หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
71.00
18.50
3.00
11.00
4.00
107.50
ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
65.67
36.67
5.50
11.49
7.00
126.33
ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
99.34
16.50
30.00
9.00
4.00
158.84
ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
72.67
15.00
4.50
11.00
4.00
107.17
ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
78.67
36.67
-
11.00
7.42
133.76
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
62.67
15.50
1.00
11.00
4.00
94.17
ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
58.67
18.50
3.00
12.00
4.67
96.84
ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
76.00
15.50
21.00
11.49
5.00
128.99
ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
75.67
15.00
12.00
11.00
4.00
117.67
ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
35.00
29.50
3.00
12.49
5.00
84.99
ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
71.67
36.17
0.33
11.49
7.00
126.66
ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
56.67
15.50
1.00
11.00
4.00
88.17
ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
75.67
36.67
1.00
11.00
6.00
130.34
ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
33.67
15.50
26.50
9.00
4.00
88.67
ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
82.67
34.17
20.50
11.49
7.67
156.50
ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
83.67
36.67
3.00
11.00
6.00
140.34
ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
78.67
36.17
21.00
11.00
6.00
152.84
ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
74.00
37.17
12.00
11.49
7.00
141.66
ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
71.67
33.67
3.00
11.00
6.00
125.34
ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
71.67
32.17
4.00
11.00
6.67
125.51
ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
70.67
26.50
-
1.00
4.00
102.17
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
67.01
15.50
33.50
9.00
4.67
129.68
ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
70.67
45.67
6.00
11.00
6.00
139.34
ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
78.00
15.50
6.83
12.00
4.00
116.33
ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
20.67
15.50
1.00
9.00
4.00
50.17
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
70.67
15.50
5.50
2.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
67.67
15.50
3.00
14.00
4.67
104.84
ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
68.67
25.00
4.50
12.00
4.00
114.17
ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
88.67
45.17
28.00
2.00
6.67
170.51
ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
90.67
15.00
1.50
9.00
3.00
119.17
ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
87.14
15.50
5.83
12.00
4.00
124.47
ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
55.67
16.00
3.00
9.00
4.00
87.67
ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
75.00
15.50
5.50
12.00
4.00
112.00
ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
70.67
27.00
-
11.00
4.00
112.67
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
67.67
36.67
45.00
11.49
7.00
167.83
ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
80.81
34.67
4.50
11.00
6.00
136.98
ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
90.67
24.00
-
11.00
4.00
129.67
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
76.67
36.67
4.00
11.49
7.00
135.83
ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
37.67
16.00
1.50
11.00
4.00
70.17
ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
70.67
33.67
29.00
12.00
6.00
151.34
ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
75.67
15.50
18.00
11.00
4.00
124.17
ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
102.00
19.50
1.66
10.82
5.00
138.98
ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
62.67
13.50
3.00
9.49
5.00
93.66
ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
76.67
25.17
33.00
11.49
5.67
152.00
ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
66.67
15.00
-
11.00
4.00
96.67
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
62.00
36.17
1.00
0.49
7.00
106.66
ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
69.67
36.67
3.00
11.00
6.00
126.34
ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
69.67
37.17
24.00
11.49
7.00
149.33
ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
79.67
32.17
5.00
11.49
7.67
136.00
ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
95.67
46.17
24.50
13.49
7.00
186.83
ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
91.34
36.17
1.00
11.49
7.00
147.00
ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
81.67
33.67
27.33
11.49
7.67
161.83
ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
75.67
37.17
7.00
9.49
7.67
137.00
ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
78.67
24.00
8.00
11.00
4.00
125.67
ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
76.67
36.67
3.00
9.00
6.00
131.34
ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
73.00
34.17
3.00
9.00
6.00
125.17
ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
26.67
33.17
3.00
11.49
7.00
81.33
ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
83.67
15.50
1.00
9.00
4.00
113.17
ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
74.67
15.00
5.00
11.00
4.00
109.67
ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
67.67
16.00
3.00
11.00
4.00
101.67
ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
80.00
17.00
22.00
11.00
4.00
134.00
ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
72.67
16.00
1.00
11.00
4.00
104.67
ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
67.00
16.00
11.00
11.00
4.00
109.00
ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
106.67
39.22
6.00
11.00
6.00
168.89
ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
57.67
16.00
15.00
11.49
5.00
105.16
ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
85.67
19.00
4.50
11.00
4.00
124.17
ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
78.67
36.67
21.33
9.00
6.00
151.67
ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
70.34
26.00
4.50
11.00
4.00
115.84
ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
57.67
15.00
-
11.00
4.00
87.67
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
70.67
28.50
4.00
11.00
4.00
118.17
ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตว์ เดชชัยวัฒนา
74.67
16.00
6.00
11.00
4.00
111.67
ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
61.67
34.17
3.00
9.00
6.00
113.84
ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
70.67
17.00
8.00
11.00
4.00
110.67
ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
56.00
18.50
8.00
9.00
4.00
95.50
ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
68.67
37.17
24.00
11.00
6.00
146.84
ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
63.67
19.00
34.33
11.00
4.00
132.00
ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
66.00
19.00
13.50
11.49
5.67
115.66
ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
73.67
19.50
11.00
11.00
4.00
119.17
ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
80.67
15.50
6.00
11.00
4.00
117.17
ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
61.67
28.00
4.50
11.00
4.00
109.17
ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
30.67
16.00
9.00
9.00
4.00
68.67
ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
62.67
33.67
3.50
11.00
7.67
118.51
ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
70.67
18.50
0.33
11.00
4.00
104.50
ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
64.67
28.67
1.00
11.00
6.00
111.34
ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
77.67
36.67
8.00
11.49
7.67
141.50
ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
69.67
27.67
3.00
9.00
6.00
115.34
ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
75.67
16.00
4.00
11.49
5.00
112.16
ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
78.67
36.17
-
9.49
7.00
131.33
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
71.67
37.17
4.00
11.49
7.00
131.33
ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
83.67
16.00
1.00
11.00
4.00
115.67
ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
80.00
36.67
24.00
9.00
6.00
155.67
ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
66.67
15.50
20.00
9.00
4.00
115.17
ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
77.67
15.50
3.00
9.00
4.67
109.84
ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
78.34
34.67
3.00
12.00
6.00
134.01
ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
73.67
15.50
-
9.00
4.00
102.17
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
63.67
18.50
3.00
11.00
4.00
100.17
ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
62.67
18.50
22.00
11.00
4.00
118.17
ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
77.67
16.00
11.50
11.00
4.00
120.17
ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
71.67
16.00
21.00
11.49
5.00
125.16
ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
65.67
36.67
-
2.00
6.00
110.34
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
90.34
36.17
19.50
1.00
6.00
153.01
ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
76.67
25.00
43.00
9.49
5.00
159.16
ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
63.00
15.50
4.00
11.00
4.00
97.50
ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
86.81
38.17
8.50
10.00
6.67
150.15
ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
62.67
30.00
9.00
11.00
4.00
116.67
ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
86.34
16.00
28.33
11.00
4.00
145.67
ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
56.67
15.50
22.50
11.00
4.00
109.67
ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
83.34
15.50
--
4.00
102.84
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
72.67
34.67
-
9.00
6.00
122.34
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
55.67
15.00
3.00
11.00
4.00
88.67
ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
64.67
15.50
2.00
11.49
5.00
98.66
ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
74.67
13.50
3.00
11.00
4.00
106.17
ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
63.67
16.00
3.00
11.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
67.67
20.00
5.00
11.49
5.00
109.16
ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
74.67
15.50
5.50
11.00
4.00
110.67
ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
70.67
27.00
-
11.00
4.00
112.67
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
64.00
15.50
4.00
2.00
4.00
89.50
ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
61.67
37.17
-
12.00
6.00
116.84
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
65.67
37.17
23.00
12.00
6.00
143.84
ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
64.34
15.50
2.00
11.00
4.00
96.84
ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
62.67
33.17
11.00
11.00
7.42
125.26
ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
69.00
33.17
24.00
2.00
6.00
134.17
ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
37.67
15.00
-
9.00
4.00
65.67
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
68.67
37.17
-
11.00
6.00
122.84
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
74.67
35.50
9.00
2.49
7.00
128.66
ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
67.33
16.00
3.50
9.00
4.00
99.83
ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
68.67
21.50
36.00
2.00
4.00
132.17
ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
92.67
37.17
3.00
11.49
7.00
151.33
ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
69.67
19.00
29.00
11.49
5.00
134.16
ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
99.67
34.67
6.33
11.00
6.00
157.67
ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
81.67
15.50
25.00
-
4.67
126.84
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
79.67
15.50
3.00
11.00
4.00
113.17
ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
81.67
27.00
22.00
11.00
4.00
145.67
ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
84.67
36.67
25.00
11.00
6.00
163.34
ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
67.67
37.17
3.00
11.49
7.00
126.33
ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
94.34
37.17
4.00
11.49
7.00
154.00
ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
84.67
37.17
12.00
12.00
7.67
153.51
ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
63.67
15.00
11.00
11.00
4.00
104.67
ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
90.00
46.17
23.00
12.00
6.00
177.17
ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
82.67
15.50
-
11.00
4.00
113.17
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
79.00
19.50
4.33
10.82
5.00
118.65
ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
75.67
37.17
24.00
11.49
7.00
155.33
ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
76.00
36.67
-
11.00
6.00
129.67
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
71.67
19.00
6.00
9.00
4.00
109.67
ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
88.67
16.00
21.00
11.00
3.67
140.34
ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
82.67
15.50
3.00
9.00
4.00
114.17
ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
85.67
15.00
24.00
9.00
4.00
137.67
ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
78.67
18.50
5.00
11.49
5.00
118.66
ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
78.67
38.17
3.00
3.49
7.00
130.33
ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
76.67
16.00
22.00
11.00
4.00
129.67
ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
86.67
37.17
3.00
9.49
7.00
143.33
ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
71.67
15.50
24.00
11.49
5.00
127.66
ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
67.67
31.67
6.00
2.00
6.00
113.34
ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
63.67
15.50
-
9.00
4.00
92.17
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
60.00
15.00
-
9.00
3.00
87.00
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
35.67
15.00
-
9.00
4.00
63.67
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
77.67
36.67
21.00
11.00
6.00
152.34
ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
75.67
15.00
-
9.00
4.00
103.67
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
92.00
33.67
-
11.49
7.00
144.16
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
68.00
17.00
9.49
11.49
5.67
111.65
ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
53.67
16.50
-
9.00
4.00
83.17
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
68.67
36.67
18.00
9.00
6.00
138.34
ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
76.67
34.67
-
11.00
6.00
128.34
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
70.67
23.67
3.33
11.00
4.00
112.67
ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
62.67
36.67
27.50
14.00
6.00
146.84
ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
69.67
36.67
24.00
11.00
6.00
147.34
ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
81.67
37.67
25.00
11.49
7.00
162.83
ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
63.67
13.50
3.00
11.00
4.00
95.17
ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
63.67
18.00
3.00
9.00
4.00
97.67
ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
75.67
23.17
22.33
11.00
4.00
136.17
ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
69.67
36.67
1.50
9.00
6.00
122.84
ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
32.67
33.67
29.33
11.00
6.00
112.67
ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
55.67
19.50
6.50
11.00
4.00
96.67
ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
62.67
33.17
2.00
9.00
6.00
112.84
ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
63.67
21.50
3.00
11.00
4.00
103.17
ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
75.67
18.00
18.00
9.49
5.00
126.16
ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
75.67
37.67
49.33
13.82
7.67
184.16
ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
75.67
33.17
21.00
11.49
7.00
148.33
ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
92.67
18.00
1.33
11.00
4.00
127.00
ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
81.67
37.17
2.83
11.00
6.00
138.67
ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
85.37
35.67
7.83
11.00
6.67
146.54
ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
78.67
37.67
22.00
11.00
6.00
155.34
ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
69.67
18.50
20.00
11.00
4.00
123.17
ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
70.67
19.00
22.00
11.00
4.00
126.67
ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
55.67
16.00
2.00
9.00
4.00
86.67
ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
64.67
16.00
21.33
11.00
4.67
117.67
ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
66.67
15.50
-
11.00
4.00
97.17
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
78.67
19.00
11.00
11.00
4.00
123.67
ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
72.67
15.00
-
9.00
4.00
100.67
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
66.67
36.67
32.00
11.00
6.00
152.34
ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
70.67
16.00
3.00
11.00
4.00
104.67
ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
56.67
18.50
24.00
9.00
4.00
112.17
ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
69.67
16.00
4.00
9.00
4.00
102.67
ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
63.67
15.50
24.33
2.00
4.00
109.50
ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
88.67
22.00
32.00
9.00
4.00
155.67
ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
78.00
36.67
4.50
11.49
5.00
135.66
ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
64.67
15.50
5.00
11.00
4.00
100.17
ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
75.67
15.00
-
11.00
4.00
105.67
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
74.67
16.00
21.33
11.00
4.00
127.00
ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
62.67
15.50
23.33
11.00
4.67
117.17
ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
70.67
34.67
32.00
11.00
6.00
154.34
ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
26.67
31.67
3.83
10.33
6.00
78.50
ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
63.67
18.00
43.00
11.00
5.00
140.67
ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
61.67
25.17
25.33
11.49
5.00
128.66
ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
38.67
34.67
4.00
11.49
7.00
95.83
ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
69.67
37.67
30.00
11.49
7.67
156.50
ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
32.67
37.17
32.00
11.00
6.00
118.84
ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
70.67
37.67
11.00
11.00
6.00
136.34
ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
75.67
21.00
24.00
11.00
4.00
135.67
ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
68.67
22.17
8.00
11.00
4.00
113.84
ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
88.67
19.00
5.83
13.82
5.67
132.99
ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
85.34
27.50
27.83
11.00
6.00
157.67
ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
78.67
36.67
20.00
9.00
6.00
150.34
ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
55.67
16.00
3.00
11.00
4.00
89.67
ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
62.67
33.67
11.00
9.00
6.00
122.34
ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
89.00
39.17
9.00
11.49
7.67
156.33
ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
26.00
15.00
3.00
9.00
4.00
57.00
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
81.34
32.17
3.00
9.00
6.00
131.51
ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
79.67
23.17
7.00
11.00
4.00
124.84
ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
96.67
28.67
30.00
11.49
5.00
171.83
ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
73.67
16.00
5.33
9.00
4.00
108.00
ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
80.00
16.00
23.00
11.49
5.67
136.16
ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
79.67
36.67
5.00
0.49
7.00
128.83
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
62.67
36.67
9.00
11.00
6.00
125.34
ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
69.67
34.17
0.33
9.00
6.00
119.17
ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
76.67
16.00
29.50
9.49
5.67
137.33
ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
68.67
15.50
-
9.49
5.00
98.66
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
84.16
22.67
18.00
11.00
5.67
141.50
ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
56.67
15.00
-
2.49
5.00
79.16
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
68.67
37.17
14.00
11.00
5.00
135.84
ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
73.00
18.50
-
9.49
5.00
105.99
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
37.67
33.67
-
9.00
6.00
86.34
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
65.00
35.17
23.00
11.00
6.00
140.17
ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
58.67
15.00
-
9.49
5.00
88.16
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
68.67
16.00
10.16
11.00
4.00
109.83
ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
82.67
36.17
3.00
11.00
6.00
138.84
ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
68.00
25.67
23.00
11.00
6.67
134.34
ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
76.67
36.17
21.00
11.00
6.00
150.84
ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
62.67
16.50
22.50
11.00
4.00
116.67
ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
67.34
20.00
39.00
9.00
4.00
139.34
ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
66.00
15.50
3.00
11.00
4.00
99.50
ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
62.67
15.00
4.00
11.00
4.00
96.67
ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
45.67
16.00
-
9.00
4.00
74.67
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
78.67
31.17
8.00
11.00
4.00
132.84
ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
52.00
15.00
-
9.33
4.00
80.33
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
61.67
25.50
23.83
11.00
4.00
126.00
ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
71.34
15.50
21.00
9.00
4.00
120.84
ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
66.67
15.00
11.00
11.00
4.00
107.67
ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
67.67
34.17
0.50
11.00
6.00
119.34
ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
62.67
15.50
12.50
11.00
4.00
105.67
ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
57.67
20.50
17.00
9.00
4.00
108.17
ผ่าน
573070275-2นางสาวภัทราพร อาจพรม
59.67
25.00
2.33
11.00
4.67
102.67
ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
66.67
19.00
6.00
11.00
4.00
106.67
ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
67.67
15.00
3.00
11.00
4.00
100.67
ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
78.00
16.00
1.50
-
4.00
99.50
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
67.67
15.50
12.50
11.00
4.00
110.67
ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
62.67
24.50
28.50
11.00
4.00
130.67
ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
66.00
15.00
6.00
11.00
4.00
102.00
ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
67.67
16.00
5.00
11.49
5.00
105.16
ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
68.67
25.00
5.83
11.00
4.00
114.50
ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
79.00
36.67
3.00
11.49
7.00
137.16
ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
63.67
16.00
6.00
11.00
4.00
100.67
ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
69.00
15.50
4.50
9.00
4.00
102.00
ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
71.67
15.00
11.33
11.00
4.00
113.00
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.