Thai English
รหัสกิจกรรม 600701003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเเละพบผู้ปกครองนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาเเพทยศาสตร์)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ก.ค. 2560 10:24 - 11 ก.ค. 2560 10:24
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ส.ค. 2560 08:30 - 05 ส.ค. 2560 13:00
สถานที่จัด  

ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตรื

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.สันติพง เเสนรักษ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องบรรยาย1 คณะแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002