Thai English
รหัสกิจกรรม 601304007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 พ.ค. 2561 11:22 - 25 พ.ค. 2561 11:22
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 มิ.ย. 2561 08:30 - 29 มิ.ย. 2561 12:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002