
-
3.50
33.33
 ไม่ผ่าน
583070123-6นางสาวอาริยา สว่างสุข
14.00
23.17
4.00
2.00
3.50
46.67
 ไม่ผ่าน
583070124-4นางสาวอาริสา ตรีรัตนเกษม
6.00
16.00
0.66
-
3.50
26.16
 ไม่ผ่าน
583070125-2นางสาวกนกพร เล้ากอบกุล-
17.00
--
6.50
23.50
 ไม่ผ่าน
583070126-0นางสาวกฤตพร ศิริอุดมสิน-
14.00
--
2.50
16.50
 ไม่ผ่าน
583070127-8นางสาวกัญญาภัค ศิวะตระกูล-
12.00
--
2.50
14.50
 ไม่ผ่าน
583070128-6นางสาวขวัญชนก ขาวกุญชร
6.00
14.00
--
2.50
22.50
 ไม่ผ่าน
583070129-4นางสาวชุตินิษฐ์ บุตรศรี-
21.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070130-9นางสาวโชษิตา หันชะนา
6.00
13.17
--
2.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070131-7นางสาวณมน สรรเพชุดา
12.00
10.00
--
2.50
24.50
 ไม่ผ่าน
583070132-5นางสาวดลธร ธนบดีภัทร-
14.00
--
3.50
17.50
 ไม่ผ่าน
583070133-3นางสาวธมลวรรณ สุรทัด
6.00
21.17
--
3.50
30.67
 ไม่ผ่าน
583070134-1นางสาวธันยพร การิสุข
6.00
11.00
--
3.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070135-9นางสาวนภัสสร รัตนเมธาวงศ์
6.00
12.00
--
1.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070136-7นางสาวนัชชา ลานอุ่น-
18.17
--
3.50
21.67
 ไม่ผ่าน
583070137-5นางสาวปวีณา คุรุศาสตรา-
16.17
--
3.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070138-3นางสาวพยุมาตร ด่านพัฒนะสวัสดิ์-
14.17
--
2.50
16.67
 ไม่ผ่าน
583070139-1นางสาวพรชนิตว์ เอี่ยมเมธาวี
6.00
10.17
--
1.50
17.67
 ไม่ผ่าน
583070140-6นางสาวพรทิพย์ ฉายสุวรรณ์-
14.17
--
5.50
19.67
 ไม่ผ่าน
583070141-4นางสาวพิชญา บุษราคำ
6.00
20.17
--
3.50
29.67
 ไม่ผ่าน
583070142-2นางสาวพิรญาณ์ พันธุเมธากุล-
13.00
--
2.50
15.50
 ไม่ผ่าน
583070143-0นางสาวภัทรพร โฆษิตตระกูล-
13.00
--
3.50
16.50
 ไม่ผ่าน
583070144-8นางสาวภารวี ลีลาวิวัฒน์
6.00
11.00
--
3.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070145-6นางสาวมินตรา เทเวลา
6.00
18.17
--
5.50
29.67
 ไม่ผ่าน
583070146-4นางสาวเมธาพร จึงมั่นคง
6.00
16.00
0.66
-
2.50
25.16
 ไม่ผ่าน
583070147-2นางสาววธูสิริ อาชาอภิสิทธิ์
6.00
17.17
--
3.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070148-0นางสาววรัชยา ฉายแสง
6.00
11.00
--
3.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070149-8นางสาววิมลสิริ สุวรรณชาติ-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070150-3นางสาววิลารักษ์ พวงพันธ์-
15.17
--
2.50
17.67
 ไม่ผ่าน
583070151-1นางสาวศรินรัตน์ พรรัชดาทิพย์
6.00
17.17
--
2.50
25.67
 ไม่ผ่าน
583070152-9นางสาวศิริลักษณ์ มิคาระเศรษฐ์
6.00
18.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070153-7นางสาวศุภกาญจน์ ไชยบุตร
6.00
22.17
--
3.50
31.67
 ไม่ผ่าน
583070154-5นางสาวศุภาพิชญ์ แซ่หนา-
14.17
0.66
-
3.50
18.33
 ไม่ผ่าน
583070155-3นางสาวสิริกานดา แก้วกัณหา-
14.17
--
2.50
16.67
 ไม่ผ่าน
583070156-1นางสาวสุทธินันท์ ไชยนา-
20.00
0.66
-
2.50
23.16
 ไม่ผ่าน
583070157-9นางสาวสุภัทรา พละสูนย์-
15.17
--
2.50
17.67
 ไม่ผ่าน
583070158-7นางสาวอทิชา มะโนเกลือ
6.00
11.17
0.66
-
2.50
20.33
 ไม่ผ่าน
583070159-5นางสาวอรจิรา กุมพล-
7.00
--
2.50
9.50
 ไม่ผ่าน
583070160-0นางสาวอรุชา เตชะโกศล
6.00
9.00
0.66
-
2.50
18.16
 ไม่ผ่าน
583070161-8นางสาวอัญชลีพร จันทศิลป์
6.00
18.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070162-6นายเกียรติคุณ นครไทย
6.00
18.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070163-4นายคณาธิวัฒน์ องค์พาพัฒน์
6.00
12.17
--
2.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070164-2นายคันฉัตร ศรีสวัสดิ์-
16.17
0.66
-
2.50
19.33
 ไม่ผ่าน
583070165-0นายจักกริน ไชยสุทธิ์
6.00
12.00
--
2.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070166-8นายจักรกฤช คงทอง
6.00
19.17
0.66
-
2.50
28.33
 ไม่ผ่าน
583070167-6นายจิตวัต เผือกพันธ์
6.00
12.00
--
2.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070168-4นายเฉลิมกาญจน์ ศรีจันทราพันธุ์
6.00
4.00
0.66
-
2.50
13.16
 ไม่ผ่าน
583070169-2นายชานนท์ สมะวรรธนะ-
13.17
--
3.50
16.67
 ไม่ผ่าน
583070170-7นายทัชชา วงค์สุนะ
6.00
11.00
--
2.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070171-5นายธีรวัจน์ โค้วธนพานิช-
11.17
1.00
-
2.50
14.67
 ไม่ผ่าน
583070172-3นายนวพล ลิมป์ทวีชัย
6.00
10.00
--
1.50
17.50
 ไม่ผ่าน
583070173-1นายนันทภพ จันทพันธ์
13.00
19.17
--
3.50
35.67
 ไม่ผ่าน
583070174-9นายปรเมษฐ์ บุญขันธ์
7.00
21.17
--
2.50
30.67
 ไม่ผ่าน
583070175-7นายพงศกร กิจอิทธิพัทธ์
7.00
19.17
--
2.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070176-5นายภควรรธก์ ต่อสกุลแก้ว-
16.00
--
3.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070177-3นายภานุวัฒน์ คงวัฒนานนท์
6.00
7.00
--
2.50
15.50
 ไม่ผ่าน
583070178-1นายมโนพัศ นาคะวัจนะ
6.00
10.00
--
2.50
18.50
 ไม่ผ่าน
583070179-9นายรชต ทองป้อง
6.00
13.17
--
1.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070180-4นายร่มฉัตร ทองไทย-
11.17
--
1.50
12.67
 ไม่ผ่าน
583070181-2นายรัฐสิทธิ์ บุญโชติ
6.00
19.17
--
2.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070182-0นายวรปรัชญ์ พารีศรี
6.00
16.00
0.66
-
3.50
26.16
 ไม่ผ่าน
583070184-6นายวุฒินันต์ แดนสีแก้ว
6.00
4.00
--
1.50
11.50
 ไม่ผ่าน
583070185-4นายศุภกร สมปรารถนา-
10.17
--
2.50
12.67
 ไม่ผ่าน
583070186-2นายศุภวุฒิ จุรีมาศ
6.00
16.17
0.66
-
2.00
24.83
 ไม่ผ่าน
583070187-0นายสร้างสรรค์ ปุตุรงค์
6.00
8.00
--
3.50
17.50
 ไม่ผ่าน
583070188-8นายสุทธิชัย สิงห์ทอง
6.00
18.17
0.66
-
3.50
28.33
 ไม่ผ่าน
583070189-6นายสุวิชาญ ภิบาลวงษ์
6.00
14.17
--
2.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070190-1นายอภิชัย กวียานนท์
1.00
18.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070191-9นายเอกรินทร์ ศรีตระกูล-
4.00
--
1.50
5.50
 ไม่ผ่าน
583070192-7นางสาวกวิสรา ไชโยธา
6.00
15.17
0.66
-
5.50
27.33
 ไม่ผ่าน
583070194-3นางสาวชริณต์ณัฏ โพธิลิมปวรกุล-
13.00
--
3.50
16.50
 ไม่ผ่าน
583070195-1นางสาวชุติมา สอาดวงษ์
6.00
16.00
0.33
-
3.50
25.83
 ไม่ผ่าน
583070196-9นางสาวบุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน-
21.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070197-7นางสาวสุรัตน์ดา สายใจ
6.00
18.00
0.33
-
3.50
27.83
 ไม่ผ่าน
583070198-5นางสาวอารญา วงษ์ซอง-
15.17
--
3.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070199-3นายพิษณุ ขาวพล-
4.00
--
1.50
5.50
 ไม่ผ่าน
583070200-4นายภานุพงศ์ ชาตะมีนา-
19.17
0.66
-
3.50
23.33
 ไม่ผ่าน
583070201-2นายวิวรรธน์ อารีย์
7.00
17.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070202-0นายสุทธิพงษ์ สุขสิงห์-
7.00
---
7.00
 ไม่ผ่าน
583070203-8นายกฤษฏ์ ควรดำรงธรรม
6.00
8.00
--
2.50
16.50
 ไม่ผ่าน
583070204-6นายกาจพล ศรีดาโคตร
6.00
14.00
--
3.50
23.50
 ไม่ผ่าน
583070205-4นายชวนันท์ หงสนันท์-
10.00
0.33
-
2.50
12.83
 ไม่ผ่าน
583070206-2นางสาวณฐพร สวัสดิ์ผดุงกิจ
13.00
11.17
-
1.00
2.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070207-0นางสาวณัฐวดี โพธิ์ขาว
6.00
4.00
--
2.50
12.50
 ไม่ผ่าน
583070208-8นางสาวธนัชพร วรธรากุล-
10.17
0.66
-
3.50
14.33
 ไม่ผ่าน
583070209-6นางสาวธัญญลักษณ์ นามลุน
6.00
14.00
--
3.50
23.50
 ไม่ผ่าน
583070210-1นายนันทวัฒน์ มณีวงศ์
13.00
20.17
--
4.50
37.67
 ไม่ผ่าน
583070213-5นางสาวเบญญา กนกนภากุล
6.00
14.00
--
3.50
23.50
 ไม่ผ่าน
583070214-3นายปรม บุตรมะลา
6.00
15.00
--
3.50
24.50
 ไม่ผ่าน
583070216-9นายพชรดนัย วงศ์อามาตย์
13.00
22.17
--
3.50
38.67
 ไม่ผ่าน
583070217-7นายภูมิ ตติยนันทพร-
18.17
--
2.50
20.67
 ไม่ผ่าน
583070218-5นายมุ่งมั่น พลมีศักดิ์
6.00
15.17
--
2.50
23.67
 ไม่ผ่าน
583070219-3นางสาวรักษิตา ปรีดี
6.00
8.00
--
3.50
17.50
 ไม่ผ่าน
583070220-8นางสาวฤชุพร ลิ้มเจริญ
13.00
11.17
--
2.50
26.67
 ไม่ผ่าน
583070221-6นายวิศรุต เกียรติสุรนนท์
6.00
19.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070223-2นางสาวสโรชา ตั้งเสถียรภาพ
6.00
16.00
--
3.50
25.50
 ไม่ผ่าน
583070224-0นายอนุภัทร รัฐิรมย์
6.00
16.00
0.99
-
2.50
25.49
 ไม่ผ่าน
583070225-8นายอภิวิชญ์ อภินิเวศ-
15.17
--
3.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070226-6นายกัญจน์ นาคพันธุ์-
17.00
--
3.50
20.50
 ไม่ผ่าน
583070227-4นางสาวเกวลิน อยู่ยืน
6.67
21.17
--
3.50
31.34
 ไม่ผ่าน
583070228-2นางสาวจิณณมุนินทร์ อภิเนษกรมณ์
6.00
9.17
--
3.50
18.67
 ไม่ผ่าน
583070229-0นายชยานันท์ เชาวนวรกุล
6.00
18.17
--
3.50
27.67
 ไม่ผ่าน
583070230-5นายชิษณุวิชญ์ ธนะวัลย์จินดา
13.00
10.17
--
2.50
25.67
 ไม่ผ่าน
583070231-3นางสาวญาณิศา สมพรบริบูรณ์
12.00
4.00
--
2.50
18.50
 ไม่ผ่าน
583070232-1นายธฤต หาญดำรงค์-
15.17
0.66
-
3.50
19.33
 ไม่ผ่าน
583070233-9นางสาวปิยะดารัตน์ อัศวะสกุลโชคดี-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070234-7นางสาวพัชราภรณ์ ดวงมาลา
6.00
15.00
--
2.50
23.50
 ไม่ผ่าน
583070235-5นายภาณุพงศ์ รามจันทร์
6.00
11.00
--
2.50
19.50
 ไม่ผ่าน
583070236-3นางสาวมินตรา สัมฤทธิ์สุทธิ์
6.00
19.17
--
3.50
28.67
 ไม่ผ่าน
583070237-1นางสาวเมธาวี เสงี่ยมเจริญกิจ
12.00
9.17
--
3.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070238-9นางสาววรรณพร สิริขจรโรจน์-
19.17
--
3.50
22.67
 ไม่ผ่าน
583070239-7นายวรวุฒิ เกียรติปรุงเวช
12.00
10.17
--
2.50
24.67
 ไม่ผ่าน
583070240-2นางสาววรินญา สุนทรกัลปกิจ
12.00
4.00
0.66
-
2.50
19.16
 ไม่ผ่าน
583070241-0นายวิสัยทัศน์ อุปรโคตร
6.00
7.17
--
1.50
14.67
 ไม่ผ่าน
583070242-8นายอธิวัฒน์ ทิพระษาหาร
6.67
11.17
0.66
-
3.50
22.00
 ไม่ผ่าน
583070263-0นายนิติธร ขันธวิชัย-
6.00
--
3.50
9.50
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.