Thai English
รหัสกิจกรรม 601304002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560 15:55 - 30 มิ.ย. 2560 15:55
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.ค. 2560 08:30 - 25 ก.ค. 2560 16:30
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002