หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
12.00
14.00
---
26.00
 ไม่ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
12.00
11.00
---
23.00
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
12.00
21.17
1.00
-
2.00
36.17
 ไม่ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
12.00
11.00
---
23.00
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
12.00
9.67
---
21.67
 ไม่ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
12.00
16.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
12.00
8.00
---
20.00
 ไม่ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตย์ เดชชัยวัฒนา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
12.00
3.00
---
15.00
 ไม่ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
12.00
18.17
1.00
-
2.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
12.00
13.17
--
2.00
27.17
 ไม่ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
12.00
12.17
--
2.00
26.17
 ไม่ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
12.00
14.50
---
26.50
 ไม่ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
9.00
3.00
---
12.00
 ไม่ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
12.00
11.00
---
23.00
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
9.00
21.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
12.00
19.50
--
2.00
33.50
 ไม่ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
12.00
6.00
---
18.00
 ไม่ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
12.00
19.17
--
2.00
33.17
 ไม่ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
12.00
12.00
---
24.00
 ไม่ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
12.00
7.67
---
19.67
 ไม่ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
12.00
7.67
---
19.67
 ไม่ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
12.00
6.00
---
18.00
 ไม่ผ่าน
573070195-0นางสาวเอกอารี อังศรีประเสริฐ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
12.00
2.00
---
14.00
 ไม่ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
6.00
3.00
1.00
--
10.00
 ไม่ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
12.00
6.00
1.00
--
19.00
 ไม่ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
12.00
21.17
---
33.17
 ไม่ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
12.00
16.17
--
2.00
30.17
 ไม่ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
12.00
9.67
---
21.67
 ไม่ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
12.00
6.00
---
18.00
 ไม่ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
12.00
6.67
---
18.67
 ไม่ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
12.00
3.00
---
15.00
 ไม่ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
12.00
13.50
--
2.00
27.50
 ไม่ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
12.00
7.67
---
19.67
 ไม่ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
12.00
12.67
---
24.67
 ไม่ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
23.67
33.17
2.00
0.49
3.00
62.33
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
12.00
6.67
---
18.67
 ไม่ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
6.00
10.17
--
2.00
18.17
 ไม่ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
6.00
3.00
---
9.00
 ไม่ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
12.00
6.67
---
18.67
 ไม่ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
12.00
18.17
--
2.00
32.17
 ไม่ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
12.00
21.17
--
2.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
6.00
----
6.00
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.