Thai English
รหัสกิจกรรม 601203006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ประจำเดือน ตุลาคม 2560(1)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักวิทยบริการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. 2560 09:00 - 29 ก.ย. 2560 15:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ต.ค. 2560 09:00 - 15 ต.ค. 2560 17:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมถวิล เพ็ชร์เจริญ
ที่ปรึกษาโครงการ นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

 

งานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ (ตรวจชั้น-จัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่) เก็บหนังสือตามจุดบริการ Counter Services เก็บหนังสือตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น ชั้น 1-6 อาคาร 2 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้หน่วยกิจกรรม 2 หน่วย ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.หรือตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) สนใจสามารถติดต่อลงชื่อปฏิบัติงาน ได้ที่ชั้น 2-3-4-5-6 อาคาร 2 สำนักหอสมุด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมถวิล เพ็ชร์เจริญ โทรศัพท์ 42648,             083-1429784
*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์
 
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด
1.             กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครเฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เท่านั้น  (เปิดให้ทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี)
2.             ลงชื่อทำงานได้ที่ชั้น 2-6 ระหว่างช่วงเวลา 09.00-16.00 น. (ลงชื่อชั้นไหนทำงานชั้นนั้น)
3.             ไม่รับลงชื่อเวลา 12.00-13.00 น. เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่เท่านั้น
4.             ไม่รับลงชื่อล่วงหน้า ทำวันไหนให้ลงชื่อในวันนั้น และไม่ลงชื่อกลับ(ไว้)ก่อนจะสิ้นสุดการทำงาน (ทำงานเสร็จตอนไหน ลงชื่อกลับตอนนั้น)
5.             ในแต่ละวันให้ลงชื่อครั้งเดียว ไม่ลงซ้ำ เช่น
-          ถ้าทำกิจกรรมทั้งวัน พักเที่ยง 1 ชั่วโมง ไม่ต้องลงชื่อออก บ่ายทำต่อได้เลย
-          ถ้าทำกิจกรรมช่วงเช้าแล้ว บ่ายจะไม่ทำต่อ แต่เกิดเปลี่ยนใจอยากทำบ่ายต่อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ
6.             มีความซื่อสัตย์ในเรื่องการลงเวลา ลงตามเวลาที่มาจริง (เจ้าหน้าที่จะยืดหยุ่นให้ตามความเหมาะสม และความยากง่ายของงานที่ทำ)
7.             เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)
8.             ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง
9.             โปรดตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงนั้น ๆ เช่น จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ให้นับไปอีก 15 วัน (วันที่ 15 ของเดือนถัดไป) นักศึกษาต้องตรวจสอบหน่วยกิจกรรมที่ได้ ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002