Thai English
รหัสกิจกรรม 610303001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มิ.ย. 2561 15:45 - 18 มิ.ย. 2561 15:45
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.ค. 2561 08:00 - 22 ก.ค. 2561 12:00
สถานที่จัด  

ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002