Thai English
รหัสกิจกรรม 602902007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ งานครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2561 09:00 - 28 เม.ย. 2561 17:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 28 เม.ย. 2561 18:00 - 28 เม.ย. 2561 22:00
สถานที่จัด  

Avani Khon Kaen Hotel

ผู้รับผิดชอบโครงการ Ajarn Proychai Klakayan
ที่ปรึกษาโครงการ Ajarn Chavis Ketkaew
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002