หน้าหลัก
สถิติ กิจกรรมปัจจุบัน
สถิติ งบประมาณ
สถิติ การสำเร็จการศึกษา
ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามคณะ ชั้นปี
 ถอยกลับ

หลักสูตร เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 ชั้นปี 3

เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
2 การสร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน
3 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก
4 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5 การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
** ต้องได้รวมทุกด้านอย่างน้อย 60.00 หน่วย **
รหัสชื่อ-สกุล กจ 1.(%)กจ 2.(%)กจ 3.(%)กจ 4.(%)กจ 5.(%)ได้ทั้งหมด.(%)ผ่านเกณฑ์.
543030005-2นางสาวกรรณิการ์ พนมศรี
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030010-9นายกิตติธร โม่งปราณีต
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030017-5นางสาวจรรยาลักษ์ ผดากาญ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030029-8นายชนะดล สุภาพงษ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030034-5นายชัยวัฒน์ แน่นวงษ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030036-1นายชินวัตร พระวงษ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030043-4นายณัฐพล นามสีฐาน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030044-2นายณัฐวัตร วิมลพัชร
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030055-7นายธนาคาร สุธรรม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030059-9นางสาวธัญญา บุญมา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030065-4นายนที เลิศเขียว
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030071-9นางสาวนันทภรณ์ เขื่อนมั่น
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030077-7นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030078-5นางสาวปทุมทอง โสมแสน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030091-3นางสาวปุณยภา สวยรูป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030100-8นายพีระพงศ์ สุริพันธ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030103-2นางสาวภัสสร สุมาดง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030105-8นายภานุวัฒน์ พลศักดิ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030110-5นายยศพนธ์ ยางงาม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030111-3นางสาวรติกรณ์ เส้งโสด
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030114-7นางสาววรรณภา วินทะไชย
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030121-0นายวัชระ โยวะ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030129-4นายวุฒิเกียรติ สงกลาง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030133-3นายศราวุธ ดีบ้านห้วย
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030135-9นางสาวศิราณี ใจบุญ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030137-5นางสาวศิริรัตน์ เพ็งแจ่ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030140-6นางสาวศิวาพร ศรีเภา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030150-3นางสาวสุนิสา พะเลียง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030159-5นายสุรินทร์ บัวสระ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030169-2นายอรรถพล เทวิญญา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030173-1นางสาวอัจฉรา พลบูรณ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030248-6นายองอาจ งามเมือง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030253-3นายกมลวัชร บรรหารัก
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030274-5นางสาวแคทรีน อุ่นศิริ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030284-2นายจิติพงษ์ แหวนแก้ว
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030291-5นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030292-3นายชยุตม์ สารธิมา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030295-7นายชวกร สุภาลักษณ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030310-7นายดนัยศักดิ์ อินธิราช
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030322-0นางสาวธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030323-8นายธนาคาร สารินทร์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030331-9นายธีธัช สังข์เย็น
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030339-3นายนฤเบศ ลินลา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030340-8นางสาวนฤมล สำราญพงษ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030344-0นางสาวนัทธมน ศรีวรนันท์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030346-6นางสาวนารีรัตน์ สิงหา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030348-2นายนิพนธ์ ศรีลาชัย
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030361-0นางสาวปริศนา ศิลา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030372-5นางสาวเปรมวดี ย้อยไธสง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030377-5นางสาวพรทิพย์ วิเวกรัมย์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030381-4นายพลวัฒน์ ศรีมงคลโรจน์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030382-2นายพัสกร พุทธฉายา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030385-6นางสาวเพ็ญนภา หมอยา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030391-1นายภิรวัฒน์ สถิตสิงห์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030408-0นางสาวเรณุกา โพธิ์อ่อน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030409-8นางสาวเรวดี ภูมาลัย
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030413-7นางสาววราภรณ์ ปาปะพัง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030414-5นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030416-1นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030418-7นางสาววัชราภรณ์ ชานันโท
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030420-0นางสาววัชรี ปานนี้
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030423-4นายวิชัยยุทธ หงษ์สวรรค์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030430-7นางสาวศกุนตลา จารัตน์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030445-4นางสาวสกุลเกศ บุญยิ่ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030456-9นางสาวสุกัญญา พร้อมศรี
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030461-6นางสาวสุนันทา แสงพราว
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030465-8นางสาวสุพัตรา พลายละมูล
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030471-3นางสาวสุภาวรรณ์ โสไกสี
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030478-9นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030479-7นายอธิวัฒน์ สายสุวรรณ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030492-5นางสาวอรวรรณ ตาลพันธุ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030493-3นางสาวอรวรรณ สิงห์โตทอง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030496-7นางสาวอริสรา เกิดถาวร
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030497-5นางสาวอลิสา คำมี
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030499-1นางสาวอัจฉรา สุดแสง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030510-9นางสาวอุษณี บุญทวี
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030611-3นางสาวดวงพร พลสิทธิ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030612-1นายพงษ์สิทธิ์ รูปสูง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030613-9นางสาวยุพารัตน์ เหนี่ยวพันธ์
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน
543030614-7นางสาววลัยลักษณ์ ฝ่ายจำปา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ผ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2557
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรายงานและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2
สนับสนุนโดย กองทุน 40 ปี มข.