Thai English
รหัสกิจกรรม 600603003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พบผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ค. 2560 10:22 - 13 ก.ค. 2560 10:22
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.ค. 2560 08:00 - 22 ก.ค. 2560 13:00
สถานที่จัด  

คณะพยาบาลศาสตร์  โดยนักศึกษาร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูล  และนำผู้ปกครองเยี่ยมชมคณะฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002