หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การสร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน
3 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก
4 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5 การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
563070248-4นางสาวกานต์สินี ทวิสกุลรัตน์
45.33
9.33
4.00
4.00
6.50
69.16
ผ่าน
563070249-2นายคุณานันต์ วงศ์สวาสดิ์
86.00
16.33
6.50
1.00
7.50
117.33
ผ่าน
563070250-7นายฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา
77.50
10.33
34.50
3.00
9.50
134.83
ผ่าน
563070251-5นางสาวญาดา จารุปราณีรัตน์
76.50
10.33
22.00
4.50
9.50
122.83
ผ่าน
563070252-3นางสาวณัฐกานต์ โถวสกุล
52.33
22.67
5.00
9.17
6.50
95.67
ผ่าน
563070253-1นางสาวณิชภัทร เสนะวีณิน
46.33
6.33
4.00
7.00
5.50
69.16
ผ่าน
563070254-9นายธนพล วายุภักตร์
43.00
10.33
20.00
12.00
5.50
90.83
ผ่าน
563070255-7นางสาวธัญนันท์ เกษชุมพล
48.33
22.67
4.00
9.17
6.50
90.67
ผ่าน
563070256-5นางสาวปฐมา เจริญศรี
22.00
10.33
6.00
8.50
5.50
52.33
 ไม่ผ่าน
563070257-3นางสาวพิชชาพร ธีรธิติวงศ์
47.00
9.33
5.00
5.50
5.50
72.33
ผ่าน
563070258-1นายยศภัทร จรัณยานนท์
50.33
9.33
5.00
-
5.50
70.16
 ไม่ผ่าน
563070260-4นางสาววศิมน อ๊อดทรัพย์
43.83
10.33
6.50
-
5.50
66.16
 ไม่ผ่าน
563070261-2นายสรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
16.83
10.33
4.50
3.50
8.50
43.66
 ไม่ผ่าน
563070262-0นายอติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
81.16
10.33
14.50
6.17
6.50
118.66
ผ่าน
563070263-8นางสาวอรฉัตร โรจน์บวรวิทยา
45.33
10.33
4.00
9.17
5.50
74.33
ผ่าน
563070264-6นางสาวอารดา วงศ์วัฒนชัย
28.83
9.33
3.00
0.50
7.50
49.16
 ไม่ผ่าน
563070265-4นายณัฏฐชัย วงษ์วานิช
39.50
9.33
4.00
1.50
6.50
60.83
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.