Thai English
รหัสกิจกรรม 601304004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 33
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 27 มี.ค. 2561 13:35 - 27 มี.ค. 2561 13:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ค. 2561 08:30 - 03 พ.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002