Thai English
รหัสกิจกรรม 610702005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมร้องเพลงร่วมคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.48 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ส.ค. 2561 11:23 - 07 ส.ค. 2561 11:23
จำนวนเป้าหมาย 595 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ส.ค. 2561 16:00 - 10 ส.ค. 2561 20:30
สถานที่จัด  

ณ ห้องมอดินเเดง เเละห้องมิตรภาพ อาคคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องมอดินเเดง เเละห้องมิตรภาพ อาคคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002