Thai English
รหัสกิจกรรม 601803007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 33.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ม.ค. 2561 09:00 - 28 ก.พ. 2561 15:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 มิ.ย. 2561 04:00 - 27 มิ.ย. 2561 12:00
สถานที่จัด  

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002