หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การสร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน
3 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก
4 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5 การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
563070001-8นางสาวกนกพร กมลวัทน์
28.33
12.33
2.00
3.00
5.50
51.16
 ไม่ผ่าน
563070002-6นางสาวกนกพร จิตภิรมย์ศักดิ์
46.83
30.67
4.50
5.67
6.50
94.17
ผ่าน
563070003-4นายกฤตภัทธ์ ฐานสันโดษ
37.50
11.33
2.50
4.00
6.50
61.83
ผ่าน
563070005-0นายกฤษฎา คุณกิตติ
56.83
30.67
1.50
4.67
9.50
103.17
ผ่าน
563070006-8นายกฤษณชัย ฉิมทิม
23.16
28.67
3.50
4.67
9.50
69.50
ผ่าน
563070007-6นายกิตติภัทท์ วรวสุวัส
22.33
12.33
2.50
5.17
8.50
50.83
 ไม่ผ่าน
563070008-4นายไกรวิน รัตนรักษ์
27.33
29.67
1.00
3.00
5.50
66.50
ผ่าน
563070009-2นางสาวจิดาภา ธรรมานุธรรม
65.00
11.33
4.50
-
9.50
90.33
 ไม่ผ่าน
563070010-7นายจิตวัต ชูตระกูลวงศ์
48.33
11.33
2.00
3.50
5.50
70.66
ผ่าน
563070011-5นางสาวฉมากัญจน์ สถิรชวาล
52.33
10.33
2.50
13.67
10.50
89.33
ผ่าน
563070013-1นางสาวชวิศา ทองอ่วมใหญ่
61.33
12.33
5.00
6.17
9.50
94.33
ผ่าน
563070014-9นางสาวชัญญานุช พลายพิชิต
18.33
24.67
2.50
3.00
8.50
57.00
 ไม่ผ่าน
563070015-7นายชัยณรงค์ ติยาเดชาชัย
29.15
30.67
3.00
4.67
6.50
73.99
ผ่าน
563070016-5นายชัยพร ประฏิภาณวัตร
33.50
29.67
3.50
4.67
9.50
80.84
ผ่าน
563070017-3นายชุติเทพ ราชไชย
68.83
9.33
1.00
0.50
5.50
85.16
ผ่าน
563070018-1นางสาวชุติมน เติมทอง
74.16
12.33
11.50
4.50
6.50
108.99
ผ่าน
563070019-9นางสาวญานิกา วลีอิทธิกุล
83.16
12.33
12.50
4.00
9.50
121.49
ผ่าน
563070021-2นางสาวณัฐฐา ไวทยะวิจิตร
46.33
11.33
3.00
5.00
6.50
72.16
ผ่าน
563070022-0นายณัฐภัทร ขุมทอง
64.16
12.33
2.50
4.50
5.50
88.99
ผ่าน
563070024-6นางสาวณิชา คงพูลศิลป์
11.33
30.67
1.50
5.00
9.50
58.00
 ไม่ผ่าน
563070025-4นายเติมเต็ม ไหวดี
34.33
18.33
1.50
6.17
7.50
67.83
ผ่าน
563070026-2นายธนกร เจริญธนดล
62.00
12.33
2.00
6.67
9.50
92.50
ผ่าน
563070027-0นายธนโชติ อารยานุมาศ
29.33
30.67
1.00
6.50
5.50
73.00
ผ่าน
563070028-8นายธนดล เวณุนันท์
65.00
12.33
2.00
6.67
9.50
95.50
ผ่าน
563070029-6นายธนพงศ์ ช่อเพชรกุล
45.33
29.67
1.00
4.67
7.50
88.17
ผ่าน
563070030-1นายธนพล วิทยาพิพัฒน์
19.83
27.33
1.00
3.50
9.50
61.16
ผ่าน
563070031-9นายธนพล อนุตรอังกูร
23.83
15.67
4.00
3.00
5.50
52.00
 ไม่ผ่าน
563070032-7นายธนภัทร สุทธิวิเศษพงศ์
78.83
12.33
6.00
2.17
5.50
104.83
ผ่าน
563070033-5นายธนาวิทย์ เรืองรัตน์
17.16
12.33
5.00
3.00
5.50
42.99
 ไม่ผ่าน
563070034-3นายธีรดนย์ กิจสหวงศ์
22.16
30.67
11.50
4.67
9.50
78.50
ผ่าน
563070035-1นายนนท์ปวิธ โชติชัย
36.83
30.67
4.00
3.00
6.50
81.00
ผ่าน
563070036-9นางสาวนวพร ธนสุนทรสุทธิ์
24.50
12.33
4.00
3.50
5.50
49.83
 ไม่ผ่าน
563070037-7นายนายณัฐภัทร โรจนาภินันท์
15.33
12.33
3.00
3.50
9.50
43.66
 ไม่ผ่าน
563070038-5นายนิธิพงศ์ ประดับสุข
34.16
24.67
1.50
3.00
6.50
69.83
ผ่าน
563070039-3นายบุญฤทธิ์ ฐิติกานต์สกุล
10.67
26.33
2.00
-
9.50
48.50
 ไม่ผ่าน
563070040-8นายปกรณ์ ฤๅเดช
58.83
30.67
2.50
3.00
5.50
100.50
ผ่าน
563070041-6นายปรมินทร์ บรรณกิจ
83.00
30.67
1.00
1.00
5.50
121.17
ผ่าน
563070042-4นายปรเมศวร์ บำรุงสวัสดิ์
19.16
30.67
4.50
4.67
9.50
68.50
ผ่าน
563070043-2นายประวีณ อึ้งสกุล
29.67
30.67
5.50
10.00
6.50
82.34
ผ่าน
563070044-0นางสาวปราญชลี ศรีบุตตะ
62.83
15.67
3.50
4.50
7.50
94.00
ผ่าน
563070045-8นายปรินทร ปิยะประภาพันธ์
60.00
12.33
13.00
4.50
9.50
99.33
ผ่าน
563070046-6นายปวริศร อัศวเลิศแสง
30.33
30.67
13.50
7.50
7.50
89.50
ผ่าน
563070047-4นายปัณณธร เอื้อบุญกนก
12.33
12.33
2.50
6.17
6.50
39.83
 ไม่ผ่าน
563070049-0นางสาวปิยนุช ลือประสิทธิ์สกุล
59.00
30.67
2.00
3.50
6.50
101.67
ผ่าน
563070050-5นายพงศกร จำวงศ์
32.83
29.67
1.00
0.50
6.50
70.50
ผ่าน
563070051-3นายพงศธร เสริมศรี
77.34
20.33
2.00
3.00
6.50
109.17
ผ่าน
563070052-1นายพงษ์ศักดิ์ โชคคติวัฒน์
34.00
27.67
3.00
6.17
6.50
77.34
ผ่าน
563070053-9นายพชร ทั้งไพศาล
17.33
14.67
1.00
3.00
8.50
44.50
 ไม่ผ่าน
563070054-7นายพชรพล นาที
28.83
29.67
2.00
0.50
9.50
70.50
ผ่าน
563070055-5นายพศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
32.00
30.67
3.00
3.50
6.50
75.67
ผ่าน
563070056-3นางสาวพัชรัญญา ประเสริฐวิทย์
50.33
30.67
2.00
3.50
5.50
92.00
ผ่าน
563070057-1นายพันไมล์ จันทราพันธกุล
29.33
12.33
1.50
4.00
6.50
53.66
 ไม่ผ่าน
563070060-2นางสาวพีริยา กิจวิธี
27.00
11.33
2.50
3.00
9.50
53.33
 ไม่ผ่าน
563070061-0นายเพชรเมธี วังกาวรรณ
30.83
30.67
2.00
4.67
6.50
74.67
ผ่าน
563070062-8นางสาวแพรว ชารีศรี
34.50
17.33
2.50
4.00
8.50
66.83
ผ่าน
563070063-6นายภานุพงศ์ บุษบา
26.00
29.67
1.00
-
5.50
62.17
 ไม่ผ่าน
563070064-4นายภาสุ หาญตระกูล
15.33
19.33
2.00
3.00
6.50
46.16
 ไม่ผ่าน
563070065-2นายภูมิ โสภา
55.17
29.67
1.50
3.50
6.50
96.34
ผ่าน
563070067-8นายยศพล กีรติวรสกุล
34.50
29.67
1.00
4.67
5.50
75.34
ผ่าน
563070068-6นางสาวโยษิตา วิโมกข์เจริญ
55.00
11.33
9.00
3.00
9.50
87.83
ผ่าน
563070069-4นางสาวรวิสรา ศรีตระกูล
48.33
30.67
3.50
-
8.50
91.00
 ไม่ผ่าน
563070071-7นางสาวเรณุกา ไหมสุทธิสกุล
31.33
12.33
2.00
3.50
8.50
57.66
 ไม่ผ่าน
563070072-5นายฤทธิเกียรติ สุวรรณศรี
63.50
29.67
3.83
3.00
11.50
111.50
ผ่าน
563070073-3นายวงศธร พลรงค์
71.33
12.33
4.00
3.00
9.50
100.16
ผ่าน
563070074-1นางสาววรดา จันดารักษ์
19.33
12.33
1.00
-
8.50
41.16
 ไม่ผ่าน
563070075-9นายวิศรุต ปรีชาภรณ์
12.33
9.33
2.00
3.00
5.50
32.16
 ไม่ผ่าน
563070076-7นางสาวศตพร เรืองประเสริฐกุล
43.33
12.33
3.00
3.00
5.50
67.16
ผ่าน
563070077-5นายศวัส เทพชาตรี
26.00
28.67
2.00
3.00
6.50
66.17
ผ่าน
563070078-3นางสาวศิรดา แสงไพบูลย์
27.33
12.33
2.00
5.00
10.50
57.16
 ไม่ผ่าน
563070079-1นายศุภกร ไวว่องกิจการ
59.00
12.33
2.50
3.50
9.50
86.83
ผ่าน
563070080-6นายศุภกานต์ กิมาวะหา
27.00
12.33
2.50
7.50
5.50
54.83
 ไม่ผ่าน
563070081-4นายศุภเกียรติ ศรีจารนัย
54.50
29.67
2.50
1.67
6.50
94.84
ผ่าน
563070082-2นางสาวศุภรดา ปิยภิญโญภาพ
39.16
14.67
2.50
9.00
9.50
74.83
ผ่าน
563070085-6นายสิรวิชญ์ เจษฎาภัทรกุล
26.33
11.33
4.00
3.50
9.50
54.66
 ไม่ผ่าน
563070086-4นายสิรวิชญ์ วงศ์พานิช
71.17
11.33
2.50
5.17
6.50
96.67
ผ่าน
563070087-2นายสุกิฏไชย ธีรธิติวงศ์
43.33
11.33
1.00
3.00
8.50
67.16
ผ่าน
563070089-8นางสาวอภิชญา ธีระรัตนนุกูลชัย
51.50
21.67
1.50
3.00
7.50
85.17
ผ่าน
563070090-3นายอภิวัฒน์ จงจักรพันธ์
11.16
12.33
1.50
3.50
8.50
36.99
 ไม่ผ่าน
563070091-1นายอรรถพล ไชยนา
25.34
28.67
2.00
6.00
9.50
71.51
ผ่าน
563070092-9นายอุปพันธ์ อุปลานนท์
32.33
10.33
2.00
3.00
5.50
53.16
 ไม่ผ่าน
563070093-7นางสาวกุลธิดา พรมหล่อ
57.67
30.67
1.50
4.00
9.50
103.34
ผ่าน
563070094-5นางสาวชุติสรา วงศ์เวไนย
34.00
30.67
2.00
4.50
6.50
77.67
ผ่าน
563070095-3นางสาวณัชชา ขันตีแก้ว
71.33
11.33
3.50
3.00
9.50
98.66
ผ่าน
563070096-1นายณัฐพิพัฒน์ ทรัพยานนท์
61.01
15.67
2.50
4.50
8.50
92.18
ผ่าน
563070097-9นางสาวณัฐมน จิรกุลสมโชค
54.83
30.67
1.00
3.50
6.50
96.50
ผ่าน
563070098-7นางสาวณัฐิดา กิมชัยวงศ์
68.83
29.67
12.50
4.00
9.50
124.50
ผ่าน
563070099-5นายธนา งามเพ็ชร
9.00
11.33
1.00
-
5.50
26.83
 ไม่ผ่าน
563070100-6นายธฤต โฆษิตพิพัฒน์
33.83
12.33
1.00
4.00
6.50
57.66
 ไม่ผ่าน
563070101-4นางสาวธัญรัตน์ พุ่มเทียน
47.33
11.33
2.00
3.50
6.50
70.66
ผ่าน
563070102-2นายธีรพัฒน์ วัฒนศักดิ์ศิริ
27.33
29.67
2.00
3.50
6.50
69.00
ผ่าน
563070103-0นายนราธร เจริญธัญรักษ์
30.17
11.33
12.00
6.00
5.50
65.00
ผ่าน
563070104-8นางสาวปิยาภา จุลภาค
64.16
30.67
1.00
4.00
9.50
109.33
ผ่าน
563070105-6นายรัฐพงศ์ วิริยะศักดิ์ไพศาล
31.50
11.33
5.00
1.00
5.50
54.33
 ไม่ผ่าน
563070106-4นางสาววรกานต์ จักรแก้ว
32.17
30.67
2.00
3.50
6.50
74.84
ผ่าน
563070107-2นายวรินทร์ วชิรโกวิทย์
63.67
14.67
1.50
-
7.50
87.34
 ไม่ผ่าน
563070108-0นางสาววัลวิภา ไตรสรณกุล
30.33
30.67
1.50
6.00
9.50
78.00
ผ่าน
563070109-8นายวุฏฐิ โรจน์สินวรางกูร
68.00
11.33
2.00
3.00
6.50
90.83
ผ่าน
563070110-3นางสาวศิริลักษณ์ เจริญสุข
36.83
30.67
1.00
3.50
6.50
78.50
ผ่าน
563070111-1นางสาวศุภาพิชญ์ สมศรี
47.67
30.67
2.00
3.50
6.50
90.34
ผ่าน
563070112-9นายสิรภพ ทองน้อย
41.33
18.33
1.00
3.50
5.50
69.66
ผ่าน
563070113-7นางสาวหทัยกานต์ วงษ์ธรรม
64.17
21.67
10.50
4.00
10.50
110.84
ผ่าน
563070114-5นางสาวกนกกานต์ อภัยบัณฑิตกุล
55.33
30.67
1.50
6.00
9.50
103.00
ผ่าน
563070115-3นายกัณฑ์อเนก จิตสันติกุล
26.16
12.33
2.50
3.00
5.50
49.49
 ไม่ผ่าน
563070116-1นายกิตติศัพท์ พันธะไชย
52.00
29.67
3.00
1.67
6.50
92.84
ผ่าน
563070117-9นายคชพล สุดประโคนเขต
52.00
29.67
2.00
3.00
5.50
92.17
ผ่าน
563070118-7นายจักรภัทร ก้านจักร
70.17
11.33
2.00
1.00
5.50
90.00
ผ่าน
563070119-5นายเจตนิพัทธ์ คุณโนนยาง
36.33
30.67
1.50
3.50
7.50
79.50
ผ่าน
563070120-0นายฐิตานนท์ จึงเจริญนรสุข
73.16
11.33
4.00
2.67
5.50
96.66
ผ่าน
563070121-8นายทินภัทร นิลวรรณ
70.83
12.33
2.00
3.50
8.50
97.16
ผ่าน
563070122-6นายธนกฤต กุมพล
63.33
18.33
1.50
8.00
6.50
97.66
ผ่าน
563070123-4นายปรณัฐ ลาภเดโช
64.17
30.67
5.50
8.00
5.50
113.84
ผ่าน
563070124-2นางสาวพลอยรุ้ง พิสุทธิ์ไพศาล
28.50
15.67
2.50
5.50
9.50
61.67
ผ่าน
563070125-0นางสาวมุกรินทร์ ประฏิภาณวัตร
9.33
12.33
9.00
3.00
5.50
39.16
 ไม่ผ่าน
563070126-8นางสาววารุณี สุรินทร์
64.33
12.33
4.50
5.17
9.50
95.83
ผ่าน
563070127-6นายวุฒินันท์ พลเดช
64.33
18.33
1.00
6.50
6.50
96.66
ผ่าน
563070128-4นายศรัณยู บุณยโพธิ
53.16
12.33
3.00
3.50
9.50
81.49
ผ่าน
563070129-2นายศราวุฒิ จันทร์ตระกูล
31.33
30.67
1.50
10.34
7.50
81.34
ผ่าน
563070130-7นางสาวสุภาพร บุญเติม
15.16
12.33
2.50
7.67
9.50
47.16
 ไม่ผ่าน
563070131-5นางสาวอรุชา ประสานวรรณ
66.50
12.33
3.50
5.17
6.50
94.00
ผ่าน
563070132-3นางสาวกรวรรณ เครือคำ
24.16
21.67
13.50
6.50
6.50
72.33
ผ่าน
563070133-1นางสาวกุลธิดา โยธารินทร์
43.50
14.67
4.00
3.00
5.50
70.67
ผ่าน
563070134-9นายจิรายุส พานศิริกุล
66.83
29.67
3.00
0.50
9.50
109.50
ผ่าน
563070135-7นายฉัตรดนัย ศรีสุนาครัว
66.83
20.67
9.00
-
7.50
104.00
 ไม่ผ่าน
563070136-5นายชัยวัฒน์ จิตรเกื้อกูล
65.17
23.67
2.50
4.67
10.50
106.51
ผ่าน
563070137-3นายณัฐชนน ชัยงาม
29.83
29.67
1.00
2.17
6.50
69.17
ผ่าน
563070138-1นางสาวธนภรณ์ ปานเจริญ
24.83
24.67
1.50
3.00
10.50
64.50
ผ่าน
563070139-9นางสาวนวินดา พินิจพานิชย์
46.33
29.67
2.00
3.00
6.50
87.50
ผ่าน
563070140-4นายพงศธร คำมูล
27.00
11.33
2.50
3.50
9.50
53.83
 ไม่ผ่าน
563070141-2นายภูวิศ แสนไชยสุริยา
53.34
11.33
4.50
1.67
5.50
76.34
ผ่าน
563070142-0นายรัฐศาสตร์ กวานดา
67.50
29.67
2.50
4.00
10.50
114.17
ผ่าน
563070143-8นายวีรวัฒน์ อริยเมธานนท์
46.33
29.67
2.50
3.00
6.50
88.00
ผ่าน
563070144-6นางสาวศศิธร เกียรติภูพาน
14.16
18.33
1.00
7.00
6.50
46.99
 ไม่ผ่าน
563070145-4นายศิวนาท คำอ้อ
71.50
20.67
3.00
5.17
5.50
105.84
ผ่าน
563070146-2นางสาวสิรามล ดลนิมิตสกุล
21.83
15.67
12.00
9.17
9.50
68.17
ผ่าน
563070147-0นางสาวกัญฐณา วิทยาภัทร์
44.00
29.67
4.83
7.33
11.50
97.33
ผ่าน
563070148-8นายกิตติพศ กิติพิเชฐสรรค์
29.33
27.67
4.00
5.17
5.50
71.67
ผ่าน
563070149-6นายฆีณ ปิ่นแก้ว
37.16
11.33
2.00
3.00
5.50
58.99
 ไม่ผ่าน
563070150-1นายจิรเมธ เพ็ชรนาดี
47.83
24.67
1.50
3.00
7.50
84.50
ผ่าน
563070151-9นายชนกนันท์ พานิชสมบัติ
66.16
12.33
11.50
5.67
8.50
104.16
ผ่าน
563070152-7นางสาวชนิกา อัยวรรณ
65.00
29.67
1.00
4.50
7.50
107.67
ผ่าน
563070153-5นายชัชวาลย์ หินเธาว์
21.00
11.33
3.50
3.00
5.50
44.33
 ไม่ผ่าน
563070154-3นายโตไท สีบุญเรือง
62.17
27.33
5.50
9.17
5.50
109.67
ผ่าน
563070155-1นายทักษิณ ทองตระกูล
44.67
17.33
3.00
5.17
5.50
75.67
ผ่าน
563070157-7นางสาวทิพย์สุดา จันทุมา
58.50
30.67
1.50
3.00
9.50
103.17
ผ่าน
563070158-5นางสาวธนวรรณ มงคลแสงสุรีย์
67.17
30.67
3.00
3.50
5.50
109.84
ผ่าน
563070159-3นายธนวัฒน์ เดชภูมี
35.83
12.33
2.00
0.50
5.50
56.16
 ไม่ผ่าน
563070160-8นายบุลากร จันหฤทัย
86.50
11.33
5.00
2.67
5.50
111.00
ผ่าน
563070161-6นางสาวพัทธ์ธีรา พินธุรักษ์
36.50
30.67
2.00
3.50
6.50
79.17
ผ่าน
563070162-4นางสาวภัทรณี เขตมนตรี
27.67
12.33
1.00
6.00
8.50
55.50
 ไม่ผ่าน
563070163-2นางสาวภานุชนาถ มาพิทักษ์
34.67
30.67
2.50
8.00
9.50
85.34
ผ่าน
563070164-0นางสาวมนัสสา บุญมาศ
51.50
30.67
1.50
6.17
9.50
99.34
ผ่าน
563070165-8นางสาววชิราพร เพริดพราว
36.00
12.33
2.00
7.00
8.50
65.83
ผ่าน
563070166-6นายวรัทภพ ปลอดปล่อง
54.33
11.33
10.00
-
5.50
81.16
 ไม่ผ่าน
563070167-4นายศิวนาถ ศรีคันธรักษ์
20.83
14.67
9.50
3.00
8.50
56.50
 ไม่ผ่าน
563070168-2นายอาทิตย์ ไชยจิต
53.33
29.67
5.50
3.00
6.50
98.00
ผ่าน
563070169-0นางสาวชนานา จรรยาวดี
23.33
12.33
3.50
3.00
8.50
50.66
 ไม่ผ่าน
563070170-5นายชวลิต ประครองญาติ
69.50
11.33
2.00
1.50
5.50
89.83
ผ่าน
563070171-3นางสาวณัฐสุดา แซ่อึ้ง
10.33
27.33
1.00
3.00
6.50
48.16
 ไม่ผ่าน
563070172-1นายธนพล พูนทอง
29.83
29.67
1.00
3.50
6.50
70.50
ผ่าน
563070173-9นายธนายง สีโย
47.33
13.67
2.00
3.00
5.50
71.50
ผ่าน
563070174-7นายนนชยา ใจตรง
71.50
11.33
2.00
3.50
5.50
93.83
ผ่าน
563070175-5นายนันทวัฒน์ ปัญญาบุตร
46.33
29.67
2.00
4.00
5.50
87.50
ผ่าน
563070176-3นางสาวเบญจวรรณ เจริญโล่ห์ทองดี
27.83
23.67
12.50
3.00
8.50
75.50
ผ่าน
563070177-1นางสาวพิชญานิน เนินลพ
59.00
29.67
2.00
3.00
6.50
100.17
ผ่าน
563070178-9นางสาววราพรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
19.17
30.67
2.50
4.50
6.50
63.34
ผ่าน
563070179-7นางสาววันวิสา คำมุงคุณ
29.17
14.67
2.50
5.00
6.50
57.84
 ไม่ผ่าน
563070180-2นางสาวศิริขวัญ ศิริคุณ
20.83
21.67
1.50
7.00
6.50
57.50
 ไม่ผ่าน
563070181-0นางสาวสุดาทิพย์ บุญผิว
26.33
12.33
2.50
3.50
9.50
54.16
 ไม่ผ่าน
563070182-8นายจิรายุ ชัยณรงค์
17.33
12.33
1.00
-
5.50
36.16
 ไม่ผ่าน
563070183-6นายชญาศักดิ์ บุ้งทอง
71.17
20.33
2.50
3.50
6.50
104.00
ผ่าน
563070184-4นางสาวชนากานต์ จึงมั่นคง
63.50
12.33
3.50
5.67
9.50
94.50
ผ่าน
563070185-2นางสาวชนาธินาถ พระสุพรรณ์
35.50
30.67
4.50
8.17
9.50
88.34
ผ่าน
563070186-0นายต่อตระกูล ศรีทา
72.83
20.33
2.00
3.00
9.50
107.66
ผ่าน
563070187-8นายธราธิป กุลกำจร
11.33
15.67
12.50
5.17
5.50
50.17
 ไม่ผ่าน
563070188-6นายเธียร บุญถูก
37.00
20.33
2.00
3.00
9.50
71.83
ผ่าน
563070189-4นางสาวพรธีรา พันธุ์ตา
70.67
30.67
4.50
3.50
6.50
115.84
ผ่าน
563070190-9นางสาวรสสุคนธ์ สานนท์
67.67
30.67
4.50
3.50
6.50
112.84
ผ่าน
563070191-7นางสาวลัลน์ลลิต โสภาพล
67.83
15.67
2.50
7.50
5.50
99.00
ผ่าน
563070192-5นายวิบูลลักษ์ นามสาย
17.33
11.33
2.00
-
7.50
38.16
 ไม่ผ่าน
563070193-3นางสาวศุภาพิชญ์ แสงส่อง
30.83
30.67
2.50
9.67
9.50
83.17
ผ่าน
563070194-1นางสาวสุดาสมร สอนหอม
29.50
21.67
2.50
5.00
8.50
67.17
ผ่าน
563070195-9นางสาวกนกวรรณ พลสรรค์
34.83
29.67
2.00
3.50
7.50
77.50
ผ่าน
563070196-7นายกร พิบูลย์ศิริกุล
55.33
17.33
9.00
3.00
7.50
92.16
ผ่าน
563070197-5นายกรธนัท ทองวินิจ
70.00
20.33
10.00
1.50
10.50
112.33
ผ่าน
563070198-3นางสาวชนม์นิภา ประดิษฐ
29.83
11.33
1.00
0.50
10.50
53.16
 ไม่ผ่าน
563070199-1นายชิตณรงค์ วงค์อามาตย์
29.83
29.67
6.00
3.00
7.50
76.00
ผ่าน
563070200-2นายธฤษณุ ธนแสนไทย
55.34
24.67
9.50
4.00
7.50
101.01
ผ่าน
563070201-0นางสาวธัญวรัตม์ กองสี
64.17
18.33
9.00
3.50
6.50
101.50
ผ่าน
563070202-8นางสาวนิรชา กองทอง
55.50
30.67
10.00
3.00
6.50
105.67
ผ่าน
563070203-6นายพัสกร เสริมศรี
64.16
11.33
3.00
-
5.50
83.99
 ไม่ผ่าน
563070204-4นายภูวิศ วิเศษสา
16.16
24.67
2.50
3.00
6.50
52.83
 ไม่ผ่าน
563070205-2นายเอกบุรุษ ฤทธิ์ภู
40.33
11.33
4.50
4.00
6.50
66.66
ผ่าน
563070206-0นางสาวณภัทร ใจธรรม
63.33
15.67
5.50
4.50
8.50
97.50
ผ่าน
563070207-8นางสาวธนัชพร อิทธสมบัติ
40.67
12.33
2.00
3.50
5.50
64.00
ผ่าน
563070208-6นายธนัท จำนงค์
66.84
26.33
3.50
-
8.50
105.17
 ไม่ผ่าน
563070209-4นางสาวนันทะกาญจน์ สุนทรโชติภัทร์
30.50
15.67
1.00
3.00
5.50
55.67
 ไม่ผ่าน
563070210-9นายนิธิ เอื้อพงศ์การุณ
29.00
20.67
1.50
3.50
6.50
61.17
ผ่าน
563070211-7นางสาวปฐมพร คลังบุญครอง
14.50
11.33
9.00
-
5.50
40.33
 ไม่ผ่าน
563070212-5นางสาวพัทธนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
58.33
27.67
2.50
3.00
9.50
101.00
ผ่าน
563070213-3นางสาวพิรุณทิพย์ สายสุริยา
35.50
30.67
2.00
3.50
6.50
78.17
ผ่าน
563070214-1นางสาวแพรวิไล ทรัพย์สมบูรณ์
14.16
11.33
10.00
-
5.50
40.99
 ไม่ผ่าน
563070215-9นางสาวรัตติยา สัตถาวะโห
27.17
10.33
3.50
8.00
6.50
55.50
 ไม่ผ่าน
563070216-7นายวงศกร ตั้งสุวรรณโสภิณ
27.33
18.33
2.50
4.50
7.50
60.16
ผ่าน
563070217-5นายวัชรพล แวงวรรณ
67.50
12.33
4.50
10.67
5.50
100.50
ผ่าน
563070218-3นางสาววัชรี ราษีทัศน์
24.84
12.33
2.50
3.50
5.50
48.67
 ไม่ผ่าน
563070219-1นางสาววิชญาพร ชาวพงษ์
71.16
30.67
1.50
3.00
10.50
116.83
ผ่าน
563070220-6นายศตวรรษ เจริญวงศ์
73.50
29.67
1.00
0.50
6.50
111.17
ผ่าน
563070221-4นางสาวศรีวิมล ปัญญามี
64.33
20.67
2.00
3.00
7.50
97.50
ผ่าน
563070222-2นางสาวศุภรานันท์ ภักตะภา
39.00
30.67
4.00
6.67
7.50
87.84
ผ่าน
563070223-0นางสาวกนกเพชร มิคาระเศรษฐ์
33.50
11.33
2.50
4.00
9.50
60.83
ผ่าน
563070224-8นายณรงเดช สาระโภค
38.83
30.67
3.00
3.50
6.50
82.50
ผ่าน
563070225-6นางสาวนฤภร วุฒิประชารัฐ
31.33
29.67
2.50
3.00
9.50
76.00
ผ่าน
563070226-4นายจักรภพ ก้านจักร
78.17
12.33
4.50
2.00
9.50
106.50
ผ่าน
563070227-2นางสาวจิรภิญญา ชุมวรฐายี
60.50
30.67
2.00
3.50
6.50
103.17
ผ่าน
563070229-8นายทินภัทร จันทศร
45.83
11.33
1.50
1.00
6.50
66.16
ผ่าน
563070230-3นายธนภัทร หวะสุวรรณ
69.33
12.33
15.50
9.17
7.50
113.83
ผ่าน
563070231-1นายนิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส
58.33
15.67
2.50
8.00
6.50
91.00
ผ่าน
563070232-9นางสาวนิพร จริยากุลวงศ์
19.00
30.67
5.00
6.00
7.50
68.17
ผ่าน
563070233-7นายภูมิ นิธิอภิญญาสกุล
61.17
30.67
9.00
4.50
6.50
111.84
ผ่าน
563070234-5นางสาววริศรา โตศิริ
64.17
30.67
2.50
2.00
10.50
109.84
ผ่าน
563070235-3นางสาววริศรา เรืองทวี
35.33
12.33
2.50
6.17
9.50
65.83
ผ่าน
563070236-1นายวศวัตติ์ พัฒนะชัยรุจน์
31.17
30.67
4.00
6.50
7.50
79.84
ผ่าน
563070237-9นายวิชัย ไพรลือชา
57.00
12.33
1.50
6.00
6.50
83.33
ผ่าน
563070238-7นายสรชัช ขัดชุมแสง
43.16
11.33
1.00
3.00
5.50
63.99
ผ่าน
563070239-5นางสาวสรัลชนา เล้าสกุล
23.33
30.67
4.00
6.00
7.50
71.50
ผ่าน
563070240-0นายอลงกรณ์ อุ่นรัมย์
52.33
12.33
3.00
4.00
5.50
77.16
ผ่าน
563070241-8นางสาวอารยา วีนะสนธิ
23.00
30.67
1.50
3.50
7.50
66.17
ผ่าน
563070248-4นางสาวกานต์สินี ทวิสกุลรัตน์
45.33
11.33
2.00
4.00
6.50
69.16
ผ่าน
563070249-2นายคุณานันต์ วงศ์สวาสดิ์
54.00
18.33
4.50
1.00
7.50
85.33
ผ่าน
563070250-7นายฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา
61.50
12.33
16.50
3.00
9.50
102.83
ผ่าน
563070251-5นางสาวญาดา จารุปราณีรัตน์
76.50
12.33
4.00
4.50
9.50
106.83
ผ่าน
563070252-3นางสาวณัฐกานต์ โถวสกุล
52.33
24.67
2.00
9.17
6.50
94.67
ผ่าน
563070253-1นางสาวณิชภัทร เสนะวีณิน
46.33
8.33
2.00
7.00
5.50
69.16
ผ่าน
563070254-9นายธนพล วายุภักตร์
43.00
12.33
18.00
12.00
5.50
90.83
ผ่าน
563070255-7นางสาวธัญนันท์ เกษชุมพล
48.33
24.67
2.00
9.17
6.50
90.67
ผ่าน
563070256-5นางสาวปฐมา เจริญศรี
22.00
12.33
4.00
8.50
5.50
52.33
 ไม่ผ่าน
563070257-3นางสาวพิชชาพร ธีรธิติวงศ์
47.00
11.33
3.00
5.50
5.50
72.33
ผ่าน
563070258-1นายยศภัทร จรัณยานนท์
50.33
9.33
5.00
-
5.50
70.16
 ไม่ผ่าน
563070260-4นางสาววศิมน อ๊อดทรัพย์
27.83
12.33
4.50
-
5.50
50.16
 ไม่ผ่าน
563070261-2นายสรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
16.83
12.33
2.50
3.50
8.50
43.66
 ไม่ผ่าน
563070262-0นายอติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
62.16
12.33
12.50
6.17
6.50
99.66
ผ่าน
563070263-8นางสาวอรฉัตร โรจน์บวรวิทยา
45.33
12.33
2.00
9.17
5.50
74.33
ผ่าน
563070264-6นางสาวอารดา วงศ์วัฒนชัย
28.83
11.33
1.00
0.50
7.50
49.16
 ไม่ผ่าน
563070265-4นายณัฏฐชัย วงษ์วานิช
39.50
11.33
2.00
1.50
6.50
60.83
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.