Thai English
รหัสกิจกรรม 613001001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 7.46 หน่วย
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 พ.ค. 2561 09:00 - 17 ก.ค. 2561 16:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ก.ค. 2561 08:00 - 25 ก.ค. 2561 17:30
สถานที่จัด  

ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 และห้องโถง สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002