หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070001-9นางสาวกมลชนก ไชยช่วย
16.67
15.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070002-7นายกวิน ทิสะเส
25.67
33.17
-
0.49
4.00
63.33
 ไม่ผ่าน
573070003-5นางสาวจงรักษ์ คำคง
27.67
12.00
1.00
-
1.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573070004-3นางสาวจิรัชญา อุกะโชค
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070005-1นายจิรัฎฐ์ อินทรชัย
22.67
33.17
--
3.00
58.84
 ไม่ผ่าน
573070006-9นายเจตณัฐ พฤกษ์โสภณ
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070007-7นางสาวชมตะวัน ลิ้มชูพรวิกุล
14.67
15.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070008-5นายชยุตม์ บัณฑิตชุติกุล
16.67
12.00
-
0.49
2.00
31.16
 ไม่ผ่าน
573070009-3นางสาวฐิติชญา ลีสุรพงศ์
26.67
12.00
--
1.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573070010-8นายฐิติพงษ์ แวงโสธรณ์
19.67
26.00
-
0.49
2.00
48.16
 ไม่ผ่าน
573070011-6นายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
21.67
33.17
-
0.49
4.00
59.33
 ไม่ผ่าน
573070012-4นางสาวณัฐณิชา กาญจนะ
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070014-0นายธนกร ทัฬหวรงค์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070015-8นายธนภูมิ กานตอัมพร
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070016-6นายธนยศ เตชะวิจิตรา
26.67
30.17
-
0.49
4.00
61.33
 ไม่ผ่าน
573070017-4นางสาวธนัชชนันต์ จันทวงษ์
33.67
33.17
--
3.00
69.84
 ไม่ผ่าน
573070018-2นายธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
22.67
33.17
--
3.00
58.84
 ไม่ผ่าน
573070019-0นายธาวิน ไข่มุกด์
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070020-5นางสาวธิดามาศ อภิธรรมบัณฑิต
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070021-3นางสาวนภัสสร ผลิตวานนท์
21.67
30.17
--
3.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070022-1นางสาวนันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
19.67
23.00
--
1.00
43.67
 ไม่ผ่าน
573070023-9นางสาวปรัสรา ตันสมรส
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070024-7นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
19.67
42.17
1.00
-
3.00
65.84
 ไม่ผ่าน
573070028-9นางสาวพู่ภัทรา บุรพรัตน์
25.67
12.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070032-8นายภาคิน พีรภูติ
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070033-6นายเมธาสิทธิ์ ฟุ้งรัตนตรัย
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070035-2นายรัชพล วรานิพิฐ
16.67
12.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070036-0นายรัชพล ดิสนีเวทย์
17.67
21.00
--
1.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573070038-6นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
32.67
43.17
--
3.00
78.84
 ไม่ผ่าน
573070039-4นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
16.67
12.00
---
28.67
 ไม่ผ่าน
573070041-7นางสาวสิริรัตน์ พิทักษ์วงษ์
19.67
12.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070042-5นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070043-3นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์
15.67
12.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070044-1นางสาวเสาวภาคย์ ตรีสุธรรมมาศ
19.67
23.00
--
1.00
43.67
 ไม่ผ่าน
573070045-9นางสาวอภิชญา เอนกวรกุล
18.67
33.17
-
0.49
4.00
56.33
 ไม่ผ่าน
573070046-7นางสาวอัจจิมา ทัศจันทร์
22.67
30.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070047-5นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม
20.67
21.00
--
1.00
42.67
 ไม่ผ่าน
573070048-3นายกิตติภัทร โพธิแท่น
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070049-1นางสาวเกตุสุชา อักษรศรี
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070050-6นายจิรโชติ ประชานันท์
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070051-4นายจิรายุส เสถียนจารุรัตน์
24.67
12.00
--
1.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573070052-2นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
30.67
15.00
-
0.49
2.00
48.16
 ไม่ผ่าน
573070053-0นางสาวฐิตาภา พิรุณสาร
13.67
12.00
-
0.49
2.00
28.16
 ไม่ผ่าน
573070054-8นางสาวณฐกานต์ เตชาทวีวรรณ
19.67
22.67
-
0.49
2.00
44.83
 ไม่ผ่าน
573070055-6นายณัชชนก คำพิทักษ์
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070056-4นายณัฐชนน หวลอาลัย
18.00
33.17
0.50
0.49
4.00
56.16
 ไม่ผ่าน
573070057-2นางสาวณัฐชา พัฒนไพศาลชัย
18.67
33.17
--
3.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070058-0นางสาวณัฐรดา ศรีสำราญ
25.67
33.17
-
0.49
4.00
63.33
 ไม่ผ่าน
573070059-8นายธนชัย นิธิเสาวภาคย์
27.67
28.17
-
0.49
4.00
60.33
 ไม่ผ่าน
573070060-3นายธนพล ศรีวงษ์
33.67
42.17
-
0.49
4.00
80.33
 ไม่ผ่าน
573070061-1นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
30.67
33.17
-
0.49
4.00
68.33
 ไม่ผ่าน
573070062-9นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
23.67
30.17
-
0.49
4.00
58.33
 ไม่ผ่าน
573070063-7นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070064-5นายธนวัฒน์ กันธาพรม
26.67
20.00
--
1.00
47.67
 ไม่ผ่าน
573070065-3นายธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์
26.67
33.17
--
3.00
62.84
 ไม่ผ่าน
573070066-1นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070067-9นายธนากร เอื้อกูลวราวัตร
19.67
30.17
-
0.49
4.00
54.33
 ไม่ผ่าน
573070068-7นายธนาชัย เสรีรัตน์
25.67
12.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070069-5นายธวัชชัย พาลำโกน
23.67
12.00
--
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070070-0นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070071-8นายธีรภัทร งามพัตราพันธุ์
20.67
13.00
--
1.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573070072-6นายนฤสรณ์ วัฒกวณิชย์
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070073-4นายธรรมรักษ์ จิตธรรม
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070074-2นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
20.67
33.17
--
3.00
56.84
 ไม่ผ่าน
573070075-0นายบัณฑิต ศิริวรกุลชัย
12.67
12.00
1.00
0.49
2.00
28.16
 ไม่ผ่าน
573070076-8นางสาวปณิตา ชวนรำลึก
23.67
15.00
--
1.00
39.67
 ไม่ผ่าน
573070077-6นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง
28.67
33.17
--
3.00
64.84
 ไม่ผ่าน
573070078-4นายปิยะวิทย์ ดวงดี
17.67
22.00
--
1.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573070079-2นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
15.67
12.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070080-7นางสาวพนิตา ค้าขาย
12.67
24.00
--
1.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573070081-5นางสาวพรชนิตย์ เดชชัยวัฒนา
19.67
12.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070082-3นางสาวพลอยชมพู วรธรากุล
18.67
30.17
--
3.00
51.84
 ไม่ผ่าน
573070083-1นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070084-9นายพัทธนันท์ หิตะวัน
10.67
15.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070085-7นายพัศพงศ์ สุนทรพสิษฐ์
18.67
33.17
--
3.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070086-5นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070087-3นายภวัต กถนานนท์
19.67
15.00
-
0.49
2.00
37.16
 ไม่ผ่าน
573070088-1นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
16.67
15.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070089-9นางสาวภัทรพร หงษ์ทองสกุล
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070090-4นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
13.67
24.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070091-2นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว
16.67
12.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070092-0นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
19.67
30.17
1.00
-
4.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070093-8นายมาวิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
20.67
15.00
--
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070094-6นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
19.67
25.17
--
3.00
47.84
 ไม่ผ่าน
573070095-4นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
26.67
33.17
-
0.49
4.00
64.33
 ไม่ผ่าน
573070096-2นายวรชาติ จิตราพิเนตร
18.67
24.17
--
3.00
45.84
 ไม่ผ่าน
573070097-0นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร
13.67
12.00
1.00
0.49
2.00
29.16
 ไม่ผ่าน
573070098-8นายวิภาช กิตติวีรวงศ์
22.67
33.17
-
0.49
4.00
60.33
 ไม่ผ่าน
573070099-6นางสาววิภาวี กีรติวรสกุล
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070100-7นางสาววีริยา จิรสุวรรณกุล
27.67
12.00
--
1.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573070101-5นายเวชศักดิ์ บุนนาค
26.67
33.17
--
3.00
62.84
 ไม่ผ่าน
573070102-3นางสาวศมน สิเนหะวัฒนะ
15.67
12.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070103-1นายศิวกร ประดับกรณ์
25.67
12.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070104-9นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
22.34
33.17
--
3.00
58.51
 ไม่ผ่าน
573070105-7นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070106-5นางสาวสมิตา สีโท
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070107-3นายสรวิศ กิตธารเมธี
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070108-1นายสรัล ทัฬหรักษ์
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070109-9นางสาวสริตา รักสุจริต
26.67
12.00
-
0.49
2.00
41.16
 ไม่ผ่าน
573070110-4นายสันติภาพ ลำภา
22.67
33.17
--
3.00
58.84
 ไม่ผ่าน
573070111-2นางสาวสินิทธา เสาวรัจ
22.34
33.17
--
3.00
58.51
 ไม่ผ่าน
573070112-0นายสิรภพ ปรีดานนท์
20.67
21.00
-
0.49
2.00
44.16
 ไม่ผ่าน
573070113-8นายสิรินทร์ โชติรสนิรมิต
16.67
12.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070114-6นายสุขวิชญ์ สุ่มมาตย์
29.34
33.17
--
3.00
65.51
 ไม่ผ่าน
573070115-4นายสุทธิรักษ์ แสงปัดสา
19.67
26.50
--
1.00
47.17
 ไม่ผ่าน
573070116-2นางสาวสุธาสินี เหล่าศักดิ์ชัย
27.67
12.00
--
1.00
40.67
 ไม่ผ่าน
573070117-0นายสุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
15.67
12.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070119-6นายอธิบดี บายศรี
22.67
33.17
--
3.00
58.84
 ไม่ผ่าน
573070120-1นางสาวอัณณ์ ปักเข็ม
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070121-9นายอัทธ์ ปางเศรณี
13.67
12.00
1.00
0.49
2.00
29.16
 ไม่ผ่าน
573070122-7นางสาวอิสรีย์ บุญญาวรรณนุกุล
19.67
12.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070123-5นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070124-3นายเอื้อ เอื้อวิชญาแพทย์
23.67
16.00
-
0.49
2.00
42.16
 ไม่ผ่าน
573070126-9นางสาวธัญรดา อินทร์บัว
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070127-7นางสาวสุภัคศร ตรีสุธรรมมาศ
19.67
23.00
--
1.00
43.67
 ไม่ผ่าน
573070128-5นางสาวณัฐฐิญา ปานนิล
14.00
12.00
1.00
-
1.00
28.00
 ไม่ผ่าน
573070129-3นางสาววีนัส ปัญจะ
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070130-8นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิริยะ
16.67
33.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070131-6นายธัชชัย ชัยวัฒนกุลวานิช
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070133-2นางสาวพิชยา บุษบา
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070134-0นายวสุธร วิโรจนกูฎ
22.67
30.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070135-8นายพงศภัค พูลสวัสดิ์
24.67
12.00
--
1.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573070138-2นางสาวกนกกาญจน์ ภูสมหมาย
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070139-0นางสาวคืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม
26.67
31.50
-
0.49
4.00
62.66
 ไม่ผ่าน
573070140-5นายจิรโชติ ธนผลผดุงกุล
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070141-3นางสาวฐิติมา ไกยสวน
19.67
18.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070142-1นางสาวณัชกานต์ ด่านซ้าย
28.67
33.17
-
0.49
4.00
66.33
 ไม่ผ่าน
573070143-9นางสาวณัชยา รองศักดิ์
12.67
15.00
-
0.49
2.00
30.16
 ไม่ผ่าน
573070144-7นางสาวทิพวรรณ เวียนมานะ
33.67
31.17
--
3.00
67.84
 ไม่ผ่าน
573070145-5นายธนดล ศรีสมบัติ
24.67
12.00
--
1.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573070146-3นายนราวิชญ์ ดาวภคนันท์
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070147-1นางสาวนันทิพร อุไรจารี
19.67
24.00
--
1.00
44.67
 ไม่ผ่าน
573070149-7นายพุทธิวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
28.67
33.17
--
3.00
64.84
 ไม่ผ่าน
573070150-2นางสาวแพรวา ทัศนียกุล
18.67
33.17
-
0.49
4.00
56.33
 ไม่ผ่าน
573070151-0นางสาวยลรดี วรารักษ์สกุล
29.67
33.17
-
0.49
4.00
67.33
 ไม่ผ่าน
573070152-8นางสาววรวลัญช์ กาฬหว้า
22.67
33.17
--
4.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573070153-6นางสาววรัชยา ฝังใจ
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070154-4นายศุภกร กลิ่นมาลี
23.67
42.17
--
3.00
68.84
 ไม่ผ่าน
573070155-2นางสาวโศรยา กองแก้ว
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070156-0นางสาวสิริยากร อมาตยคง
13.67
15.00
-
0.49
2.00
31.16
 ไม่ผ่าน
573070157-8นางสาวสุชญา พานทองวิริยะกุล
25.67
33.17
-
0.49
4.00
63.33
 ไม่ผ่าน
573070159-4นายอติรุจ อาษาศึก
23.67
33.17
--
3.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573070160-9นางสาวอภิชญา สมานคติ
20.67
15.00
--
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070161-7นางสาวอภิชญา หารอุดร
27.67
12.00
---
39.67
 ไม่ผ่าน
573070162-5นายอภิรัฐ ยอดแก้ว
23.67
12.00
--
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070163-3นางสาวอริสรา ทวีจักษ์
21.67
12.00
--
1.00
34.67
 ไม่ผ่าน
573070165-9นางสาวชนกนันท์ อุปนิสากร
16.67
15.00
-
0.49
2.00
34.16
 ไม่ผ่าน
573070166-7นายพจน์ ปทุมนากุล
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070167-5นางสาวดาราวลี โพธิ์วิสันต์
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070168-3นายธนพล รำมะนา
29.67
33.17
-
0.49
4.00
67.33
 ไม่ผ่าน
573070169-1นายธนพล สายเชื้อ
20.67
12.00
-
0.49
2.00
35.16
 ไม่ผ่าน
573070170-6นายธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์
27.67
30.17
--
3.00
60.84
 ไม่ผ่าน
573070172-2นายธีรภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070173-0นายปวรสุข บุญไทย
12.67
12.00
---
24.67
 ไม่ผ่าน
573070174-8นายปารเมศ ขำเลิศ
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070175-6นางสาวเปรมยุดา เสาสามา
18.67
33.17
--
3.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070176-4นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
23.67
12.00
--
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070177-2นายไพรัช มนต์ชัยกุล
26.67
30.17
-
0.49
4.00
61.33
 ไม่ผ่าน
573070178-0นายวัชรพล บุรุษ
13.67
15.00
1.00
0.49
2.00
32.16
 ไม่ผ่าน
573070179-8นายอภิมุข กิจสวัสดิ์ไพศาล
12.67
15.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070180-3นายกฤตยชญ์ อักษรวงค์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070181-1นายกษิดิศ พระชัย
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070182-9นายชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา
19.67
19.67
--
1.00
40.34
 ไม่ผ่าน
573070183-7นายณัฐพงศ์ แควภูเขียว
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070184-5นายธนวัฒน์ ใยสิงสอน
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070185-3นางสาวธมลวรรณ ทะแพงพันธ์
32.67
34.17
1.00
0.49
4.00
72.33
ผ่าน
573070186-1นายธิปไตย รักพินิจ
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070187-9นายธีรพล ยิ่งประทานพร
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070189-5นายปิยพล มิตรภานนท์
18.67
19.67
--
1.00
39.34
 ไม่ผ่าน
573070190-0นางสาวเมธาวี วงศ์เวชสวัสดิ์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070191-8นายสหรัฐ มีมูล
18.67
30.17
--
3.00
51.84
 ไม่ผ่าน
573070192-6นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070193-4นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
18.67
30.17
--
3.00
51.84
 ไม่ผ่าน
573070194-2นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
19.67
18.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070196-8นางสาวกนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์
13.67
15.00
-
0.49
2.00
31.16
 ไม่ผ่าน
573070198-4นางสาวเจนจิรา แก้วพรม
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070199-2นายเจษฎา รอบรู้
19.67
30.17
-
0.49
4.00
54.33
 ไม่ผ่าน
573070200-3นางสาวทิวา จิราทิวัฒนากุล
26.67
14.00
--
1.00
41.67
 ไม่ผ่าน
573070201-1นางสาวนวพรรษ แสนทวีวัฒน์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070202-9นางสาวบุษกร กุนอก
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070204-5นางสาวรุจรวี แสนยอดคำ
21.67
33.17
--
3.00
57.84
 ไม่ผ่าน
573070205-3นายสุดเขต แซงบุญเรือง
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070206-1นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070207-9นางสาวอรปรียา แวงวรรณ
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070208-7นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070209-5นางสาวจรรยพร เพ็งนรพัฒน์
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070210-0นางสาวจิณณ์ สีบุญเรือง
20.67
15.00
1.00
-
1.00
37.67
 ไม่ผ่าน
573070211-8นายฉัตริน สุขพันธ์
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070212-6นางสาวช่อผกา ชื่นตา
23.67
33.17
--
3.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573070213-4นางสาวณัฐสรินทร์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070214-2นางสาวธนพร รักษาจันทร์
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070215-0นางสาวธนัชชา เนติกิตตินันท์
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070216-8นางสาวปิยนุช ปรัชญานุวัตร
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070217-6นางสาวลักษณาภรณ์ แสงสาย
26.67
18.00
1.00
-
1.00
46.67
 ไม่ผ่าน
573070218-4นายวัชรพล ทองคู่
19.67
33.17
-
0.49
2.00
55.33
 ไม่ผ่าน
573070219-2นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070220-7นายศุภวิชญ์ สายงาม
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070221-5นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070222-3นางสาวกนกพรรณ กูลพฤกษี
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070223-1นายธนวัต พุทธรักษ์
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070224-9นายธีรพล วรรณทอง
19.67
28.17
--
3.00
50.84
 ไม่ผ่าน
573070225-7นางสาวประภัสสร สุพรรณาพรสุข
13.67
15.00
--
2.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070226-5นางสาวปัณฑารีย์ คำภูแก้ว
18.67
21.67
1.00
0.49
2.00
43.83
 ไม่ผ่าน
573070227-3นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
23.67
33.17
-
0.49
4.00
61.33
 ไม่ผ่าน
573070228-1นางสาวพัชรา คันธภูมิ
19.67
34.17
-
0.49
4.00
58.33
 ไม่ผ่าน
573070229-9นายพิทวัส ศรีหาวงษ์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070230-4นายมิ่งศิษฐ์ เกษมณีชูพงศ์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070231-2นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
19.67
18.00
--
1.00
38.67
 ไม่ผ่าน
573070232-0นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
18.67
18.67
--
1.00
38.34
 ไม่ผ่าน
573070233-8นางสาวกชกร ชมเชย
29.34
15.00
-
0.49
2.00
46.83
 ไม่ผ่าน
573070234-6นางสาวจิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์
26.67
25.50
--
3.00
55.17
 ไม่ผ่าน
573070235-4นางสาวชญานิศ พูนสวัสดิ์พงศ์
20.67
33.17
--
3.00
56.84
 ไม่ผ่าน
573070236-2นายชินภัทร ไสยนิตย์
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070237-0นายเทพนิมิตร สมภักดี
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070238-8นางสาวบุญญาพร เฮงวิชัย
29.67
34.17
-
0.49
4.00
68.33
 ไม่ผ่าน
573070239-6นางสาวบุณยนุช ภานุรักษ์
16.67
12.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070240-1นางสาวปายฟ้า ดังก้อง
22.67
30.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070241-9นางสาวแพรวนภา อุไรจารี
17.67
19.67
--
1.00
38.34
 ไม่ผ่าน
573070242-7นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
29.67
24.67
-
0.49
2.00
56.83
 ไม่ผ่าน
573070243-5นางสาวเมธาวี ศรีทอง
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070244-3นางสาววิภาตา จันทร์ทอง
20.67
12.00
-
0.49
2.00
35.16
 ไม่ผ่าน
573070245-1นายสรรชัย เจนจิตติกุล
24.67
33.17
2.00
0.49
4.00
64.33
ผ่าน
573070246-9นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070247-7นางสาวอธิญาภรณ์ ศรีสุทร
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070248-5นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
20.67
12.00
-
0.49
2.00
35.16
 ไม่ผ่าน
573070249-3นางสาวกมลชนก พัฒนจักร
17.67
12.00
-
0.49
2.00
32.16
 ไม่ผ่าน
573070250-8นายกฤษฎา อึ้งอำพร
33.16
18.67
--
2.00
53.83
 ไม่ผ่าน
573070251-6นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล
13.67
12.00
-
0.49
2.00
28.16
 ไม่ผ่าน
573070252-4นางสาวจุฑามาศ ทิวทอง
19.67
33.17
--
2.00
54.84
 ไม่ผ่าน
573070254-0นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
22.00
15.00
-
0.49
2.00
39.49
 ไม่ผ่าน
573070255-8นายฐานิก ครุธกูล
26.67
30.17
--
3.00
59.84
 ไม่ผ่าน
573070256-6นายณัฐวัฒน์ มณีเติม
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070257-4นางสาวธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
16.67
12.00
-
0.49
2.00
31.16
 ไม่ผ่าน
573070258-2นางสาวนฤมล พาที
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070259-0นางสาวพิชยา ปัญญาดี
26.67
33.17
--
3.00
62.84
 ไม่ผ่าน
573070260-5นายมณฑล เอกตาแสง
10.00
22.17
--
3.00
35.17
 ไม่ผ่าน
573070261-3นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
19.67
33.17
--
3.00
55.84
 ไม่ผ่าน
573070262-1นายกิตติพศ เส็งศรี
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070263-9นางสาวเกวลี ศรีคราม
13.67
15.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070264-7นางสาวจิตรทิวา คำจริง
14.67
12.00
--
1.00
27.67
 ไม่ผ่าน
573070265-5นายชัยธวัช ปีตธวัชชัย
19.67
12.00
1.00
-
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070266-3นายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม
19.67
12.00
--
1.00
32.67
 ไม่ผ่าน
573070267-1นายณัฐชนน ปิยะสุจริตพร
30.67
27.67
--
1.00
59.34
 ไม่ผ่าน
573070268-9นายณัฐวรรธน์ สวงรัมย์
10.00
12.00
--
1.00
23.00
 ไม่ผ่าน
573070269-7นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร
13.67
21.00
--
1.00
35.67
 ไม่ผ่าน
573070270-2นางสาวนัฐชนก ทิพย์โยธา
17.67
12.00
--
1.00
30.67
 ไม่ผ่าน
573070271-0นางสาวพรทิพย์ สุขวงษ์
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070272-8นายพิสิษฐ์ กันทะจิตร
19.67
30.17
--
3.00
52.84
 ไม่ผ่าน
573070273-6นายพีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070274-4นางสาวเพชรี ดวงพรมณฑล
15.67
12.00
--
1.00
28.67
 ไม่ผ่าน
573070275-2นางสาวภัทราพร อาจพรม
7.67
21.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070276-0นางสาวรวิสรา โทนอ่อน
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070277-8นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070278-6นายวรินทร พรวีรภัทรา
16.67
12.00
--
1.00
29.67
 ไม่ผ่าน
573070279-4นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน
573070280-9นางสาวศุภากร เหล่าสุขสกุล
10.00
21.00
--
1.00
32.00
 ไม่ผ่าน
573070281-7นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
20.67
12.00
--
1.00
33.67
 ไม่ผ่าน
573070282-5นางสาวสุชัญญา บ้งงึ้ม
13.67
12.00
1.00
0.49
2.00
29.16
 ไม่ผ่าน
573070283-3นางสาวสุชานรี ไลตระกูล
13.67
21.00
1.00
-
1.00
36.67
 ไม่ผ่าน
573070284-1นายสุรวัช ประโลมรัมย์
19.67
33.17
-
0.49
4.00
57.33
 ไม่ผ่าน
573070285-9นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
13.67
12.00
--
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070286-7นางสาวอรัชพร ไตรสารวัฒนะ
12.67
12.00
1.00
-
1.00
26.67
 ไม่ผ่าน
573070287-5นายอรุช สวรรยาวัฒน์
12.67
12.00
--
1.00
25.67
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.