ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 100 รายการ หน้า (1 / 4)

 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกองการก๊ฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.ย. 2561 - 12 ต.ค. 2561

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
19 ก.ย. 2561 - 17 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 10 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 ก.ย. 2561 - 10 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 ก.ย. 2561 - 16 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 12 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 12 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำนแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สุตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานระบบกรอง สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์
14 ก.ย. 2561 - 01 ต.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
14 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
14 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย
05 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
03 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
03 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดกองบริการหอพักนักศึกษา สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 28 ก.ย. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ส.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น