Thai English
รหัสกิจกรรม 612101005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2561 08:00 - 31 ก.ค. 2561 09:00
จำนวนเป้าหมาย 700 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ก.ค. 2561 08:00 - 31 ก.ค. 2561 12:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ งานพัฒนานักศึกษาKKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่งานพัฒนานักศึกษา KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002