Thai English
รหัสกิจกรรม 601203021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561(2)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 มิ.ย. 2561 09:00 - 30 มิ.ย. 2561 18:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 มิ.ย. 2561 09:00 - 30 มิ.ย. 2561 18:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกันยกร นามบุตรดี
ที่ปรึกษาโครงการ นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝายบริการวิชาการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด  

Volunteer at Academic Resources Center, KKU

 

งานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ (ตรวจชั้น-จัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่) เก็บหนังสือตามจุดบริการ Counter Services เก็บหนังสือตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น  ชั้น 1-6 อาคาร 2 และงานอื่นๆ ของห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิจกรรมตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และลงชื่อปฏิบัติงาน ได้ที่ชั้น 3-4-5-6 อาคาร 2 สำนักหอสมุด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันยกร นามบุตรดี โทรศัพท์ 42648, 083-1429784

*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

1.       กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครทุกวัน ตลอดทั้งปี  (ยกเว้นวันที่ห้องสมุดปิดทำการ)

2.       ทำงานได้ที่ชั้น 3-6 ระหว่างช่วงเวลา 09.00-20.00 น. (ลงชื่อชั้นไหนทำงานชั้นนั้น)

3.       ไม่รับลงชื่อเวลา 12.00-13.00 น. เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่เท่านั้น

4.       ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง

5.       ไม่รับลงชื่อล่วงหน้า ทำวันไหนให้ลงชื่อในวันนั้น และไม่ลงชื่อกลับ(ไว้)ก่อนจะสิ้นสุดการทำงาน (ทำงานเสร็จตอนไหน ลงชื่อกลับตอนนั้น)

6.       ในแต่ละวันให้ลงชื่อครั้งเดียว ไม่ลงซ้ำ เช่น

-          ถ้าทำกิจกรรมทั้งวัน พักเที่ยง 1 ชั่วโมง ไม่ต้องลงชื่อออก บ่ายทำต่อได้เลย

-          ถ้าทำกิจกรรมช่วงเช้าแล้ว บ่ายจะไม่ทำต่อ แต่เกิดเปลี่ยนใจอยากทำบ่ายต่อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

7.       มีความซื่อสัตย์ในเรื่องการลงเวลา ลงตามเวลาที่มาจริง (เจ้าหน้าที่จะยืดหยุ่นให้ตามความเหมาะสม และความยากง่ายของงานที่ทำ)

8.       เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)

9.       โปรดตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงนั้น ๆ ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น

 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002