Thai English
รหัสกิจกรรม 602802011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ราตรีดาวเหนือ ประจำปี 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.67 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 05 ก.ย. 2560 11:21 - 05 ก.ย. 2560 11:21
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 21 ก.ย. 2560 16:00 - 21 ก.ย. 2560 22:00
สถานที่จัด  

โรงแรมโฆษธ จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ดร.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์)
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรมราตรีดาวเหนือ ประจำปี 2560 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002