Thai English
รหัสกิจกรรม 602101014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่KKBS 2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.ค. 2561 05:00 - 15 ก.ค. 2561 17:00
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ก.ค. 2561 06:00 - 15 ก.ค. 2561 17:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 คระบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (500 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002