Thai English
รหัสกิจกรรม 600604001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฏิบัติธรรมวัดโมขวนาราม
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.ย. 2560 14:27 - 04 ก.ย. 2560 14:27
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ย. 2560 18:00 - 17 ก.ย. 2560 14:00
สถานที่จัด  

วันโมขวนาราม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002