Thai English
รหัสกิจกรรม 600602003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รายงานตัวน้องใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ค. 2560 10:40 - 13 ก.ค. 2560 10:40
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ส.ค. 2560 13:30 - 13 ส.ค. 2560 17:30
สถานที่จัด  

ห้อง  1201  คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002