Thai English
รหัสกิจกรรม 602201003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 เม.ย. 2561 09:00 - 30 เม.ย. 2561 15:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 21 พ.ค. 2561 08:30 - 21 พ.ค. 2561 16:30
สถานที่จัด  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002