Thai English
รหัสกิจกรรม 612101006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ KKBS ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.ค. 2561 07:00 - 14 ก.ค. 2561 07:20
จำนวนเป้าหมาย 0 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ส.ค. 2561 07:00 - 15 ส.ค. 2561 20:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม1-3 ชั้น 6 อาคารBS02  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (500 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002