หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
67.00
18.50
3.00
11.00
4.00
103.50
ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
62.67
36.17
3.50
11.49
7.00
120.83
ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
80.67
16.00
7.00
9.00
4.00
116.67
ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
68.67
15.00
4.50
11.00
4.00
103.17
ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
74.67
36.67
-
11.00
7.42
129.76
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
59.67
15.00
1.00
11.00
4.00
90.67
ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
55.67
18.00
3.00
12.00
4.67
93.34
ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
72.00
15.00
-
11.49
5.00
103.49
 ไม่ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
66.67
15.00
12.00
11.00
4.00
108.67
ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
26.00
29.50
3.00
12.49
5.00
75.99
ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
68.67
36.17
0.33
11.49
7.00
123.66
ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
53.67
15.00
1.00
11.00
4.00
84.67
ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
71.67
36.67
-
11.00
6.00
125.34
 ไม่ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
30.67
15.00
2.50
9.00
4.00
61.17
ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
73.67
33.67
1.50
11.49
7.67
128.00
ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
80.67
36.67
-
11.00
6.00
134.34
 ไม่ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
75.67
36.17
-
11.00
6.00
128.84
 ไม่ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
70.00
36.67
11.00
11.49
7.00
136.16
ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
67.67
33.17
3.00
11.00
6.00
120.84
ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
68.67
31.67
-
11.00
6.67
118.01
 ไม่ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
66.67
26.00
-
1.00
4.00
97.67
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
61.34
15.00
12.50
9.00
4.67
102.51
ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
66.67
45.67
5.00
11.00
6.00
134.34
ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
75.00
15.50
6.83
12.00
4.00
113.33
ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
17.67
15.50
1.00
9.00
4.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
67.67
15.00
2.50
2.00
4.00
91.17
ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
64.67
15.50
3.00
11.00
4.67
98.84
ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
65.67
24.50
1.50
11.00
4.00
106.67
ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
84.67
45.17
8.00
2.00
6.67
146.51
ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
81.67
15.00
1.50
9.00
3.00
110.17
ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
84.14
15.50
5.83
12.00
4.00
121.47
ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
51.67
15.50
3.00
9.00
4.00
83.17
ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
72.00
15.50
4.50
12.00
4.00
108.00
ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
66.67
26.50
-
11.00
4.00
108.17
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
58.67
36.17
4.00
11.49
7.00
117.33
ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
69.14
34.67
4.50
11.00
6.00
125.31
ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
74.67
24.00
-
11.00
4.00
113.67
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
70.00
36.67
3.00
11.49
7.00
128.16
ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
28.67
15.50
1.50
11.00
4.00
60.67
ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
67.67
33.17
4.00
11.00
6.00
121.84
ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
72.67
15.00
-
11.00
4.00
102.67
 ไม่ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
80.00
19.00
0.33
9.49
5.00
113.82
ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
58.67
13.00
3.00
9.49
5.00
89.16
ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
67.67
25.17
11.00
11.49
5.67
121.00
ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
63.67
15.00
-
11.00
4.00
93.67
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
59.00
36.17
1.00
0.49
7.00
103.66
ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
66.67
36.67
3.00
11.00
6.00
123.34
ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
66.67
36.67
3.00
11.49
7.00
124.83
ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
75.67
31.67
5.00
11.49
7.67
131.50
ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
85.67
45.67
6.50
9.49
7.00
154.33
ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
78.67
36.17
-
11.49
7.00
133.33
 ไม่ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
71.67
33.67
3.33
11.49
7.67
127.83
ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
71.67
36.67
3.00
9.49
7.67
128.50
ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
75.67
24.00
8.00
11.00
4.00
122.67
ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
67.67
36.17
3.00
9.00
6.00
121.84
ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
70.00
33.67
3.00
9.00
6.00
121.67
ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
23.67
33.17
3.00
11.49
7.00
78.33
ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
73.67
15.50
-
9.00
4.00
102.17
 ไม่ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
64.67
15.00
5.00
11.00
4.00
99.67
ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
64.67
15.50
3.00
11.00
4.00
98.17
ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
70.00
16.50
3.00
11.00
4.00
104.50
ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
68.67
15.50
-
11.00
4.00
99.17
 ไม่ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
64.00
15.50
11.00
11.00
4.00
105.50
ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
96.67
38.72
5.00
11.00
6.00
157.39
ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
53.67
15.50
12.00
11.49
5.00
97.66
ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
76.67
18.50
1.50
11.00
4.00
111.67
ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
68.67
36.17
0.33
9.00
6.00
120.17
ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
67.34
25.50
1.50
11.00
4.00
109.34
ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
54.67
15.00
-
11.00
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
60.67
28.00
3.00
11.00
4.00
106.67
ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตย์ เดชชัยวัฒนา
65.67
15.50
3.00
11.00
4.00
99.17
ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
58.67
33.67
3.00
9.00
6.00
110.34
ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
61.67
16.50
8.00
11.00
4.00
101.17
ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
53.00
18.50
5.00
9.00
4.00
89.50
ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
59.67
36.67
3.00
11.00
6.00
116.34
ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
54.67
18.50
11.33
11.00
4.00
99.50
ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
63.00
18.50
13.50
11.49
5.67
112.16
ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
64.67
19.00
11.00
11.00
4.00
109.67
ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
71.67
15.00
5.00
11.00
4.00
106.67
ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
58.67
27.50
4.50
11.00
4.00
105.67
ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
27.67
15.50
5.00
9.00
4.00
61.17
ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
59.67
33.17
2.50
11.00
7.67
114.01
ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
67.67
18.50
0.33
11.00
4.00
101.50
ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
60.67
28.67
1.00
11.00
6.00
107.34
ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
74.67
36.17
5.00
11.49
7.67
135.00
ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
66.67
27.67
3.00
9.00
6.00
112.34
ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
66.67
15.50
2.00
11.49
5.00
100.66
ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
74.67
36.17
-
9.49
7.00
127.33
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
67.67
36.67
3.00
11.49
7.00
125.83
ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
74.67
15.50
1.00
11.00
4.00
106.17
ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
77.00
36.17
3.00
9.00
6.00
131.17
ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
63.67
15.00
2.00
9.00
4.00
93.67
ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
74.67
15.00
3.00
9.00
4.67
106.34
ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
69.34
34.67
3.00
12.00
6.00
125.01
ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
64.67
15.00
-
9.00
4.00
92.67
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
59.67
18.00
3.00
11.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
59.67
18.50
3.00
11.00
4.00
96.17
ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
67.67
15.50
11.50
11.00
4.00
109.67
ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
67.67
15.50
-
11.49
5.00
99.66
 ไม่ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
62.67
36.17
-
2.00
6.00
106.84
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
80.34
36.17
1.50
-
6.00
124.01
 ไม่ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
67.67
24.50
3.00
9.49
5.00
109.66
ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
60.00
15.50
3.00
11.00
4.00
93.50
ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
82.81
37.67
4.50
9.00
6.67
140.65
ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
59.67
29.50
8.00
11.00
4.00
112.17
ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
77.34
15.50
6.33
11.00
4.00
114.17
ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
53.67
15.00
1.50
11.00
4.00
85.17
ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
66.67
15.50
--
4.00
86.17
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
69.67
34.17
-
9.00
6.00
118.84
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
52.67
15.00
3.00
11.00
4.00
85.67
ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
61.67
15.00
2.00
11.49
5.00
95.16
ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
65.67
13.00
3.00
11.00
4.00
96.67
ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
54.67
15.50
3.00
11.00
4.00
88.17
ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
64.67
19.50
4.00
11.49
5.00
104.66
ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
65.67
15.50
4.50
11.00
4.00
100.67
ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
66.67
26.50
-
11.00
4.00
108.17
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
61.00
15.00
4.00
2.00
4.00
86.00
ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
58.67
36.67
-
12.00
6.00
113.34
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
56.67
36.67
2.00
12.00
6.00
113.34
ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
61.34
15.00
1.00
11.00
4.00
92.34
ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
59.67
33.17
11.00
11.00
7.42
122.26
ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
65.00
33.17
3.00
2.00
6.00
109.17
ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
27.67
15.00
-
9.00
4.00
55.67
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
59.67
36.67
-
11.00
6.00
113.34
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
65.67
35.00
9.00
2.49
7.00
119.16
ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
58.33
15.50
3.50
9.00
4.00
90.33
ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
59.67
21.00
12.00
2.00
4.00
98.67
ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
76.67
36.67
1.00
11.49
7.00
132.83
ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
60.67
18.50
11.00
11.49
5.00
106.66
ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
84.67
34.17
5.33
11.00
6.00
141.17
ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
71.67
15.00
6.00
-
4.67
97.34
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
70.67
15.50
3.00
11.00
4.00
104.17
ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
66.67
27.00
3.00
11.00
4.00
111.67
ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
75.67
36.67
3.00
11.00
6.00
132.34
ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
58.67
36.67
3.00
11.49
7.00
116.83
ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
77.34
36.67
-
11.49
7.00
132.50
 ไม่ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
69.67
36.67
11.00
11.00
7.67
136.01
ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
60.67
15.00
11.00
11.00
4.00
101.67
ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
80.00
45.67
3.00
11.00
6.00
145.67
ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
67.67
15.00
-
11.00
4.00
97.67
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
64.00
19.00
3.00
9.49
5.00
100.49
ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
66.67
36.67
3.00
11.49
7.00
124.83
ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
66.00
36.17
-
11.00
6.00
119.17
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
68.67
18.50
3.00
9.00
4.00
103.17
ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
73.67
15.50
3.00
11.00
3.67
106.84
ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
72.67
15.00
-
9.00
4.00
100.67
 ไม่ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
76.67
15.00
-
9.00
4.00
104.67
 ไม่ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
72.00
18.50
3.00
11.49
5.00
109.99
ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
67.00
37.67
3.00
2.49
7.00
117.16
ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
67.67
15.50
3.00
11.00
4.00
101.17
ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
76.67
36.67
3.00
9.49
7.00
132.83
ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
68.67
15.50
1.00
11.49
5.00
101.66
ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
67.67
31.67
3.00
2.00
6.00
110.34
ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
60.67
15.50
-
9.00
4.00
89.17
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
56.00
15.00
-
9.00
3.00
83.00
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
32.67
15.00
-
9.00
4.00
60.67
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
73.67
36.17
-
11.00
6.00
126.84
 ไม่ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
71.67
15.00
-
9.00
4.00
99.67
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
82.00
33.67
-
11.49
7.00
134.16
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
64.00
16.50
6.16
11.49
5.67
103.82
ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
50.67
16.50
-
9.00
4.00
80.17
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
59.67
36.67
-
9.00
6.00
111.34
 ไม่ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
66.67
34.17
-
11.00
6.00
117.84
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
67.67
23.17
3.33
11.00
4.00
109.17
ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
59.67
36.17
9.50
11.00
6.00
122.34
ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
66.67
36.67
3.00
11.00
6.00
123.34
ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
72.67
37.17
5.00
11.49
7.00
133.33
ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
60.67
13.50
3.00
11.00
4.00
92.17
ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
60.67
18.00
3.00
9.00
4.00
94.67
ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
65.67
23.17
3.33
11.00
4.00
107.17
ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
60.67
36.67
1.50
9.00
6.00
113.84
ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
29.67
33.17
8.33
11.00
6.00
88.17
ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
52.67
19.50
3.50
11.00
4.00
90.67
ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
58.67
33.17
1.00
9.00
6.00
107.84
ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
60.67
21.50
3.00
11.00
4.00
100.17
ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
60.67
18.00
-
9.49
5.00
93.16
 ไม่ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
66.67
37.17
9.00
11.49
7.67
132.00
ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
66.67
33.17
-
11.49
7.00
118.33
 ไม่ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
77.67
17.50
1.33
11.00
4.00
111.50
ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
66.67
36.67
1.83
11.00
6.00
122.17
ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
75.37
35.17
3.83
11.00
6.67
132.04
ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
69.67
37.17
1.00
11.00
6.00
124.84
ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
60.67
18.00
1.00
11.00
4.00
94.67
ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
61.67
18.50
1.00
11.00
4.00
96.17
ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
52.67
15.50
1.00
9.00
4.00
82.17
ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
60.67
15.50
3.00
11.00
4.67
94.84
ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
63.67
15.50
-
11.00
4.00
94.17
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
68.67
18.50
5.00
11.00
4.00
107.17
ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
68.67
15.00
-
9.00
4.00
96.67
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
63.67
36.67
11.00
11.00
6.00
128.34
ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
61.67
16.00
3.00
11.00
4.00
95.67
ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
53.67
18.00
-
9.00
4.00
84.67
 ไม่ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
66.67
15.50
1.00
9.00
4.00
96.17
ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
60.67
15.00
2.33
2.00
4.00
84.00
ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
78.67
21.50
5.00
9.00
4.00
118.17
ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
69.00
36.67
3.50
11.49
5.00
125.66
ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
60.67
15.50
4.00
11.00
4.00
95.17
ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
66.67
15.00
-
11.00
4.00
96.67
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
64.67
15.50
0.33
11.00
4.00
95.50
ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
59.67
15.00
4.33
11.00
4.67
94.67
ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
66.67
34.67
11.00
11.00
6.00
129.34
ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
23.67
31.67
1.50
9.00
6.00
71.84
ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
60.67
18.00
2.00
11.00
5.00
96.67
ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
58.67
24.67
5.33
11.49
5.00
105.16
ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
34.67
34.67
4.00
11.49
7.00
91.83
ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
66.67
37.67
8.00
11.49
7.67
131.50
ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
23.67
36.67
11.00
11.00
6.00
88.34
ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
66.67
37.17
11.00
11.00
6.00
131.84
ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
66.67
21.00
3.00
11.00
4.00
105.67
ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
65.67
21.67
8.00
11.00
4.00
110.34
ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
78.67
18.50
5.50
11.49
5.67
119.83
ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
76.34
27.00
3.83
11.00
6.00
124.17
ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
74.67
36.17
-
9.00
6.00
125.84
 ไม่ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
52.67
15.50
3.00
11.00
4.00
86.17
ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
59.67
33.17
11.00
9.00
6.00
118.84
ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
79.00
38.67
6.00
11.49
7.67
142.83
ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
23.00
15.00
3.00
9.00
4.00
54.00
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
72.34
31.67
3.00
9.00
6.00
122.01
ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
76.67
23.17
5.00
11.00
4.00
119.84
ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
80.67
28.17
5.00
11.49
5.00
130.33
ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
64.67
15.50
2.33
9.00
4.00
95.50
ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
70.00
15.50
4.00
11.49
5.67
106.66
ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
70.67
36.67
5.00
0.49
7.00
119.83
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
59.67
36.67
6.00
11.00
6.00
119.34
ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
66.67
33.67
0.33
9.00
6.00
115.67
ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
72.67
15.50
5.50
9.49
5.67
108.83
ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
64.67
15.00
-
9.49
5.00
94.16
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
80.16
22.17
-
11.00
5.67
119.00
 ไม่ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
53.67
15.00
-
2.49
5.00
76.16
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
59.67
36.67
11.00
11.00
5.00
123.34
ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
69.00
18.00
-
9.49
5.00
101.49
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
34.67
33.17
-
9.00
6.00
82.84
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
62.00
34.67
4.00
11.00
6.00
117.67
ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
55.67
15.00
-
9.49
5.00
85.16
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
64.67
15.50
9.83
11.00
4.00
105.00
ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
72.67
36.17
3.00
11.00
6.00
128.84
ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
65.00
25.17
3.00
11.00
6.67
110.84
ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
66.67
36.17
-
11.00
6.00
119.84
 ไม่ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
59.67
16.50
1.50
11.00
4.00
92.67
ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
60.67
19.50
11.00
9.00
4.00
104.17
ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
63.00
15.50
3.00
11.00
4.00
96.50
ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
59.67
15.00
4.00
11.00
4.00
93.67
ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
42.67
15.50
-
9.00
4.00
71.17
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
69.67
30.67
8.00
11.00
4.00
123.34
ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
49.00
15.00
-
9.33
4.00
77.33
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
52.67
25.00
2.83
11.00
4.00
95.50
ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
68.34
15.50
3.00
9.00
4.00
99.84
ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
63.67
15.00
11.00
11.00
4.00
104.67
ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
64.67
33.67
0.50
11.00
6.00
115.84
ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
59.67
15.00
12.50
11.00
4.00
102.17
ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
54.67
20.00
4.00
9.00
4.00
91.67
ผ่าน
573070275-2นางสาวภัทราพร อาจพรม
53.67
24.50
2.33
11.00
4.67
96.17
ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
63.67
19.00
3.00
11.00
4.00
100.67
ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
64.67
15.00
3.00
11.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
63.00
15.50
1.50
-
4.00
84.00
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
64.67
15.00
12.50
11.00
4.00
107.17
ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
58.67
24.50
4.50
11.00
4.00
102.67
ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
63.00
15.00
3.00
11.00
4.00
96.00
ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
58.67
15.50
2.00
11.49
5.00
92.66
ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
59.67
24.50
2.83
11.00
4.00
102.00
ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
69.00
36.67
3.00
11.49
7.00
127.16
ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
59.67
15.50
3.00
11.00
4.00
93.17
ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
66.00
15.50
3.50
9.00
4.00
98.00
ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
71.67
15.00
11.33
11.00
4.00
113.00
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.