Thai English
รหัสกิจกรรม 600601###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมวินัยจราจรนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ส.ค. 2561 14:44 - 08 ส.ค. 2561 14:44
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ส.ค. 2561 13:00 - 10 ส.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง 6706

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ประจำชั้นปี 1
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002