Thai English
รหัสกิจกรรม 602801028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จัดทำแผนกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 8.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. 2561 12:52 - 13 มิ.ย. 2561 12:52
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 มิ.ย. 2561 06:00 - 20 มิ.ย. 2561 20:00
สถานที่จัด  

โรงแรมฟาวเท่นทรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อ.ดร.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์)
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรมจัดทำแผนฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002