รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 44 รายการ หน้า (1 / 3)

เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย 20 ก.ย. 2561 - 19 ต.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.ย. 2561 - 26 ต.ค. 2561

รายชือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.ย. 2561 - 19 ต.ค. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.ย. 2561 - 19 ต.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ก.ย. 2561 - 02 ต.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ก.ย. 2561 - 02 ต.ค. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ย. 2561 - 05 ต.ค. 2561

รายชือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ย. 2561 - 12 ต.ค. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการค้ดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ย. 2561 - 04 ต.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย 14 ก.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2561

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการค้ดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย 12 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

รายชือผู้สมัครเข้ารับการค้ดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

แก้ไขประเภทตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาเกษตร เลขประจำตำแหน่ง 1580 สังกัดคณะเกษตรศาาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 10 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 10 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 10 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 10 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น