รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 12 รายการ หน้า (1 / 1)

เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563

รายชือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้สมัครสเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 20 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563 - 11 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ก.พ. 2563 - 26 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ก.พ. 2563 - 03 เม.ย. 2563

รายชือผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563

รายชือผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือก 12 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น