Thai English
รหัสกิจกรรม 602901019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKUIC The Insider#4 วิ่งสาดสี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2561 09:00 - 26 เม.ย. 2561 16:00
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 เม.ย. 2561 16:00 - 27 เม.ย. 2561 22:00
สถานที่จัด  

KKU Arts and Cultural Gallery

ผู้รับผิดชอบโครงการ Ajarn Sirimonporn Thipsingh
ที่ปรึกษาโครงการ Ajarn Chavis Ketkaew
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002