Thai English
รหัสกิจกรรม 601805002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยสาสตร์ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ส.ค. 2560 09:00 - 31 ส.ค. 2560 15:00
จำนวนเป้าหมาย 90 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ก.ย. 2560 17:00 - 16 ก.ย. 2560 23:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยสาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002