Thai English
รหัสกิจกรรม 612101004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS วันพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ก.ค. 2561 08:00 - 29 ก.ค. 2561 08:30
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 ก.ค. 2561 07:30 - 29 ก.ค. 2561 13:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา KKBS
ที่ปรึกษาโครงการ งานพัฒนานักศึกษา KKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่งานพัฒนานักศึกษา KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002