Thai English
รหัสกิจกรรม 610304001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่บ้านสีเขียว รั้วสีอิฐ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 16.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มิ.ย. 2561 15:48 - 18 มิ.ย. 2561 15:48
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.ค. 2561 13:00 - 27 ก.ค. 2561 12:00
สถานที่จัด  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002