ประกาศผลการสอบ

        พบ 4645 รายการ หน้า (1 / 233)

 เรื่อง
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้องของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยายาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหารและบริการ 2 และ 3 สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกการ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (โดยใช้เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 2068 สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (โดยใช้เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 2066 สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง 2007 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (โดยใช้เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำหแหน่ง 809 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง 2001 สังกัดบัญฑิตวิทยาลัย20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง 2068 และ 5564 สังกัดกองการต่างประเทศ20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20 ก.ย. 2561 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น