Thai English
รหัสกิจกรรม 600401012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ WHO talk ความคิด พูดได้
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ก.ย. 2560 10:00 - 14 ก.ย. 2560 12:00
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ก.ย. 2560 13:00 - 14 ก.ย. 2560 16:00
สถานที่จัด  

ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002