Thai English
รหัสกิจกรรม 600901002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดบ้านสีน้ำเงิน : Open House
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.47 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.ย. 2560 16:01 - 14 ก.ย. 2560 16:01
จำนวนเป้าหมาย 220 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ก.ย. 2560 08:30 - 16 ก.ย. 2560 16:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการในคณะเทคนิคการแพทย์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.อริสา ไทยเดิม
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002