Thai English
รหัสกิจกรรม 600602001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ค. 2560 10:27 - 13 ก.ค. 2560 10:27
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.ค. 2560 08:00 - 25 ก.ค. 2560 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง  6706  คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002