หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
583070054-9นางสาวกัญญาวีร์ จันทภูมิ
43.00
13.67
2.00
-
7.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070134-1นางสาวธันยพร การิสุข
43.00
13.50
--
8.50
65.00
 ไม่ผ่าน
583070146-4นางสาวเมธาพร จึงมั่นคง
43.00
18.50
2.66
-
7.50
71.66
 ไม่ผ่าน
583070149-8นางสาววิมลสิริ สุวรรณชาติ
37.00
21.67
--
8.50
67.17
 ไม่ผ่าน
583070169-2นายชานนท์ สมะวรรธนะ
44.00
15.17
--
8.50
67.67
 ไม่ผ่าน
583070201-2นายวิวรรธน์ อารีย์
44.00
19.67
--
8.50
72.17
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2559
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.