หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
52.67
16.00
--
1.00
69.67
 ไม่ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
61.67
34.17
-
0.49
4.00
100.33
 ไม่ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
63.67
13.00
1.00
-
1.00
78.67
 ไม่ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
56.67
13.00
1.50
-
1.00
72.17
 ไม่ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
58.67
34.17
--
3.00
95.84
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
50.67
16.00
-
1.00
1.00
68.67
 ไม่ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
52.67
13.00
-
0.49
2.00
68.16
 ไม่ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
62.67
13.00
--
1.00
76.67
 ไม่ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
19.67
27.00
-
1.49
2.00
50.16
 ไม่ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
57.67
34.17
-
0.49
4.00
96.33
 ไม่ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
13.67
13.00
1.50
-
1.00
29.17
 ไม่ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
62.67
31.17
1.50
0.49
4.00
99.83
ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
69.67
34.17
--
3.00
106.84
 ไม่ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
58.67
34.17
--
3.00
95.84
 ไม่ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
57.67
31.17
--
3.00
91.84
 ไม่ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
55.67
24.00
-
1.00
1.00
81.67
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
48.67
13.00
1.50
-
1.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
55.67
43.17
1.00
-
3.00
102.84
 ไม่ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
61.67
13.00
1.50
1.00
1.00
78.17
ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
13.67
13.00
--
1.00
27.67
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
49.67
13.00
1.50
-
1.00
65.17
 ไม่ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
52.67
13.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
53.67
22.00
1.50
-
1.00
78.17
 ไม่ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
68.67
44.17
--
3.00
115.84
 ไม่ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
52.67
13.00
1.50
--
67.17
 ไม่ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
55.67
13.00
1.50
1.00
1.00
72.17
ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
51.67
13.00
1.50
1.00
1.00
68.17
ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
55.67
24.00
--
1.00
80.67
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
54.67
34.17
-
0.49
4.00
93.33
 ไม่ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
58.67
31.17
1.50
-
3.00
94.34
 ไม่ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
56.67
22.00
--
1.00
79.67
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
17.67
13.00
1.50
-
1.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
60.67
13.00
--
1.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
66.67
16.00
-
0.49
2.00
85.16
 ไม่ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
49.67
13.00
-
0.49
2.00
65.16
 ไม่ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
55.67
22.67
-
0.49
2.00
80.83
 ไม่ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
54.00
34.17
1.00
0.49
4.00
93.66
ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
54.67
34.17
--
3.00
91.84
 ไม่ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
61.67
34.17
-
0.49
4.00
100.33
 ไม่ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
63.67
29.17
-
0.49
4.00
97.33
 ไม่ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
69.67
43.17
1.50
0.49
4.00
118.83
ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
66.67
34.17
-
0.49
4.00
105.33
 ไม่ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
59.67
31.17
-
0.49
4.00
95.33
 ไม่ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
62.67
21.00
--
1.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
62.67
34.17
--
3.00
99.84
 ไม่ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
19.67
31.17
-
0.49
4.00
55.33
 ไม่ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
61.67
13.00
--
1.00
75.67
 ไม่ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
59.67
13.00
--
1.00
73.67
 ไม่ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
56.67
14.00
--
1.00
71.67
 ไม่ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
63.67
34.17
1.50
-
3.00
102.34
 ไม่ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
48.67
13.00
1.00
0.49
2.00
65.16
ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
59.67
16.00
1.50
-
1.00
78.17
 ไม่ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
64.67
34.17
--
3.00
101.84
 ไม่ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
53.67
23.00
1.50
-
1.00
79.17
 ไม่ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
51.67
13.00
--
1.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
48.67
25.00
--
1.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตย์ เดชชัยวัฒนา
55.67
13.00
--
1.00
69.67
 ไม่ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
54.67
31.17
--
3.00
88.84
 ไม่ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
46.67
16.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
54.67
34.17
--
3.00
91.84
 ไม่ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
55.67
16.00
1.50
0.49
2.00
75.66
ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
52.67
16.00
--
1.00
69.67
 ไม่ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
49.67
24.00
1.50
-
1.00
76.17
 ไม่ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
16.67
13.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
55.67
31.17
1.00
-
4.00
91.84
 ไม่ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
56.67
16.00
--
1.00
73.67
 ไม่ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
55.67
26.17
--
3.00
84.84
 ไม่ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
62.67
34.17
-
0.49
4.00
101.33
 ไม่ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
61.67
25.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
49.67
13.00
1.00
0.49
2.00
66.16
ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
58.67
34.17
-
0.49
4.00
97.33
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
63.67
13.00
--
1.00
77.67
 ไม่ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
62.67
34.17
--
3.00
99.84
 ไม่ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
51.67
13.00
1.50
-
1.00
67.17
 ไม่ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
61.67
13.00
--
1.00
75.67
 ไม่ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
58.34
34.17
-
1.00
3.00
96.51
 ไม่ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
62.67
13.00
-
0.49
2.00
78.16
 ไม่ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
58.67
34.17
--
3.00
95.84
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
58.34
34.17
1.50
-
3.00
97.01
 ไม่ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
56.67
22.00
-
0.49
2.00
81.16
 ไม่ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
52.67
13.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
65.34
34.17
1.50
-
3.00
104.01
 ไม่ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
55.67
27.50
--
1.00
84.17
 ไม่ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
63.67
13.00
--
1.00
77.67
 ไม่ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
49.67
13.00
1.50
-
1.00
65.17
 ไม่ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
58.67
13.00
--
1.00
72.67
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
58.67
34.17
--
3.00
95.84
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
49.67
13.00
1.00
0.49
2.00
66.16
ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
55.67
13.00
--
1.00
69.67
 ไม่ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
59.67
17.00
-
0.49
2.00
79.16
 ไม่ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
53.67
13.00
1.50
-
1.00
69.17
 ไม่ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
55.67
24.00
--
1.00
80.67
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
50.00
13.00
1.00
-
1.00
65.00
 ไม่ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
55.67
34.17
-
1.00
3.00
93.84
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
52.67
34.17
-
1.00
3.00
90.84
 ไม่ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
58.67
31.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
24.67
13.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
62.67
32.50
-
0.49
4.00
99.66
 ไม่ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
55.67
19.00
--
1.00
75.67
 ไม่ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
64.67
34.17
-
0.49
4.00
103.33
 ไม่ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
48.67
16.00
-
0.49
2.00
67.16
 ไม่ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
69.67
32.17
--
3.00
104.84
 ไม่ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
60.67
13.00
--
1.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
55.67
25.00
--
1.00
81.67
 ไม่ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
64.67
34.17
--
3.00
101.84
 ไม่ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
54.67
34.17
-
0.49
4.00
93.33
 ไม่ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
65.67
34.17
-
0.49
4.00
104.33
 ไม่ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
58.67
34.17
--
4.00
96.84
 ไม่ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
59.67
43.17
--
3.00
105.84
 ไม่ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
49.67
16.00
-
0.49
2.00
68.16
 ไม่ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
61.67
34.17
-
0.49
4.00
100.33
 ไม่ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
59.67
34.17
--
3.00
96.84
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
56.67
16.00
--
1.00
73.67
 ไม่ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
63.67
13.00
---
76.67
 ไม่ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
59.67
13.00
--
1.00
73.67
 ไม่ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
57.67
13.00
--
1.00
71.67
 ไม่ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
52.67
16.00
-
0.49
2.00
71.16
 ไม่ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
49.67
13.00
2.00
-
1.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
65.67
34.17
-
0.49
4.00
104.33
 ไม่ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
56.67
13.00
-
0.49
2.00
72.16
 ไม่ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
63.67
31.17
--
3.00
97.84
 ไม่ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
48.67
13.00
---
61.67
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
20.67
13.00
--
1.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
61.67
34.17
--
3.00
98.84
 ไม่ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
59.67
13.00
--
1.00
73.67
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
62.67
31.17
-
0.49
4.00
98.33
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
49.67
16.00
2.50
0.49
2.00
70.66
ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
48.67
16.00
--
1.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
55.67
20.67
--
1.00
77.34
 ไม่ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
68.67
35.17
1.00
0.49
4.00
109.33
ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
54.67
20.67
--
1.00
76.34
 ไม่ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
55.67
34.17
1.50
-
3.00
94.34
 ไม่ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
18.67
31.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
54.67
31.17
--
3.00
88.84
 ไม่ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
55.67
19.00
--
1.00
75.67
 ไม่ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
49.67
16.00
-
0.49
2.00
68.16
 ไม่ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
55.67
31.17
-
0.49
4.00
91.33
 ไม่ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
62.67
15.00
--
1.00
78.67
 ไม่ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
57.67
34.17
--
3.00
94.84
 ไม่ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
56.67
16.00
1.00
-
1.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
59.67
34.17
--
3.00
96.84
 ไม่ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
49.67
13.00
1.50
-
1.00
65.17
 ไม่ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
62.67
19.00
1.00
-
1.00
83.67
 ไม่ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
55.67
34.17
-
0.49
2.00
92.33
 ไม่ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
19.67
29.17
--
3.00
51.84
 ไม่ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
49.67
16.00
--
2.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
54.67
22.67
1.00
0.49
2.00
80.83
ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
23.67
34.17
-
0.49
4.00
62.33
 ไม่ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
55.67
35.17
-
0.49
4.00
95.33
 ไม่ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
19.67
34.17
--
3.00
56.84
 ไม่ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
62.67
19.00
--
1.00
82.67
 ไม่ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
54.67
19.67
--
1.00
75.34
 ไม่ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
65.34
16.00
1.50
0.49
2.00
85.33
ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
65.34
26.50
--
3.00
94.84
 ไม่ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
63.67
34.17
--
3.00
100.84
 ไม่ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
65.67
35.17
-
0.49
4.00
105.33
 ไม่ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
16.67
13.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
61.34
31.17
--
3.00
95.51
 ไม่ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
60.67
20.67
--
1.00
82.34
 ไม่ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
65.67
25.67
-
0.49
2.00
93.83
 ไม่ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
56.67
13.00
-
0.49
2.00
72.16
 ไม่ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
60.67
34.17
2.00
0.49
4.00
101.33
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
55.67
31.17
--
3.00
89.84
 ไม่ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
56.67
13.00
1.50
0.49
2.00
73.66
ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
53.67
13.00
-
0.49
2.00
69.16
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
69.16
19.67
--
2.00
90.83
 ไม่ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
49.67
13.00
-
0.49
2.00
65.16
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
55.67
34.17
--
2.00
91.84
 ไม่ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
58.00
16.00
-
0.49
2.00
76.49
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
26.67
31.17
--
3.00
60.84
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
52.67
13.00
-
0.49
2.00
68.16
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
53.67
13.00
1.50
-
1.00
69.17
 ไม่ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
62.67
34.17
--
3.00
99.84
 ไม่ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
53.00
23.17
--
3.00
79.17
 ไม่ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
55.67
34.17
--
3.00
92.84
 ไม่ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
48.67
13.00
1.50
-
1.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
49.67
16.00
--
1.00
66.67
 ไม่ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
50.67
13.00
--
1.00
64.67
 ไม่ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
55.67
13.00
1.00
-
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
26.67
13.00
--
1.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
66.67
28.67
--
1.00
96.34
 ไม่ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
46.00
13.00
-
0.33
1.00
60.33
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
49.67
22.00
1.50
-
1.00
74.17
 ไม่ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
53.67
13.00
--
1.00
67.67
 ไม่ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
55.67
31.17
0.50
-
3.00
90.34
 ไม่ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
48.67
13.00
1.50
-
1.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
51.67
13.00
1.50
-
1.00
67.17
 ไม่ผ่าน
573070275-2นางสาวภัทราพร อาจพรม
43.67
22.00
1.50
-
1.00
68.17
 ไม่ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
52.67
13.00
1.50
-
1.00
68.17
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
48.67
13.00
1.50
-
1.00
64.17
 ไม่ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
46.00
22.00
1.50
-
1.00
70.50
 ไม่ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
56.67
13.00
--
1.00
70.67
 ไม่ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
49.67
13.00
1.00
0.49
2.00
66.16
ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
49.67
22.00
2.50
-
1.00
75.17
 ไม่ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
55.67
34.17
-
0.49
4.00
94.33
 ไม่ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
49.67
13.00
--
1.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
48.67
13.00
2.50
-
1.00
65.17
 ไม่ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
48.67
13.00
--
1.00
62.67
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.