Thai English
รหัสกิจกรรม 602203002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศิลปกรรมรอบรั้ว มข.
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2561 09:00 - 30 มี.ค. 2561 15:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 28 เม.ย. 2561 08:00 - 29 เม.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002