Thai English
รหัสกิจกรรม 600903004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 23 เม.ย. 2561 16:02 - 23 เม.ย. 2561 16:02
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 28 เม.ย. 2561 06:30 - 28 เม.ย. 2561 17:30
สถานที่จัด  

บ้านม่วงหวาน  ต.ม่วงหวาน  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.แดเนียล ศรุตศิริกุลธรา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002