Thai English
รหัสกิจกรรม 600601001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ร่วมการประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ค. 2560 10:50 - 13 ก.ค. 2560 10:50
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ก.ค. 2560 09:00 - 21 ก.ค. 2560 13:00
สถานที่จัด  

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002