Thai English
รหัสกิจกรรม 612802001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 มิ.ย. 2561 09:38 - 21 มิ.ย. 2561 09:38
จำนวนเป้าหมาย 220 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ก.ค. 2561 09:00 - 31 ก.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ดร.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์)
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรมปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002