Thai English
รหัสกิจกรรม 612104001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สโมสรนักศึกษา พบน้องใหม่
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ส.ค. 2561 08:00 - 11 ส.ค. 2561 08:30
จำนวนเป้าหมาย 700 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ส.ค. 2561 08:00 - 11 ส.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา KKBS
ที่ปรึกษาโครงการ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (700 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002