Thai English
รหัสกิจกรรม 600701008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สานสัมพันธ์บ้านสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ก.ค. 2560 15:02 - 03 ก.ค. 2560 15:02
จำนวนเป้าหมาย 630 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.ค. 2560 22:00 - 23 ก.ค. 2560 20:30
สถานที่จัด  

ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ศ.วีรจิตต์ โชติมงคล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002