หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตาม คณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร แพทยศาสตร์ ชั้นปี 1

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(หน่วย)กจ 2.(หน่วย)กจ 3.(หน่วย)กจ 4.(หน่วย)กจ 5.(หน่วย)ได้ทั้งหมด.(หน่วย)ผ่านเกณฑ์.
573070118-8นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา
132.34
17.50
6.00
-
5.50
161.34
 ไม่ผ่าน
583070001-0นายกฤตเมธ แสงกิจพร
50.00
8.50
2.00
0.66
7.50
68.66
ผ่าน
583070003-6นางสาวกันติชา พิริยะเมธา
44.00
21.67
2.00
-
8.50
76.17
 ไม่ผ่าน
583070004-4นายกัมปนาท อุปนันท์
49.67
22.67
11.00
-
7.50
90.84
 ไม่ผ่าน
583070005-2นายเกริกพล แดนสีแก้ว
37.00
23.67
2.00
-
6.50
69.17
 ไม่ผ่าน
583070006-0นายจิรภัทร สำลีอ่อน
43.00
5.50
--
6.50
55.00
 ไม่ผ่าน
583070008-6นายเจตนิพิฐ เตียวิรัตน์
37.00
21.67
1.66
-
7.50
67.83
 ไม่ผ่าน
583070009-4นางสาวชนากานต์ ลีลาเลิศแล้ว
37.00
20.17
2.00
-
9.17
68.34
 ไม่ผ่าน
583070010-9นายชวภณ เหลืองทองคำ
37.00
17.50
2.33
-
8.50
65.33
 ไม่ผ่าน
583070011-7นายชวัลวิทย์ อยู่วิทยา
37.00
15.67
2.00
-
7.50
62.17
 ไม่ผ่าน
583070013-3นางสาวชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ
43.00
19.67
2.00
-
8.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070014-1นายชุษณะ พันธุ์เจริญ
57.00
20.17
12.00
-
8.50
97.67
 ไม่ผ่าน
583070016-7นางสาวณัฐฐ์ศณล์ ภู่สวัสดิ์
43.00
22.67
0.99
-
8.50
75.16
 ไม่ผ่าน
583070017-5นายณัฐนนท์ ศรีสะระ
43.00
20.67
11.00
-
7.67
82.34
 ไม่ผ่าน
583070018-3นางสาวณัฐวรา พันธ์ศรีมังกร
43.00
20.67
11.33
-
7.50
82.50
 ไม่ผ่าน
583070019-1นางสาวณัฐวรา แสงวิจิตร
37.00
22.67
3.33
-
7.50
70.50
 ไม่ผ่าน
583070020-6นายณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์
37.00
11.67
2.00
-
8.17
58.84
 ไม่ผ่าน
583070021-4นางสาวณิช วงศ์จริยกุล
43.00
20.67
2.33
-
6.00
72.00
 ไม่ผ่าน
583070022-2นายดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศ
37.00
9.50
--
7.50
54.00
 ไม่ผ่าน
583070023-0นางสาวตวงพร พรชัย
43.00
22.67
2.00
-
7.50
75.17
 ไม่ผ่าน
583070024-8นายทัชชนก คำพิทักษ์
43.00
9.50
15.00
-
2.50
70.00
 ไม่ผ่าน
583070025-6นายธนทัต ผาณิตพงศ์
43.00
14.67
2.00
-
6.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070026-4นายธรรมนิตย์ พิบูลนิยม
37.00
6.50
--
7.50
51.00
 ไม่ผ่าน
583070027-2นายธัชนนท์ อัศวเลิศแสง
37.00
21.67
12.00
-
7.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070028-0นายนัทธพงศ์ รัตนสุคนธ์
50.67
21.67
11.66
-
7.50
91.50
 ไม่ผ่าน
583070029-8นายธนกฤต เบญจธรรมนนท์
44.67
22.67
5.00
-
6.00
78.34
 ไม่ผ่าน
583070030-3นายปกป้อง รักษาสุข
43.00
7.00
2.00
-
6.50
58.50
 ไม่ผ่าน
583070031-1นางสาวปณาลี โชติวิเชียร
43.00
14.67
9.33
-
3.50
70.50
 ไม่ผ่าน
583070032-9นายปิยะชาติ ทองทานธรรม
43.00
11.67
2.33
-
7.50
64.50
 ไม่ผ่าน
583070033-7นายพรรษรุจ ใจธรรม
50.00
18.67
--
8.50
77.17
 ไม่ผ่าน
583070034-5นายพิศุทธิ์ สรรพกิจภิญโญ
43.00
12.50
2.00
-
7.50
65.00
 ไม่ผ่าน
583070035-3นายภัทรพล ขำดี
43.00
8.50
2.00
-
6.50
60.00
 ไม่ผ่าน
583070036-1นางสาวมิ่งกมล เชื้อหงษ์ทอง
37.67
21.67
2.00
-
9.17
70.51
 ไม่ผ่าน
583070037-9นางสาวเมตธัญญา ธิวงค์
37.00
23.67
2.00
-
8.50
71.17
 ไม่ผ่าน
583070038-7นางสาววทันยา ออประยูร
43.00
20.67
9.66
-
8.50
81.83
 ไม่ผ่าน
583070039-5นางสาววรัชยา อิงภานุวงศ์
49.00
22.67
10.00
-
7.50
89.17
 ไม่ผ่าน
583070040-0นายวริชญา วิริยะไชยกุล
43.00
14.67
3.66
-
7.50
68.83
 ไม่ผ่าน
583070041-8นางสาววสุรมย์ สุภาคง
37.00
19.67
2.00
-
8.50
67.17
 ไม่ผ่าน
583070042-6นายศรพลช สันติวรวุฒิ
43.00
15.67
11.00
-
8.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070043-4นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองกชกร
37.00
19.67
2.00
-
8.50
67.17
 ไม่ผ่าน
583070044-2นายสหัชชัย ปรารมณ์
50.00
17.67
2.00
-
8.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070045-0นายสิรวิชญ์ วรรณศรี
37.00
7.50
--
6.50
51.00
 ไม่ผ่าน
583070046-8นายอชิระ เบญจานุวัตรา
54.00
19.67
2.00
-
9.17
84.84
 ไม่ผ่าน
583070047-6นายอุดม นอร์รอย
43.00
13.67
0.33
-
5.00
62.00
 ไม่ผ่าน
583070048-4นางสาวกมลพรรณ ปิ่นเจริญ
37.00
17.67
11.66
-
7.50
73.83
 ไม่ผ่าน
583070049-2นายกรวิชญ์ จันโทริ
43.00
19.67
2.00
-
8.17
72.84
 ไม่ผ่าน
583070050-7นายกษิตินาถ ปรมัตถ์วรโชติ
43.00
14.00
2.66
-
9.17
68.83
 ไม่ผ่าน
583070051-5นายก้องเกียรติ กองกาญจนะ
42.67
20.67
2.00
-
7.50
72.84
 ไม่ผ่าน
583070052-3นางสาวกัญญาณัฐ ฆารสะอาด
37.00
20.67
12.00
-
8.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070053-1นางสาวกัญญาณัฐ โอจงเพียร
43.00
5.50
2.00
-
7.50
58.00
 ไม่ผ่าน
583070054-9นางสาวกัญญาวีร์ จันทภูมิ
43.00
13.67
2.00
-
7.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070055-7นายกานต์ ภูษิตติตานนท์
43.00
8.50
--
6.00
57.50
 ไม่ผ่าน
583070056-5นางสาวเกวลี ดวงฤดีสวัสดิ์
37.00
20.67
2.00
-
8.50
68.17
 ไม่ผ่าน
583070057-3นางสาวจริยา วุฒิปรีดี
37.00
10.50
2.00
-
9.17
58.67
 ไม่ผ่าน
583070058-1นายจิรนันท์ จันทร์ดา
37.00
22.67
2.66
-
7.50
69.83
 ไม่ผ่าน
583070059-9นางสาวจิราวรรณ ทัศพงษ์
43.00
19.67
2.00
-
8.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070060-4นางสาวจุฑาธร สินแสง
37.00
18.50
0.66
-
8.50
64.66
 ไม่ผ่าน
583070061-2นางสาวจุฬาลักษณ์ โคตรประดา
43.00
19.67
2.00
-
8.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070062-0นางสาวชญานิศ โรจนศักดิ์โสธร
38.67
16.67
1.00
-
8.17
64.51
 ไม่ผ่าน
583070063-8นางสาวณัฏฐริกา กมลเลิศ
43.00
22.67
9.00
-
8.50
83.17
 ไม่ผ่าน
583070064-6นางสาวณัฐกานต์ สิทธิอมรพร
43.00
6.50
2.00
-
6.50
58.00
 ไม่ผ่าน
583070065-4นางสาวณัฐธิดา คำพิมพ์
50.00
23.67
2.00
-
8.50
84.17
 ไม่ผ่าน
583070066-2นางสาวณัฐพร พานประเสริฐ
37.00
23.67
2.00
-
7.50
70.17
 ไม่ผ่าน
583070067-0นางสาวณัฐพร พูนศิริ
43.00
16.67
2.33
-
8.50
70.50
 ไม่ผ่าน
583070068-8นายณัฐสาร แสนแสง
50.00
18.67
2.00
-
8.50
79.17
 ไม่ผ่าน
583070069-6นายตรีเพชร จรัสสุทธิกุล
43.00
12.50
2.00
-
9.17
66.67
 ไม่ผ่าน
583070070-1นางสาวตรีสุคนธ์ มลัยสิทธิ์
43.00
19.50
2.00
-
8.50
73.00
 ไม่ผ่าน
583070071-9นางสาวทักษพร พรหมเทศ
43.00
13.67
0.33
-
6.50
63.50
 ไม่ผ่าน
583070072-7นายทัตพงศ์ วิไธสง
37.00
23.67
2.66
-
9.17
72.50
 ไม่ผ่าน
583070073-5นายธนพล เตรียมเวชวุฒิไกร
44.00
18.67
2.00
-
8.17
72.84
 ไม่ผ่าน
583070074-3นายธนภัทร จุฑาจันทร์
37.00
12.67
2.66
-
10.50
62.83
 ไม่ผ่าน
583070075-1นายธนสินธ์ รัตนูปการ
43.00
17.67
5.33
-
7.50
73.50
 ไม่ผ่าน
583070076-9นายธนาธิป ศิลารัตน์
43.00
19.50
4.00
-
8.50
75.00
 ไม่ผ่าน
583070077-7นายธเนศ พรศิลปกุล
43.00
17.67
1.00
-
11.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070078-5นายธรรมสรณ์ ภูริเศรษฐศักดิ์
37.00
23.67
0.66
-
8.50
69.83
 ไม่ผ่าน
583070079-3นางสาวธวพร จุลละนันท์
37.00
23.67
--
8.50
69.17
 ไม่ผ่าน
583070080-8นายธัชกร เสงี่ยมเจริญกิจ
43.00
12.17
2.00
-
7.50
64.67
 ไม่ผ่าน
583070081-6นางสาวธัญสุดา เรืองลาภขจรชัย
37.00
17.67
11.00
-
8.50
74.17
 ไม่ผ่าน
583070082-4นายธีร์ธวัช ศรัทธาพันธ์
50.00
21.67
3.00
-
9.17
83.84
 ไม่ผ่าน
583070083-2นายธีรพันธุ์ ติยวรนันท์
43.00
15.17
4.00
-
8.50
70.67
 ไม่ผ่าน
583070084-0นายนนทเกียรติ สมทรัพย์
43.00
20.67
0.66
-
8.50
72.83
 ไม่ผ่าน
583070085-8นางสาวนภัสกรณ์ เทพยศ
37.00
21.67
2.00
-
9.17
69.84
 ไม่ผ่าน
583070086-6นายนรินทร์ ชูตระกูล
51.00
20.67
2.00
-
9.17
82.84
 ไม่ผ่าน
583070087-4นายปฏิภาณ ศิวกุล
50.00
17.50
3.00
-
8.50
79.00
 ไม่ผ่าน
583070088-2นายปพนธีร์ ศรีบุญ
43.00
14.50
2.66
-
7.50
67.66
 ไม่ผ่าน
583070089-0นายปภังกร จุลวงศ์
37.00
8.50
2.00
-
6.50
54.00
 ไม่ผ่าน
583070090-5นายปภินวิช ปลอดปล่อง
13.00
15.17
--
9.17
37.34
 ไม่ผ่าน
583070091-3นายประกฤษฎิ์ วิชัยวงศ์
43.00
13.67
3.00
-
8.17
67.84
 ไม่ผ่าน
583070092-1นายปาณัท โรจน์วัฒนบูลย์
43.00
11.50
2.00
-
8.50
65.00
 ไม่ผ่าน
583070093-9นายปานเทพ สุนทรปกาสิต
47.00
13.50
--
7.50
68.00
 ไม่ผ่าน
583070094-7นางสาวปิยลักษณ์ ห้าวหาญ
43.00
14.50
4.66
-
7.00
69.16
 ไม่ผ่าน
583070095-5นางสาวพรรณธร จารุรัชตพันธ์
37.00
18.50
--
8.50
64.00
 ไม่ผ่าน
583070096-3นางสาวพรรณภัสสร ร้อยพิลา
37.00
19.67
--
8.17
64.84
 ไม่ผ่าน
583070097-1นายภัทร แข่งเพ็ญแข
1.00
17.67
2.00
-
7.50
28.17
 ไม่ผ่าน
583070098-9นายภัทรชัย เสรีรัตน์
50.00
15.50
3.00
-
8.50
77.00
 ไม่ผ่าน
583070099-7นายภัทราช สิงห์ทอง
37.00
13.67
11.00
-
8.50
70.17
 ไม่ผ่าน
583070100-8นายภานุพงศ์ ทีฆกุล
43.00
18.50
2.00
-
8.50
72.00
 ไม่ผ่าน
583070101-6นายภูริณัฐ ใจธรรม
49.00
16.67
--
7.00
72.67
 ไม่ผ่าน
583070102-4นายมณเอก เบญญาภาวงษ์
43.00
13.50
0.66
-
7.50
64.66
 ไม่ผ่าน
583070103-2นางสาวมัทวัน วงศ์ศิริ
43.00
25.67
2.00
-
8.50
79.17
 ไม่ผ่าน
583070104-0นายรชตะ ศรีโบราณ
50.00
17.67
0.66
-
8.50
76.83
 ไม่ผ่าน
583070105-8นางสาวรังสิยา พัวไพศาล
43.00
19.17
11.00
-
8.50
81.67
 ไม่ผ่าน
583070106-6นายรัชภูมิ กิตติวัฒนาสาร
44.00
16.50
4.66
-
8.50
73.66
 ไม่ผ่าน
583070107-4นายวชิรวิทย์ คุปติธรรมา
49.00
18.50
2.00
-
7.50
77.00
 ไม่ผ่าน
583070108-2นางสาววรรณฤดี เล่าสุอังกูร
43.00
18.50
4.00
-
8.50
74.00
 ไม่ผ่าน
583070109-0นายวสภณ โอฬารวรวุฒิ
43.00
14.67
2.00
-
8.50
68.17
 ไม่ผ่าน
583070110-5นายวิททสุ โรจน์สินวรางกูร
49.00
10.50
0.66
-
7.50
67.66
 ไม่ผ่าน
583070111-3นายวีระทัศน์ ชัยประสงค์สุข
44.00
7.50
2.00
1.00
8.17
62.67
ผ่าน
583070112-1นางสาวศรมน ชัยชาญ
43.00
4.50
3.00
-
6.50
57.00
 ไม่ผ่าน
583070113-9นายศรัณญ์ หาญบำราช
43.00
12.00
2.00
-
7.50
64.50
 ไม่ผ่าน
583070114-7นายศิวกร จึงตระกูล
37.00
12.67
2.00
-
7.50
59.17
 ไม่ผ่าน
583070115-5นายเศรษฐวัฒน์ โชติรณพัส
50.00
18.50
2.00
-
9.17
79.67
 ไม่ผ่าน
583070116-3นางสาวสรรพพร ภาควรรธนะ
43.00
12.67
2.99
-
8.50
67.16
 ไม่ผ่าน
583070117-1นายสรวิศ จิตรอารี
44.00
21.67
3.00
-
8.50
77.17
 ไม่ผ่าน
583070118-9นายสร่างศัลย์ ยตะโคตร
38.00
22.67
0.66
-
8.17
69.50
 ไม่ผ่าน
583070119-7นายสิทธิณัฐ เตียวศิริทรัพย์
43.00
21.67
--
8.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070120-2นางสาวสุชญา ใจธรรม
43.00
18.67
9.00
-
8.50
79.17
 ไม่ผ่าน
583070121-0นายอาทิตย์ นิรมัยถาวร
37.00
9.50
2.00
-
8.50
57.00
 ไม่ผ่าน
583070122-8นางสาวอารยา อิสณพงศ์
50.00
24.67
2.66
-
8.50
85.83
 ไม่ผ่าน
583070123-6นางสาวอาริยา สว่างสุข
51.00
24.67
6.00
2.00
8.50
92.17
ผ่าน
583070124-4นางสาวอาริสา ตรีรัตนเกษม
50.00
18.50
2.66
-
8.50
79.66
 ไม่ผ่าน
583070125-2นางสาวกนกพร เล้ากอบกุล
37.00
19.50
11.00
-
11.50
79.00
 ไม่ผ่าน
583070126-0นางสาวกฤตพร ศิริอุดมสิน
37.00
16.50
2.00
-
7.50
63.00
 ไม่ผ่าน
583070127-8นางสาวกัญญาภัค ศิวะตระกูล
37.00
13.50
2.00
-
7.50
60.00
 ไม่ผ่าน
583070128-6นางสาวขวัญชนก ขาวกุญชร
43.00
16.50
3.00
-
7.50
70.00
 ไม่ผ่าน
583070129-4นางสาวชุตินิษฐ์ บุตรศรี
37.00
23.67
9.00
-
8.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070130-9นางสาวโชษิตา หันชะนา
43.00
15.67
12.00
-
7.50
78.17
 ไม่ผ่าน
583070131-7นางสาวณมน สรรเพชุดา
49.00
12.50
--
7.50
69.00
 ไม่ผ่าน
583070132-5นางสาวดลธร ธนบดีภัทร
37.00
16.50
2.00
-
8.50
64.00
 ไม่ผ่าน
583070133-3นางสาวธมลวรรณ สุรทัด
7.00
23.67
2.00
-
9.17
41.84
 ไม่ผ่าน
583070134-1นางสาวธันยพร การิสุข
43.00
13.50
--
8.50
65.00
 ไม่ผ่าน
583070135-9นางสาวนภัสสร รัตนเมธาวงศ์
43.00
13.50
2.00
-
6.50
65.00
 ไม่ผ่าน
583070136-7นางสาวนัชชา ลานอุ่น
44.00
20.67
3.00
-
8.50
76.17
 ไม่ผ่าน
583070137-5นางสาวปวีณา คุรุศาสตรา
37.00
18.67
2.00
-
8.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070138-3นางสาวพยุมาตร ด่านพัฒนะสวัสดิ์
38.67
16.67
--
7.50
62.84
 ไม่ผ่าน
583070139-1นางสาวพรชนิตว์ เอี่ยมเมธาวี
43.00
12.67
2.00
-
6.50
64.17
 ไม่ผ่าน
583070140-6นางสาวพรทิพย์ ฉายสุวรรณ์
37.00
16.67
5.66
-
11.17
70.50
 ไม่ผ่าน
583070141-4นางสาวพิชญา บุษราคำ
43.00
22.67
3.00
-
8.50
77.17
 ไม่ผ่าน
583070142-2นางสาวพิรญาณ์ พันธุเมธากุล
44.00
15.50
9.00
-
7.50
76.00
 ไม่ผ่าน
583070143-0นางสาวภัทรพร โฆษิตตระกูล
44.00
15.50
--
8.50
68.00
 ไม่ผ่าน
583070144-8นางสาวภารวี ลีลาวิวัฒน์
43.00
13.50
10.00
-
8.50
75.00
 ไม่ผ่าน
583070145-6นางสาวมินตรา เทเวลา
7.00
20.67
1.33
-
10.50
39.50
 ไม่ผ่าน
583070146-4นางสาวเมธาพร จึงมั่นคง
43.00
18.50
2.66
-
7.50
71.66
 ไม่ผ่าน
583070147-2นางสาววธูสิริ อาชาอภิสิทธิ์
43.00
18.67
2.00
-
8.50
72.17
 ไม่ผ่าน
583070148-0นางสาววรัชยา ฉายแสง
42.00
13.50
--
8.50
64.00
 ไม่ผ่าน
583070149-8นางสาววิมลสิริ สุวรรณชาติ
37.00
21.67
--
8.50
67.17
 ไม่ผ่าน
583070150-3นางสาววิลารักษ์ พวงพันธ์
37.00
17.67
4.00
-
7.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070151-1นางสาวศรินรัตน์ พรรัชดาทิพย์
43.00
19.67
12.00
-
7.50
82.17
 ไม่ผ่าน
583070152-9นางสาวศิริลักษณ์ มิคาระเศรษฐ์
50.00
20.67
3.00
-
8.50
82.17
 ไม่ผ่าน
583070153-7นางสาวศุภกาญจน์ ไชยบุตร
43.00
23.67
2.00
-
8.50
77.17
 ไม่ผ่าน
583070154-5นางสาวศุภาพิชญ์ แซ่หนา
37.00
16.67
1.66
-
8.50
63.83
 ไม่ผ่าน
583070155-3นางสาวสิริกานดา แก้วกัณหา
38.67
16.67
1.00
-
8.17
64.51
 ไม่ผ่าน
583070156-1นางสาวสุทธินันท์ ไชยนา
37.00
22.50
0.66
-
7.50
67.66
 ไม่ผ่าน
583070157-9นางสาวสุภัทรา พละสูนย์
39.00
17.67
--
7.50
64.17
 ไม่ผ่าน
583070158-7นางสาวอทิชา มะโนเกลือ
43.00
12.67
0.66
-
7.50
63.83
 ไม่ผ่าน
583070159-5นางสาวอรจิรา กุมพล
37.00
8.50
2.00
-
7.50
55.00
 ไม่ผ่าน
583070160-0นางสาวอรุชา เตชะโกศล
43.00
10.50
11.66
-
7.50
72.66
 ไม่ผ่าน
583070161-8นางสาวอัญชลีพร จันทศิลป์
43.00
20.67
1.00
-
8.50
73.17
 ไม่ผ่าน
583070162-6นายเกียรติคุณ นครไทย
43.00
20.67
10.00
-
8.50
82.17
 ไม่ผ่าน
583070163-4นายคณาธิวัฒน์ องค์พาพัฒน์
43.00
14.67
2.00
-
8.17
67.84
 ไม่ผ่าน
583070164-2นายคันฉัตร ศรีสวัสดิ์
36.00
18.67
2.66
-
8.17
65.50
 ไม่ผ่าน
583070165-0นายจักกริน ไชยสุทธิ์
49.00
14.00
--
7.50
70.50
 ไม่ผ่าน
583070166-8นายจักรกฤช คงทอง
43.00
21.67
2.66
-
8.17
75.50
 ไม่ผ่าน
583070167-6นายจิตวัต เผือกพันธ์
49.00
13.00
11.00
-
7.50
80.50
 ไม่ผ่าน
583070168-4นายเฉลิมกาญจน์ ศรีจันทราพันธุ์
7.00
6.50
0.66
-
7.50
21.66
 ไม่ผ่าน
583070169-2นายชานนท์ สมะวรรธนะ
44.00
15.17
--
8.50
67.67
 ไม่ผ่าน
583070170-7นายทัชชา วงค์สุนะ
43.00
13.00
2.00
-
7.50
65.50
 ไม่ผ่าน
583070171-5นายธีรวัจน์ โค้วธนพานิช
37.00
12.67
12.00
-
7.50
69.17
 ไม่ผ่าน
583070172-3นายนวพล ลิมป์ทวีชัย
43.00
11.50
2.33
-
6.50
63.33
 ไม่ผ่าน
583070173-1นายนันทภพ จันทพันธ์
50.00
21.67
3.00
-
8.50
83.17
 ไม่ผ่าน
583070174-9นายปรเมษฐ์ บุญขันธ์
44.00
22.67
--
7.50
74.17
 ไม่ผ่าน
583070175-7นายพงศกร กิจอิทธิพัทธ์
44.00
21.67
3.00
-
7.50
76.17
 ไม่ผ่าน
583070176-5นายภควรรธก์ ต่อสกุลแก้ว
44.00
18.50
--
8.50
71.00
 ไม่ผ่าน
583070177-3นายภานุวัฒน์ คงวัฒนานนท์
43.00
9.00
--
7.50
59.50
 ไม่ผ่าน
583070178-1นายมโนพัศ นาคะวัจนะ
43.00
11.50
--
7.50
62.00
 ไม่ผ่าน
583070179-9นายรชต ทองป้อง
43.00
14.17
2.00
-
6.50
65.67
 ไม่ผ่าน
583070180-4นายร่มฉัตร ทองไทย
36.00
13.17
2.00
-
6.50
57.67
 ไม่ผ่าน
583070181-2นายรัฐสิทธิ์ บุญโชติ
50.00
21.67
--
7.50
79.17
 ไม่ผ่าน
583070182-0นายวรปรัชญ์ พารีศรี
43.00
17.50
3.66
-
9.17
73.33
 ไม่ผ่าน
583070184-6นายวุฒินันต์ แดนสีแก้ว
20.22
5.50
2.00
-
6.50
34.22
 ไม่ผ่าน
583070185-4นายศุภกร สมปรารถนา
37.00
12.67
3.00
-
7.50
60.17
 ไม่ผ่าน
583070186-2นายศุภวุฒิ จุรีมาศ
43.00
17.67
0.66
-
7.00
68.33
 ไม่ผ่าน
583070187-0นายสร้างสรรค์ ปุตุรงค์
7.00
9.00
1.00
-
8.50
25.50
 ไม่ผ่าน
583070188-8นายสุทธิชัย สิงห์ทอง
43.00
18.67
2.66
-
8.50
72.83
 ไม่ผ่าน
583070189-6นายสุวิชาญ ภิบาลวงษ์
43.00
15.67
2.00
-
8.17
68.84
 ไม่ผ่าน
583070190-1นายอภิชัย กวียานนท์
38.00
19.67
--
8.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070191-9นายเอกรินทร์ ศรีตระกูล
37.00
5.50
9.00
-
7.17
58.67
 ไม่ผ่าน
583070192-7นางสาวกวิสรา ไชโยธา
7.00
17.67
11.99
-
11.50
48.16
 ไม่ผ่าน
583070194-3นางสาวชริณต์ณัฏ โพธิลิมปวรกุล
37.00
15.50
2.00
-
8.50
63.00
 ไม่ผ่าน
583070195-1นางสาวชุติมา สอาดวงษ์
43.00
18.50
10.66
-
12.17
84.33
 ไม่ผ่าน
583070196-9นางสาวบุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน
37.00
23.67
2.00
-
9.17
71.84
 ไม่ผ่าน
583070197-7นางสาวสุรัตน์ดา สายใจ
50.00
20.50
1.66
-
9.17
81.33
 ไม่ผ่าน
583070198-5นางสาวอารญา วงษ์ซอง
44.00
17.67
2.00
-
8.50
72.17
 ไม่ผ่าน
583070199-3นายพิษณุ ขาวพล
51.00
6.50
2.00
-
6.50
66.00
 ไม่ผ่าน
583070200-4นายภานุพงศ์ ชาตะมีนา
37.00
20.67
2.66
-
8.50
68.83
 ไม่ผ่าน
583070201-2นายวิวรรธน์ อารีย์
44.00
19.67
--
8.50
72.17
 ไม่ผ่าน
583070202-0นายสุทธิพงษ์ สุขสิงห์
37.00
8.00
2.00
-
5.00
52.00
 ไม่ผ่าน
583070203-8นายกฤษฏ์ ควรดำรงธรรม
50.00
9.00
--
7.50
66.50
 ไม่ผ่าน
583070204-6นายกาจพล ศรีดาโคตร
43.00
16.50
12.00
-
8.50
80.00
 ไม่ผ่าน
583070205-4นายชวนันท์ หงสนันท์
37.00
11.50
2.33
-
7.50
58.33
 ไม่ผ่าน
583070206-2นางสาวณฐพร สวัสดิ์ผดุงกิจ
50.00
13.67
-
1.00
7.50
72.17
 ไม่ผ่าน
583070207-0นางสาวณัฐวดี โพธิ์ขาว
7.00
6.50
2.00
-
7.50
23.00
 ไม่ผ่าน
583070208-8นางสาวธนัชพร วรธรากุล
37.00
12.67
0.66
-
8.50
58.83
 ไม่ผ่าน
583070209-6นางสาวธัญญลักษณ์ นามลุน
43.00
15.50
2.00
-
8.50
69.00
 ไม่ผ่าน
583070210-1นายนันทวัฒน์ มณีวงศ์
50.00
21.67
--
9.50
81.17
 ไม่ผ่าน
583070213-5นางสาวเบญญา กนกนภากุล
43.00
16.00
--
8.50
67.50
 ไม่ผ่าน
583070214-3นายปรม บุตรมะลา
43.00
17.50
11.00
-
8.50
80.00
 ไม่ผ่าน
583070216-9นายพชรดนัย วงศ์อามาตย์
50.00
24.67
--
8.50
83.17
 ไม่ผ่าน
583070217-7นายภูมิ ตติยนันทพร
37.00
19.67
--
7.50
64.17
 ไม่ผ่าน
583070218-5นายมุ่งมั่น พลมีศักดิ์
43.00
16.17
9.00
-
7.50
75.67
 ไม่ผ่าน
583070219-3นางสาวรักษิตา ปรีดี
43.00
9.50
2.00
-
9.17
63.67
 ไม่ผ่าน
583070220-8นางสาวฤชุพร ลิ้มเจริญ
57.00
13.67
3.00
-
7.50
81.17
 ไม่ผ่าน
583070221-6นายวิศรุต เกียรติสุรนนท์
43.00
21.17
--
8.50
72.67
 ไม่ผ่าน
583070223-2นางสาวสโรชา ตั้งเสถียรภาพ
43.00
17.50
9.00
-
8.50
78.00
 ไม่ผ่าน
583070224-0นายอนุภัทร รัฐิรมย์
50.00
18.00
2.99
-
7.50
78.49
 ไม่ผ่าน
583070225-8นายอภิวิชญ์ อภินิเวศ
44.00
16.67
2.00
-
8.50
71.17
 ไม่ผ่าน
583070226-6นายกัญจน์ นาคพันธุ์
44.00
18.50
2.00
-
9.17
73.67
 ไม่ผ่าน
583070227-4นางสาวเกวลิน อยู่ยืน
43.67
23.67
9.00
-
8.50
84.84
 ไม่ผ่าน
583070228-2นางสาวจิณณมุนินทร์ อภิเนษกรมณ์
43.00
11.17
2.00
-
8.50
64.67
 ไม่ผ่าน
583070229-0นายชยานันท์ เชาวนวรกุล
43.00
20.67
2.00
-
8.50
74.17
 ไม่ผ่าน
583070230-5นายชิษณุวิชญ์ ธนะวัลย์จินดา
50.00
11.67
--
7.50
69.17
 ไม่ผ่าน
583070231-3นางสาวญาณิศา สมพรบริบูรณ์
49.00
6.00
--
7.50
62.50
 ไม่ผ่าน
583070232-1นายธฤต หาญดำรงค์
37.00
17.17
0.66
-
8.50
63.33
 ไม่ผ่าน
583070233-9นางสาวปิยะดารัตน์ อัศวะสกุลโชคดี
37.00
20.67
--
8.50
66.17
 ไม่ผ่าน
583070234-7นางสาวพัชราภรณ์ ดวงมาลา
50.00
17.50
2.00
-
8.17
77.67
 ไม่ผ่าน
583070235-5นายภาณุพงศ์ รามจันทร์
43.00
12.50
2.00
-
8.17
65.67
 ไม่ผ่าน
583070236-3นางสาวมินตรา สัมฤทธิ์สุทธิ์
50.00
21.67
--
9.17
80.84
 ไม่ผ่าน
583070237-1นางสาวเมธาวี เสงี่ยมเจริญกิจ
49.00
11.17
2.00
-
8.50
70.67
 ไม่ผ่าน
583070238-9นางสาววรรณพร สิริขจรโรจน์
37.00
21.67
--
8.50
67.17
 ไม่ผ่าน
583070239-7นายวรวุฒิ เกียรติปรุงเวช
49.00
12.17
--
7.50
68.67
 ไม่ผ่าน
583070240-2นางสาววรินญา สุนทรกัลปกิจ
49.00
6.00
0.66
-
7.50
63.16
 ไม่ผ่าน
583070241-0นายวิสัยทัศน์ อุปรโคตร
43.00
8.67
4.00
-
7.17
62.84
 ไม่ผ่าน
583070242-8นายอธิวัฒน์ ทิพระษาหาร
43.67
12.67
0.66
-
8.50
65.50
 ไม่ผ่าน
583070263-0นายนิติธร ขันธวิชัย
37.00
8.50
0.33
-
9.17
55.00
 ไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2559
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.