Thai English
รหัสกิจกรรม 600701004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรเทโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเเพทยศาสตร์)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ก.ค. 2560 10:32 - 11 ก.ค. 2560 10:32
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ส.ค. 2560 13:00 - 05 ส.ค. 2560 16:30
สถานที่จัด  

หน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาเเพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ดุษฎี มุสิกโปดก
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

หน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002