Thai English
รหัสกิจกรรม 612803001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 มิ.ย. 2561 09:34 - 21 มิ.ย. 2561 09:34
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 ก.ค. 2561 12:00 - 29 ก.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์)
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรมจิตอาสาช่วยงาน การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002