Thai English
รหัสกิจกรรม 601303001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ผู้ปกครองนักศึกษารุ่นที่ 38 พบผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560 16:05 - 30 มิ.ย. 2560 16:05
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 23 ก.ค. 2560 08:30 - 23 ก.ค. 2560 12:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002