Thai English
รหัสกิจกรรม 619901002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.17 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ก.ค. 2561 15:33 - 11 ก.ค. 2561 15:33
จำนวนเป้าหมาย 1 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ค. 2561 08:30 - 15 ก.ค. 2561 12:00
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002