Thai English
รหัสกิจกรรม 600701006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สายสัมพันธ์น้อง-พี่เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคดนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.50 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ก.ค. 2560 10:55 - 11 ก.ค. 2560 10:55
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ส.ค. 2560 16:00 - 27 ส.ค. 2560 21:00
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.สันติพง เเสนรักษ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002