Thai English
รหัสกิจกรรม 600602002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีร้องเพลงประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ค. 2560 10:35 - 13 ก.ค. 2560 10:35
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ส.ค. 2560 17:00 - 14 ส.ค. 2560 21:00
สถานที่จัด  

ห้อง  1201  คณะพยาบาลศาสตร์  ระหว่างวันที่ 5,6,7,8,14  สิงหาคม 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002