Thai English
รหัสกิจกรรม 610302002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มอบเข็มไทค์-ตุ้งติ้ง และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ส.ค. 2561 14:58 - 09 ส.ค. 2561 14:58
จำนวนเป้าหมาย 450 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ส.ค. 2561 16:30 - 10 ส.ค. 2561 19:00
สถานที่จัด  

ห้อง 7011 อาคาร AG 07

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002