Thai English
  นักศึกษาCOLA KKUตัวแทนมข.กับประสบการณ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
  ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2559 10:23
นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี 2559  ซึ่งโครงการนี้มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการพัฒนาประเทศ และประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002