Thai English
รหัสกิจกรรม 600602004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.ย. 2560 14:30 - 04 ก.ย. 2560 14:30
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ก.ย. 2560 06:00 - 24 ก.ย. 2560 10:00
สถานที่จัด  

ลานพระรูป รพ.ศรีนครินทร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002