รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 4675 รายการ หน้า (1 / 234)

เรื่อง
รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการค้ดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบบางตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 04 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 มิ.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานตัดเย็บ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2561 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น